08. TAXA PER LLICÈNCIES URBÀNISTIQUES

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl, s’ajusten a la legislació vigent, el planejament del municipi, a les ordenances i normativa ambiental aplicables i a la resta de normativa urbanística.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres.

En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

 

Article 4t. RESPONSABLES

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. BASE IMPOSABLE

Constitueix la base imposable de la taxa:

El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova planta i modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents i qualsevol altre tipus d'obra i instal·lacions no compreses en els punts següents.

El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització dels edificis i de la modificació del seu ús.

El valor que tinguin determinats els terrenys i les construccions originals a l'efecte de l'impost sobre béns immobles, quan es tracti de llicència de parcel·lació, llicència de constitució i/o modificació d'un règim de propietat horitzontal (simple o complexa), declaració d'innecessarietat de la llicencia de parcel·lació. I només de construccions quan es tracti d'enderrocs.

La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública.

 

Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n'exclou el que correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques destinades a l'activitat a desenvolupar. En els apartats a) i b) la base imposable es determinarà en funció del pressupost més elevat dels següents:

Pressupost d’execució material presentat pels interessats

Pressupost de referència segons mòduls aprovats pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya.

 

En els projectes redactats per arquitectes s’haurà d’adjuntar un certificat emès pel tècnic redactor on consti que no s’ha aplicat cap coeficient reductor sobre el pressupost d’execució material, i que coincideix amb els mòduls de referència aprovats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. En el cas que no hi figuri aquest certificat, per determinar la base imposable s’aplicarà un coeficient de l’1,25 sobre el pressupost d’execució material que consti al projecte.

 

 

Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:

El 1,29 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior.

El 1,29 per cent, en el supòsit 1.b) de l'article anterior.

El 0,63 %, en les llicències de parcel·lació i demolició de construccions, que no siguin obligades

El 0,31% en les llicències de constitució i/o modificació d'un règim de propietat horitzontal (simple o complexa), declaració d'innecessarietat de la llicencia de parcel·lació.

3,75 € per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l'article anterior.

Quan els Serveis Tècnics de l'Ajuntament intervinguin per a la regulació d'activitats especials en els edificis destinats a aparcaments comunitaris, individualitzats o no, o d'altres activitats singulars que necessitin d'una regulació específica, se satisfaran en concepte d'honoraris tècnics la quantitat de 1,51 €/m2.

El 0% a efectes que quedi exempt, quan existeixin motius de discapacitat sobrevinguda i es tracti d'adequar les instal·lacions.

 

 

En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. Aquesta reducció no s'aplicarà en el cas que s'hagi liquidat el mínim de quota

 

 

En el cas de denegació de la llicència, la quota a liquidar serà del 0 per cent.

 

 

Vigent per tots els apartats anteriors, excepte apartat g), el mínim de quota aplicable serà de 60,00 €.

 

Article 7è. ACREDITAMENT

 

 

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament.

 

 

Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.

 

Article 8è. DECLARACIÓ

 

 

Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran el número necessari d'exemplars del projecte bàsic.

 

 

Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície afectada, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

 

 

Si una vegada formulada o concedida llicència es modificava o s'ampliava el projecte, encara que només sigui a nivell del pressupost, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.

 

Article 9è. FIANÇA PER OBRA

 

Al sol·licitar una llicència d’obra urbanística, el subjecte passiu haurà de constituir una fiança per l’import corresponent al 1,5% de la base imposable establerta a l’article 5è, establint-se un mínim de 150 €, a l’efecte de respondre de les obligacions vers l’Ajuntament, derivades de la mateixa llicència. En especial, aquesta fiança ha de garantir el compliment de les condicions de l’obra i la reparació dels desperfectes, pel que fa a la via pública o terrenys d’ús públic, del pagament dels impostos i de les taxes derivades de la realització de la construcció, instal·lació o obra.

 

En les llicències d’obres que incloguin obertures de rases en la via pública, l’import de la fiança podrà ser incrementat en l’import que determinin els Serveis Tècnics.

 

Una vegada finalitzada l’obra es podrà sol·licitar la devolució de la fiança, en l’escrit de sol·licitud s’haurà d’acreditar la presentació de les alteracions cadastrals que es derivin de l’obra als efectes de l’IBI, que es retornarà una vegada comprovats els extrems que garanteix la fiança.

 

 

Article 10è. LIQUIDACIÓ I INGRÉS

 

 

En el moment en què se sol·liciti la llicència s'efectuarà un ingrés amb caràcter de dipòsit, segons l'import de la taxa prevista en aquesta Ordenança.

 

 

Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l'article 5è.1.a), b) i d): a) Una vegada concedida la llicència urbanística, s'efectuarà la liquidació provisional sobre la base que ha declarat el sol·licitant i l'informe dels Serveis Tècnics Municipals. b) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres s'hagin acabat, i la superfície dels cartells declarada pel sol·licitant i, a la vista del resultat d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s'escaigui, deduint, si és procedent, el que es va ingressar en provisional.

 

 

En el cas de parcel·lacions urbanes, divisions horitzontals i de demolició de construccions, la liquidació que es realitzi, una vegada concedida la llicència, sobre la base imposable que li correspongui, tindrà caràcter definitiu.

 

 

Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran també al subjecte passiu que substitueix el contribuent per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

 

Article 11è. INFRACCIONS I SANCIONS

 

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

Les obres en curs o acabades sense llicència autoritzada, pagaran tarifa doble.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica