08.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRODUCCIO I GESTIO DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

8. ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d'aplicació.

Article 2n. Àmbit d'aplicació
2.1. Aquesta ordenança és d'estricte compliment en tot el terme municipal de Valls.
2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es generen a les obres de construcció o demolició a les que fa referència l'article 3r.
2.3. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la present Ordenança les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s'hagi previst aquesta reutilització en l'estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i demolició.

Article 3r. Definicions
Als efectes d'aquesta Ordenança s'entén per:
3.1 Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n i es genera en una obra de construcció o demolició.
3.2. Obra de construcció o demolició: l'activitat que consisteix en:
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d'un bé immoble, com ara un edifici, una carretera, un canal, una instal·lació esportiva o d'oci, així com qualsevol anàleg d'enginyeria civil.
b) La realització de treballs que modifi quen la forma o substància del terreny o del subsòl, com ara excavacions, urbanitzacions o altre anàlegs, amb l'exclusió d'activitats a les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre gestió dels residus d'indústries extractives.
Es considera part integrant de l'obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l'execució de l'obra o al fi nal, com ara plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, grava-ciment o sòl-ciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles bituminoses, tallers de fabricació d'encofrats, tallers d'elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems de residus de l'obra mateixa i plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l'obra.
3.3. Obra menor de manteniment, construcció o rehabilitació subjectes al règim de comunicació: obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del volum, de l'ús, de les instal·lacions d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, i que no precisa de projecte tècnic, de conformitat al que estableix l'Ordenança d'Obres en Règim de Comunicació.
3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició:
a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no necessiten llicència d'obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de construcció o demolició.
c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.
3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona posseïdora la persona física o jurídica que executa l'obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per compte d'altri.

 

CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i demolició
4.1. Quan la persona productora de residus de construcció i demolició presenta la sol·licitud de llicència d'obres ha de complir amb les següents obligacions:
a) Incorporar al projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus, d'acord amb allò establert a l'article 4 del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les determinacions establertes al capítol IV de la present Ordenança.
Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construcció o demolició o per un gestor o gestora autoritzada que pertanyi a una associació empresarial del sector de la construcció de la qual la persona productora dels residus en sigui membre.
4.2. Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de construcció i demolició té l'obligació de presentar a l'Ajuntament el certificat de gestió a què fa referència l'article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
4.3. En cas que en l'Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s'hagi previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència d'obres es determini com s'ha d'acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament o mitjançant empreses acreditades externes i el cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

 

CAPÍTOL III. INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE CONTENIDORS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA PÚBLICA

Article 5è. Recollida de residus de la construcció i demolició
El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s'ha d'efectuar per mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la preceptiva autorització municipal.

Article 6è. Prohibicions
Es prohibeix expressament:
a) L'abandonament i la recollida d'altres residus no especificats a l'article 3r de la present Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d'aquests residus de la construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs.
b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments de terres, obres de reforma o d'enderrocs d'immobles, siguin caracteritzables com a residus especials d'acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.
c) Dipositar en els contenidors o en els sacs, residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties als veïns i vianants.
d) Dipositar qualsevol altre material residual en els contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o demolició.

Article 7è. Identificació dels contenidors i sacs
Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar al seu exterior de manera perfectament visible:
a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o del contenidor.
b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, si no es tracta de la mateixa empresa responsable.
c) Número d'identificació del contenidor o sac.
d) Placa o indicatiu de la llicència municipal.
L'omissió de qualsevol d'aquests requisits comportarà la consideració del sac o contenidor com a residu abandonat a la via pública i justifi carà per sí mateixa la seva retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició del contingut a càrrec, solidàriament, del responsable del sac o contenidor, del transportista i de l'usuari, amb independència de la sanció que pugui correspondre.

Article 8è. Règim general de col·locació
Els contenidors i sacs de runa que hagin d'ocupar la via pública se situaran en front de l'obra a la qual serveixin o en l'espai més proper possible, preservant sempre el pas de vianants.
En tot cas, s'observaran les següents especificacions:
a) No hauran de destorbar la visibilitat dels vehicles, especialment en les cruïlles, i respectaran les distàncies establertes a efectes d'estacionament, d'acord amb les normes vigents en matèria de circulació de vehicles i seguretat vial.
b) No se situaran davant dels passos de vianants, guals ni reserves d'estacionament i de parades, llevat que aquestes reserves s'hagin concedit per a la mateixa obra.
c) No se situaran, parcial o totalment, sobre les tapes d'accés als serveis públics, boques d'incendi, clots dels arbres, ni en general sobre cap element urbanístic que pugui difi cultar-ne la utilització.
d) Quan puguin situar-se sobre la vorera, hauran de col·locar-se a vint centímetres de la calçada, i cap part del contenidor o sac de runa podrà sobresortir de la vorera.
e) En les zones reservades a l'ús exclusiu de vianants i en aquells espais que tinguin paviment especial, la recollida de runes es realitzarà, sempre que sigui possible segons valoració de l'administració municipal, mitjançant sacs.
En cas d'haver d'utilitzar contenidors, s'hauran de dipositar sobre taulons de fusta o altre material similar que eviti el recolzament directe del contenidor sobre el paviment.

Article 9è. Retirada dels contenidors i sacs
S'ha de procedir a la retirada dels contenidors i sacs quan hagi caducat el termini per al qual s'ha atorgat la llicència d'ocupació de la via pública, i en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d'obres.

 

CAPÍTOL IV. DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DE LA FIANÇA

Article 10è. Objecte de fiança
L'objecte de la fi ança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.

Article 11è. Determinació de l'import de la fiança
11.1. L'import de la fi ança queda fi xat en la quantia de 11 euros per tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que estableix l'article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
11.2. L'actualització de la fi ança es farà d'acord amb el que estableix la Disposició fi nal Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el PROGROC.

Article 12è. Formes de constitució de la fiança
La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista al Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pels mitjans següents:
- En efectiu o en valors de deute públic.
- Aval.
- Contracte d'assegurança de caució.

Article 13è. Retorn de la fiança
L'Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l'ha dipositat presenta el certificat de gestió al què fa referència l'article 4 de la present Ordenança.

Article 14è. Execució de la fiança
L'execució de la fi ança dipositada és procedent en cas d'incompliment de l'obligació garantida, d'acord amb allò disposat en la normativa aplicable.

 

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR

Article 15è. Infraccions i sancions
15.1. Les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança són sancionades d'acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
15.2. Seran responsables de la comissió d'infraccions les persones, físiques o jurídiques, que, per acció o omissió, contravinguin les disposicions de la present Ordenança.
15.3. Les sancions per infraccions previstes en aquesta Ordenança no es poden imposar si no és en virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà d'acord amb el que preveu el marc normatiu vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els conceptes emprats en aquesta Ordenança i no definits de forma expressa, s'hauran d'entendre d'acord amb les definicions contingudes en les lleis de residus de Catalunya, en concret el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
Així mateix, els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.
Segona
Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta Ordenança es regirà per allò previst pels texts legals reguladors en matèria de residus.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els preceptes i disposicions vigents d'aquest Ajuntament que contradiguin o s'oposin a tot el que estableix la present ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà del dia de la publicació de la seva aprovació defi nitiva al Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica