05.- REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ DE VALLS

05. REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ DE VALLS

OBJECTE

Article 1r.

a) El Consell Municipal de Comerç de Valls, com a òrgan de participació, té per finalitats les d'informació, proposta, consulta i assessorament en el desenvolupament de polítiques i iniciatives que afectin al sector comercial. Tanmateix podrà elevar recomanacions i propostes referents a aquest sector a qualsevol administració i institució, mitjançant l'Àrea de Desenvolupament, el Govern Municipal i el Ple de la Corporació si s'escau.

b) El Consell Municipal de Comerç de Valls es configurarà en un marc d'anàlisi i debat de la problemàtica comercial de Valls, per tal de col.laborar en la recerca de les solucions més adients per al sector.

FINALITATS

Article 2n.

El Consell Municipal de Comerç tindrà les següents finalitats:

a) Proposar a l'Ajuntament, mitjançant l'Àrea de Desenvolupament:

1. Aquelles mesures necessàries per al desenvolupament de les activitats comercials, per tal de racionalitzar l'estructura comercial de la ciutat.

2. La realització d'estudis sectorials.

3. L'explotació de la informació i documentació que puguin aportar els membres del Consell, amb l'objectiu d'impulsar iniciatives que potenciïn el comerç.

4. Accions de promoció comercial que es vulguin endegar a la ciutat.

5. L'organització de congressos, exposicions i debats relacionats amb el sector. Promoure i patrocinar aquestes activitats i cooperar-hi.

6. Dur a terme estudis, informes i enquestes de caràcter comercial, tant territorial com sectorial, i difondre-les si s'escau.

7. La posada en marxa de programes de formació i reciclatge comercial relacionats amb el sector. Col.laborar amb l'Ajuntament en el camp del foment de l'ocupació i de la formació professional específica per al sector comercial.

8. Propostes, suggeriments o informes a la fi d'implicar i participar a d'altres administracions o entitats d'àmbit superior la municipal.

9. Qualsevulla altra finalitat similar a les indicades i que el Consell consideri convenient per a la consecució dels objectius que s'ha fixat.

10. Propostes de fórmules alternatives per a la creació, desenvolupament, formació i reconversió del sector comercial perquè les faci arribar a altres àrees de l'Ajuntament o a altres institucions públiques.

b) Col.laborar amb l'Ajuntament de Valls, si s'escau, en les campanyes que aquest pugui organitzar i que tinguin incidència en el sector comercial.

c) Realitzar informes, no preceptius i no vinculants, respecte a assumptes municipals relacionats amb el sector del comerç, a petició del Govern municipal o que el mateix Consell estimi convenient.

d) Difondre i promoure la formació i el reciclatge comercial entre els comerciants i els seus empleats.

e) Col.laborar en el manteniment del desenvolupament normal del tràfic comercial sota el principi de la bona fe i impulsar fórmules per trobar solucions als conflictes que es presenten entre comerciants i entre comerciants i compradors.

f) Patrocinar i promoure campanyes publicitàries relatives a activitats comercials que es considerin convenients per al conjunt del comerç de la ciutat.

g) Fer propostes als òrgans de Govern de la ciutat i a d'altres d'àrees, mitjançant l'Àrea de Desenvolupament, que el Consell consideri de gran importància per al comerç de la ciutat.

h) Impulsar l'establiment d'uns criteris sobre urbanisme comercial i els diferents àmbits d'aplicació que inclogui la seva conservació, manteniment i seguretat.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 3r.

Les funcions del Consell Municipal de Comerç es desplegaran en l'àmbit territorial del municipi de Valls i aquelles altres establertes prèviament mitjançant un acord de cooperació.

COMPOSICIÓ I ÒRGANS

Article 4t

La composició del Consell serà:

a) President nat: l'alcalde-president de l'Ajuntament de Valls.

b) President executiu: el regidor cap de l'Àrea de Desenvolupament.

c) Sots-presidència 1a: el president de la Cambra Oficial de Comerç de Valls.

d) Sots-presidència 2a: el president de la UBV.

e) Vocals:
- Dos representants de les associacions de botiguers, proposades per la Unió de Botiguers de Valls.

- Un representant del Mercat Central.

- Un representant del Gremi d'Hostaleria.

- Un representant del mercat de la roba i de la verdura.

- Un representant per a cadascun dels grups municipals amb representació al Ple de l'Ajuntament. En aquest cas no caldrà que, el representant designat, tingui la condició de regidor.

- Un representant del Consell de Direcció de l'IMPE.

- Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Valls.

- Actuarà com a secretari tècnic i assessor el gerent de l'IMPE.

f) El nombre de membres del Consell no serà limitat: tanmateix la integració en el Consell de les entitats que s'assenyalen en aquest article tindrà caràcter voluntari.

g) Secretari: el secretari del Consell serà el secretari general de la Corporació o funcionari en qui delegui.

NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL

Article 5è

a) Nomenament: els membres del Consell seran ratificats pel Ple a proposta del president executiu del Consell.

ÒRGANS AUXILIARS DEL CONSELL

Article 6è

a) Permanent del Consell: en situacions d'urgència es podrà constituir una Permanent del Consell formada per la Presidència, les Sots-Presidències i dos representants de les entitats comercials.

b) Comissions tècniques o de treball: dins del Consell Municipal de Comerç es podran constituir les comissions tècniques que es consideri convenient per impulsar tasques o temàtiques concretes. Aquestes comissions tècniques o de treball donaran compte de la seva feina al Plenari del Consell.

c) En qualsevol moment es podran incorporar nous membres del Consell. Admissió: la Presidència proposarà al Ple el nomenament dels nous membres del Consell, sempre que els sol.licitants reuneixin aquests requisits:

1. Ser entitats que tinguin relacio amb el sector del comerç de la ciutat i que defensin els interessos dels comerciants.
2. Que tinguin el seu domicili social a Valls, encara que excepcionalment s'hi podria incorporar alguna entitat la seu de la qual estigui fora de la ciutat, ateses les seves característiques o vinculació al comerç local, per acord majoritari del Consell.
3. Que estigui inscrita en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament.
4. Tenir un nombre mínim de 20 socis o un 20% del total de comerços del sector que representa.
5. Es podran incorporar al Consell entitats d'àmbit territorial inferior a la ciutat o de sectors comercials específics. Les entitats d'àmbit territorial inferior a la ciutat seran de barri o equivalent. Es podran incorporar sectors comercials, encara que integrin un nombre total de comerços reduït, sempre que acreditin una trajectòria activa mitjançant una memòria justificativa.

d) La pèrdua de la qualitat de membre del Consell es produïra:

1. Per dissolució de l'entitat.
2. Per decisió pròpia, degudament comunicada al Consell.
3. Quan no assisteixi a les reunions del Consell durant un any.
4. Per activitats contràries a aquestes normes i considerades molt greus, per decisió del mateix Consell.

e) Una vegada rebuda la corresponent sol.licitud d'admissió o renúncia, es presentarà a la primera reunió ordinària del Consell, perquè aquest es manifesti al respecte abans d'elevar-lo al Ple de l'Ajuntament.

RÈGIM JURÍDIC. SESSIONS DEL CONSELL

Article 7è.

a) El Ple del Consell de Comerç es reunirà prèvia convocatòria del secretari del Consell, per ordre de la Presidència, que fixarà l'ordre del dia.

b) Sessió ordinària: cada 3 mesos. La convocatòria es farà amb 5 dies d'antelació.

c) Sessió extraordinària: quan es consideri necessari, a proposta de la Presidència del Consell o a petició d'un terç dels membres del Consell. La convocatòria es farà amb 48 hores d'antelació.

d) Informació prèvia. junt amb la convocatòria, o amb antelació suficient, s'enviarà a tots els membres del Consell la documentació relativa als temes a tractar en la reunió del Consell. El mateix criteri se seguirà per a les convocatòries de les comissions tècniques o de treball.

e) Quòrum mínim d'assistència: per constituir vàlidament la reunió del Consell Municipal de Comerç caldrà l'assistència, com a mínim, de més del 50% dels seus membres, i sempre la de la presidència o sots-presidència i el secretari.

f) Presa de decisions i quòrum de votació: el Consell Municipal de Comerç prendrà les seves decisions normalment per consens. Quan això no sigui possible, es votarà i cada membre del Consell tindrà un sol vot. Les decisions del Consell Municipal de Comerç, no tenen caràcter resolutori respecte a l'Ajuntament i vinculen als seus membres en funció del compromís assolit. En cas de votació, les decisions es prendan per majoria simple i, en cas d'empat, decideix el vot de qualitat de la presidència.

g) Convidats: a cada sessió del Consell la Presidència podrà convidar les persones que es considerin convenients en relació als punts a tractar, amb veu i sense vot. Així mateix, la Presidència tindrà la facultat d'incorporar puntualment al Consell la representació política i tècnica de l'Ajuntament que, en un moment determinat, cregui d'interès per tractar temes puntuals.

h) Informació: la Presidència vetllarà perquè s'enviï als membres del Consell la infomació municipal adequada al seu àmbit d'actuació.

FUNCIONS DEL PRESIDENT EXECUTIU

Article 8è.

El president executiu del Consell exercirà les funcions següents:

a) Convocar i presidir el Ple del Consell.

b) Representar el Consell en els seus màxims termes.

c) Actuar com a lligam entre el Consell i l'Ajuntament.

d) Aquelles altres que no estiguin expressament atribuïdes al Ple del Consell.

e) El president podrà delegar funcions en els sots-presidents, els quals el substituiran en cas d'absència, malaltia o vacant.

RÈGIM ECONÒMIC

Article 9è.

La Presidència executiva vetllarà perquè el Consell compti amb el suport tècnic i material necessari per a garantir-ne el correcte funcionament.

Per al desenvolupament de les seves finalitats el Consell no disposarà de dotació econòmica pròpia, tota vegada que es tracta d'una Entitat de tipus primordialment assessor i informatiu.

D'acord amb l'expressat a l'article anterior, cap activitat del Consell, de qualsevol naturalesa, no tindrà finalitat lucrativa pels seus membres.

Les despeses de funcionament del Consell aniran a càrrec del pressupost ordinari de l'IMPE, prèvia aprovació a l'efecte del regidor delegat i la tramitació oportuna. Així mateix, l'IMPE facilitarà la tasca de gestió administrativa i de suport que la pròpia activitat del Consell demani.

En el supòsit que el Consell dugui a terme activitats puntuals de promoció, l'Ajuntament participarà en el presspost de l'activitat en el tant per cent que en cada cas es determini, cobrint-se la resta amb la participació d'altres organismes interessats i dels propis botiguers comerciants.

El domicili social de l'entitat es fixa a la muralla de Sant Antoni 8, de Valls.

DISSOLUCIÓ DEL CONSELL

Article 10è.

El Consell es dissoldrà per acord del Ple de l'Ajuntament quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.

DISPOSICIÓ FINAL

Per a tot el que no preveu aquest Reglament, s'estarà a la normativa que regeix a l'Ajuntament de Valls, que servirà igualment de criteri interpretatiu.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica