05. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

 

CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE

Article 1r.

1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest municipi.

2.Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.

 

Article 2n.

1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals els següents:

 • Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre les finalitats que hom li ha atribuït.

 • Els que realitzi o estableixi el municipi, perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit.

 • Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb aportacions econòmiques d'aquest municipi.

2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:

 • Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals aquest municipi en fos l'únic titular.
 • Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
 • Associacions de contribuents.

3.- Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.

 

Article 3r.

El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes en l'article 1r. d'aquesta ordenança general:

 • Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
 • Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals.

 • Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució d'energia elèctrica.

 • Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i pavimentades i per la modificació de les rasants.

 • Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de rec de les vies públiques urbanes.

 • Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.

 • Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.

 • Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per al proveïment.

 • Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.

 • Pel desmuntatge, terraplanament i construcció de murs de contenció.

 • Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.

 • Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació, informació i altres.

 • Per la realització o l'establiment o ampliació de qualssevulla altres obres o serveis municipals.

 

CAPÍTOL II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 4t.

1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el precepte en el que considerin que hi ha el seu dret emparat.

3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjectes passius.

 

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 5è.

1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.

2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones beneficiades especialment:

 • En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.
 • En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
 • En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.
 • En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que les hagin d'utilitzar.

 

Article 6è.

1. Sens perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació.

2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual se n'ocuparà la mateixa comunitat.

 

CAPÍTOL IV. BASE IMPOSABLE

Article 7è.

1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels serveis.

2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:

 • El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i programes tècnics.
 • L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
 • El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi, o el d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.
 • Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.
 • L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin d'apel·lar el crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general.

3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost real resultava major o menor que el preveu, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les quotes corresponents.

4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n.,1.c) d'aquesta ordenança, o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.

5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi la quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 9è d'aquesta ordenança general.

 

Article 8è.

La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiva el percentatge del cost de l'obra que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article anterior.

 

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 9è.

1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles següents:

 • Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
 • Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització total.
 • En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r.,m) d'aquesta ordenança general, l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.

2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de subjectes passius.

 

Article 10è.

1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom no s'atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada contribuent.

2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures.

3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates.

 

CAPÍTOL VI. ACREDITAMENT

Article 11è.

1. Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per a cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o fracció de l'obra.

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord concret d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va exigir la bestreta corresponent.

3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5è d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes des de la data de la transmissió i, si no ho feia, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient mencionat.

4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.

5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució corresponent.

 

CAPÍTOL VII. GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 12è.

La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tributària, en les altres lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

 

Article 13è.

1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, havent de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, fermança, aval bancari o una altra garantia suficient que satisfaci la corporació.

2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l'import total de la quota tributària que li correspongui.

3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.

4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.

5. D'acord amb les condicions socio econòmiques de la zona en la que es realitzin les obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns.

 

CAPÍTOL VIII. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ

Article 14è.

1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del municipi de l'acord d'imposició en cada cas concret.

2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de pagar mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagin aprovat la seva ordenació concretes.

3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concreta o ordenança reguladora es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials.

4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.

 

Article 15è.

1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o l'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials, s'observaran les regles següents:

 • Cada entitat conservarà les seves competències respectives conformes als acords concrets d'imposició i ordenació.
 • Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de la contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.

2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que s'escaiguin.

 

CAPÍTOL IX. COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Article 16è.

1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.

2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir en associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.

 

Article 17è.

Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.

 

CAPÍTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 18è.

1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.

2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes acreditades no prescrites.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1994. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Aquesta ordenança que consta de divuit articles, ha estat aprovada pel Ple en sessió del dia 23 de desembre de 1993.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica