14.- ORDENANÇA REGULADORA DE TAXIS

ANTECEDENTS.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, publicada en el DOGC núm., 3926 de 16 de juliol de 2003, es configurà el marc jurídic que havia de permetre l'elaboració, i en el seu cas actualització, dels reglaments municipals reguladors de la prestació del servei de taxi.

Així, aquesta llei, regula en el seu capítol II "la subjecció d'aquesta activitat a la llicència local i a l'autorització de l'Administració de la Generalitat", establint el procediment d'atorgament de llicències, el seu nombre i el règim de titularitat entre d'altres vectors que han de permetre la creació i vigència dels reglaments municipals.

Tanmateix, i pel que fa a la situació normativa del servei del taxi a Valls, fins al moment tan sols disposàvem de la regulació continguda en l'antiga Ordenanza de Policia y Buen Gobierno publicada al 1956, així com el Reglamento de Transportes por Carretera d'àmbit estatal, i altres legislació de rang similar que limitava de forma important la possibilitat de gestió i tutela per part de l'administració local en els diversos incidents que, en el desenvolupament diari d'aquest servei a la nostra ciutat, es produïen.

Per tot plegat, ens trobem davant la possibilitat, quan no obligació, de dur a terme la tasca normativa reguladora a nivell local d'aquest servei, amb l'objectiu que el mateix s' "acomodi a les demandes socials" alhora que oferint als professionals del sector un marc jurídic que els hi permeti dur-la a terme amb reconeixement al seu treball, establint els paràmetres que han de regular la relació entre aquests, els usuaris i la mateixa administració local.

CAPÌTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1r. Objecte.

L'objecte d'aquest reglament, és la regulació de les condicions de prestació del servei del taxi, urbà i/o interurbà, dins l'àmbit municipal.

 

Article 2n. Definició.

S'entén, d'acord amb l'establert a la Llei 19/2003, com a servei de taxi el que comporta el transport de viatgers amb vehicles d'una capacitat màxima de 9 places inclòs el conductor, i que s'efectua per compte d'altri mitjançant el pagament d'un preu.

 

Article 3r. Principis i règim administratiu.

1. L'exercici de l'activitat de servei de taxi resta subjecta a la intervenció administrativa, fonamentada en la necessària garantia d'interès públic per a l'assoliment d'un nivell òptim de qualitat en la prestació del servei.
2. La prestació del servei de taxi, esta sotmesa a l'obtenció prèvia de llicència municipal que n'habilita la persona titular per a cadascun dels vehicles destinats a aquesta activitat.

 

Article 4t. Regulació normativa.

En tot allò que no sigui expressament previst en aquest Reglament, s'hi aplicaran les normes contingudes en el Codi de Circulació i a la Llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi, i resta de legislació aplicable.

 

CAPÌTOL II. LLICÈNCIES.

Article 5è. Atorgament de llicències.

1. L'atorgament de llicències de nova creació, dins l'àmbit territorial del municipi de Valls, correspon a l'Ajuntament, que utilitzarà per a la seva adjudicació el sistema de concurs obert d'acord amb els procediments establerts per la normativa de règim local.

2. Dins els criteris de valoració del concurs s'establiran, preferentment, els següents:

a) La dedicació prèvia a la professió amb una antiguitat mínima de 1 any d'exercici de la mateixa.

b) Acreditar la plena capacitat per a obrar i reunir els requisits de solvència econòmica, financera, tècnica i professional per al desenvolupament del servei.

c) Demostrar un nivell alt de coneixement del nomenclàtor de carrers dels nuclis urbans del municipi. A tal efecte, l'Ajuntament durà a terme les proves que s'escaiguin a fi i efecte d'avaluar aquests coneixements.

d) Assumir el compromís ple de dedicació exclusiva a la prestació del servei de taxi.

e) Aquelles altres establertes a la Llei 19/2003.

3. Igualment, el nombre de llicències serà determinat per l'Ajuntament d'acord amb la conveniència del servei públic, la caracterització de l'oferta i la demanda, sempre garantint la rendibilitat suficient en l'explotació del servei i respectant els límits que estableix l'article 8.2 de la Llei 19/2003 del taxi.

4. Les llicències quedaran degudament formalitzades en els corresponents registres de numeració de llicències i de dades tècniques de cada una, de vehicles, titulars, documentació i incidències, segons els models annexes nº 1 i 2 respectivament.

Article 6è. Vigència, transmissió i extinció de llicències.

1. Les llicències tindran una vigència de validesa indefinida, disposant l'Ajuntament de la potestat per a comprovar en tot moment el compliment dels requisits exigits en el seu atorgament, poden requerir a les persones titulars la documentació que s'estimi pertinent.

2. Les llicències es poden transmetre amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament i d'acord amb les condicions establertes en l'article10 de la Llei 19/2003.

3. Igualment, d'acord amb l'article 11 de la Llei 19/2003, i prèvia audiència a l'interessat, es podrà procedir a l'extinció de la llicència.

Article 7è. Taxes.

L'Ajuntament establirà, dins les Ordenances Fiscals, les taxes, subvencions i restants figures tributàries que consideri avinents per a l'exercici de l'activitat del servei de taxi.

 

CAPITOL III. DELS VEHICLES.

Article 8è. Característiques.

1. Les característiques del vehicle seran determinades en cada cas per part de l'Ajuntament en funció de la millor conveniència del servei al públic, i hauran de complir amb les condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort i prestacions adequades al servei de taxi.

2. Durant la prestació del servei, els conductors resten obligats a anar proveïts amb la documentació exigida a l'article 8è de la Llei 19/2003, tant pel que fa al vehicles, com en relació amb el servei o el propi conductor.

3. Qualsevol canvi de vehicle adscrit a una llicència, quan aquest sigui substituït per un altre, queda subjecte a la prèvia autorització municipal.

4. L'Ajuntament compta amb la potestat d'exigir la incorporació als vehicles d'aquells elements i símbols identificatius que consideri avinents en cada moment, així com a determinar-ne els colors amb els quals seran pintats els vehicles, sent el cost d'aquesta incorporació a càrrec del titular de la llicència.

5. En qualsevol cas la potestat indicada en el punt 4art del present article, tan sols serà d'aplicació per a els nous vehicles que s'incorporin al servei, bé per substitució d'existents o bé per aquells derivats de l'atorgament de noves llicències en el seu cas, sense que sigui d'aplicació per als vehicles que estiguin emparats per llicència vigent al moment que l'Ajuntament fes efectiva l'ordre d'incorporació dels elements i símbols identificatius i determinació de colors esmentats anteriorment.

 

CAPÍTOL IV. DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

Article 9è. Criteris generals.

1. El servei de taxi s'ha de dur a terme quan aquest sigui sol·licitat personalment o telefònicament, no podent-se negar-s'hi a la prestació del mateix sense causa justificada, exceptuant els supòsits previstos a l'article 25.2 de la Llei 19/2003. En cas de denegació del servei, aquest fet serà comunicat mitjançant escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament, en el termini màxim de 5 dies des de la data que en que es produí el fet, per a la tramitació del corresponent expedient informatiu si així s'escau.

2. En aquesta comunicació hi constaran els motius que fonamentaren aquesta negativa de prestació del servei, a fi i efecte de preservar i garantir els drets dels usuaris d'acord amb l'article 24 i 25 de la Llei 19/2003

3. Per la seva part, l'Ajuntament mitjançant l'Alcalde, Regidor en qui delegui, el Regidor de Via Pública, o els agents de la Policia Local podran obligar al transport de persones als titulars de llicència de taxi o als conductors, quan aquests serveis siguin sol·licitats per alguna necessitat urgent, sempre segons el judici d'aquests. L'import d'aquests serveis serà abonat per l'usuari respectiu o, quan pertoqui, per l'Ajuntament.

4. Els conductors observaran en tot moment i vers els usuaris del servei, un comportament correcte, podent requerir, tan el mateix conductor com l'usuari, la presència d'un agent de l'autoritat, en cas de negativa del primer per a la prestació del servei.

 

Article 10è. Les Parades.

L'Ajuntament gaudeix de la potestat per a determinar en tot moment la ubicació i nombre de parades dins els nuclis urbans del municipi, prèvia audiència als representants dels professionals del servei de taxi, les associacions professionals, les associacions locals d'usuaris-consumidors i, si s'escau, les associacions de veïns i altres entitats que es considerin avinents.

 

Article 11è. Els torns de guàrdia.

1. Els titulars de llicències de taxi del municipi, tenen l'obligació de donar compliment als torns de guàrdia que s'estableixin amb la finalitat de garantir la plena disponibilitat del servei en tot moment.

2. Tanmateix, s'estableix com a horari ordinari de prestació del servei els dies laborals de les 8'00 a les 20'00 de dilluns a divendres, i dissabtes de 9'00 a 14'00, corresponent als titulars de les llicències atorgades, l'organització dels torns, vacances i descansos diaris que pertoquin, garantint-se en tot moment la presència de vehicles en la parada/es que siguin establertes per part de l'Ajuntament.

3. Els torns de guàrdia tindran caràcter diari i es prestaran en aquesta condició, els dies festius, els dies laborals entre les 20'00 i les 8'00, i els dissabtes des de les 14'00.

4. Els torns seran determinats igualment per part dels titulars de llicència, amb la presentació d'un quadrant anual a l'Ajuntament amb una antelació mínima de 30 dies abans de la finalització de l'any anterior al qual corresponguin, amb la finalitat que el mateix sigui aprovat pels òrgans municipals competents.

5. En aquest quadrant hi constaran el nom i telèfon dels titulars de llicència, amb indicació del responsable de guàrdia per a cadascun dels dies.

6. En cas que el titular de guàrdia es trobi realitzant un servei en el moment de l'avís, i per aquest motiu no li sigui possible respondre a la demanda, assumirà la responsabilitat de localitzar algun altre company a fi i efecte que el mateix se'n faci càrrec.

7. Els titulars de cadascuna de les guàrdies resten obligats a ser localitzables en tot moment en l'exercici del seu torn.

8. Qualsevol modificació del quadrant, haurà de ser comunicada amb l'antelació suficient a la Regidoria de Via Pública, per tal de poder introduir aquest canvi dins el quadrant vigent en aquell moment.

9. Quan un usuari requereixi del servei de taxi dins l'horari - calendari corresponent al torn de guàrdia, aquest es dirigirà a la Policia Local que li facilitarà el contacte amb el titular del torn de guàrdia en cada moment. En cas de impossibilitat de localització del titular responsable del torn, es procedirà a contactar amb el taxista que, dins el quadrant vigent, hi consti com titular de la guàrdia següent.

10. Correspon als titulars de llicència de taxi, establir els mecanismes adequats per a que sigui garantit l'accés de l'usuari al servei en tot moment, mitjançant els mecanismes informatius i de publicitat que siguin necessaris.

 

Article 12è. Drets i deures dels usuaris.

1. Els drets i deures dels usuaris s'estableixen d'acord amb que determinen l'article 25 i següents de la Llei 19/2003.

2. Per la seva part, i igualment d'acord amb l'article 27 de la Llei 19/2003, l'Ajuntament establirà procediments simplificats de formalització i resolució de les reclamacions que siguin presentades per part dels usuaris, sent l'òrgan competent per a resoldre el mateix que es competents per a l'atorgament de la llicència, amb l'obertura de l'expedient corresponent -audiència a l'interessat- i resolució d'aquest contra la qual es podrà interposar els recursos administratius i contenciós que es considerin oportuns.

 

CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC.

Article 13è. Tarifes.

1. La determinació de les tarifes per a la prestació del servei de taxi s'ha d'ajustar a la normativa vigent en matèria de preus, tenint de d'exposar-se en un lloc visible per a l'usuari, aquestes tarifes així com la forma de càlcul i els suplements i altres conceptes que puguin formar part de les mateixes.

2. En el cas que es donin circumstàncies objectives, i previ requeriment del conductor de la presència d'un agent de la Policia Local, es podrà exigir el cobrament anticipat del servei que hagi estat sol·licitat pel usuari, atenent a les condicions especials de prestació del servei i, en tot cas, sens perjudici del dret de l'usuari a presentar la corresponent reclamació.

3. En el cas indicat en l'apartat anterior, des de la Policia Local, s'informarà de forma immediata a la Regidoria de Via Pública del fet, amb indicació dels motius, circumstàncies i condicions especials que justificaven aquest pagament avançat.

 

Article 14è. Taxímetre.

Els vehicles que presten el servei de taxi, han d'anar equipats amb un aparell taxímetre en les condicions establertes en l'article 32 de la Llei 19/2003, i restants condicions tècniques que, respecte aquests aparells, siguin vigents.

 

CAPÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR.

Article 15è. Tramitació d'expedients.

1. La tramitació d'expedients informatius i/o sancionadors derivats dels primers, es podran endegar com a conseqüència d'una denúncia o reclamació formulada per una entitat, organisme o persona física o jurídica, o bé exercida d'ofici per part de l'Ajuntament.

2. Són considerats subjectes infractors, els definits segons l'article 37 de la Llei 19/2003.

3. El procediment sancionador s'ajustarà al procediment administratiu establert per la legislació sobre procediment administratiu comú i la normativa catalana.

Article 16è. Infraccions.

A més de les faltes consignades en els articles 39, 40 i 41 de la Llei 19/2003, se'n consideraran també les següents:

1. FALTES MOLT GREUS.

a) Circular amb un vehicle no autoritzat per l'Ajuntament.

b) Negar-se a la prestació d'un servei a requeriment de l'autoritat, o pels seus agents, en casos de necessitat, d'acord amb l'establert a l'article 9.2 del present Reglament.

c) La reiteració de 3 faltes greus en el termini d'un any, des de la data en que s'ha comès la primera.

2. FALTES GREUS.

a) El fet de negar-se, sense causa justificada, a la prestació d'un servei.

b) L'incompliment, sense causa justificada, del torn de guàrdia, be en condició de responsable d'aquest o bé en condició de reserva tal i com s'estableix a l'article 11è del present reglament.

c) La reiteració de 3 faltes lleus en el termini d'un any des de la data en que s'ha comès la primera.

3. FALTES LLEUS.

a) La incorrecció o descortesia vers l'usuari.

b) La manca de comunicació en el canvi de torns de guàrdia.

 

Article 17è. Sancions.

1.Les infraccions lleus es sancionaran amb advertiments i/o multa fins a 750.-€, les greus amb multes de 751 a 1.500.-€ i les molt greus amb multes de 1.501 fins a 3.000.-€.

1.Els imports indicats actualitzaran anualment d'acord amb l'IPC anual per a Catalunya que emet l'INE.

1.Per part de la Regidoria de Via Pública, es portarà un llibre - registre de sancions.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

La incorporació d'elements i símbols identificatius en els vehicles que presten el servei de taxi, indicats en l'article 8è del present Reglament, serà exigible en el moment que aquests siguin establerts i quan es produeixi la substitució del vehicles utilitzats pels titulars en l'actualitat des d'aquell moment.

 

DISPOSICIÓ FINAL.

Resten derogats els articles 449 a 463 de la Ordenanza Municipal de Policia y Buen Gobierno de 1956, ambdós inclosos, i restants disposicions municipals vigents referides a la prestació del servei de taxi.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica