11.- REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI A DOMICILI

11.- REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

OBJECTE

L’Ajuntament de Valls té competència en matèria de Serveis Socials segons el que recull a la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials, que ordena el Sistema Català de Serveis Socials. En els articles 16.2 i 17.i, s’estableix que els serveis socials bàsics d'atenció primària tenen  encomanada la prestació i la gestió dels serveis d’atenció domiciliària i teleassistència, entre d'altres.

Tanmateix a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local estatal, als seus arts. 25.2 k i 26.1 c, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local,als seus articles 66.3 k) i 67 c), estableixen, entre d'altres competències municipals, l'obligació dels municipis amb població de més de 20.000 habitants d'atorgar la prestació de serveis socials.

És a l'empar de la legislació vigent i mitjançant el present Reglament que l'Ajuntament de Valls regula la gestió directa i indirecta del Servei públic d'atenció domiciliària (SAD). El SAD és un instrument bàsic de les polítiques locals d'atenció al ciutadà, ja que dóna suport a l'autonomia funcional de les persones i famílies, i vol garantir el dret a viure en el seu entorn social i en la pròpia llar. Constitueix també un instrument privilegiat per oferir suport educatiu, preventiu i assistencial a les famílies en situació de més vulnerabilitat.

En aquest sentit, valorada la importància d'aquest recurs per a donar resposta a la creixent demanda dels ciutadans per a disposar-ne, l'Ajuntament assumeix l'objectiu de donar la millor resposta als usuaris, mitjançant l'aportació dels recursos que s'escaiguin i que permetin l'accés a aquest servei amb la màxima facilitat per tal d'evitar llistes d'espera.

 

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1.- Concepte

La prestació d’ajut a domicili és una prestació bàsica de serveis socials, de caràcter social, no sanitari, que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat, d’accions i serveis per oferir el suport personal, atenció i ajut, des d’un vessant preventiu, assistencial i educativa, a les persones/famílies amb dificultats de desenvolupament, manca d’autonomia personal, disminució o especial problemàtica familiar. Aquests serveis es desplegaran, principalment, al domicili de la persona/família beneficiària per tal d’evitar o retardar situacions d’internament i per mantenir a la persona/família en el seu medi amb garanties d’una atenció adequada.

Aquesta prestació es regulada mitjançant el present Reglament i els annexes adjunts.

El servei inclou les següents prestacions:

 • Atenció a la persona i cura de la llar

 • Atenció de famílies en situació de risc social, vulnerabilitat o desestructuració.

 • Neteja de la llar

 • Neteja de xoc

Aquest servei es compatible amb altres modalitats d’atenció, com ara el de teleassistència, ajudes tècniques i adaptatives de la llar i els serveis d’altres xarxes assistencials.

 

Article 2.- Característiques.

El SAD és un servei:

 1. Públic, la seva titularitat correspon a l'Ajuntament de Valls, d’acord amb al Títol III de Regim competencial i organitzatiu de la llei 12/2007 de Serveis Socials.

 2. Universal, s’adreça al conjunt de la població en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva.

 3. Que procura l'autonomia personal. Mai es realitzarà allò que pugui fer la persona atesa o la família per si mateixa. D'aquesta manera pretén afavorir l'autonomia i evitar, tant com sigui possible, la incapacitat progressiva.

 4. Que no cerca reemplaçar l'usuari/a i/o a la família en la seva responsabilitat, ja que el SAD una prestació de suport i complementària

 5. Té caràcter integral i polivalent, cobrint necessitats de l'individu dins del marc general dels Serveis Socials, donant suport i estimulant els aspectes de la relació humana. Dóna una resposta integral a les necessitats personals i familiars, considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l’atenció, la promoció i la inserció.

 6. Educatiu, afavoreix l’adquisició i desenvolupament de les capacitats i habilitats de la persona promovent la presa de decisions.

 7. Vol assolir l'autodeterminació de l'usuari/a, respectant que aquest té dret a governar la seva pròpia vida

 8. Té caràcter transitori. Els objectius rehabilitadors es presten de forma transitòria a aquelles famílies o persones que passen per una situació difícil i que, un cop superada aquesta situació, no precisen ser objecte d'especial atenció social o bé necessiten altres recursos.

 9. Assistencial, per atendre i donar suport a les activitats bàsiques de la vida diària.

 10. Que constitueix també un programa comunitari i grupal, ja que per assolir els seus objectius ha de sumar esforços del propi usuari, la família, els veïns, les amistats i altres serveis de caràcter sanitari i/o social.

 

Article 3.- Objectius.

 1. Millorar la qualitat de vida de les persones o famílies que ho requereixen i evitar el deteriorament produït per la pèrdua o disminució de l'autonomia.

 2. Fomentar la autonomia personal i la integració en el medi habitual de vida per prevenir i evitar l'aïllament.

 3. Evitar el internament a centres assistencials de les persones (ancians, adults o infants), sempre que sigui possible i positiu romandre en el seu entorn sociofamiliar habitual.

 4. Potenciar el desenvolupament de les capacitats personals i prevenir les crisis i el deteriorament personal i familiar.

 5. Treballar des d'un nivell educatiu, proporcionant elements formatius i estructuradors, a aquelles famílies que tenen al seu càrrec infants i/o adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat i/o de risc social o són susceptibles de trobar-s’hi, degut a mancances i dificultats personals, familiars i/o socials.

 6. Donar suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb situació de dependència.

 7. Ser element de detecció de situacions de necessitats que puguin requerir altres intervencions socials o d'altres àmbits

 

Article 4.- Destinataris

Els serveis estan adreçats a persones  empadronades al municipi  de totes les franges d’edat i famílies que, per motius físics, psíquics o socials, es trobin en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, problemàtiques familiars especials, negligència o incapacitat per poder fer les tasques habituals de la vida quotidiana i portar un desenvolupament personal i familiar adequat.

Per tal de prestar el SAD a les persones amb dependència, s’aplicarà la proposta d’atenció personal i de la llar que resulti de l’elaboració del Pla Individual d'Atenció (PIA), pel que respecta al còmput d’hores de SAD, combinat amb altres prestacions o serveis.

 

Article 5.- Àmbit de aplicació.

L’àmbit territorial d'aplicació és el terme municipal de Valls.

 

Article 6.- Criteris i requisits dels beneficiaris.

Pot ser beneficiaria tota persona i/o família, empadronada a Valls, que es trobi en una de les següents circumstàncies:

 • Persones grans que visquin soles, o amb família quan en aquesta cas no les pugui atendre adequadament per malaltia, treball, etc.

 • Persones amb problemes de mobilitat que optin per la seva llar com a medi de vida i que necessitin ajuda per a desenvolupar-se.

 • Famílies o nuclis convivencials amb situacions relacionals conflictives, reeducant conductes i fomentant la continuïtat de la vida familiar.

 • Famílies o nuclis convivencials amb menors en situació de risc psicosocial, necessitats d'un suport temporal per assolir una millor atenció dels menors.

 • Persones incapacitades temporalment per a realitzar les tasques bàsiques en el seu domicili.

 • Persones minusvàlides tan psíquiques com físiques que amb l'ajuda del servei puguin recuperar, mantenir o ampliar els nivells d'autonomia i la integració social.

 • Persones amb dependència de les quals s'hagi realitzat el PIA i sigui recomanable compatibilitzar la prestació o servei principal amb hores de SAD.

 

CAPÍTOL II.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

Article 7.- Funcions de l'Equip Bàsic de Serveis Socials

Correspon a l'equip bàsic de serveis socials les següents funcions:

 1. Donar informació a la ciutadania sobre els serveis i els drets d’accés.

 2. Realitzar les entrevistes i les visites a domicili necessàries, recollir la informació i la documentació establerta, que permetin identificar les necessitats i realitzar el diagnòstic, la fixació dels objectius i determinar la modalitat del servei, l’horari i el calendari.

 3. Establir els criteris de la prestació.

 4. Elaborar la valoració tècnica.

 5. Avaluar els criteris econòmics, establerts per a cada cas.

 6. Tramitar la Sol·licitud de SAD, en la que s’establiran els indicadors de seguiment i d’avaluació.

 7. Nomenar un referent per a cada Servei d’Atenció Domiciliària.

 8. Realitzar el seguiment i revisió del compliment de les prestacions de serveis per a cada família o persona usuària i avaluació periòdica de l’atenció mitjançant protocols individualitzats.

 9. Participar en les reunions de seguiment i supervisió amb el/la treballador/a familiar, per tal de garantir la qualitat i la correcta execució del pla de treball.

 10. Realitzar propostes sobre canvis dels serveis prestats mitjançant el corresponent protocol d'informe de modificació.

 

Article 8.- Funcions dels Treballadors/es-Educadors/es Socials

Són funcions dels/les Treballador/es socials i Educadors/es socials les següents:

 • Estudiar i valorar les sol·licituds atenent als criteris establerts per Reglament.

 • Valorar el tipus de servei que s'hagi de donar i el personal més adequat a la situació de necessitat, sigui personal propi o d'empresa externa.

Tant si es favorable com si es desfavorable, els / les tècnics/ques referents de cada cas hauran de procedir a:

 • L'elaboració de informe tècnic, per a l'aprovació / denegació del servei o la seva priorització on es recullin els indicadors afectes a cada cas i es graduí la seva intensitat.

 • El lliurament, en el seu cas, d'una proposta detallada dels continguts i objectius en la prestació del servei a l'empresa prestador del SAD.

 

Article 9.- Perfil professional, funcions i tasques del / de la Treballador/a familiar

Les treballadores familiars són professionals que han d'estar formades adequadament per a les seves tasques. La titulació requerida és la de Treballador Familiar certificada per la Generalitat. També es consideraran equivalents els mòduls de grau mig o superior en Inserció social i/o sanitari. Han de participar en les sessions de l'equip que es creguin convenients coordinadament i corresponsablement.

Correspon al treballador familiar l'execució del pla de treball / proposta detallada de continguts i objectius elaborat per el/la referent de cada cas. Les seves funcions seran:

 • Detectar els canvis de situació i observació de les relacions familiars i socials.

 • Donar suport a la llar, en els casos que sigui necessari, desenvolupant-hi les tasques d’atenció de manera que les persones o famílies millorin el seu benestar i/o evitin un internament.

 • Donar atenció personal als membres de la família o grup que ho necessitin.

 • Ajudar a millorar la relació amb la família, la xarxa informal i altres grups de convivència amb la comunitat.

 • Afavorir els canvis d’actitud i de comportament i facilitar que els usuaris/es descobreixin les pròpies possibilitats potenciant l’autonomia personal per tal que adquireixin coneixements necessaris per millorar la qualitat de vida.

 • Detectar i prevenir possibles desintegracions del nucli familiar i/o de possibles internaments, així com situacions de progressiu deteriorament de la persona i/o família.

 • Potenciar l’autonomia de la persona i/o família mitjançant la seva participació en el desenvolupament de les tasques a realitzar.

Depenent del perfil i necessitats de la persona usuària, així com dels objectius proposats, la prestació, de caràcter personal, podrà incloure les següents activitats o tasques:

 • Ajuda en la higiene i cura personal.

 • Cura i control de l’alimentació.

 • Cura de la salut i control de la medicació.

 • Mobilització dins de la llar.

 • Neteja o ajuda en la neteja quotidiana de l'habitatge.

 • Orientació en l'aprenentatge d'hàbits relacionats amb la cura de la llar i l'organització domèstica, la cura personal i l'atenció a la infància, persones grans o persones en situació de dependència.

 • Companyia, tant al domicili com a l’exterior per evitar situacions de solitud i aïllament, i suport en les relacions amb veïns, familiars i persones del seu entorn.

 • Acompanyament fora de la llar, quan aquest resulti imprescindible, per tal de possibilitar la participació de la persona usuària en activitats de caràcter educatiu, terapèutic o social, així com en la realització de diverses gestions com visites mèdiques, tramitació de documents i altres.

En qualsevol cas, amb caràcter general, la Treballadora Familiar, informarà al tècnic referent de qualsevol incidència que es produeixi a fi i efecte de poder establir les mesures que, si s'escau, es considerin avinents.

 

Article 10.- Horaris del servei

Els horaris de prestació del servei, estaran en funció de les necessitats de les persones ateses i determinades d'acord amb l'avaluació tècnica que s'estableix a l'article 8.

Com a criteri general es diferencien les franges horàries següents:

 • SAD dies feiners de 7'00 a 22'00

 • SAD en diumenges i festius 7'00 a 22'00

 • Vetlles de 22'00 a 7'00

 • Servei d’auxiliar de la llar feiners de 7'00 a 22'00

 

Article 11.- Naturalesa del serveis i modalitat de gestió

Els serveis d’atenció domiciliària poden ser de diversa naturalesa jurídica, d’acord amb el que estableix el Sistema Català de Serveis Socials. Poden prestar els serveis entitats públiques i del sector privat social i mercantil.

Les modalitats de gestió mitjançant les quals es podrà prestar el SAD són:

 • Directament per part de l'Ajuntament a través de qualsevol de les formes previstes per la legislació de règim local.

 • Indirectament, mitjançant l'adjudicació del servei per contractació externa, en qualsevol de les formes de concertació o contracte que possibiliti la legislació vigent.

 

Article 12.- Ordre de priorització dels serveis

L'extensió, intensitat i tipus de servei que cal prestar vindrà condicionat, a més de per la situació de necessitat que els genera, per la disponibilitat pressupostària així com per la disponibilitat de recursos humans. En cas de donar-se aquestes limitacions, s'establirà un ordre de priorització. En primer lloc, els demandants que el tinguin reconegut en exercicis anteriors i sobre els quals persisteixi la situació de necessitat que va motivar la concessió i, en segon lloc, als que hagin obtingut una major puntuació en els criteris de valoració tècnica del SAD (vegeu annex 1, Model de criteris de valoració tècnica del SAD).

Aquesta priorització no serà d'aplicació per els beneficiaris/àries del programa individual d'atenció (PIA) d'acord amb la Llei de la dependència, que tinguin reconeguda la situació de dependència i els hagi estat prescrit aquest servei.

 

Article 13.- Limitacions en la prestació dels serveis

El SAD no podrà cobrir situacions que requereixin atenció continuada tot el dia, ja sigui mèdica i/o social.

 

Article 14.- Règim econòmic

El SAD disposarà per al seu finançament dels següents recursos:

 • Convenis de col·laboració amb Entitats Públiques competents en la matèria.

 • Aportació econòmica de l'Ajuntament de Valls.

 • Aportació econòmica dels beneficiaris/es.

 • Pels casos provinents de la Llei 39/2006 de Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència, Contracte Programa signat amb la Generalitat.

 • Altres que puguin esdevenir.

 

Article 15.- Iniciació i procediment

L’accés als serveis d’atenció domiciliària es realitza a través de la xarxa de serveis socials bàsics en condicions d’igualtat i tenint en compte les necessitats de les persones, d’acord amb el que disposen la Llei 12/2007 ,d’11 d’octubre, de serveis socials, i la Llei 39/2006 de Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.

 

15.1 Sol·licitud

L'imprès normalitzat de sol·licitud que es presentarà al registre municipal i haurà d'anar acompanyat dels següents documents:

 • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat convivencial.

 • Fotocopia del llibre de família, si s'escau.

 • Justificant de la pensió o pensions que perceben, degudament actualitzades, en el supòsit de ser pensionista en qualsevol dels diferents règims o mutualitats.

 • Fotocopia de la declaració del IRPF de l'any immediatament anterior al de la presentació de la sol·licitud.

 • Si no es fa la declaració de l'IRPF:

 • Certificat d'imputacions d'ingressos per l'IRPF.

 • Certificat o justificant dels saldos bancaris de totes les entitats bancàries.

 • Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari.

 • Certificat o justificant de rendiments nets obtinguts d’activitats artístiques, professionals, comercials.

 • Fotocòpia de la resolució judicial d'aliments, si s'escau.

 • Informe mèdic, segons model, si s'escau.

 • Fotocòpia del reconeixement de disminució, si s'escau.

 • Qualsevol altre document que sigui necessari per justificar la situació objecte de demanda del SAD.

L' acreditació d'aquests documents tindrà caràcter obligatori. La no presentació d'algun d'aquests pot comportar la denegació de la prestació sol·licitada.

 

15.2 Tramitació de la sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran davant el Registre General de l'Ajuntament o a les dependències de la Regidoria de Benestar Social. Així, un cop recepcionada la petició de SAD aquesta serà sotmesa al procés següent:

 • Anàlisi de la demanda i estudi dels elements relatius a la situació de necessitat del servei d'acord amb els barems i criteris establerts a l'annex 1 (grau d'incapacitat física, psíquica i social, situació i composició familiar, aspectes socials, ...) que comportarà la realització de visita al domicili per a disposar d'un major grau de coneixement de la situació.

 • Fruit de l'avaluació es procedirà a l'emissió del corresponent informe que, segons la valoració tècnica efectuada, serà favorable o desfavorable i contemplarà les modalitats de copagament, que en el seu cas, pertoquin.

 • Sigui quin sigui el resultat, s'elaborarà proposta tècnica (annex 2 o annex 7) que s'elevarà a la Junta de Govern de l'Ajuntament per a la seva aprovació o denegació, amb el vistiplau del Regidor, i que també contemplarà les modalitats de copagament, que en el seu cas, pertoquin.

 • Finalment es procedirà a la comunicació a l'interessat/da de la resolució de la Junta de Govern Local.

 • Abans que comenci la intervenció del servei, posarà en coneixement del/la les treballador/a familiar, el pla de treball i es concretaran els espais de regulació i supervisió.

 • De forma continuada es procedirà a l'avaluació, en què es mesurarà el grau de consecució dels objectius que s'havien proposat al pla de treball, el grau de satisfacció de l'usuari i s'analitzaran les incidències sorgides.

 • La liquidació del cost, en el seu cas, del servei aprovat es farà mensualment, d'acord amb l'establert a les ordenances fiscals que regulen el preu públic del Servei d'Ajuda a Domicili.

 

15.3 Situació de dependència

Les persones que tinguin reconeguda la situació de dependència i hagi estat prescrit el servei d'atenció a domicili, en virtut de resolució aprovatòria del Programa Individual d’Atenció (PIA), d’acord amb allò que s'estableix en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència, el servei es realitzarà en la gradació establerta en el PIA corresponent.

 

15.4 Casos d'Ofici

L'equip de Serveis Socials podrà determinar que cal un Servei d’Atenció Domiciliària per fer una intervenció intensiva en aquelles famílies i/o persones que:

 • Tenen al seu càrrec infants i/o adolescents en situació de vulnerabilitat i/o risc social, perquè les limitacions i/o les problemàtiques que afecten als progenitors/tutors els impedeix de garantir la cobertura de les necessitats familiars i, per aquest motiu, hi ha un pla d’Intervenció establert.

 • Estiguin en situació de vulnerabilitat, de risc, o de dificultat social per a les dones, a causa de violència de gènere i violència familiar.

 • Es trobin en situacions de necessitat social relacionades amb la desestructuració familiar.

 • Es trobin en altres situacions d'urgència social.

En aquests casos, amb motiu de l’especificitat de la intervenció que s’ha de dur a terme, el SAD s’emmarca dins d’un pla de treball establert.

En qualsevol cas, en les intervencions d'ofici en les qual s'estableix com a necessari i avinent la prestació de SAD, no es contemplarà el copagament del servei independentment del nivell d'ingressos del nucli de convivència. El circuït d'aprovació del servei serà l'establert en l'article 15.2.

 

15.5 Procediment d'urgència

En situacions d'extrema urgència dictaminada pel treballador social, es podrà acordar la prestació provisional i urgent del servei, a proposta del/la Coordinador/a de Serveis Socials i amb el vistiplau de/la regidor/a de Benestar Social i se n'informarà al més aviat possible per tal de procedir a l'aprovació de la proposta a la JGL.

 

15.6 Llista d'espera

En el supòsit que existeixi resolució favorable a la prestació del servei i, per manca de disponibilitat tècnica o pressupostària, no es pogués realitzar, s'elaborarà una llista d'espera atenent a l'ordre de prioritat de la resolució. Aquesta situació serà comunicada a la persona sol·licitant per al seu coneixement.

 

15.7 Documentació

Els impresos i documents contemplats en els annexes d'aquest reglament, poden ser substituïts per documents electrònics de contingut similar i equivalent.

 

Article 16.- Motius de suspensió i extinció del SAD.

Amb caràcter general, un cop assolits els objectius i/o si es produeix la superació de les causes que van donar lloc al SAD, d’acord amb les avaluacions dels/de les professionals, equips i serveis implicats, s’extingirà la prestació del servei, tot i que es garantirà el manteniment de la relació amb l’Equip Bàsic de Serveis Socials de referència, mentre les persones destinatàries romanguin al municipi. Tanmateix seran motius de suspensió i extinció del servei:

 

16.1-Suspensió

Es podrà procedir al la suspensió del servei, previ tràmit de audiència als interessats, per durada màxima de tres meses i per alguna de les següents circumstàncies:

 • Hospitalització del beneficiari.

 • Trasllat temporal del domicili habitual.

 • Per presència de familiars que puguin realitzar les tasques que fa el SAD quan aquesta presència al domicili superi la setmana.

 • Per estada temporal en centre residencial.

 • Per l'incompliment reiterat de l'usuari d'algun dels deures recollits en aquest reglament.

 • Per qualsevol altra causa que dificulti o impedeixi temporalment el normal funcionament del servei.

 

16.2 -Extinció

La prestació del servei s'extingirà per alguna de les següents circumstàncies:

 • Haver superat el període de tres mesos anteriorment fixat.

 • Defunció del beneficiari.

 • Ingrés en centre residencial de manera definitiva.

 • Per canvi de residència a un altre municipi.

 • Per la resolució de la situació objecte de la prestació: compliment d'objectius.

 • Por no complir els requisits establerts en aquest reglament.

 • Per renúncia dels interessats o del seu representant legal.

 • Per manca de col·laboració de l'usuari i/o la família beneficiària.

 • Per incompliment dels acords (tècnics i econòmics)

 • Per falta de respecte o mala fe reiterada vers els/les treballadors/es familiars.

 • Per ocultar o falsejar dades que s'havien tingut en compte per la concessió del servei.

 • Per altres causes de caràcter greu que impossibilitin la prestació del servei.

 • En general, per l'incompliment de les obligacions dels beneficiaris establertes a aquest reglament.

 

Article 17.- Tramitació de la baixa definitiva

Tota baixa es complimentarà en document (annex 4) signat pel responsable del Serveis Socials i hi constaran, obligatòriament, el motius pels quals causa baixa, així com la data a partir del qual serà efectiva.

L' expedient de baixa, serà objecte de resolució per part de la Junta de Govern Local, amb expressió dels recursos que procedeixin.

 

CAPÍTOL III.- AVALUACIÓ I SEGUMIENT

Article 18.- Avaluació i seguiment dels serveis SAD

Es durà a terme un seguiment continu del servei, mitjançant l'establiment de protocols de comunicació tant en cas d'incidències detectades per els/les treballadors/es familiars, com regularment de manera periòdica en els terminis que s'estableixin, entre els referents de cada cas i els/les responsables de la prestació del servei. En el mateix sentit, i coherentment amb l'organització del servei que es decideixi des de l'Ajuntament, es podran organitzar reunions periòdiques de supervisió general d'aquest que seran assumides des de la coordinació de la Regidoria amb la direcció de la gestió directe del servei en cas de disposar-ne. Així, amb la finalitat de garantir la qualitat en la prestació del servei , s'aportaran, com a informe d'activitats, els indicadors següents:

a) Control de satisfacció d’usuaris (annex 5): que identificarà el grau de satisfacció dels usuaris del servei i/o dels seus familiars. Es recollirà l’opinió dels usuaris mitjançant un qüestionari amb preguntes tancades amb 5 nivells de resposta per a cada una d’elles, el/la responsable municipal del SAD realitzarà trimestralment a un terç del total de les persones usuàries, escollides a l’atzar i que donarà lloc a un índex de qualitat.

b) Control d’incidències del servei (annex 6), que identificarà el nombre, tipus i gravetat de les faltes que es produeixin en la prestació del servei indicant les sancions que, en el seu cas, els hi sigui d'aplicació. Atenent als resultats d'aquest control, es durà a terme la valoració tècnica del servei -per part de la Regidoria- sigui de caràcter parcial o global d'aquest, de la qual s'emetrà el dictamen que correspongui per a la millora del servei i l'aplicació de mesures correctores si s'escau

Anualment s'elaborarà una memòria descriptiva de la tasca desenvolupada pel gestor del servei en la prestació del SAD

 

Article 19.- Inici dels serveis SAD i el seu control.

La presentació dels nous serveis, es realitzarà sempre en el mateix dia d’inici del servei i es farà conjuntament entre el/la treballador/a social de referència del cas, el/la treballador/a familiar assignada i sens perjudici de la presència d'altres responsables adscrits al SAD.

 

CAPÍTOL IV.- PREUS PER PRESTACIÓ DEL SERVEI

 

Article 20.- Determinació del preu públic

El preu públic que cal abonar per la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili es fixarà, anualment, en les corresponent ordenançes fiscals i afectarà a aquells serveis prestats per l'Ajuntament en qualssevol de les formes previstes per la legislació de règim local o indirectament.

 

Article 21.- Criteris para el càlcul del preu servei

A efectes de càlcul del preu del servei es tindran en compte, sempre i en tot cas, els criteris que quedin fixats en l'ordenança del Servei d'Ajuda a Domicili.

 

CAPÍTOL V.- DRETS I DEURES DE LES PERSONES BENEFICIARIES

La prestació del Servei d’Atenció Domiciliària s'ha d’orientar de manera que es garanteixi l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i, especialment, la dignitat de les persones, el benestar i el respecte a la seva autonomia i intimitat.

L'Ajuntament vetllarà per l’efectivitat dels drets i deures dels destinataris del Servei d’Atenció Domiciliària.

 

Article 22.- Drets dels beneficiaris

 • Dret a ser informat/da de les normes i funcionament del servei, així com dels criteris de subvenció.

 • Dret a rebre informació dels criteris d’adjudicació i les prioritats d’atenció dels serveis d’atenció domiciliària.

 • Dret a la participació en el procés d’avaluació i a escollir lliurement el tipus de mesures d’entre les opcions que els siguin presentades i també a participar en la presa de decisions sobre el procés d’intervenció que s’acordi.

 • Rebre la prestació de servei, amb el contingut i la periodicitat que per a cada cas determini l’EBASS.

 • Renunciar a les prestacions i als serveis concedits, llevat que la renúncia afecti els interessos dels menors d’edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces.

 • Dret a accedir al servei en condicions d’igualtat amb les altres persones sense ser discriminats/des per raó de naixement, raça, religió, ideologia o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 • El respecte a la dignitat de la seva persona, a l’autonomia de la seva voluntat i a la intimitat.

 • El respecte rigorós del secret professional i el de la utilització de les seves dades de caràcter personal, segons el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 • L’adequació de la intervenció a la idiosincràsia cultural de la persona o família usuària, sempre que no sigui contrària als drets establerts per la legislació vigent.

 • Dret a rebre per escrit i en llenguatge entenedor, la valoració de la seva situació personal i familiar.

 • Dret a disposar d’un pla d’atenció social individual, dins dels terminis que estableixi la normativa de referència.

 • Dret a rebre voluntàriament el servei. Qualsevol intervenció en el domicili requereix el consentiment específic i lliure de les persones destinatàries del servei o la del seu representant legal.

 • Dret a rebre una atenció personal integral i continuada, adequada a les seves necessitats, d’acord amb les prestacions de la cartera de serveis d’atenció domiciliària.

 • Dret a tenir assignat un/a professional de referència que sigui l’/la interlocutor/a principal i asseguri la coherència, la coordinació amb altres sistemes de benestar, la globalitat del procés d’atenció i a canviar, si s’escau, de professional de referència d’acord amb les possibilitats de l’àrea bàsica de serveis socials.

 • Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica i supervisió, llevat que existeixi perill imminent per a la seguretat física de la persona o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions efectuades hauran de justificar-se documentalment a l’expedient assistencial i han de ser comunicades al Ministeri Fiscal.

 • Dret a presentar suggeriments, a ser informat/da i a rebre contesta dins del període establert.

 • Dret a disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada, si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua, o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l’exercici dels drets i facilitar que puguin participar plenament en el procés d’informació i de presa de decisions.

 • Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels drets establerts.

 • Dret a conèixer el reglament intern del servei i també els drets i els deures.

 • Dret a conèixer el cost del servei i, si s’escau, a conèixer la seva contraprestació econòmica.

 • Dret al compliment fidel d'allò que s'estipula en el document contractual i de concessió del SAD.

 • Dret a la prestació del SAD amb la màxima diligència, puntualitat i cura.

 • Dret a ser informats prèviament de qualsevol modificació en les condiciones del servei.

 • Dret a ser tractats amb respecte per part del personal que, directament o indirectament, està relacionat amb la prestació del SAD.

 

Article 23.- Deures dels beneficiaris

 • Deure de facilitar les dades personals i familiars verídiques i de presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a la valoració i l’atenció a la seva situació.

 • Facilitar els informes de salut que, segons el criteri del/de la professional de referència, permetin l’avaluació de la situació personal de necessitat del SAD.

 • Facilitar l’accés al domicili del/de la professional de referència per tal de poder fer la valoració de la repercussió de les condicions de l’habitatge en la situació de necessitat del SAD.

 • Deure de comunicar els canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar.

 • Facilitar la informació que, segons el criteri del/de la professional de referència, sigui necessària per definir la Prestació d’Atenció Domiciliària.

 • Respectar els acords amb els professionals que intervenen en el Pla de treball.

 • Comunicar, amb prou antelació, qualsevol absència del domicili en el moment de la prestació del SAD.

 • Estar presents al domicili en el moment de la prestació del SAD, llevat d'una causa justificada.

 • Comunicar als Serveis Socials Municipals qualsevol anomalia que es produeixi en la prestació del SAD, sempre que se derivi de negligència, falta de puntualitat, de respecte o incompliment d'allò estipulat al document de concessió per part del/de les treballadores familiars.

 • Abonar en temps i forma el preu fixat per l'esmentada prestació quan s'escaigui.

 • A no realitzar donacions ni pagaments a la empresa adjudicatària ni al personal al seu servei en concepte dels serveis prestat.

 • Informar als Serveis Socials Municipals de malalties que sobrevinguessin durant la prestació del servei i puguin comportar algun risc per a altres persones, amb la finalitat de prendre les mesures de protecció necessàries per part dels/de les treballadors/es familiars.

 • Complir les normes i procediments del Servei d’Atenció Domiciliària.

 • Tractar amb respecte i dignitat als/les Treballadors/es familiars

Tots aquests epígrafs hauran d’estar establerts al contracte assistencial signat per l’usuari.

 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

Als beneficiaris del SAD que es trobin en situació d'alta en el moment de l'aprovació del present Reglament pel Ple de l'Ajuntament i no compleixin qualsevol dels requisits i/o articles esmentats, se'ls concedirà un termini de trenta dies a partir de la comunicació per escrit d'aquesta situació per què s'adaptin a allò que s'estableix en el Reglament.

 

DISPOSICÓ DEROGATÒRIA

Amb l'aprovació del present reglament queda derogat l'anterior REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI, aprovat al maig 2009.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica