14.- REGLAMENT D'ÚS DEL CATALÀ A L'AJUNTAMENT DE VALLS

14. REGLAMENT D´ÚS DEL CATALÀ A L´AJUNTAMENT DE VALLS

Exposició de motius.

L'ús del català a l'administració local, d'acord amb allò que preveuen tant la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística com la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, ha estat de llarg temps ençà una preocupació i un objectiu per a l'Ajuntament de Valls.

La normalització en l'ús de la llengua, primer, i un destacable esforç de formació, després, han permès arribar a una situació de plena consolidació del català en totes les expressions escrites que tenen com a origen l'Ajuntament.

Assolida, doncs, en quantitat i qualitat, la catalanització de la vida administrativa municipal és l'hora de crear un instrument amb la doble funció d'omplir els buits que l'ús habitual no contempla i alhora sistematitzar un conjunt de pràctiques habituals, amb la voluntat decidida que, en el futur, cap pas no sigui enrera.

L'article 5.1 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya, resumeix amb senzillesa, el principi que guia aquest Reglament i l'esforç de normalització efectuat fins ara:

"El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la seva Administració Local".

A partir d'aquesta premisa, fent ús de la potestat reglamentària, és voluntat de l'Ajuntament definir i sistematitzar l'aplicació d'aquest principi des del convenciment que l'administració -totes les administracions- ha de jugar un paper fonamental en el procés de normalització lingüística del nostre país.

CAPÍTOL I

De l'àmbit d'aplicació

Article 1

1.1 L'ús de la llengua catalana per part de l'Ajuntament de Valls i dels organismes que en depenen, tals com patronats, societats anònimes municipals o qualsevol altre, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament i, supletòriament, per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i la legislació complementària.

1.2. Les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o qualsevol altra fórmula de les regulades a la normativa de règim local, també es regeixen pels mateixos criteris.

1.3. L'Ajuntament vetlla perquè en els ens i les activitats en què participi mitjançant convenis, consorcis o altres formes de relació, s'hi apliquin els criteris establerts en aquest Reglament.

1.4. Tots els organismes abans esmentats han d'ajustar-se als criteris d'ús lingüístic que difongui el Consorci per a la Normalització Lingüística a través del Servei Comarcal de Català de l'Alt Camp.

CAPÍTOL II

De l'ús lingüístic general

Article 2

D'acord amb el que estableix l'article 9.1 de la Llei 1/998, de 7 de gener, de política lingüística, l'Ajuntament ha d'emprar normalment el català per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

CAPÍTOL III

De l'ús en l'organització municipal

Article 3

3.1. Les actuacions internes de l'Ajuntament s'han de fer en català.

3.2. Les actes de les sessions que realitzi l'Ajuntament en Ple, la Comissió de Govern i les comissions informatives s'han de redactar en llengua catalana. També s'hi ha de redactar les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jurídica dependents d'aquest Ajuntament.

3.3. L'Alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències administratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de redactar la documentació en llengua catalana.

3.4. Els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l'Ajuntament i els rètols indicatius d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe d'impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs han de ser escrits en català.

3.5. Les màquines d'escriure i les impressores dels ordinadors han d'estar adaptades per al funcionament en llengua catalana. Els programes i tot el material ofimàtic també s'hi ha d'adaptar, en la màxima mesura possible.

Article 4

4.1. L'Ajuntament, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs anàlegs dins l'àmbit territorial català, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana, llevat que la seva finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua.

4.2. L'Ajuntament ha de vetllar perquè els seus contractistes i proveïdors presentin la documentació en català i perquè, en la màxima mesura possible, facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions, o taba, dels contractes administratius que aprovi l'Ajuntament.

CAPÍTOL IV

De les relacions amb els administrats

Article 5

5.1. Els expedients administratius de l'Ajuntament s'han de tramitar en llengua catalana.

5.2. L'expedició de documents o de testimoniatges d'expedients es farà en català o, si la persona sol.licitant ho demana, en castellà.

5.3. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques i jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, s'han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà, si ho demanen.

5.4. La sol.licitud de traducció que facin les persones interessades, d'acord amb els dos apartats anteriors, no pot comportar cap perjudici o despesa al sol.licitant, ni retards en el procediment, ni suspendre'n la tramitació i els terminis establerts.

5.5. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones residents fora de l'àmbit lingüístic català es faran normalment en castellà.

5.6. Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents fora de l'Estat espanyol es faran normalment en castellà, en una llengua del territori on van adreçades, en català o en diverses d'aquestes llengües.

Article 6

Els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats.

Article 7

Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho recomani, d'acord amb els criteris a què fa referència l'article 1.4. En tot cas, el text català hi ha de figurar de forma preferent.

Article 8

En les seves comunicacions administratives orals, el personal de l'Ajuntament ha d'emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat demani ser atès en castellà. Així mateix, es pot recórrer a qualsevol llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que sigui necessari.

Article 9

Els documents públics i els contractuals atorgats per l'Ajuntament s'han de redactar en català. En cas que l'Ajuntament concorri junt amb altres atorgants, el document s'ha de redactar també en la llengua que s'acordi.

CAPÍTOL V

De les relacions institucionals

Article 10

La documentació que l'Ajuntament adreci a qualsevol de les administracions públiques situades dins l'àmbit de Catalunya s'ha de redactar en llengua catalana. En aquesta mateixa llengua s'han de redactar les comunicacions de l'Ajuntament adreçades a l'Administració civil o militar de l'Estat i a la Justícia dins l'àmbit lingüístic català.

Article 11

Els documents destinats a administracions públiques de fora de Catalunya es redactaran en castellà o, si s'escau, en l'altra llengua oficial de l'administració receptora.

Article 12

Les còpies de documents redactats en català que s'hagin d'enviar a administracions de fora de l'àmbit lingüístic català es trametran, bé en castellà o altra llengua oficial de l'administració receptora (amb la indicació que el text és traducció de l'original català), bé en català, acompanyades de traducció al castellà, o a aquella altra llengua oficial.

CAPÍTOL VI

Dels avisos, publicacions i activitats públiques

Article 13

La retolació pública de tota mena s'ha de redactar en català.

Article 14

Les disposicions de l'Ajuntament s'han de publicar en català i, quan correspongui, se n'ha de fer la traducció al castellà.

Article 15

15.1. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que editi l'Ajuntament, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació i la publicitat institucional, s'han de fer en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la llengua dels destinataris.

15.2. Fora de l'àmbit lingüístic català, la publicitat s'ha de fer generalment en versió doble, en català i castellà o, preferiblement, en la llengua pròpia, si n'és una altra.

15.3. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'àmbit lingüístic català, o les d'abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de donar-ne la difusió, no siguin redactats en llengua catalana, l'Ajuntament en sol.licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent.

15.4. En els mitjans de radiodifusió i de televisió gestionats per l'Ajuntament la llengua normalment emprada ha d'ésser la catalana, tal com estableix l'article 25.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Article 16

Els càrrecs de l'administració municipal s'han d'expressar normalment en català en els actes públics celebrats i les actuacions fetes dins l'àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec i representin la corporació.

CAPÍTOL VII

De les institucions docents

Article 17

17.1. Les institucions docents de l'Ajuntament, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què l'Ajuntament sigui membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria de normalització lingüística.

17.2. En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar sempre el català d'acord amb el que s'indica en els articles precedents, i els directors han de vetllar perquè la llengua catalana esdevingui el vehicle d'expressió normal en les activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció externa.

CAPÍTOL VIII

Dels registres

Article 18

En els registres administratius de l'Ajuntament, els assentaments s'han de fer en català.

CAPÍTOL IX

De la selecció, provisió i el reciclatge del personal

Article 19

19.1. En el procés de selecció per a accedir a places de personal de l'Ajuntament, inclòs el personal laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com, si s'escau, en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti i, per tant, en les convocatòries per a l'accés ha de figurar el requisit de coneixement de català. Quan els aspirants siguin de nacionalitat espanyola, el coneixement del castellà es pot presumir.

19.2. El Ple de l'Ajuntament ha d'establir en les bases de les convocatòries el nivell de català que han d'acreditar els aspirants, d'acord amb la legislació de la funció pública.

Article 20

20.1. En la provisió de llocs de treball, inclosos els cossos amb habilitació estatal, els candidats han d'estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions.

20.2. El Ple de l'Ajuntament, a l'hora de definir els llocs de treball, ha d'establir els nivells respectius de coneixement oral i escrit de la llengua catalana per a cada cas, i considerar-lo com a requisit o mèrit preferent d'acord amb l'avaluació que s'estableixi.

Article 21

El tècnic del Servei Comarcal de Català de l'Alt Camp ha de formar part dels tribunals qualificadors en qualitat d'assessor, pel que fa a la valoració dels coneixements de català, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 22

22.1. Els responsables dels diferents òrgans de l'Ajuntament, d'acord amb el Servei de Català, han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seves dependències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o adreçades als administrats.

22.2. L'Ajuntament, d'acord amb el servei de Català, facilitarà la formació de llengua catalana a tots els funcionaris que no tinguin els coneixements necessaris per exercir les seves funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

22.3. La formació professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament s'ha de fer en llengua catalana, sempre que en depengui de l'Ajuntament la programació i l'organització. Si no en depèn, l'Ajuntament ha de demanar que es faci en català.

CAPÍTOL X

Del compliment i seguiment del Reglament

Article 23

23.1. Per tal de garantir el compliment d'aquest Reglament, es crearà una Comissió interdepartamental de seguiment integrada almenys per l'alcalde i els regidors que aquest designi, el secretari general, el cap de personal, el responsable del Servei de Català, un representant del comitè d'empresa i un altre de la junta de personal i les altres persones que designi l'alcalde.

23.2. Aquesta Comissió interdepartamental de seguiment es reunirà almenys dues vegades l'any per analitzar el compliment i el desplegament d'aquest Reglament i extraordinàriament quan la convoqui l'alcalde per iniciativa pròpia o a petició d'algun dels seus membres.

23.3. L'actualització, ampliació o revisió del Reglament també depenen d'aquesta Comissió interdepartamental, la qual farà l'estudi i la proposta corresponent al Ple de l'Ajuntament perquè, si s'escau, n'aprovi la modificació.

Article 24

La Comissió interdepartamental de seguiment informarà periòdicament la corporació municipal del grau d'aplicació d'aquest Reglament perquè la corporació prengui les mesures oportunes per garantir-ne el compliment.

CAPÍTOL XI

De l'impuls institucional

Article 25

25.1. L'Ajuntament ha de fomentar l'ús del català en la publicitat que es fa en la via pública i en les activitats laborals, professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena d'àmbit municipal.

25.2. Tots els organismes de l'Ajuntament han d'impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic del Servei de Català i d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió interdepartamental de seguiment d'aquest Reglament.

Article 26

26.1. L'Ajuntament ha de vetllar perquè tota la senyalització i la retolació situada dintre del terme municipal sigui en català en els termes previstos per la Llei.

26.2. L'Ajuntament prendrà les mesures necessàries per garantir que s'usi la toponímia oficial catalana.

26.3. L'Ajuntament condicionarà la concessió de qualsevol permís a l'ús correcte dels noms de lloc.

Article 27

La retolació i la senyalització viària que depengui de l'Ajuntament o que instal.lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col.laboració amb l'Ajuntament, han de figurar en català, sense perjudici del que disposin les normes que regulen el trànsit i la seguretat vial.

Article 28

L'Ajuntament pot establir bonificacions i exempcions fiscals per a les actuacions relacionades amb la normalització i el foment de l'ús de la llengua catalana al municipi.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica