13.- REGLAMENT D'US MATERIALS DELS SERVEIS MUNICIPALS MANTENIMENT

13. REGLAMENT D´ÚS DELS MATERIAL DELS SERVEIS MUNICIPALS DE MANTENIMENT PER PART D´ASSOCIACIONS VEINALS, ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I ESCOLES, COL.LEGIS I INSTITUTS DE VALLS

1.- ANTECEDENTS

Per part de les associacions veïnals, entitats sense ànim de lucre, escoles, col·legis i instituts s'organitzen sovint festes i actes, que contribueixen a enfortir la vida cultural de la ciutat. És intenció de l'Ajuntament de Valls fomentar les activitats que organitzen, considerant del tot necessari facilitar els medis que té l'Ajuntament al seu abast, mitjançant els Serveis Municipals de Manteniment, fent l'esforç de recursos i de personal necessaris per tal de deixar-los el material del que aquests SM de M disposen.

Per aquests motius es fa necessari regular les sol·licituds de material per part de les esmentades entitats, per tal d'assegurar-ne la correcte gestió i coordinar-ho amb les disponibilitats de personal i material dels serves municipals de manteniment.

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Valls, en la seva sessió del dia 3 de febrer de 2003 va adoptar una resolució que intentava regular aquesta situació. No obstant, tractant-se d'una norma de caràcter general, que afecta a totes les entitats, es considera convenient l'aprovació d'un reglament que en reguli el règim, procediment i garanties.

Article 1.- Objecte

És objecte del present reglament la regulació de la cessió de material dels serveis municipals de manteniment de l'Ajuntament de Valls a associacions veïnals, entitats sense ànim de lucre, escoles, col·legis i instituts per a l'organització d'actes festius, culturals, socials o lúdics.

El material a cedir per l'Ajuntament serà el següent :

- Taules
- Tarimes
- Cavallets de ferro.
- Equip de so.

Article 2.- Sol·licitud de material

Les entitats interessades hauran de presentar l'oportuna sol·licitud al registre general d'entrada de l'Ajuntament amb una antelació mínima de 10 dies a la celebració de l'acte que requereixi del material a cedir.

En l'esmentada sol·licitud s'hi haurà de fer constar :

- Nom i NIF de l'entitat.
- Domicili a efectes de notificacions
- Nom i càrrec del representant, així com domicili i número de telèfon.
- Descripció detallada de l'activitat a realitzar.
- Descripció detallada del material sol·licitat.
- Lloc, hora i data en la qual s'haurà de dipositar el material sol·licitat. El dia haurà de ser laboral, i entre les 8 i les 15 hores.
- Justificant d'haver dipositat l'oportuna fiança.

Article 3.- Procediment

Rebuda la sol·licitud, aquesta es traslladarà al Regidor de Via Pública serveis urbans, tècnics i manteniment, que efectuarà l'oportuna resolució, autoritzant o denegant la cessió de material. En qualsevol cas, la denegació haurà de ser motivada.

Si no es notifica resolució amb una anterioritat mínima de 24 hores a la celebració de l'activitat, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

Els serveis municipals de manteniment efectuaran la càrrega, muntatge i desmuntatge del material cedit, al lloc, dia i hora que consti a la resolució. L'entitat receptora del material haurà de col·laborar activament en la seva càrrega, descàrrega, muntatge i desmuntatge.

L'entitat receptora del material signarà un albarà en el que hi constarà el material cedit i el seu estat.

Article 4.- Prioritat de sol·licituds

Les sol·licituds es prioritzaran segons estricte ordre de demanda.

Solament en casos excepcionals, degudament argumentats, es podran atendre demandes fetes en un termini inferior als deu dies, sempre que aquest servei no hagi estat sol·licitat per una altra entitat.

Article 5.- Dipòsit de fiança

Per poder-se tramitar la sol·licitud, s'haurà d'acreditar el dipòsit previ d'una fiança d'un import de 50 €. Aquesta fiança respondrà dels possibles danys i desperfectes que es causin al material cedit.

Article 6.- Devolució del material

La devolució del material s'efectuarà el dia, hora i lloc que consti a la resolució d'autorització. En aquest moment, se signarà l'oportú albarà per part del representant de l'entitat i dels serveis municipals de manteniment, sobre el material retornat i el seu estat, fent constar si és el cas els desperfectes i mancances observats.

Article 7.- Reparació danys

En el cas que no s'hagi tornat tot el material cedit, o s'observin desperfectes en el mateix, per part dels serveis tècnics municipals s'efectuarà l'oportuna valoració, de la qual se'n donarà audiència a l'entitat interessada. Resoldrà sobre l'import de la reposició o reparació el Regidor de Via Pública serveis urbans, tècnics i manteniment. Aquest import es descomptarà de la fiança a retornar. En el cas que l'import a abonar sigui superior a la fiança dipositada, es procedirà a la recaptació de la resta a través del procediment fixat a la normativa de recaptació de les administracions públiques.

Article 8.- Devolució de la fiança

Quan s'hagi retornat el material, l'entitat sol·licitarà la devolució de la fiança dipositada, adjuntant a la sol·licitud còpia de l'albarà de devolució. En el cas que l'albarà de devolució sigui de conformitat, la fiança es retornarà en el mateix moment de presentació de la sol·licitud. En altre cas, s'aplicarà el procediment previst a l'article anterior.

Article 9.- Obligacions de les entitats cessionàries

Les entitats cessionàries del material objecte d'aquest reglament estan obligades a :

- Mantenir en correcte estat el material cedit.
- Vetllar per tal que el material cedit no es malmeti.
- Arranjar o abonar el cost dels desperfectes ocasionats el material cedit.
- Fer constar la col·laboració de l'Il·lustríssim Ajuntament de Valls en qualsevol medi de difusió (oral o escrit) que utilitzin per anunciar l'acte.

Article 10.- Sol·licituds d'altres entitats.

La sol·licitud de material per part d'altres entitats de les descrites a l'article primer es regularan pel disposat en aquest reglament, excepte pel que fa a l'ordre de prioritat, que sempre el tindran aquestes últimes. Per a l'autorització, s'haurà d'efectur una prèvia valoració de les despeses que ocasioni la cessió del material, que s'hauran d'abonar abans de la seva materialització.

Disposicions Finals.

Primera : Queda sense efecte l'acord de la comissió de govern de 3 de febrer de 2003, de regulació de les peticions veïnals i d'altres entitats i associacions sense ànim de lucre de material per festes que afecten als serveis municipals.

Segona : Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica