06.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES

6. ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES
 

DISPOSICIÓ PRELIMINAR.

Article 1.

1. La present Ordenança, a l'empara del que estableix l'article 25 de la Llei 7/1985 de bases del règim local, l'article 63 de la Llei 8/87, municipal i del règim local de Catalunya, l'article 7 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre, Reglament general de circulació aprovat per RD 13/92 de 17 de gener i altres disposicions aplicables, regula la circulació de vianants, vehicles i animals per les vies públiques del terme municipal de Valls.

Així mateix regula el trànsit i circulació de vehicles pels camins municipals, i les zones de vianants, així com la problemàtica concreta de la circulació de ciclomotors i motocicletes.

2. En tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran les disposicions de la Llei de trànsit, circulació i seguretat vial, Reglament general de circulació o disposicions en cada moment aplicables.

 

NORMES GENERALS.

SENYALITZACIÓ.

Article 2.

Els senyals d'ordenació del trànsit instal·lats a la via pública, amb les característiques establertes pel Reglament general de circulació, i d'ús preceptiu, són de general i obligada observança, sense perjudici del que, puntualment es pugui fixar en aquesta Ordenança.

Es tindran en compte per a la retolació de la senyalització viària, els criteris lingüístics establerts per la Generalitat de Catalunya.

Article 3.

1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la ciutat regeixen amb caràcter general, a tota la població, llevat de la senyalització específica per a un tram de carrer.

2. Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida regeixen, en general, per a tots els seus perímetres respectius.

3. Els senyals dels agents de la policia local prevaldran sobre qualsevol altre.

Article 4.

Els senyals dels agents de l'autoritat seran immediatament executius, i seran prevalents sobre qualsevol altre, fix o intermitent que estigui a la vista, encara que sigui contradictori.

Els vehicles del servei de bombers, d'assistència sanitària i de policia, tindran preferència de pas, sempre que adverteixin la seva presència en les formes establertes pel vigent Reglament general de circulació, i altres disposicions aplicables.

Article 5.

1. Correspon a l'Alcaldia a través del serveis escaients, ordenar la col·locació i conservació dels senyals i de les indicacions necessàries pel compliment del que disposa la present Ordenança.

2. No es podrà col·locar cap senyal a la via pública sense la prèvia autorització municipal.

3. Tant sols es podran autoritzar els senyals informatius que, a criteri de l'autoritat municipal siguin d'interès públic.

4. No es permetrà la col·locació de publicitat als senyals de circulació o al seu costat. S'exceptuen d'aquesta disposició els miralls de control visual de la circulació que poden incloure publicitat en la part exterior de la circumferència, previ informe de la policia local i el vistiplau de la Comissió de Serveis a la Ciutat.

5. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartell, rètols, anuncis i instal·lacions en general que enlluernin, o que impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat de semàfors i senyals destinats a regular la circulació, o que puguin distreure la seva atenció.

6. L'Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota aquella senyalització que no estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor. I axiò, tant pel que fa als senyals no reglamentaris, com per al cas que sigui incorrecta la forma, col·locació o disseny del senyal o cartell.

7. Queden totalment prohibides les accions o missions que tapin de forma total o parcial qualsevol senyal de trànsit, sense perjudici de les accions penals que es puguin derivar.

8. Els danys que voluntàriament o involuntàriament es produeixin en les instal·lacions i senyals, seran degudament indemnitzats per l'autor o responsable subsidiari, sense perjudici de la multa corresponent i de la responsabilitat criminal en què es pugui incórrer.

 

ACTUACIONS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL.

Article 6.

La policia local, per raons de seguretat, ordre públic o fluïdesa de la circulació, podrà modificar eventualment l'ordenació senyalitzada, anul·lant els senyals, o posant-ne provisionalment d'altres que fossin necessaris.

 

OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA

Article 7.

Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol mena d'obstacle o objecte que pugui destorbar la lliure circulació de vianants o vehicles.

Si és imprescindible la instal·lació de qualsevol impediment a la via pública, serà necessària l'obtenció d'autorització municipal prèvia.

Article 8.

Tot obstacle que destorbi la lliure circulació de vianants o vehicles haurà de ser degudament protegit, senyalitzat, i en hores nocturnes, il·luminat, per garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.

Article 9.

Per part de l'autoritat municipal es podrà procedir a la retirada dels obstacles, amb les despeses a càrrec de l'interessat, quan:

1. No s'hagi obtingut la corresponent autorització.
2. S'hagin extingit les circumstàncies que hagin motivat la col·locació de l'obstacle o objecte.
3. S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions fixades en aquesta.

PARADES I ESTACIONAMENTS.

Article 10.

Tots els vehicles de motor i ciclomotors que circulin per les vies urbanes quan realitzin aturades voluntàries en espera i estacionaments amb una durada superior als 10 minuts hauran de romandre amb el motor apagat.

Així mateix els vehicles de transport de viatgers, ja sigui discrecional o de línia regular, que tinguin parada tècnica o de recollida de viatgers en qualsevol via urbana, inclòs l'estació d'autobusos o altre equipament, amb una durada superior als 10 minuts hauran de romandre amb el motor apagat.

S'exclouen d'aquesta prohibició els vehicles de serveis públics d'urgències quan es trobin en servei. En cas d'infracció seran sancionats d'acord amb els que es disposa per a les faltes greus.

 

Article 11.

Als efectes d'aquesta Ordenança es considerarà parada la detenció accidental i momentània d'un vehicle, per permetre la baixada o pujada de passatgers o carregar i descarregar objectes.

La durada de les parades està limitada al temps imprescindible per a realitzar llur finalitat, sense que normalment excedeixi de dos minuts.

1. Tota parada està sotmesa a les normes següents:
Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle; i si excepcionalment ho fa, haurà de tenir-lo prou a l'abast per retirar-lo en el mateix moment que li ho sigui requerit o les circumstàncies ho demanin.
2. En tot cas, la parada haurà de fer-se acostant el vehicle a la vorera de la dreta segons el sentit de la marxa, encara que en vies d'un sol sentit de circulació també es podrà fer a l'esquerra. Els passatgers hauran de baixar per la banda corresponent a la vorera. El conductor, si ha de baixar, podrà fer-ho, sempre que no causi cap mena de perill.
3. En totes les zones i vies públiques, la parada s'efectuarà en els punts on menys dificultats es produeixin a la circulació; i als carrers amb xamfrà justament en el xamfrà mateix, sense sobresortir de l'alineació de les vorades. S'exceptuen els casos en els quals els passatgers siguin malalts o impedits, o es tracti de serveis públics d'urgència o de camions del servei de neteja o recollida d'escombraries.
4. En el carrers urbanitzats sense vorera, es deixarà una distància mínima d'un metre des de la façana més propera.

Article 12.

Queda prohibida totalment la parada:

1. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, vora d'aquests punts, i als túnels.
2. Als passos a nivell, passos per a ciclistes i passos senyalitzats per a vianants.
3. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris, i a les parades de transport públic, reserves per a taxis o de qualsevol mena. Per excepció, a les parades de transport públic s'hi podran aturar els vehicles d'aquesta naturalesa, i les reserves podran utilitzar-les els vehicles autoritzats.
4. Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin, o s'obligui els vehicles a fer maniobres.
5. En doble fila, llevat que encara quedi lliure un carril en carrers de sentit únic de circulació i dos en carrers de dos sentits, sempre que el trànsit no sigui molt intents i no hi hagi espai lliure en una distància de 40 m.
6. Al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l'ocupació és parcial com total.
7. Als rebaixos de la vorera per a pas de disminuïts físics.
8. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent o els senyals dels agents de l'autoritat, d'acord amb l'article 4 de la present ordenança.
9. Si es destorba la circulació, encara que sigui per temps mínim.
10. Quan es bloquegi la calçada o es dificulti o obstrueixi la circulació.
11. A menys de cinc metres del punt de convergència de les cantonades de les alineacions de les voravies d'un bloc d'edificis, dels passeigs, o dels jardins.
12. Quan es realitzin encreuaments de vies públiques.
13. Davant les entrades de vehicles dels immobles dins de les hores establertes com a reserva en la senyalització del pas, excepte en el cas que el conductor hi fos present, i no existeixi lloc adient en 40 metres.

ESTACIONAMENTS.

Article 13.

1. S'entén per estacionament la immobilització d'un vehicle que no es troba en situació de "parada", ni aturat accidentalment o momentàniament, per necessitats de la circulació, o per complir algun requisit reglamentari. També es considerarà estacionament la "parada" d'un vehicle per temps superior a dos minuts, en situacions de normalitat.

2. El terme "aparcament" designa l'estacionament en una zona especialment assenyalada a l'efecte per l'autoritat competent. Aquestes zones estaran degudament senyalitzades, i podran regir-se per normativa especial.

 

Article 14.

1. Es prohibeix l'estacionament en les següents circumstàncies:

a) On estigui prohibida la parada.
b) En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle, com un contenidor o algun element de protecció.
c) Als carrers de doble sentit de circulació on l'amplada de la calçada només permeti el pas de dues columnes de vehicles.
d) En els guals, totalment o parcialment.
e) En un mateix lloc per més de vuit dies consecutius.
f) En aquelles que s'obstaculitzi la circulació, disminueixi perillosament la visibilitat d'altres conductors, o els obligui a fer maniobres antireglamentàries.
g) En mig de la calçada.
h) En les calçades, l'amplada de les quals només permeti el pas d'una columna de vehicles.
i) Al costat i al davant de refugis i zones de precaució.
j) En condicions en què es bloquegi o dificulti la sortida d'un altre vehicle estacionat.
k) En els passos de vianants.
l) Davant els passos rebaixats per a disminuïts físics.
ll) En les cruïlles o confluències de carrers, i a partir dels pals de suport dels semàfors,
les vies en què existeixi aquest tipus de senyalització.
m) En les voravies, andanes i passeigs centrals en els que no hi hagi autorització expressa degudament senyalitzada ja sigui total o parcial l'ocupació indeguda. En els llocs on existeixi aquesta autorització i s'assenyali sobre el paviment el perímetre a ocupar pels vehicles, aquests s'hauran de situar dins la zona marcada. S'hauran d'interpretar de la mateixa manera les marques d'alineació que puguin existir en xamfrans o d'altres punts de la calçada, indicatives de l'espai concret i limitat sobre el que s'autoritza la col·locació de vehicles.
n) Davant els edificis seus de les forces i cossos de seguretat.
o) En sectors destinats a vehicles de serveis públics.
p) En les zones senyalitzades com a reserves d'estacionament, i en les de càrrega i descàrrega de mercaderies, durant les hores establertes per a aquesta finalitat. Entenent-se com a vehicles autoritzats, aquells que poden transportar mercaderies d'acord amb el Reglament de Vehicles o norma que el substitueixi.

Les zones de càrrega i descàrrega de la Ciutat de Valls estaran correctament identificades tal i com preveu l'art. 154 del vigent Reglament General de Circulació, amb els panells complementaris que especifica l'art. 158 del mateix reglament.

S'estableix un màxim de 30 minuts per realitzar les tasques de càrrega i descàrrega. En cas de què un particular o empresa tingui necessitats puntuals o genèriques superiors de temps, caldrà fer una petició motivada davant de la regidoria de via pública, a fi i efecte de considerar-la i si s'escau, autoritzar la petició.

Totes les zones de càrrega tindran incorporats panells complementaris que indiquin aquesta informació.
q) Davant de portes d'accés i sortides de locals destinats a actes públics o espectacles durant les hores en què s'estiguin celebrant.
r) Davant les portes d'accés a edificis públics.
s) En els llocs que ho prohibeixin els corresponents senyals.
t) En les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per comitives processons o altres activitats autoritzades.
u) En les zones on s'hagin de portar a terme obres de reparació o manteniment.
v) Quan constitueixi un perill o obstaculitzi el trànsit de vianants, vehicles o animals.

2. En els supòsits dels apartats t) i u) del número anterior, es donarà publicitat a a prohibició, a través dels mitjans de comunicació, i/o mitjançant la col·locació d'avisos en els parabrises dels cotxes estacionats, i utilitzant la senyalització més adient, amb una antelació mínima de 72 hores.

Article 15.

La policia local podrà procedir, si l'obligat a efectuar-no no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i el seu trasllat al dipòsit municipal de vehicles, en els casos següents:

1. Sempre que constitueixi perill, o causi destorb a la circulació o al funcionament algun servei públic, i també quan se'n pugui presumir racionalment l'abandonament a la via pública.
2. En el cas d'accident que l'impedeixi continuar la marxa.
3. Quan hagi esta immobilitzat per deficiències del mateix vehicle.
4. Quan, immobilitzat un vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article 67,1, paràgraf tercer del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, l'infractor persistís en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.

Article 16.

A títol enunciatiu, es considerarà que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l'apartat 1,a) de l'article 71 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i per tant està justificada la seva retirada:

1. Quan es trobi estacionat en un punt on sigui prohibida la parada.
2. Quan es trobi estacionat en doble fila sense conductor.
3. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem a escaire d'una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.

4. Quan es trobi estacionat en un pas per a vianants senyalitzat, en la zona de l'extrem de les illes destinat a un pas per a vianants o en un rebaix de la vorera per disminuïts físics.
5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual, dins de l'horari autoritzat per utilitzar-lo.
6. Quan es trobi estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les hores de la seva utilització.
7. Quan es trobi estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada .
8. Quan es trobi estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urgència o seguretat.
9. Quan es trobi estacionat al davant de les sortides d'emergència expressament senyalitzades de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que se'n celebrin.
10. Quan es trobi estacionat en una reserva per a disminuïts físics.
11. Quan es trobi estacionat totalment o parcialment al damunt d'una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment, llevat d'autorització expressa.
12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via.
13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'un altra.
15. Quan obstrueixi totalment o parcialment l'entrada d'un immoble.
16. Quan es trobi estacionat en lloc prohibit en via declarada com d'atenció preferent (o sota altra denominació, d'igual caràcter) per ban de l'Alcaldia.
17. Quan es trobi estacionat en plena calçada.
18. Quan es trobi estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, llevat d'estacionaments expressament autoritzats.
19. Quan un vehicle resti estacionat a un mateix lloc per espai superior a 8 dies, i es presumeixi el seu abandonament.
20. Quan estigui estacionat en l'itinerari o espais que hagin de ser ocupats per una comitiva, desfilada, processó, cavalcada, prova esportiva, o qualsevol altra activitat de relleu, que estigui degudament autoritzada.
21. Quan sigui necessari, per a la reparació, neteja i senyalització de la via pública.
22. Quan, com a conseqüència d'un atropellament, accident o d'altres causes, les autoritats judicials o administratives disposin l'ingrés al dipòsit municipal.
23. Quan un vehicle implicat en un accident, i no subjecte a cap traba judicial, no sigui retirat pel seu titular o conductor en un període prudencial, o no pugui continuar la seva marxa.
24. Quan un vehicle estigui immobilitzat a la via pública per deficiències del mateix, durant un temps superior a les 24 hores.
25. Quan es trobi un vehicle estacionat de forma que impedeixi o pertorbi greument la circulació o constitueixi un perill greu o per a aquesta, i el seu conductor, propietari o persona encarregada no hi fos, o desatengués les indicacions que li fessin per poder esmenar aquesta situació.
26. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament d'algun servei públic.
27. Els vehicles que restin estacionats en zona de parquímetres de forma irregular per espai superior a dues hores.

Article 17.

En els casos dels apartats 20 i 21 de l'article anterior, s'haurà de senyalitzar amb la màxima antelació que sigui possible, i almenys amb 72 hores de temps, l'itinerari o zona d'estacionament prohibit, i col·locar les notes d'avís en els parabrises dels vehicles afectats, els quals seran traslladats al lloc més proper possible, indicant-ho així als titulars o conductors dels vehicles afectats. Aquest tipus de trasllat no comporta el pagament de cap taxa, si no s'hagués senyalitzat la prohibició d'estacionament, amb més de 72 hores d'antelació.

Article 18.

Quan es dipositi un vehicle dels que estan inclosos en els apartats 21 i 25 de l'article 14, la policia local, comunicarà l'ingrés al corresponent titular. En cas de no ser possible aquesta comunicació o si una vegada efectuada no es procedís a la retirada del vehicle del dipòsit, partir dels quinze dies següents al seu ingrés, s'iniciaran els tràmits pertinents per a l'alienació del vehicle, per abandonament del seu titular.

Article 19.

L'alienació dels vehicles dipositats i no reclamats pels seus titulars, així com els abandonats en la via pública, es farà segons les normes establertes.

 

VEHICLES ABANDONATS

Article 20.

Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si existeix alguna de les circumstàncies següents:

1. Que sigui estacionat per un període superior a trenta dies en el mateix lloc de la via.
2. Que presenti desperfectes que permetin presumir racionalment una situació d'abandó o d'impossibilitat de moviment pels seus propis mitjans.

Article 21.

1. Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats al dipòsit municipal.

2. Les despeses corresponents de trasllat i permanència seran a càrrec del titular.

 

MESURES CIRCULATÒRIES ESPECIALS

Article 22.

Quan circumstàncies especials ho requereixin, la policia local podrà adoptar les oportunes mesures d'ordenació del trànsit i prohibit o restringir la circulació de vehicles o de vianants, o canalitzar les entrades a unes zones de la ciutat per determinades vies, així com també reordenar l'estacionament.

 

ILLES DE VIANANTS

Article 23.

L'Ajuntament podrà, quan les característiques d'una determinada zona de la ciutat ho justifiquin, a judici seu, establir-hi la prohibició total o parcial de circulació i estacionament de vehicles, o només una de les dues coses, per tal de reservar totes o algunes de les vies públiques compreses dins de la zona esmentada al trànsit de vianants.

Aquestes zones s'anomenaran illes de vianants i es determinaran mitjançant ban.

Article 24.

Les illes de vianants hauran de tenir l'oportuna senyalització a l'entrada i a la sortida, amb independència que es puguin utilitzar altres elements mòbils o fixes que impedeixin l'entrada i la circulació de vehicles en el carrer o en la zona afectats.

Article 25.

A les illes de vianants la prohibició de circulació i estacionament de vehicles podrà:

1. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre o només algunes
2. Limitar-se o no a un horari preestablert.
3. Ser de caràcter permanent o temporal.

Article 26.

Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions disposades, no afectaran en la circulació ni en l'estacionament dels vehicles següents:

1. Els del servei de bombers, els de la policia, les ambulàncies i, en general, els que siguin necessaris per a la prestació de serveis públics.
2. El que treguin malalts d'un immoble de la zona o els hi portin.
3. Els que surtin d'un garatge situat a la zona on s'hi dirigeixin, i els que surtin d'un estacionament autoritzat dins de l'illa.
4. Tots aquells que mitjançant la corresponent autorització atorgada per l'Ajuntament tinguin e fer un ús inevitable de l'illa de vianants fora de l'horari general establert.

Article 27.

1. Les persones interessades en obtenir l'autorització citada a l'article 25.4 de la present Ordenança, hauran de presentar la corresponent petició motivada al Registre general de l'Ajuntament, i previ l'informe de la policia local i el vistiplau de la Comissió de Relacions Ciutadanes, la Comissió de Govern acordarà l'aprovació o denegació de l'autorització.

2.A l'interessat se li facilitarà una tarja, que obligatòriament haurà de ser portada al vehicle; tarja en la que hi constaran les dades del vehicle i les condicions de l'autorització, així com la data de la mateixa. Cada tarja serà vàlida nomes pel vehicle que consti en ella. Aquesta tarja portarà la signatura de l'alcalde i caldrà renovar-la anualment.

3. Així mateix es facilitarà a l'interessat la clau dels elements mecànics que impedeixin l'entrada i la circulació a l'illa.

4. Cada clau anirà sempre acompanyada de la tarja corresponent.

5. Resta totalment prohibit fer-ne còpies per un mateix o per terceres persones.

6. En cas de pèrdua o sostracció, caldrà comunicar-ho immediatament a la policia local.

7. Es prohibeix, forçar o manipular aquests mecanismes o intentar obrir-los o tancar-los sense l'oportuna autorització.

8. En cas que es pugui provar que alguna persona infringeix la norma del punt anterior, independentment de la sanció administrativa que correspongui, la policia local aixecarà el corresponent atestat per les imputacions penals, que se'n derivin.

 

CARRERS RESIDENCIALS

Article 28.

1. L'Ajuntament pot senyalitzar com a carrers residencials aquelles vies urbanes o zones de la població, en les quals el trànsit de vehicles no sigui intens, i les facin servir gairebé exclusivament els seus veïns.

2. A les vies urbanes o zones així senyalitzades, els vianants tenen preferència sobre els vehicles.

3. Les bicicletes que circulin tenen preferència sobre els altres vehicles, però no sobre els vianants.

 

ZONES D'ESTACIONAMENT AMB HORARI LIMITAT I PARQUÍMETRES

Article 29.

Es podrà disposar, mitjançant acord de la Comissió Municipal de Govern, la implantació de la modalitat d'estacionament amb horari limitat, conegut per "zona blava", la de "parquímetres", i la de prestació del servei públic i vigilància dels vehicles estacionats en els llocs que es considerin "aparcament vigilat", i d'altres anàlegs.

Article 30.

Es podrà disposar, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, la implantació de la modalitat d'estacionament amb horari limitat, conegut per "zona blava" amb parquímetres, en alguns carrers i places de la ciutat.

En la "zona blava" el còmput de l'estacionament s'efecctuarà mitjançant un tiquet de control horari que tindrà la forma i característiques que fixi l'Ajuntament. Els tiquets s'obtinfran en les màquines expenedores (parquímetres) distribuïdes pels carrers de la ciutat.

Es col·locarà el tiquet de control horari al darrera del parabrisa davanter del vehicle de manera que quedi perfectament visible des de l'exterior.

Serà obligatòria l'obtenció del tiquet de control horari per a tots els automòbils particulars.

Article 31.

En la "zona blava" l'estacionament d'un vehicle oligarà al seu conductor al pagament del preu que l'Ajuntament aprovi en l'Ordenança Fiscal corresponent. En conseqüència no es podrà estacionar en l'esmentada zona sense estar en possessió del corresponent tiquet.

Estaran exempts d'aquest requisit, els vehicles de titularitat pública, en servei oficial.

La infracció d'aquesta norma tindrà la consideració de falta lleu.

Article 32.

Es consideraran infraccions específiques en la "zona blava" o “zona d'aparcament vigilat” (parquímetres) de caràcter lleu:

a) L'absència del disc o indicador de control horari de control horari.
b) Una col·locació defectuosa del disc o indicador de control horari esmentat.
c) Marcar en el disc o indicador de control horari una hora d'arribada posterior a la real.
d) L'intercanvi entre dos o més vehicles dels seus llocs d'estacionament.

En els aparcament vigilats no se sancionaran els vehicles quan el conductors estigui al volant, i no impedeixi ni dificulti la utilització de la zona als altres usuaris.

Article 33.

Els conductors que havent estacionat el vehicle en una zona blava hagin estat denunciats podran treure, dins de l'hora següent a la denúncia, un comprovant especial que anul·larà els efectes de la denúncia.

L'import d'aquest comprovant d'anul·lació el fixarà l'Ajuntament de Valls en l'Ordenança Fiscal corresponent. S'haurà de dipositar la denúncia juntament amb el citat comprovant en la bústia que porten totes les màquines expenedores de tiquets per a l'aparcament.

Espodran anul·lar totes les denúncies llevat de les imposades per modificar les dades del tiquet.

Article 34

Els titulars de targetes de "disminuït físic" expedides per l'Administració, podran estacionar els seus vehicles sense cap limitació de temps i sense l'obligació de treure el comprovant, en els estacionaments regulats i amb l'horari limitat.

 

CIRCULACIÓ D'ANIMALS

CONDUCCIÓ I CIRCULACIÓ D'ANIMALS

Article 35.

Es prohibeix deixar animals, fermats o deixats anar, a les vies públiques de forma que puguin situar-se a la calçada.

Article 36.

1. Els ramats de bestiar no podran circular per la ciutat, i hauran de ser traslladats forçosament amb vehicles habilitats a l'efecte, llevat aquells casos que s'autoritzi expressament la seva circulació.

2. En cap cas el bestiar podrà circular, ni pasturar, per l'interior dels recintes dels parcs públics.

Article 37.

En casos excepcionals, l'autoritat podrà decomissar el bestiar, que serà sacrificat.

Article 38.

Es prohibeix circular amb cavalls al galop o trotada llarga per les vies urbanes, excepte en aquells casos que existeixi una autorització específica.

Requisits i disposicions exigibles sobre ciclomotors, sobre soroll i contaminació en la circulació de vehicles, i la circulació de remolcs.

Article 39.

La Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, disposa en el seu art. 63.2 apartats b) i f) que en el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot intervenir en la regulació de l'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, així com pel que fa a la protecció del medi.

D'altra banda la facultat de regulació d'aquesta matèria en els municipis apareix igualment en la Llei sobre contaminació atmosfèrica de 22 de desembre de 1972 que en l'article 9 disposa que correspon als ajuntaments la promulgació d'ordenances per garantir els objectius i finalitats de la Llei. L'article 42 obliga als usuaris dels vehicles de motor a acomodar els motors i les fuites de gasos a les disposicions de caràcter general sobre la matèria i en concret prohibeix:

1. Forçar les marxes si produeixin sorolls molestos. Els conductors de vehicles hauran de conduir de forma silenciosa, sense pertorbar la tranquil·litat pública i limitant al màxim els sorolls produïts pels vehicles.
2. Utilitzar dispositius que anul·lin l'acció del silenciador.
3. Circular amb l'anomenada fuita de gasos lliure.
4. Es prohibeix la utilització en tot el nucli urbà de la població de senyals acústics, llevat de circumstàncies excepcionals o en cas de perill.

S'exclouen d'aquesta prohibició els vehicles policials, de bombers, o de trasllat de malalts i ferits, pel que fa a elements mecànics de senyalització acústica que els són propis.

Article 40.

Tots els vehicles de motor i ciclomotors que circulin per les vies de la ciutat han d'estar dotats dels corresponents silenciadors, així com de tubs de fuita de gasos degudament homologats i en perfecte estat de conservació, de forma que impedeixin l'emissió a l'atmosfera de gasos de combustió en proporció superior a la permesa dels reglaments. Conseqüentment, queda prohibida la utilització de tubs ressonadors o de dispositius que puguin anul·lar l'acció dels dispositius anteriorment esmentats.

 

Article 41.

Els vehicles i ciclomotors hauran d'ajustar l'emissió de gasos i sorolls a les normes vigents, concretament els límits màxims de nivell sonor, vindran donats per la següent taula:

En cas d'infracció seran sancionats d'acord amb el que es disposa per les faltes greus. Requerint tot seguit el titular, perquè procedeixi d'immediat a la reparació del defecte, concedint-li un termini de deu dies hàbils per portar-la a efecte. Acreditada la reparació del vehicle, davant dels serveis municipals, dins el termini esmentat, la sanció serà aixecada; en altre cas, restarà definitiva sense perjudici dels recursos que permet la Llei als sancionats.

Article 42.

Tots els titulars o conductors d'un vehicle de motor o d'un ciclomotor estan obligats a sotmetre's a les proves sobre control i fuita de gasos quan siguin requerits pels agents de la policia local. De no ser atesa l'ordre, es procedirà a la immobilització del vehicle, i a llur trasllat per mitjans municipals, essent a càrrec del titular les despeses que s'ocasionin, quedant dipositada la documentació del vehicle a les dependències municipals.

Article 43.

Quan es comprovi en els punts de control la producció antireglamentària de sorolls o l'emissió excessiva de gasos per part del vehicle o ciclomotor controlat, a banda la denúncia administrativa que tracta l'article anterior, la policia intervindrà el permís de circulació del vehicle o la tarja de característiques tècniques. El propietari podrà traslladar-lo a un taller de reparació mitjançant un sistema de remolc o càrrega reglamentària, per tal de corregir les deficiències tècniques causants dels sorolls o l'emissió de gasos.

Article 44.

La correcció de les deficiències s'haurà d'acreditar dins els següents deu dies hàbils, sotmetent el vehicle a una comprovació pels serveis municipals. Corregides totalment les deficiències, el propietari recuperarà la documentació del vehicle immobilitzat i podrà, aleshores, circular lliurement.

Article 45.

La medició dels sorolls s'efectuarà amb els aparells adequats situats a una distància de 10 m del tub d'escapament i amb el detector orientat cap a la sortida de l'esmentat tub i a la mateixa altura.

La medició es farà segons les normes aplicables en cada moment.

Article 46.

Restarà prohibida la circulació massiva de ciclomotors i motocicletes entres les 22 h, i les 8 h entenent com a massiva, la circulació de 3 més ciclomotors o motocicletes en grup per carrers del casc urbà i produint amb la seva actitud molèsties als veïns.

Article 47.

Els conductors de vehicles hauran de conduir de forma silenciosa, sense pertorbar la tranquil·litat pública, i limitant al mínim els sorolls produïts pel vehicle. En casos molt excepcionals, de perill imminent, podran utilitzar els senyals acústics, que hauran d'ésser d'únic to greu, prèvia disminució de velocitat o detenció del vehicle.

Els senyals acústics no hauran d'utilitzar-se des de les 22 hores a les 8 hores del matí, podent ésser substituïdes per la utilització de les llums del projectors.

Els automòbils de totes les categories, les motocicletes, ciclomotors i qualsevol vehicle a motor, haurà d'estar proveït de silenciadors eficaços, degudament autoritzats pels organismes competents.

 

UBICACIÓ DE CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA

Article 48.

1. Els contenidors de recollida de mobles o andròmines, els de runes d'obres, els de deixalles domiciliàries, els de vidre, els de paper i els de qualsevol altra mena, hauran de ser col·locats en aquells punts de la via pública que l'òrgan municipal competent determini, amb l'informe previ favorable de la policia local, i on menys perjudici causi al trànsit de vianants i de vehicles. Hauran de portar a les cantoneres, bans fluorescents i que els facin visibles per la nit.

2. Els indrets a la calçada destinats a la col·locació de contenidors tindrà la condició de reserves d'estacionament, i hauran d'estar degudament senyalitzats.

 

LA CIRCULACIÓ DE BICICLETES

Article 49.

1. Les bicicletes i vehicles anàlegs, circularan sempre per la banda dreta de la zona corresponent al sentit de la seva marxa, i el més a prop possible de la vorera, sense que la puguin envair.

2. En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals.

Article 50.

En els parcs públics, illes de vianants i zones de prioritat invertida, ho faran pels camins indicats. Si no n'hi ha, no excediran la velocitat normal d'un vianant. En qualsevol cas, els vianants gaudiran de preferència.

Article 51.

Per raons de seguretat es prohibeix que circulin dues o més persones en una mateixa bicicleta, amb la única excepció de les anomenades tàndems.

Article 52.

L'Alcaldia, mitjançant un ban, podrà establir zones o carrils especials per a bicicletes, així com zones destinades al seu estacionament, als efectes de fomentar la seva utilització per part de la població.

 

PERMISOS ESPECIALS PER A CIRCULAR

Article 53.

Els vehicles que tinguin un pes o dimensions superiors als autoritzats reglamentàriament no podran circular per les vies públiques de la ciutat sense autorització municipal.

Les autoritzacions indicades en el punt anterior podran ser per a un sol viatge o per a un determinat període.

 

CIRCULACIÓ DE VIANANTS

NORMES QUE HAN DE COMPLIR ELS VIANANTS

Article 54.

1. Els vianants, en general, hauran de circular preferentment per les voreres de la seva dreta, mantindran aquesta direcció en totes les vies i només podran baixar de la vorera quan hagin de travessar la calçada. Malgrat això, quan l'amplada de la vorera ho permeti, podran, circular indiferentment per la de la dreta o la de l'esquerra, però quan utilitzin la de l'esquerra, sempre hauran de cedir el pas als que circulin per la seva dreta. En els carrers on no hi hagin voreres circularan el més a prop possible dels edificis o línies de façana.

2. Quan hagin de travessar calçades en les quals existeixin passos de vianants degudament senyalitzats, i no estiguin regulats per semàfors, els traspassos de la calçada es faran per les referides senyalitzacions, tenint preferència de pas els vianants.

3. Tindran sempre preferència en les circumstàncies següents:
a) Lles zones de mercats i fires.
b) Als carrers sense voreres.
c) Als carrers senyalitzats com a residencials.
d) A les illes de vianants, sobre qualsevol vehicle, encara que aquest sigui autoritzat per a circular-hi.

 

USOS PROHIBITS A LES VIES PÚBLIQUES

Article 55.

1. No es permetran, a les zones reservades al trànsit de vianants ni a le calçades, els jocs o diversions que puguin representar un perill per als transeünts o fins i tot per als mateixos que els practiquin.

2. Els patins, patinets, monopatins, bicicletes o tricicles d'infants i similars, ajudats o no de motor, podran circular per voreres, andanes i passeigs, adequant la seva velocitat a la norma d'un vianant.

 

SANCIONS

PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 56.

Correspon a l'alcalde la facultat de sancionar les infraccions d'aquesta ordenança llevat aquelles transgressions que comportin una sanció que, de conformitat amb la normativa aplicable, correspon aplicar a altres autoritats o organismes.

1. Seran responsables de les infraccions a les normes de circulació previstes per aquesta ordenança, els vianants, els conductors dels vehicles, i els portadors d'animals que les cometin.
2. El titular d'un vehicle, degudament requerit a tal efecte, haurà d'identificar al conductor responsable de la infracció, i si incomplís aquesta obligació en el tràmit procedimental oportú sense causa justificada, serà sancionat pecuniàriament com autor de falta greu, quina sanció s'imposarà en la seva màxima quantia; sens perjudici de la seva responsabilitat subsidiaria en l'infracció original.

En els mateixos termes respondrà el titular del vehicle quan no sigui possible notificar la denúncia al conductor que aquell identifiqui, per causa imputada a l'esmentat titular.

3. S'entendrà com a titular del vehicle a la persona a nom de la qual figuri inscrit el vehicle en la Prefectura de Trànsit o en aquest Ajuntament.
4.Les infraccions a aquesta Ordenança seran sancionades d'acord amb el que disposa la Llei de seguretat vial i d'altres disposicions aplicables. Podran ser lleus, greus o molt greus.
Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 30,05 euros (5.000 pessetes) a 91 euros (15.141 pessetes) .Les greus amb multes de 92 euros (15.308 pessetes) a 301 euros (50.082 pessetes) i les molt greus amb multes de 302 euros (50.249 pessetes) a 602 euros (100.164 pessetes).
5. Qualsevol persona podrà formular denúncia per fets que constitueixin infracció a les normes d'aquesta Ordenança. Els agents de l'autoritat tenen l'obligació de fer-ho davant aquelles infraccions que apreciïn i comprovin.
6. Les denúncies emeses pels agents de l'autoritat s'ajustaran a la normativa que en cada moment dicti l'Alcaldia.
7. Seran d'aplicació a les infraccions de la present Ordenança, els terminis de prescripció que estableix la Llei de seguretat vial i els seus reglaments.
8. No s'imposaran sancions per la infracció de la present Ordenança, sinó en virtut de procediment instruït de conformitat amb la Llei de Seguretat Vial i, amb caràcter supletori la de Procediment Administratiu.
9. Les infraccions que, en atenció a les circumstàncies personals de l'infractor, puguin determinar la suspensió del permís de conduir o d'altres autoritzacions administratives, es posaran en coneixement de l'autoritat corresponent, d'acord amb el que diu la normativa vigent en matèria de seguretat vial.

Les infraccions en matèries específiques (transports, publicitat, etc...) seran sancionades d'acord amb la legislació corresponent.

10. Contra la resolució dels expedients sancionadors es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte administratiu. La resolució del recurs esgota la via administrativa.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Única.

S'incorpora a la present Ordenança el que es conté al Ban d'Alcaldia 1/98 de 5 d'octubre de 1998 amb les modificacions derivades de les vigents ordenances fiscals.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única

Queden derogats els preceptes i disposicions vigents en aquest Ajuntament, que puguin contradir o oposar-se a tot el que estableix la present Ordenança.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Única

La present Ordenança una vegada aprovada definitivament, conforme a la tramitació previnguda en l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 56 del text refós, aprovat per RDL 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb l'article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, serà objecte de publicació al BOP, sense perjudici de la seva difusió en el tauler d'anuncis de la casa consistorial i tots els altres llocs de costum. No entrarà en vigor, fins que, publicat íntegrament el seu text, hagin transcorregut quinze dies en el terminis senyalats per l'article 70 de la referida Llei 7/1985, de 2 d'abril.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica