10.- REGLAMENT DEL CEMENTIRI

 

TÍTOL I

 

DISPOSICIONS GENERALS. OBJECTE

 

Art. 1. El Cementiri Municipal és un recinte de caràcter públic, afectat al servei públic, de titularitat de l'Ajuntament de Valls i que integra la prestació dels serveis funeraris dins el terme municipal de Valls.

 

Art. 2. L'Ajuntament de Valls pot gestionar el Cementiri Municipal i els serveis funeraris municipals d'acord amb les formes de gestió dels serveis públics locals previstes al Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Art. 3. La gestió del servei de cementiri es durà a terme a través de la gestió directa ordinària, d'acord amb el què s'estableix als articles 190 I 191 del Reglament d'obres, activitats I serveis dels ens locals.

 

Art. 4. Mitjançant el present Reglament es regularà el règim intern del Cementiri com a dependència municipal, les condicions d'inhumació i exhumació de cadàvers, el règim de concessió administrativa i lloguer de les localitats funeràries i les condicions per a la seva transmissió.

 

 

TÍTOL II

 

ÒRGANS D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DEL CEMENTIRI

 

CAPÍTOL I.

 

DISPOSICIONS GENERALS. COMPETÈNCIA MUNICIPAL

 

Art. 5. La direcció i administració del Cementiri Municipal de la Ciutat de Valls estarà a càrrec de l'Ajuntament d'aquesta ciutat.

 

Art. 6. La gestió directa del Cementiri Municipal de Valls la realitzarà l'Ajuntament de Valls i funcionalment dependrà d'un regidor delegat de Cementiri, essent la Corporació qui, a través dels seus òrgans de govern, adopti els acords necessaris.

 

Art. 7. Corresponen a l'Ajuntament les següents competències:

 

 1. La cura, acondicionament i neteja del Cementiri.

 2. La distribució i concessió de les localitats funeràries.

 3. L'ordenació, imposició i percepció de drets i taxes que procedeixin per l'ocupació de terrenys, llicències d'obres i resta de fets tributaris que puguin produir-se.

 4. El nomenament i remoció de treballadors.

 5. Portar el registre de localitats funeràries.

 6. La conducció de cadàvers i serveis accessoris.

 

 

CAPÍTOL II.

 

EL REGIDOR DELEGAT DE CEMENTIRI

 

Art. 8. La competència municipal sobre el Cementiri s'exercirà mitjançant un regidor delegat i nomenat per l'alcalde.

 

Art. 9. Seran funcions del regidor delegat de Cementiri:

 

 1. Dirigir per delegació de l'Alcaldia, la gestió i administració dels serveis municipals de cementiri.

 2. Vetllar pel correcte manteniment del Cementiri, de l'entorn i dels seus accessos.

 3. Proposar la revisió i/o modificació de les taxes municipals en aquesta matèria.

 4. Elaborar el projecte d'ingressos i despeses anuals per incorporar-lo, mitjançant els procediments establerts, al pressupost municipal ordinari anual.

 5. Donar compte davant els òrgans municipals que li ho requereixin, de la gestió dels serveis de cementiri.

 6. Vetllar pel correcte compliment dels acords municipals i d'aquest Reglament.

 7. Proposar les obres de millora i ampliació necessàries.

 8. Supervisar tota la documentació pròpia del servei pel que fa a contractes, lloguers, pressupostos, factures, nòmines, balanços i altres dimanants de la seva gestió.

 9. Estudiar i proposar la política de personal.

 10. Altres funcions que l'Ajuntament, a través de l'alcalde o dels seus òrgans col·legiats, li puguin encarregar.

 

 

CAPÍTOL III.

 

ÒRGANS D'ADMINISTRACIÓ

 

Secció 1a.- Gestió administrativa del Cementiri.

 

Art. 10. Les principals funcions de la gestió administrativa seran portades a terme per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i seran les següents:

 

 1. Dur a terme les tasques pròpies d'administració del Cementiri i les relatives a la titularitat de les concessions i a la seva transmissió.

 2. Fer el seguiment dels expedients relatius al servei.

 3. Exercir les funcions de registre dels moviments i expedients administratius que es generin referents a les localilats funeràries.

 4. Tramitació administrativa dels expedients d'inhumació, exhumació i trasllat de restes.

 

 

Secció 2a. Encarregat del Cementiri

 

Art. 11. Es nomenarà un encarregat del Cementiri, les funcions del qual seran les següents:

 

 1. Realitzar, dirigir i vetllar els treballs d'enterrament, manteniment i jardineria, així com d'altres que s'originin com a conseqüència de les necessitats del servei.

 2. Realitzar, dirigir i vetllar els treballs de neteja del recinte, de l'entorn i dels accessos, i de les eines de treball. (revisar)

 3. Tenir sota les seves ordres la resta del personal laboral del Cementiri, si n'hi hagués.

 4. Obrir i tancar el recinte, segons l'horari establert. En cas d'absència d'aquest, caldrà que ho faci la persona responsable en aquell moment, segons el calendari laboral corresponent.

 5. Vetllar per la seguretat de les instal·lacions.

 6. Comunicar al regidor delegat o a l'OAC les incidències pròpies del servei.

 7. Portar el registre d'enterraments i trasllats ubicat al propi Cementiri.

 8. La resta de funcions que se li puguin encomanar pels seus superiors.

 

 

TÍTOL III

 

DRET FUNERARI, RÈGIM JURÍDIC DE LES CONCESSIONS I LLOGUERS DE LOCALITATS FUNERÀRIES

 

CAPÍTOL I

 

DISPOSICIONS GENERALS

 

Art. 12. El dret funerari es limita a l'ús de les corresponents construccions i queda subjecte a aquest Reglament i a les seves modificacions.

 

Art. 13. El dret funerari sobre l'ús de nínxols, capelles, panteons, sepultures i osseres, neix per l'acte de concessió i el pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança Fiscal. La concessió de l'ús de localitats funeràries atorga el dret al dipòsit de cadàvers i restes, mentre que la concessió de l'ús d'ossseres només permet el dipòsit de restes.

 

Art. 14. El dret funerari sobre tota classe de localitats funeràries restarà garantit per la inscripció en el llibre de registre del Cementiri, en el fitxer de registre de localitats funeràries de l'OAC i per l'expedició del títol nominatiu per a cada localitat funerària.

 

Art. 15.

1.- El registre general de localitats funeràries i parcel·les contindrà, referent a cadascuna d'elles, les següents dades:

 

 1. Identificació de la localitat funerària amb indicació de la data d'atorgament de la seva concessió.

 2. Nom, cognoms i domicili del titular de la localitat funerària i, si s'escau, dels co-titulars de la mateixa.

 3. Successives transmissions per actes “inter-vivos” o “mortis-causa”.

 4. Inhumacions, exhumacions i trasllats que tinguin lloc amb indicació del nom, cognoms, sexe i data de les actuacions.

 5. Limitacions, prohibicions i clausura.

 6. Venciments i pagaments de drets i taxes periòdiques.

 7. Qualsevol altra incidència que afecti la concessió de la localitat funerària.

 

2.- L'OAC gestionarà un fitxer general que recollirà les dades a què fan referència els apartats del paràgraf anterior, corresponents a totes les localitats funeràries existents al Cementiri.

 

Art. 16. El títol del dret funerari contindrà les següents dades:

 

 1. Identificació de la localitat funerària.

 2. Drets inicials satisfets.

 3. Data de l'adjudicació i caràcter d'aquesta.

 4. Nom i cognoms del seu titular i cotitulars.

 5. Nom, cognoms dels cadàvers o les restes de les quals es refereixin les inhumacions, les exhumacions i els trasllats a més de la data d'aquestes operacions.

 6. Limitacions, prohibicions i clausura si s'escau.

 7. Data d'exhauriment de concessió.

 

Art. 17. Només es lliurarà un títol per concessió, sens perjudici de la possibilitat que els co-titulars puguin acreditar el seu dret mitjançant certificació lliurada per l'Ajuntament.

 

 

CAPÍTOL II

 

RÈGIM JURÍDIC DE LES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

 

Secció 1a. Generalitats

 

Art. 18. El dret d'ús de localitats funeràries de construcció municipal s'articularà en forma de concessió administrativa o mitjançant lloguers, en els termes previstos al Reglament de patrimoni dels Ens Locals, atesa la naturalesa del bé de domini públic que correspon al Cementiri Municipal.

 

Art. 19. Les concessions d'ús tindran caràcter temporal i s'atorgaran pel termini màxim de 50 anys.

 

Art. 20. Expirat el termini de la concessió de caràcter temporal, es requerirà al titular en el domicili que consti en el registre de localitats funeràries, per tal que procedeixi al trasllat de les restes a la fossa comuna, sens perjudici de la possibilitat de renovació de la concessió a 50 anys més, a petició de la persona interessada i previ seguiment de l'expedient que correspongui.

 

Art. 21. La concessió d'ús de localitats funeràries de construcció particular (panteons), s'atorgarà per un termini màxim de cinquanta anys.

 

Art. 22.

1.- Expirat el termini de la concessió d'ús sobre localitats funeràries de construcció particular, es requerirà al titular en el domicili que consti en el registre de localitats funeràries, per tal que procedeixi al trasllat de les restes a la fossa comuna o renovació de la concessió en idèntics termes als establerts a l'art. 20.

 

2.- Les construccions realitzades revertiran a l'Ajuntament de Valls, sense que en cap cas es generi dret de cap mena en favor del concessionari en concepte de millores o similar.

 

 

Secció 2a. El títol i la seva transmissió “inter vivos” i “mortis causa”

 

Art. 23.

1.- El titular d'un dret funerari podrà designar un beneficiari de la localitat funerària i àdhuc un beneficiari substitut pel cas que aquest últim morís primer. Aquest acte, que podrà ser realitzat en qualsevol moment, es durà a terme mitjançant la compareixença del titular davant l'OAC de l'Ajuntament i la subsripció de l'oportuna acta on es consignaran les dades de la localitat funerària, el nom, els cognoms i el domicili del beneficiari així com la data del document.

 

2.- Aquesta compareixença es podrà substituir per un document notarial.

 

Art. 24. Quan l'adquisició de drets funeraris s'hagués produït a nom d'uns cònjuges, s'entendrà que el supervivent és el beneficiari. Aquest, podrà nomenar un nou beneficiari per a després de la mort d'ambdós, si no ho haguessin fet conjuntament amb anterioritat.

 

Art. 25.

1.- Després de la mort del titular del dret funerari, aquell que havia estat designat com a beneficiari, els seus hereus testamentaris o aquells a qui correspongui “ab intestat”, fins a un quart grau de parentiu, procedint d'acord amb l'art. 35, estaran obligats a comparèixer davant l'OAC de l'Ajuntament per tal de realitzar el traspàs a favor seu. Per aquest motiu caldrà que aportin el títol corresponent i la resta de documents justificatius de la transmissió.

 

En els casos d'existir diversos hereus o beneficiaris, per part de l'Ajuntament s'informarà de la possibilitat de renunciar a la seva part en favor d'alguns dels possibles cotitulars als efectes de facilitar les posteriors actualitzacions de titularitat amb la multiplicació dels possibles hereus o beneficiaris de cada ramal familiar, amb la qual cosa es complicaria la gestió d'actualitzacions de les titularitats de les localitats funeràries implicades.

 

2.- El beneficiari d'un dret funerari, un cop justificada la mort del seu titular i identificada la seva personalitat, podrà esdevenir nou titular mitjançant la transmissió i lliurament del nou títol i la seva consignació en el registre de localitats funeràries.

 

3.- Si no se sol·licita el traspàs del títol en un termini de dos anys des de la mort del titular del dret funerari, l'Ajuntament intentarà notificar aquesta obligatorietat a alguna persona representativa dels hereus i en cas de no localitzar-ne a cap, s'anunciarà aquesta circumstància mitjançant edicte al BOPT i a un mitjà de comunicació local per tal que compareguin als causahavents a l'expedient i sol.licitin l'esmentat traspàs. Transcorregut el termini sense tal compareixença, l'Ajuntament quedarà facultat per a rescindir la concessió, traslladar les restes existents a la fossa comuna i procedir a una nova adjudicació de la localitat funerària, previ expedient de concessió administrativa.

 

Art. 26. En cas que el beneficiari mori amb anterioritat al propi titular del dret funerari, s'entendrà que no existeix beneficiari designat.

 

Art. 27. A falta de beneficiari, si del certificat del registre d'últimes voluntats, en resultés l'existència de testament, s'obrirà la successió testamentària i d'acord amb les disposicions del testador es durà a terme la transmissió a favor de l'hereu o legatari designats.

 

Art. 28. El llegat d'usdefruit de tota classe de localitats funeràries, disposada la designació del beneficiari en acta administrativa o bé per testament, definirà la titularitat de la localitat funerària a favor de l'al·ludit usufructuari, i es cancel.larà a la seva mort.

 

Art. 29.

1.- En defecte de beneficiari designat i de successió testamentària, el dret funerari es transmetrà per ordre de successió establert per la llei civil aplicable a la successió del causant.

 

2.- En el cas de successió “ab intestat”, es reconeix el dret d'usdefruit a favor del cònjuge vidu, mentre visqui i no contregui segones núpcies. Mort aquest cònjuge o justificades les seves núpcies posteriors es cancel·larà la titularitat de l'usdefruit.

 

Art. 30. S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre localitats funeràries, per actes “inter vivos”, a favor de parents del titular en línia directa i col·lateral fins el quart grau, ambdues per consanguinitat i fins el segon grau per afinitat, de cònjuges i persones que acreditin llaços afectius i convivència mínima de cinc anys amb el titular, immediatament abans de la transmissió; i les que es defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica i entitats públiques en general.

 

Art. 31. Únicament s'autoritzarà la cessió entre estranys, quan es tracti de localitats funeràries de construcció particular (panteons), l'edificació de les quals hagi estat prèviament donada d'alta. En aquests casos es fixarà a l'Ordenança Fiscal corresponent el percentatge sobre el valor de les transmissions que correspondrà a l'Ajuntament, reconeixent-se també a l'Ajuntament, el dret de tempteig en el termini d'un mes.

 

Art. 32.

1.- Queda expressament prohibida la transmissió inter-vius a títol lucratiu, dels drets sobre localitats funeràries a excepció de l'establert a l'article anterior.

 

En cas de cessament anticipat de la concessió per voluntat del concessionari la localitat funerària revertirà en l'Ajuntament que podrà atorgar una nova concessió administrativa sobre la mateixa.

 

El termini mínim per al cessament voluntari de la concessió s'estableix en un any des del seu inici i en qualsevol cas no es podrà produir fins transcorreguts dos anys des del darrer enterrament. Aquest termini s'allargarà fins a 5 anys en cas de mort per malaltia infecciosa de la darrera persona enterrada.

 

El cessament voluntari en la concessió no donarà dret a cap mena d'indemnització ni resserciment.

 

2.- En cas d'existir restes, podran ser traslladades a una altra localitat funerària, a càrrec del titular o d'ofici per l'Ajuntament, que les col·locarà a la fossa comuna.

 

Art. 33.

1.- Les transmissions de dret sobre localitats funeràries a títol gratuït indicades a l'art. 30, es tramitaran com a cessions gratuïtes de concessions administratives i com a tals requeriran l'autorització prèvia de l'Ajuntament, d'acord amb el procediment establert a la legislació sobre patrimoni dels Ens Locals, contractació i procediment administratiu.

 

En qualsevol cas caldrà que l'interessat aporti el document públic o privat acreditatiu de la transmissió gratuïta.

 

2.- La cessió d'una concessió administrativa del dret sobre localitats funeràries no comportarà el reinici del termini de concessió.

 

A la cessió gratuïta li seran d'aplicació les taxes establertes a l'ordenança municipal corresponent per drets de traspàs de concessions.

 

 

Secció 3a. Supòsits especials

 

Art. 34. Quan una persona física o jurídica sol·licita per a sí la inscripció del dret sobre una localitat funerària amb titular actual o successors legítims il·localitzables, es procedirà a la citació d'aquests mitjançant edictes que es publicaran al BOPT i a un mitjà de comunicació local per un termini de quinze dies, transcorreguts els quals, en cas de no haver-hi cap compareixença en contra, s'adjudicarà la concessió al sol·licitant, sempre i quan acrediti la possessió física del títol i estar al corrent dels drets municipals inherents a la localitat funerària.

 

El disposat en aquest article, s'entén sens perjudici dels drets de tercers a reclamar en via civil el millor dret que puguin tenir sobre la concessió de la localitat funerària.

 

Art. 35. Els particulars, que en el moment de la inhumació no presentin el títol acreditatiu de la concessió ni puguin acreditar de forma fefaent la seva pèrdua, símplement perque no el localitzen, podran efectuar-la, prèvia comprovació de la titularitat de localitat funerària en el registre del mateix Cementiri o de l'Ajuntament. Si posteriorment a l'inhumació es localitza el títol, caldrà presentar-lo al Cementiri Municipal o a l'OAC de l'Ajuntament per tal d'anotar-hi totes les dades de la persona difunta, en cas contrari, caldrà sol·licitar-ne un duplicat, prèvia declaració jurada de la pèrdua i el pagament de les taxes municipals corresponents.

 

En cap cas es podran efectuar exhumacions ni trasllats de restes sense disposar del títol acreditatiu de la titularitat de les localitats funeràries en règim de concessió, implicades en aquestes tramitacions.

 

Pels casos d'inhumació, si es dóna aquest supòsit, només seran utilitzables les localitats funeràries en règim de lloguer.

 

 

Secció 4a. Modificació del dret funerari

 

Art. 36. La transmissió, rectificació, modificació o alteració del dret funerari, serà declarada a sol·licitud de l'interessat o d'ofici en expedient administratiu, en el qual es practicarà la prova i s'aportarà la documentació necessària per justificar els seus extrems i el títol del dret funerari, excepte en el cas de pèrdua, sense que sigui obstacle pel desenvolupament de l'expedient la negativa de lliurament del títol quan l'instant de l'expedient no en sigui posseïdor.

 

En cas de no disposar de documentació justificativa, s'haurà d'acompanyar amb una declaració jurada de les persones interessades en el moment de la sol·licitud.

 

Art. 37. Quan per l'ús o qualsevol altre motiu, un títol es deteriori, es podrà canviar per un altre d'igual a nom del mateix titular. El robatori o pèrdua d'un títol, donarà dret a l'expedició d'un duplicat a favor del titular, prèvia presentació d'una declaració jurada i, si existeix, de la documentació acreditativa de la pèrdua o robatori (denúncia, acta notarial…), previ pagament de les taxes municipals corresponents.

 

Art. 38. Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran a instància del titular, prèvia justificació i comprovació, sens perjudici de la possibilitat de corregir d'ofici els errors materials que es puguin observar.

 

Art. 39. Podrà ser declarada la caducitat i revertirà en tal cas a l'Ajuntament el dret funerari en els següents supòsits:

 

 1. Per estat ruïnós de la construcció, quan aquesta fos particular (panteons). La declaració de tal estat de caducitat requerirà expedient administratiu, amb audiència de la persona interessada segons l'article següent.

 2. Per abandonament de la localitat funerària, considerant-se com a tal, el transcurs de quatre anys d'ençà del darrer pagament dels drets municipals inherents a la concessió. Aquesta caducitat també requerirà expedient administratiu amb audiència de la persona interessada segons l'article següent.

 3. Per finalització del termini de la concessió administrativa.

 4. Per haver transcorregut el període d'adjudicació i les pròrrogues, si s'escau, quan es tracti de lloguer.

 5. Per voluntat expressa de cessament anticipat de la concessió o el lloguer per part de la persona interessada.

 

Art. 40. L'expedient administratiu de caducitat, es tramitarà de la següent manera:

 

1.- En els casos de caducitat per estat ruïnós de la construcció particular, l'expedient contindrà la citació del titular el domicili del qual sigui conegut. En cas de no ser així, caldrà fer públic l'expedient mitjançant edicte en el BOPT i la publicació en un diari, com a mínim, d'entre els de major circulació a Valls, concedint-se un termini de trenta dies per tal que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret. La compareixença d'algun d'aquests amb el compromís de portar a terme les obres de construcció o reparació en el termini que a l'efecte s'assigni, interromprà l'expedient fins al seu venciment, moment en què els Serveis Tècnics informaran sobre la situació de la localitat funerària. Si resulten conformes, l'expedient s'arxivarà sense cap més tràmit. En cas contrari, es declararà la caducitat.

 

2.- En el supòsit d'abandonament de la localitat funerària, l'expedient administratiu de caducitat contindrà la citació al titular si se'n coneix el domicili. Si no és així, es farà públic l'expedient mitjançant Edicte al BOPT i la publicació en un diari, com a mínim, d'entre els de major circulació a Valls, concedint un termini de trenta dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits, puguin al·legar el seu dret. Transcorregut aquest termini, es declararà la caducitat.

 

3.- En el supòsit d'acabament del termini de concessió, es requerirà al titular en el domicili que consti, per tal que es procedeixi al trasllat de les restes a la fossa comuna, sens perjudici de la possibilitat de renovació de la concessió, previ seguiment del corresponent expedient.

 

4.- En en supòsit d) de l'article anterior, l'expedient es limitarà a la citació del titular, concedint-li un termini de quinze dies per posar-se al corrent en el pagament o per sol·licitar una pròrroga. Un cop transcorregut aquest període, si no ha efectuat el pagament ni ha sol·licitat la pròrroga, es traslladaran les restes a la fossa comuna.

 

 

Secció 5a. Disposicions comunes als articles anteriors

 

Art. 41.

1.- La transmissió del dret funerari "inter vivos" o "mortis causa", durant la vigència de la concessió administrativa no comportarà, en cap cas, el reinici del termini de la concessió.

 

2.- En conseqüència, el cessionari gaudirà del dret fins l'extinció de la concessió original essent d'aplicació a la transmissió les taxes per canvi de titularitat establertes a les ordenances fiscals vigents, en funció del grau de parentiu i el període que resti vigent a la concessió.

 

3.- En el moment de formalitzar la transmissió, l'Ajuntament comunicarà en forma fefaent al nou titular del dret el període que resta de vigència a la concessió.

 

 

CAPÍTOL III

 

RÈGIM DE LLOGUER

 

Secció 1a. Generalitats

 

Art. 42. Es destinaran al règim de lloguer les localitats funeràries situades al Cementiri Municipal, a criteri de l'Ajuntament i segons les disponibilitats que hi hagi en cada moment.

 

 

Secció 2a. Règim jurídic del lloguer de localitats funeràries

 

Art. 43. La disponibilitat de localitats funeràries, inclosos columbaris, en règim de lloguer s'atorgaran per un període mínim de dos anys o bé de cinc, quan la defunció hagués esdevingut per malaltia infecciosa.

 

Art. 44.

1.- Abans d'acabar-se el període d'adjudicació per lloguer, podrà atorgar-se una pròrroga a petició del titular, dels hereus o dels causahavents, o de qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquelles, les restes de les quals estiguin inhumades en la localitat funerària que es tracti.

 

Caldrà, en qualsevol cas, motivar la petició en una situació de necessitat o de manca de disponibilitat d'una localitat funerària en règim de concessió.

 

2.- Cadascuna de les pròrrogues tindrà una durada no inferior a 2 anys, sempre seran de mutu acord i d'acord amb les disponibilitats que tingui l'Ajuntament.

 

Art. 45.

1.- El lloguer serà renunciable per la part arrendatària en qualsevol moment, sense que això doni dret a indemnització de cap mena, a excepció de quan s'adquireixi una concessió o quan es faci el trasllat de les restes a una altra localitat funerària, que en aquests casos es farà la devolució de les quantitats bestretes pel període de lloguer no gaudit, sempre que aquest sigui superior a 1 any.

 

2.- Verificada la renúncia, les despulles existents a la localitat funerària es traslladaran a la fossa comuna, tret del cas que el renunciant hagi optat per una concessió sobre la mateixa localitat funerària o una altra de diferent. En aquest cas es procedirà al trasllat en els termes establerts en aquest Reglament.

 

 

Secció 3a. Supòsits especials

 

Art. 46. Els nínxols de lloguer s'afectaran a l'aprofitament derivat d'inhumancions de cadàvers de persones la mort de les quals hagi esdevingut al terme municipal i no hagin estat objecte de trasllat ni reclamació i alhora no siguin titulars beneficiaris de cap concessió sobre localitats funeràries del Cementiri Municipal.

 

Art. 47. L'Ajuntament determinarà els casos en què els referits nínxols s'afectaran a finalitats benèfiques facilitant la inhumació de cadàvers de persones internes en institucions de beneficiència o beneficiaris d'algun tipus d'ajut o tractament especial per raó de pobresa. En tots aquests casos caldrà prèviament l'informe del departament de Benestar Social d'aquest Ajuntament que justifiqui aquesta situació i que es corrobori que no hi ha familiars que puguin fer-se càrrec de les despeses d'enterrament. Davant la situació que s'indiqui en l'esmentat informe, la concessionària del servei funerari es farà càrrec de l'enterrament, d'acord amb les clàusules establertes en el plec de condicions de la concessió.

 

En aquests casos no es perceberan taxes ni drets de cap mena derivades de l'aprofitament de localitats funeràries.

 

Si una vegada feta la inhumació hi hagués algun familiar o persona que es volgués fer càrrec del lloguer del nínxol, caldrà que, prèviament, faci efectives les despeses de l'enterrament.

 

Art. 48. En els supòsits contemplats en l'article 47, si cap persona es fa càrrec de la titularitat del lloguer, aquest caducarà al cap de dos anys des de la inhumació o de cinc anys en cas de malaltia infecciosa-contagiosa, transcorregut els quals, es procedirà al trasllat de les restes a la fossa comuna.

 

Art. 49. Per als aspectes no previstos al present capítol seran d'aplicació als lloguers les normes previstes pel règim de concessió administrativa.

 

 

TÍTOL IV

 

NORMES DE POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA

 

 

CAPÍTOL I

 

RÈGIM JURÍDIC, EN GENERAL. DEFINICIONS. CLASSIFICACIÓ

 

Art. 50. La Policia Sanitària Mortuòria queda regulat pel Decret de la Presidència de la Generalitat 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament (DOGC núm. 2528, del 28/11/1997), que inclou tot tipus de pràctiques sanitàries en relació amb els cadàvers i restes cadavèriques i totes les condicions tècnico-sanitàries dels fèretres, vehicles, empreses funeràries i dels cementiris i altres llocs d'enterraments.

 

Art. 51. Les facultats en matèria de Policia Sanitària Mortuòria seran exercides pel Departament competent en matèria de sanitat de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici d'aquelles que, per raó d'immediatesa, corresponguin al municipi.

 

Art. 52. La concessió de les autoritzacions sanitàries previstes s'entendrà sens perjudici de l'autorització judicial que pugui ser necessària d'acord amb la legislació vigent.

 

Art.. 53. Les defuncions es comprovaran i s'inscriuran d'acord amb allò establert en les disposicions que regulen el Registre Civil.

 

Art. 54. S'entén per:

 

 1. Cadàver: el cos humà durant els cinc primers anys següents a la mort real. Aquesta es computarà des de la data i hora que figuri a la inscripció de defunció en el Registre Civil.

 2. Restes cadavèriques: allò que queda del cos humà, acabats els fenòmens de destrucció de la matèria orgànica, un cop transcorreguts els cinc anys següents a la mort real.

 3. Fèretre i caixa de restes: caixa per a dipositar el cadàver I les restes cadavèriques, respectivament, que s'ajusten a les condicions tècniques vigents.

 

Art. 55. Els cadàvers es classifiquen en dos grups, segons les causes de la defunció:

 

Grup I.

 

 1. Els de les persones, la causa de defunció de les quals, representi un perill sanitari com és el còlera i aquelles altres que es determinin en virtut de Resolució de la Direcció General de Sanitat, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat.

 2. Els cadàvers contaminats per productes radioactius.

 

Grup II.

 

Els de les persones, la causa de defunció de les quals és qualsevol altra no inclosa al Grup I.

 

 

CAPÍTOL II

 

NORMES RELATIVES A LES INHUMACIONS, TRASLLATS, EXHUMACIONS I REINHUMACIONS DE CADÀVERS I RESTES CADAVÈRIQUES.

 

Secció 1a. Generalitats

 

Art. 56. Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les disposicions higiènico-sanitàries vigents.

 

Art. 57.

1.- Els cadàvers romandran en el domicili mortuori fins després de la confirmació de la defunció pel metge adscrit al Registre Civil. Aquest període no podrà ser inferior, amb caràcter general, a vint-i-quatre hores, ni excedir de quaranta-vuit hores des de la defunció.

 

2.- Les pràctiques d'embalsament i de conservació transitòria hauran de ser realitzades després de les vint-i-quatre hores i abans de les quaranta-vuit hores a comptar des de l'hora de defunció.

 

Art. 58. La conservació transitòria d'un cadàver serà obligatòria:

 

 1. Quan hagi de ser inhumat amb trasllat o no, dins el territori estatal, passades les quaranta-vuit hores des de la defunció.

 2. Quan hagi de ser traslladat a l'estranger sens perjudici d'allò disposat en els acords internacionals vigents.

 

Art. 59. Tot tipus de manipulació sobre cadàvers precisarà d'autorització o intervenció sanitària, sens perjudici de l'autorització judicial que pugui ser necessària d'acord amb la legislació vigent.

 

 

Secció 2a. Inhumació

 

Art. 60.

1.- Tota inhumació haurà de realitzar-se passades les vint-i-quatres hores posteriors a la defunció.

 

2.- Per ràpida descomposició, perill de contagi, insuficiència de l'habitatge o qualsevol altra causa similar, tindrà lloc la cerimònia de conducció abans de transcórrer aquell termini. En aquests casos el cadàver romandrà en el dipòsit general del tanatori municipal, fins l'acabament del termini.

 

Art. 61. Tindran la consideració d'inhumació ordinària la que s'efectuï dins el terme del propi municipi o en cementiris mancomunats i per mitjà de fèretres comuns.

 

Art. 62.

1.- Serà necessari presentar els següents documents, prèviament a qualsevol inhumació.

 

 1. Títol de la localitat funerària.

 2. Autorització del jutge competent en casos diferents als de mort natural.

 

2.- En el moment de presentar el títol, s'identificarà la persona a nom de la qual s'hagués emès el títol. Si aquest resultés haver mort, o no es pogués identificar, s'autoritzarà la inhumació per part d'algun dels familiars més directes amb el titular i un cop efectuada es requerirà als posseïdors perquè instin el traspàs a favor de qui hi tingui dret. Igual tràmit se seguirà quan es tracti de l'enterrament del titular.

 

Art. 63. La inhumació serà despatxada inicialment per l'encarregat del cementiri, on es presentarà la documentació per tal d'inscriure-la en el registre d'enterraments i en el títol de la localitat funerària, en cas que sigui en règim de concessió.

 

Art. 64.

1.- No podrà realitzar-se cap inhumació en una localitat funerària en règim de concessió fins que hagin transcorregut 2 anys com a mínim des de la darrera inhumació practicada en la mateixa o 5 si la mort s'hagués produït per malaltia infecciosa-contagiosa, exceptuant els casos d'intervenció o autorització expressa de les autoritats sanitàries, sens perjudici de l'autoritat judicial que pugui ser necessària d'acord amb la legislació vigent.

 

2.- Pel que fa als panteons, sepultures i capelles amb departaments independents, aquesta limitació s'aplicarà per cada departament, no per la localitat funerària en conjunt.

 

Art. 65. El dret del titular a l'ús exclusiu de la localitat funerària en la forma prevista pel present reglament, serà garantit en tot moment per l'Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o d'estranys, s'entendrà deferida vàlidament amb pressumpció “iuris et de iure”, pel sol fet de la presentació del títol, sempre que no existeixi denúncia escrita de robatori, retenció indeguda o pèrdua presentada al Registre, amb vuit dies d'antel·lació, com a mínim.

 

Art. 66. Quan el titular fós una comunitat religiosa, hospitalària, societat, associació o fundació legalment constituïda, la inhumació exigirà la certificació expedida per la seva direcció, que acrediti que el cadàver correspon a un membre de la comunitat o a un dels acollits a la mateixa i a la vegada autoritza la inhumació a la localitat funerària de la qual és titular l'entitat en qüestió.

 

Art. 67.

1.- Es podrà autoritzar una inhumació sense títol en els casos següents:

 

 1. Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol.

 2. Quan s'hagi d'inhumar el propi titular, sense la presentació del títol i sigui qui sigui la persona que compareixi, familiar o no.

 3. Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels qui tinguin raó a succeir en el dret funerari.

 

2.- En tots aquests supòsits s'exigirà la petició de duplicat del títol, per pèrdua, previ pagament de les taxes municipals corresponents, tot i que per part de l'encarregat del Cementiri es podran fer les comprovacions oportunes en quant a la titularitat de la localitat funerària, abans de portar a terme la inhumació al no disposar del títol.

 

Art. 68.

1.- Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes o altres monuments funeraris, es procurarà un tancament hermètic de les seves obertures, que impedeixi les emanacions i filtracions líquides.

 

2.- A aquest efecte i al de permetre, no obstant això, els canvis necessaris per a la ulterior desintegració de la matèria orgànica continguda, la seva construcció es realitzarà amb materials que suposin una permeabililitat relativa.

 

Art. 69. Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de localitat funerària de les autoritzades per l'Ajuntament.

 

Art. 70. El nombre d'inhumacions successives en cada localitat funerària en règim de concessió no estarà limitat per altra causa que la de la seva capacitat respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les anterioment efectuades, excepte que el titular del dret funerari, en establir-se aquest dret o en qualsevol moment posterior, el limiti voluntàriament i de forma expressa.

 

En les localitats funeràries en règim de lloguer només es podrà efectuar una inhumació.

 

Art. 71. No es realitzaran inhumacions en dies festius, tret de supòsits d'urgent i inajornable necessitat o ordre judicial o d'altre autoritat competent. En el cas de coincidència de dos dies festius seguits, s'efectuarà segons conveniencia del cas i del dia de defunció.

 

 

Secció 3a. Trasllats

 

Art. 72. L'autorització pel trasllat d'un difunt o de restes dins el mateix Cementiri Municipal es gestionarà en tots els casos directament a l'OAC, on es presentarà la corresponent sol·licitud amb indicació de la localitat d'orígen i de destí de les restes, les dades del/s difunt/s (nom, data d'enterrament) i l'acreditament d'estar al corrent de pagament de les taxes municipals per conservació del cementiri de les localitats afectades.

 

El trasllat es tramitarà sempre amb el consentiment d'ambdues parts pel que fa als titulars de les localitats funeràries d'origen i destí.

 

L'encarregat del Cementiri no podrà efectuar cap trasllat sense la corresponent autorització de l'alcalde o regidor-delegat del Cementiri.

 

Art. 73. No podrà realitzar-se cap trasllat fins que no hagin transcorregut dos anys des de la darrera inhumació, o cinc anys si la mort s'hagués produït per malaltia infecciosa o contagiosa, exceptuant els casos d'intervenció o autorització expressa de les autoritats sanitàries, sens perjudici de l'autorització judicial que pugui ser necessària d'acord amb la legislació vigent.

 

Art. 74. Quan s'interessi el trasllat d'un cadàver o d'unes restes dipositades en una localitat funerària, el títol del dret funerari de la qual figuri a nom del difunt, per tal que pugui ser autoritzat, prèviament, s'haurà de sol·licitar el canvi de titularitat a favor de qui correspongui.

 

En cap cas s'autoritzaran trasllats a instància de persones que no siguin titulars actuals de la localitat funerària d'origen o de destí.

 

Art. 75.

1.- Els trasllats de cadàvers a nuclis de població contigus o que comptin, per relacionar-se, amb vies de comunicació fàcils, comprenent en aquest concepte tots els municipis de la província i de les províncies adjacents, podran tenir la consideració d'inhumacions ordinàries, si així s'autoritza pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, vista la causa de la mort, les condicions en què es troba el cadàver, la seva preparació adequada, la qualitat del fèretre, el mitjà de transport a utilitzar, les condicions metereològiques estacionals i sempre amb l'exigència de ser immediatament inhumats al Cementiri de destí abans de les quaranta-vuit hores comptades des de la defunció, sense que en cap cas, durant l'itinerari, puguin establir-se etapes de permanència en locals públics o privats.

 

2.- En aquests casos, el fèretre a utilitzar podrà ser el comú.

 

Art. 76. En la resta de trasllats d'un municipi a un altre, dins el territori estatal, no previstos per l'article anterior, els cadàvers sotmesos als mitjans de conservació transitòria i no inhumats caldrà que compleixin els requisits previstos quant a fèretres segons allò establert a l'art. 86 i següents d'aquest Reglament.

 

El règim jurídic de la resta de trasllats serà l'establert al Reglament de policia sanitària mortuòria, Decret 297/1997, de 25 de novembre.

 

Art. 77.

1.- Quan calgui practicar obres de reparació particulars en localitats funeràries que continguin cadàvers o restes, es traslladaran a nínxols d'autorització temporal, sempre que no s'hi oposin les disposicions referents a exhumacions, previ pagament dels corresponents drets. Les despulles seran retornades a llurs primitives localitats funeràries quan s'hagin acabat les obres.

 

2.- Quan es tracti d'obres de caràcter general realitzades per compte de l'Ajuntament, el trasllat es durà a terme d'ofici, a localitats funeràries de la mateixa categoria i condició, que seran canviades per les antigues, si així ho volen els corresponents titulars, aixecant-se acta del trasllat i expedint, en el seu cas, els nous títols. Si els titulars no accepten aquesta substitució, es traslladaran els cadàvers i restes a nínxols de lloguer, mentre durin les obres. En aquests casos no hi haurà cap pagament de taxes.

 

Art. 78. No es realitzaran trasllats en dies festius trets de supòsits d'urgent i inajornable necessitat o ordre judicial o altra autoritat competent. Tampoc es faran trasllats durant el període comprès entre els dies 16 de juny i 15 de setembre, per motius de condicions climatològiques estacionals.

 

 

Secció 4a. Exhumació i reinhumació

 

Art. 79. L'exhumació d'un cadàver o d'unes restes cadavèriques es sol·licitarà a l'OAC, on es presentarà la documentació per tal d'inscriure-la al registre de localitats funeràries i al títol.

 

El procediment serà idèntic al descrit per als trasllats.

 

Art. 80. No podrà ser oberta cap localitat funerària fins que no hagin transcorregut dos anys des de l'última inhumació, o cinc, si la mort s'hagués produït per malaltia infecciosa contagiosa, exceptuant els casos d'intervenció o autorització expressa de les autoritats sanitàries, sens perjudici de l'autorització judicial que pugui ser necessària d'acord amb la legislació vigent.

 

Art. 81. Quan tingui lloc la inhumació en una localitat funerària que contingui altres cadàvers o restes, podrà efectuar-se en el mateix acte la reducció de les despulles. Només a petició expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l'acte d'enterrament, i en aquest cas podrà ser presenciada per l'esmentat titular o persona en qui delegui, i això sempre que les disponibilitats del servei ho permetin.

 

Art. 82.

1.- L'exhumació d'un cadàver o d'unes restes per inhumar-lo fora del recinte, requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis assenyalats a l'art. 80 d'aquest Reglament, des de l'última inhumació.

 

2.- Serà necessari el vistiplau del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, per a aquestes actuacions.

 

Art. 83. S'exceptuen del requisit del termini, les exhumacions següents:

 

 1. Les decretades per resolució judicial, que es duran a efecte en virtut del manament corresponent.

 2. Les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment d'exhumació. En cas que hagin de ser traslladats posteriorment a l'exhumació, caldrà substituir la caixa exterior del fèretre si no estés ben conservada.

 

Art. 84. L'exhumació de cadàvers sense embalsamar corresponents al Grup II de l'article 55 d'aquest Reglament podrà autoritzar-se en els següents casos:

 

 1. Quan s'hagin de reinhumar immediatament dins el mateix cementiri. En aquest cas, caldrà substituir el fèretre per un altre quan aquest no compleixi les condicions necessàries.

 2. Quan s'hagi de traslladar a un altre cementiri dins el territori estatal. En aquest cas, caldrà una sol.licitud prèvia al Departament de Sanitat, el qual comprovarà per un metge tanatòleg, l'estat en què es trobi el cadàver i tindrà en compte les condicions climatològiques estacionals. El termini per a la reinhumació no podrà ser superior a quaranta-vuit hores.

 

Art. 85. L'autorització se sol.licitarà al Departament de Sanitat, acompanyant la instància amb un certificat d'enterrament del cadàver, l'exhumació del qual es pretengui.

 

 

CAPÍTOL III

 

CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I CONDICIONS DELS FÈRETRES

 

Art. 86. Es prohibeix la conducció, trasllat i enterrament de cadàvers sense el corresponent fèretre de les característiques que per cada cas s'indiquen en aquest Reglament.

 

Art. 87. Els fèretres per difunts indigents seran facilitats per l'Ajuntament i en el seu cas per l'empresa concessionària del servei funerari. Si la defunció es produeix en un establiment depenent d'algun altre organisme públic l'Ajuntament quedarà dispensat d'aquesta obligació.

 

Art. 88. En els casos de greus anormalitats epidemiològiques o de catàstrofe, s'estarà al que preveu el Reglament de policia sanitària mortuòria respecte als enterraments sense fèretre.

 

Art. 89.

1.- Els fèretres hauran de contenir, exclusivament, el cadàver pel qual s'autoritzà l'enterrament. Només se'n podran dipositar dos o més en un mateix fèretre en els casos següents:

 

 1. Mares i nou nats morts ambdós en el moment del naixement.

 2. Catàstrofes.

 3. Greus anormalitats epidemiològiques.

 

2.- En els supòsits 2) i 3), l'enterrament de dos o més cadàvers en un mateix fèretre s'haurà d'autoritzar o ordenar pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Art. 90.

1.- Als efectes de la utilització obligatòria del que correspongui en cada cas i d'acord amb el previst al Reglament de policia sanitària mortuòria es distingeixen les classes de fèretres següents:

 

 1. Comú: construït amb fusta, aglomerat, o altre material biodegradable de característiques similars autoritats d'acord amb el que preveu l'apartat 2 d'aquest article, d'un mínim de 15 mm. de gruix, sense escletxes i amb les parts sòlidament unides entre sí.

 2. Especial: ha d'estar compost de dues caixes, l'exterior de fusta massissa de 2 cm. de gruix mínim i la interior contindrà làmides de zenc de 0,30 mm. com a mínim de gruix, soldades entre sí, o de qualsevol altre material que compleixi tècnicament els requisits d'estanqueïtat.

  Els fèretres especials han de ser condicionats de forma que impedeixin els efectes de la pressió dels gasos al seu interior, mitjançant l'aplicació de vàlvules filtrants o d'altres dispositius adequats.

 3. Caixes de restes: seran metàl.liques o de qualsevol altre material impermeable o impermeabilitzat. Les seves dimensions seran les precises per contenir les restes.

 

2.- La inclusió de nous tipus de materials per a la fabricació de fèretres esmentats en l'apartat anterior requereix la prèvia autoritizació del director general de Salut Pública.

 

Art. 91. La conducció i trasllat de cadàvers s'efectuarà segons l'establert al Reglament de policia sanitària mortuòria.

 

Art. 92. Per a tot el no previst al present títol serà d'aplicació la normativa recollida al Reglament de policia sanitària mortuòria aprovat per Decret 297/1997, de 25 de novembre, de la Generalitat de Catalunya.

 

 

TÍTOL V

 

INSTAL·LACIONS FUNERÀRIES. EL CEMENTIRI MUNICIPAL I INSTAL·LACIONS AUXILIARS: TANATORI

 

CAPÍTOL I

 

DESCRIPCIÓ

 

Art. 93. Les localitats funeràries situades al Cementiri Municipal es poden classificar en els següents tipus:

 

 1. Nínxols: cavitat d'una construcció funerària per a la inhumació d'un o més cadàvers o de restes cadavèriques, tancada amb una llosa o envà. Alguns d'ells podran disposar d'una ossera a la seva part inferior per a dipositar-hi les restes.

 2. Sepultures: són concavitats soterrades i revestides d'obra, per a la inhumació d'un o més cadàvers o de restes cadavèriques, cobert amb una llosa, integrat per un o més nínxols en el seu interior. Existeixen tres tipus de sepultures segons la seva cabuda i situació: majors, menors i de capella.

 3. Capella: construccions en la forma que indica el seu nom, accessibles al seu interior, disposades de forma adossada entre elles i que contenen una única localitat funerària amb capacitat per més d'un cadàver, i que en el seu interior poden ser ornamentades amb motius pictòrics o escultòrics de caràcter religiós.

 4. Panteó: monument funerari destinat a l'enterrament de diverses persones i format, en el seu interior, per nínxols.

 5. Columbaris: construcció funerària amb nínxols de petit tamany (40 x 40 x 90 cm.) per a col·locar les urnes que contenen les cendres funeràries.

 6. Fossa comuna: concavitat realitzada a sota terra, revestida d'obra, on es dipositen de forma conjunta, però identificada, els cadàvers i restes cadavèriques com a conseqüència de trasllats, neteja de nínxols o altres circumstàncies.

Art. 94.

1.- La ubicació de les diferents localitats i instal·lacions funeràries, és la indicada al plànol adjunt a aquest Reglament, on consta així mateix la naturalesa jurídica del dret funerari inherent a cada localitat.

 

2.- A part de les instal·lacions auxiliars existents a l'interior del cementiri (despatx, magatzem i vestidoris dels treballadors), en uns terrenys pròxims al cementiri hi ha l'edifici del TANATORI MUNICIPAL que complementa amb altres serveis els del cementiri, com són:

 

a) Edifici de 510 m2. amb la següent distribució:

  • 4 sales de vetlla independents amb càmera frigorífica separada per cristall.

  • Sala de culte amb capacitat per a 100 persones.

  • Sala d'exposició de fèretres i làpides funeràries.

  • Sala de tanatopràxia equipada amb una mesa d'autòpsies i 4 cambres frigorífiques.

  • Vestíbul.

  • Garatge amb capacitat per a 2 vehicles fúnebres, que s'utilitzen pel servei de conducció de cadàvers.

  • Zones de serveis (lavabos, oficines, magatzem de taüts)

b) Pàrquing exterior amb superfície aproximada de 1.000 m2.

c) L'horari d'obertura al públic és: de les 9 a les 21 hores, tots els dies de l'any.

 

L'explotació del tanatori està externalitzada a una empresa privada mitjançant concessió administrativa, les condicions de la qual estan establertes en el plec de clàusules corresponent.

 

 

CAPÍTOL II

 

CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS FUNERÀRIES. OBRES I MANTENIMENT

 

Art. 95. És obligació de l'Ajuntament el manteniment de les instal·lacions funeràries comunes en perfectes condicions d'ús. Aquesta obligació comprèn la neteja dels vials interns i accessos, manteniment de zones ajardinades, fossa comuna, neteja i reparació de les teulades, manteniment de pintura exterior, així com els despatxos i dependències annexes, sens perjudici de les obligacions que puguin contreure les empreses que prestin algun d'aquests serveis en règim de concessió o arrendament.

 

Art. 96. Els concessionaris o llogaters seran obligats al manteniment de les localitats funeràries que utilitzen privativament, així com dels seus vidres, làpides, neteja, interiors de capelles, reposicions de flors, objectes d'ornamentació que s'hi coloquin, en les condicions higièniques i d'ornamentació adients. Aquesta obligació comprèn la neteja de la localitat funerària, la reparació dels desperfectes o deteriorament no imputables a l'Ajuntament i l'ornamentació dins dels criteris generals d'ornat públic dels cementiris.

 

Les làpides i ornamentacions que es col·loquin sempre hauran de procurar seguir el criteri d'estètica establert a les localitats funeràries properes on es trobin ubicades aquestes.

 

Art. 97. L'incompliment de les obligacions derivades de l'article anterior podrà comportar el requeriment al concessionari o llogater, i en el seu cas l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament, amb càrrec al titular.

 

Art. 98. Les obres realitzades per particulars en les localitats funeràries de les quals són concessionaris o llogaters seran subjectes a llicència municipal d'obres i en conseqüència a la tramitació establerta a l'efecte a la legislació urbanística, així com al pagament dels drets municipals establerts a la corresponent ordenança fiscal.

 

Art. 99. Els particulars podran realitzar obres en les respectives localitats funeràries mitjançant els propis serveis de manteniment municipal adscrits al cementiri prèvia sol.licitud a l'Ajuntament i abonant les taxes establertes a l'efecte a la corresponent ordenança fiscal.

 

La realització d'obres mitjançant aquest servei comportarà l'exempció de llicència municipal d'obres.

 

Art. 100. La realització d'obres directament pels particulars comportarà el seguiment de les directrius següents:

 

 1. Els treballs preparatoris de picapedrer i marbrista no es podran efectuar dins el recinte.

 2. La preparació dels materials per a la construcció, haurà de fer-se en els llocs que es designi per l'encarregat del cementiri, amb la protecció que en cada cas es consideri necessària.

 3. Els dipòsits de materials, eines, terres o aigua, se situaran en punts que no dificultin la circulació o el pas pels vials interiors i accessos.

 4. Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció, es col.locaran de manera que no malmetin les plantes o localitats funeràries adjacents.

 5. Les eines mòbils destinades a la construcció, s'hauran de desar diàriament en coberts o dipòsits per a la seva millor conservació i ordre en el recinte, prohibint-se l'ús dels estris d'enterraments propietat de l'Ajuntament, sense autorització expressa.

 6. Un cop acabada l'obra, els contractistes o executors, hauran de procedir a la neteja del lloc de la construcció i la retirada de la runa, fragments o residus de materials.

 7. No s'autoritzarà l'inici d'obres a cap contractista o empresa sense disposar prèviament de la corresponent llicència municipal d'obres.

 

Art. 101. En cap cas, les obres en localitats funeràries podran modificar la seva superfície o cabuda. En el cas de les sepultures, no s'autoritzarà que les làpides I ornamentacions puguin sobrepassar l'obertura de l'entrada de les caixes funeràries.

 

En els casos de nínxols que tinguin la seva obertura reduïda pel pas de la caixa amb les restes, s'autoritzarà l'adequació de l'amplada de la seva obertura, essent a càrrec del concessionari o llogater de la localitat funerària i exempt de taxes municipals.

 

Art. 102. Les obres realitzades per l'Ajuntament tindran en compte, en tot cas, les previsions establertes al present Reglament i al Decret 297/1997, de 25 de novembre, quant a terminis per a l'obertura de sepultures.

 

Art. 103. En el cas de construcció de noves illes com a conseqüència de ruïna o deteriorament de les existents, un cop finalitzada la construcció de l'illa nova, i disponible aquesta per a la realització d'inhumacions, se suspendran els enterraments a l'illa ruïnosa i es procedirà a la seva clausura.

 

Art. 104. En el supòsit assenyalat en l'article anterior, l'Ajuntament traslladarà d'ofici les restes de l'illa ruïnosa a la de nova construcció, la qual haurà de comptar amb una reserva suficient de localitats amb aquesta finalitat.

 

El trasllat s'ajustarà als terminis establerts a l'article 73 del present Reglament, de manera que no es podrà procedir a l'enderroc de l'illa ruïnosa fins el seu complert buidatge, el qual es realitzarà en funció dels esmentats terminis.

 

Art. 105. Mentre duri el procés de trasllat de restes, si l'estat de l'illa ho requerís, l'Ajuntament podrà procedir al seu apuntalament o enderroc parcial, sempre i quan aquest afecti exclusivament localitats o sectors ja desocupats.

 

Art. 106. El buidatge de nínxols en règim de lloguer s'ajustarà a les normes assenyalades als articles precedents. En el cas de lloguers, el termini dels quals s'hagi exhaurit, el trasllat es farà a la fossa comuna, tret del cas que els interessats sol·licitin la conversió del lloguer en concessió administrativa.

 

Si els interessats sol·licitessin només la renovació del lloguer, el trasllat de les restes només s'efectuarà a la nova illa si aquesta disposés de localitats expressament reservades al lloguer. En cas contrari, el trasllat podrà efectuar-se a qualsevol de les localitats disponibles destinades a l'ús en règim de lloguer.

 

Art. 107. Les normes contingudes dels articles 102 al 106 seran d'aplicació a totes les obres d'ampliació o reforma que comportin la substitució de sectors de localitats funeràries en estat de ruïna o greu deteriorament.

 

 

TÍTOL VI

 

POLICIA I BON ORDRE DEL CEMENTIRI

 

CAPÍTOL I

 

HORARI

 

Art. 108.

1.- L'horari d'obertura al públic del cementiri serà el següent:

 

 1. Dies feiners (de dilluns a dissabte)

 

  • Hivern (de l'1 de setembre al 31 de maig): de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores.

  • Estiu (de l'1 de juny al 31 d'agost): de 8 a 13 hores i de 17 a 19 hores.

b) Diumenges I festius: de 9 a 13 hores.

c) Dies especials: Tot Sants (30 i 31 d'octubre i 1 de novembre): de 8 a 18 hores, sense interrupció.

 

2.- El cementiri estarà tancat els següents dies:

 

 • Cap d'any (1 de gener)

 • Dilluns de Pascua (variable)

 • Nadal (25 de desembre)

 

 

CAPÍTOL II

 

ORDRE A LES INSTAL·LACIONS

 

Art. 109. Els visitants del recinte hauran de comportar-se amb el respecte adequat al mateix. L'encarregat del cementiri vetllarà pel compliment d'aquest deure de respecte, sens perjudici de les competències de la Policia Local en matèria de manteniment de l'ordre i vigilància a les instal·lacions municipals.

 

Art. 110. Els epitafis, recordatoris, emblemes o símbols, podran transcriure's en qualsevol idioma, salvant-se el degut respecte al recinte, recaient la responsabilitat de qualsevol inscripció que pugui lesionar drets a tercers en el titular del dret funerari.

 

Art. 111. No s'autoritzarà a l'interior del cementiri ni en els seus accessos la realització de cap tipus d'activitat comercial. Queda expressament prohibida l'ocupació de sòl públic amb parades per a la venda de qualsevol mena de productes, així com la venda ambulant, inclosos els productes de floristeria.

 

Tampoc s'utilitzarà la instal·lació de publicitat a l'interior ni a les parets exteriors del cementiri.

 

No es permetrà l'entrada d'animals al recinte del cementiri.

 

Art. 112. L'obtenció de fotografies, dibuixos o pintures a l'interior del recinte, hauran de comptar preceptivament amb l'autorització de l'Ajuntament quan es tracti d'imatges de caràcter general.

 

Quan es tracti d'imatges de localitats funeràries concretes, caldrà, a més, l'autorització expressa del titular.

 

Art. 113. En cap cas s'autoritzarà l'entrega a particulars de restes cadavèriques, ni tan sols les sol.licitades amb finalitats científiques o d'estudi, tenint en compte que les restes, fins i tot les dipositades a la fossa comuna, són individualitzades i identificades.

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

En les matèries no previstes expressament en aquest Reglament, s'aplicarà el Regla ment de Policia Sanitària Mortuòria vigent.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Primera.- Els expedients de canvi de titularitat, atorgament de concessions, trasllats o qualsevol altre mena iniciats abans de l'entrada en vigor del present Reglament es tramitaran d'acord amb la normativa anterior.

 

Segona.- Fins l'aprovació de les ordenances fiscals per a 2018, seran d'aplicació, en l'aspecte econòmic, les previsions establertes en les ordenançes fiscals núms. 10 i 19, pel que fa a taxes municipals derivades del dret funerari i les seves modificacions i transmissions.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única.- Queda derogat en la seva integritat el Reglament Municipal de Cementiris de l'any 1995 aprovat pel Ple de l'Ajuntament, així com totes les disposicions municipals posteriors relatives al Cementiri Municipal en tot allò que s'oposi al present Reglament.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Única.- El present Reglament entrarà en vigor en la data de la seva publicació íntegra al BOPT, prèvia aprovació pel Plenari de l'Ajuntament, d'acord amb el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

 

 

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el present Reglament ha estat aprovat pel Ple de l'Ajuntament del dia 27/11/2017, publicant-se mitjançant edicte d'aprovació definitiva al BOPT núm. 29, de 9/2/2018.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica