03.- REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

PREÀMBUL

 

L'Ajuntament de Valls aposta per un govern basat en els principis de transparència, la participació pública i la col·laboració amb la ciutadania, entitats, empreses, organitzacions i altres administracions, amb la voluntat de contribuir a crear un clima social que fomenti la confiança en les institucions públiques. Per fer front als canvis organitzatius, normatius, tecnològics i socials que s’han anat produint al llarg d’aquests anys, l’Ajuntament de Valls ha dut a terme actuacions en diferents àmbits, com per exemple el desplegament de l’administració electrònica, la posada en marxa de mecanismes per incrementar i millorar la participació ciutadana o l’avaluació de la transparència de la gestió municipal. En aquest sentit, la revisió del ROM és un pas més en aquest nou context social de relació de l’Ajuntament amb la ciutadania, i és per això que la transparència, l’accés a la informació, la rendició de comptes i el bon govern, són principis que estan presents en tot el text normatiu.

 

La revisió, actualització i elaboració del Reglament Orgànic Municipal (a partir d’ara ROM) s’ha realitzat per la Comissió Informativa especial per l’estudi i dictamen del nou Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Valls creada específicament pel Ple, presidida per la Regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat i integrada per representants de cada grup municipal de l’Ajuntament. La Comissió Informativa ha comptat també amb l’assistència de personal tècnic i jurídic de l’Ajuntament.

 

L’objectiu principal d’aquesta Comissió Informativa ha estat aprovar aquest nou ROM, que té com a finalitats regular el règim organitzatiu de l’Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals, la definició de l’estatut dels membres de la Corporació i instrumentar els procediments d’accés a la informació i la documentació, de conformitat als principis de transparència i bon govern, que han de permetre a la ciutadania mesurar la qualitat democràtica del funcionament de l’Ajuntament.

 

Quan a la participació i la col·laboració, els altres dos pilars del model de Govern obert que vol impulsar l’Ajuntament, el ROM es remet directament al Reglament de participació ciutadana. Els membres de la corporació es comprometen en el ROM a fomentar una administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris, assegurant el dret a la informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la informació, tal i com s’estableix en l’ordenança reguladora de l’administració electrònica, i impulsant mecanismes plurals de participació i col·laboració, i fórmules diverses d’avaluació ciutadana de la gestió local.

 

El ROM s'organitza en Títols, Capítols i Seccions per ser més entenedor i comprensiu. El Títol Primer contempla la base legal en la que es fonamenta aquest Reglament, incidint en la legislació directament aplicable i en la supletòria.

El Títol Segon, sobre la constitució, vigència i finalització del mandat corporatiu, es divideix en quatre Capítols reguladors on es detalla l'elecció de l'alcalde o alcaldessa i totes les mesures organitzatives fins el final de mandat.alcalde

El Títol Quart ens endinsa en l'organització municipal. Es divideix en tres Capítols que expliquen l'organització en l'àmbit de la presa de decisions, de l'alcalde o l'alcaldessa, de les Tinences d'Alcaldia i dels regidors i regidores. Es descriuen les competències de cada òrgan decisori, del Ple, de la Junta de Govern i de l'organització i la deliberació de les Comissions Informatives i de la Junta de Portaveus.

El Títol Cinquè determina el funcionament i el règim jurídic de les sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent.

El Títol Sisè ens descriu el procediment administratiu municipal.

En el Títol Setè es descriu la figura del Síndic o Síndica de Greuges.

Els Títols Vuitè i Novè fan referència als principis generals i d’actuació de bon govern i al govern obert, on es descriuen els principis de transparència, participació i col·laboració. La remissió al Reglament de Participació ciutadana de l'Ajuntament revela el compromís de l'Ajuntament de Valls davant els ciutadans i les ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals.

 

Aquest document és el segon ROM en la història de la democràcia a Valls i, per tant, s’ha adaptat a les diferents reformes i modificacions experimentades per la legislació. Aquest nou ROM és fruit del consens i la participació de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament i vol ser una eina eficaç i eficient per exercir la democràcia per part de tothom. El nou ROM afirma el compromís de l’Ajuntament de Valls davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la participació i la col·laboració amb la ciutadania i la transparència en els assumptes públics locals i com un instrument que faciliti l’exercici dels drets a la informació i la participació.

 

 

 

TÍTOL PRIMER

 

OBJECTE, RANG I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.- Objecte:

El present Reglament té per objecte regular l’organització i el règim de funcionament dels òrgans municipals, el seu règim jurídic, les normes procedimentals bàsiques i l’estatut dels membres de la Corporació, en conformitat amb la potestat que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 4.1.a) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Article 2.- Rang jeràrquic i legislació aplicable:

Aquest Reglament constitueix la font normativa reglamentària bàsica a nivell organitzatiu d’aquest Ajuntament que, junt amb les disposicions contemplades en la legislació bàsica estatal i en el Text Refós de Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, conformaran la regulació de l’organització municipal. Aquest nou ROM, que substitueix l'anterior, aprovat el 30 de gener de 1986, vol reflectir la voluntat de treballar pel desplegament d'un Govern obert a l'Ajuntament de Valls.

Les normes que amb caràcter reglamentari s’haguessin dictat o poguessin dictar-se en el futur per les Corts Generals o pel Parlament Català en matèria d’organització municipal, tindran caràcter supletori d’aquest Reglament, en tot allò que no s’oposin a la lletra o a l’esperit d’aquesta regulació.

En conseqüència, a més del previst en aquest Reglament, seran d’aplicació les disposicions legals reguladores de la matèria, contingudes en les normes següents:

Legislació directament aplicable:

1.- La Constitució.

2.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

3.- La Carta Europea d’Autonomia Local, ratificada per Espanya mitjançant Instrument de 20 de gener de 1988.

4.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els preceptes bàsics del Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

5.- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

6.- Les disposicions bàsiques que resultin aplicables de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP)

8.- Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic als ciutadans als serveis públics i la llei 29/2010 de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

9.-Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

10- Qualsevol altra disposició legal, estatal o autonòmica, que per raó de la matèria, resulti de directa aplicació.

 

Legislació de caràcter supletori:

1.- El Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’aplicació supletòria del qual únicament serà possible respecte de llacunes d’aquest reglament que no puguin ser salvades mitjançant l’aplicació d’altres preceptes d’aquest o dels Principis generals que informen aquest Reglament i la legislació a què s’ha fet referència en l’apartat A) d’aquest article.

2.- Qualsevol altra norma reglamentària, estatal o autonòmica, que en matèria d’organització municipal pogués dictar-se en el futur.

 

 

TÍTOL SEGON DE LA CONSTITUCIÓ, VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DEL MANDAT CORPORATIU

 

CAPÍTOL IDE LA CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

Article 3.- Lloc, dia i hora de constitució:

La Corporació es constituirà en sessió pública de caràcter extraordinari, a les 12 hores del vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, a excepció que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors i regidores electes, constituint-se, en aquest supòsit, el quadragèsim dia posterior a la celebració de la jornada electoral, a la mateixa hora.

La constitució de l’Ajuntament tindrà lloc en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, o lloc habilitat a l’efecte, quan raons de força major així ho aconsellin, o quan esdeveniments catastròfics impedeixin la seva celebració en el Saló de Sessions.

En aquests supòsits, l’alcalde o alcaldessa sortint, en exercici de les funcions prorrogades, dictarà resolució motivada, que s’haurà de notificar a tots els regidors i regidores electes, habilitant el lloc corresponent per a la celebració de la sessió.

 

Article 4.- Activitats preliminars:

Amb caràcter previ a la celebració de la sessió constitutiva, i amb l’objecte de facilitar el seu desenvolupament, s’hauran de lliurar a la secretaria General de la Corporació, les credencials expedides a favor de cada Regidor o Regidora electe per la Junta Electoral de Zona.

Així mateix, els regidors i regidores electes hauran de formular, en els models que consten com a documents annexos número 1 i 2, dues declaracions, segons es regula a l'article 43, una sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics, i una altra dels seus béns patrimonials.

A efectes de facilitar aquestes actuacions preliminars i el desenvolupament de la sessió constitutiva, i amb caràcter previ a aquesta, pel secretaria General de la Corporació es dirigirà un escrit a cadascun dels regidors i regidores electes, comunicant-los el dia, lloc i hora de la sessió i facilitant-los sengles models de declaració, recordant l'obligació de lliurar a la secretaria les credencials rebudes i adjuntant un petit protocol de la sessió.

La secretaria General i Intervenció Municipal adoptaran les mesures precises, cadascú en l’àmbit de les seves respectives competències, perquè el dia de la constitució es disposi dels justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació, dipositats en la caixa municipal o en entitats bancàries, així com la documentació relativa a l’Inventari del patrimoni municipal.

 

Article 5.- Quòrum de constitució de la sessió:

Per a la vàlida celebració de la sessió, hauran de concórrer a ella la majoria absoluta de regidors i regidores electes. Si concorreguessin un nombre inferior de regidors i regidores electes, aquests s’entendran convocats automàticament per celebrar la sessió constitutiva dos dies després en el mateix lloc i a la mateixa hora.

En aquesta segona convocatòria quedarà constituïda la Corporació qualsevol que fos el nombre de regidors i regidores que concorreguessin, sempre que abasti el mínim indispensable per poder constituir la Mesa d’edat que es regula en l’article següent.

 

Article 6.- Mesa d’edat:

Per a la constitució de la Corporació es formarà una Mesa d’edat, integrada pels membres electes de major i menor edat presents a l’acte, de la que actuarà com a secretari, el secretari o la secretària General de la Corporació. (Art. 195 Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

El membre de l’esmentada Mesa de major edat, n'assumirà la Presidència i el de menor edat, la vocalia, en ordre a l’assumpció de les competències relatives a direcció de l’acte i control de l’ordre.

Constituïda la Mesa d'edat, el seu president/a declararà oberta la sessió.

 

Article 7.- Comprovació de credencials i declaracions

Prèviament a la sessió de constitució, la Mesa comprovarà les credencials presentades pels membres electes i les confrontarà amb el certificat expedit per la Junta Electoral de Zona.

També comprovarà que els membres electes hagin presentat les declaracions exigides per l’article 75.5 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

Article 8.- Jurament o promesa dels regidors i regidores electes, presa de possessió i Declaració de constitució de la Corporació

 

El Jurament o promesa dels regidors i regidores. En ordre a la constitució de la Corporació, el president/a de la Mesa convidarà els regidors o regidores a posar-se drets i els demanarà que contestin a la fórmula de jurament o promesa , prevista al Reial Decret 707/79. Aquesta fórmula serà llegida pel secretari o secretària. A continuació, amb tots els regidors i regidores en peu al seu lloc es realitzarà el jurament o promesa individualitzadament, per ordre alfabètic, a mesura que el secretari o secretària General de la Corporació vagi nomenant a cada Regidor o Regidora electes.

Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/Regidora de l’Ajuntament de Valls, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?”

Els regidors i regidores podran respondre simplement: "Ho juro" o "Ho prometo" o qualsevol altre fórmula, a criteri de cada regidor/a, ajustada a la legalitat constitucional i al compromís polític de qui la formula i que no desnaturalitzi la fórmula legal.

Presa de possessió. Efectuat el jurament o promesa esmentat, s’entendrà que els regidors i regidores electes que així ho hagin fet, prenen possessió del seu càrrec i adquireixen la plena condició de regidors i regidores de l’Ajuntament de Valls i membres de la Corporació.

Declaració de constitució de la Corporació. Efectuada per tots els regidors i regidores presents la promesa o jurament del càrrec, el/la President/a de la Mesa d’edat declararà constituïda la nova Corporació. Els regidors o regidores electes que no concorrin a la sessió, podran prendre possessió en sessions plenàries posteriors, davant la Corporació, previ compliment de les formalitats a què es fa referència en aquest article.

 

 

CAPÍTOL II

DE L’ELECCIÓ DE L’alcalde O alcaldessa

 

Article 9.- Elecció de l’alcalde o alcaldessa:

En la mateixa sessió extraordinària, sota la Presidència de la Mesa d’edat, i a continuació de la constitució de la Corporació, es procedirà a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.

El President de la Mesa donarà la paraula al secretari o secretària, qui explicarà de forma resumida el procediment per a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa.

 

Article 10.- Presentació de candidatures:

Es consideraran candidats a alcalde o alcaldessa de la ciutat, els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents llistes, excepte que renunciïn a la candidatura.

A aquests efectes el/la President/a de la Mesa d’edat preguntarà als regidors i regidores que encapçalen les seves llistes si algú d'ells desitja ser proclamat candidat/a a alcalde o alcaldessa.

Conclòs aquest tràmit, el/la President/a de la Mesa d’edat proclamarà els candidats i candidates a alcalde o alcaldessa de la ciutat.

Abans de procedir a la votació, les persones candidates a alcaldia o un portaveu del seu grup podran expressar breument els motius i principis de la candidatura.

 

Article 11.- Procediment d’elecció:

S’aplicarà el sistema de votació secreta mitjançat papereta.

A aquests efectes, es lliurarà a tots els membres de la Corporació una papereta de característiques idèntiques per salvaguardar el secret del vot.

Proclamades les candidatures, cada Regidor i Regidora emetrà el seu vot, dipositant-lo dintre d’una una urna transparent, degudament tancada.

 

Article 12.- Escrutini:

Finalitzada la votació, la Mesa d’edat procedirà a obrir la urna. El/la President/a d’aquesta remourà prèviament els sobres en ella dipositats per, a continuació, extreure’ls d’un a un i obrir-los, llegint en veu alta la votació efectuada.

Els vots podran ser vàlids, en blanc o nuls. Seran vàlids els vots que continguin el nom de només un dels candidats/es proclamats; en blanc els que no continguin cap candidat/a i nuls el que continguin més d’un candidat/a, en la mateixa papereta, o el vot a favor del Regidor o Regidora no proclamat com a tal o presenti qualsevol anotació afegida, sigui comentari o algun grafisme, al nom del candidat o qualsevol altra inscripció que no pertoqui.

 

Llegides totes les paperetes, la Mesa d’Edat comprovarà els vots i invitarà a tots els membres de la Corporació que així ho desitgin a examinar les paperetes de votació. Realitzat aquest tràmit, el President/a de la Mesa d’edat anunciarà el resultat de l’escrutini en veu alta.

 

Article 13.- Quòrum de votació:

Per ser proclamat alcalde o alcaldessa de la ciutat, el candidat o candidata haurà d’obtenir la majoria absoluta de vots en la votació.

De no obtenir-se aquesta majoria per cap dels candidats/es, serà proclamat alcalde o alcaldessa, sense necessitat de realitzar una segona votació, el Regidor o Regidora que encapçali la llista que hagi obtingut el major número de vots populars en el Municipi el dia de l’elecció, si s’ha proclamat la seva candidatura.

En cas d’empat entre dos o més llistes, s’efectuarà un sorteig entre els regidors o regidores que, encapçalant-les, hagin presentat la seva candidatura, mitjançant l’extracció d’una papereta de la urna

A aquests efectes es posaran en la urna tantes paperetes nominals com número de candidats/es, extraient-se una per part d’un ciutadà que assisteixi a la sessió, a requeriment del/la President/a de la Mesa.

 

Article 14.- Proclamació de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat:

Efectuats els tràmits anteriors, el/la President/a de la Mesa d’edat procedirà a efectuar la proclamació d’alcalde o alcaldessa electe, pronunciant, per a això, la fórmula següent:

En conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, queda proclamat alcalde o alcaldessa electe d’aquest Ajuntament, el senyor/senyora ....................................”

 

Article 15.- Presa de possessió del càrrec d’alcalde o alcaldessa:

Feta la proclamació d’alcalde o alcaldessa electe, el/la candidat/a proclamat/da, si estigués present a la sessió, procedirà a prendre possessió d’aquest, jurant o prometent el càrrec, d’acord amb la fórmula, responent "Ho juro" o "Ho prometo" o qualsevol altre fórmula, a criteri personal, ajustada a la legalitat constitucional i al compromís polític de qui la formula i que no desnaturalitzi la fórmula legal.

Efectuades les solemnitats anteriors, el/la President/a de la Mesa d’edat procedirà a fer lliurament a l’alcalde o alcaldessa de la ciutat, de la banda i del bastó com a símbol distintiu de la ciutat, invitant-lo, acte seguit, a ocupar la cadira presidencial.

Amb aquest acte, quedarà automàticament dissolta la Mesa d’edat, i els seus membres abandonaran la Presidència de la sessió, que serà assumida per l’alcalde o alcaldessa designat/da, i s’incorporaran en els seus respectius escons.

A continuació l’alcalde o alcaldessa donarà la paraula als regidors i regidores que encapçalin les restants llistes, i a un representant de la seva per ordre creixent del nombre de regidors i regidores que les integren, a efectes de que, si així ho desitgen, facin ús d’aquesta amb la finalitat de fer una explicació del seu vot.

Acabat el torn d’intervencions farà ús de la paraula el senyor alcalde o la senyora alcaldessa per pronunciar el seu Parlament, aixecant la sessió un cop acabat aquest.

 

Article 16.- Absència de l’alcalde o alcaldessa proclamat:

Si no es troba present el Regidor o Regidora proclamat alcalde o alcaldessa, serà requerit per la Mesa d’Edat per a prendre possessió, davant el Ple Corporatiu, en el termini de 48 hores, amb l’advertència que, en cas de no fer-ho sense causa justificada, s'actuarà segons el que disposa la legislació electoral pels casos de vacant de l’Alcaldia.

Les funcions de la Mesa d’Edat quedaran prorrogades fins que definitivament l’alcalde o alcaldessa prenguin possessió del càrrec, corresponent a la Mesa, en tot cas, les atribucions següents:

a. Requerir a l’alcalde o alcaldessa proclamat que es trobi absent, per a què prengui possessió del càrrec en el termini de 48 hores.

b. Presidir la presa de possessió de l’alcalde o alcaldessa en la sessió extraordinària que tingui lloc a l’efecte, d’acord amb el procediment i solemnitats establert per l’article 15 d’aquest Reglament.

c. Declarar vacant l’Alcaldia per renúncia tàcita del/la proclamat/da, en el cas que no comparegués a prendre possessió del càrrec de Regidor/a i d’alcalde o alcaldessa en la sessió a què s’ha fet referència amb anterioritat, o en el supòsit que, havent comparegut, no obtingués, per incompliment dels requisits legals previs, la plena condició de Regidor/a, no acceptés acte seguit el càrrec d’alcalde o alcaldessa, o no formulés el jurament o promesa d’acatament a la Constitució per l'exercici d’aquest últim càrrec.

d. Convocar la sessió extraordinària prevista per l’article 198 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, per a procedir a l’elecció i proclamació de nou alcalde o alcaldessa.

 

CAPITOL III

PRIMERES MESURES ORGANITZATIVES

 

Article 17.- El Cartipàs municipal:

Un cop constituïda la Corporació, el Ple i l’alcalde o alcaldessa, en l’exercici de les seves respectives competències, procediran a adoptar les mesures organitzatives prèvies i necessàries per l’inici de la normal activitat de la Corporació entrant, que configuraran el nou Cartipàs municipal.

 

Article 18.- Competències organitzatives de l’alcalde o alcaldessa:

1.- L’alcalde o alcaldessa, dintre dels vint dies hàbils següents a la sessió constitutiva, mitjançant Decret, procedirà a adoptar les resolucions següents:

1.1 Designació dels membres que hagin de composar la Junta de Govern.

1.2 Designació dels Tinents o Tinentes d’alcalde.

1.3 Configuració del règim de delegacions de competències de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern o dels regidors i regidores.

1.4 Delegació de la Presidència dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament o dels seus Organismes Autònoms, que estimi convenient conferir.

1.5 Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la seva competència.

1.6 Convocar la sessió o sessions extraordinàries del Ple, necessàries per a configurar l’organització municipal.

2.- Així mateix, l’alcalde o alcaldessa, mitjançant decret, procedirà a adoptar les resolucions següents:

2.1 Delegació de les Presidències de les Comissions Informatives que estimi oportú conferir i adscripció dels seus membres.

2.2 Nomenament del personal eventual, que es farà dins el marc normatiu que estableix la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

De les resolucions previstes en aquest article, l’alcalde o alcaldessa haurà de donar compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebri.

 

Article 19.- Competències organitzatives del Ple:

El Ple, dintre dels trenta dies hàbils següents a la sessió constitutiva, celebrarà una o varies sessions extraordinàries, amb l’únic objecte d’adoptar les decisions següents:

1.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern.

2.- Creació i composició de les Comissions Informatives.

3.- Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

4.- Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

5.- Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

6.- Presa de coneixement de la constitució dels Grups Polítics Municipals i dels seus respectius Portaveus.

7.- Presa de coneixement de les resolucions de l’Alcaldia a què fa referència l’article anterior.

 

CAPÍTOL IV

FINALITZACIÓ DEL MANDAT

 

Article 20.- Duració del mandat dels regidors i regidores:

El mandat dels membres de la Corporació és de 4 anys, comptats a partir de la data de la seva elecció, finalitzant, en tot cas, el dia anterior al de la celebració de les eleccions locals següents, a excepció que la legislació electoral establís, per a supòsits concrets, un règim específic diferent.

 

Article 21.- Duració del mandat de l’alcalde o alcaldessa:

El mandat de l’alcalde o alcaldessa tindrà la mateixa duració i forma de còmput que el mandat de la resta de membres de la Corporació, finalitzant, en tot cas, quan l’alcalde o alcaldessa perdi la seva condició de Regidor o Regidora, per ser aquesta pressupost indispensable per ostentar la condició d’alcalde o alcaldessa.

 

Article 22.- Pròrroga de funcions:

Un cop finalitzat el seu mandat, els membres de la Corporació cessants continuaran les seves funcions, únicament i exclusivament, per a l’administració ordinària de l’Ajuntament, fins la presa de possessió dels seus successors, no podent adoptar, en cap cas, acords pels que legalment es requereixi una majoria qualificada, ni dictar actes o adoptar acords d’administració extraordinària.

S’entendran per actes i/o acords d’administració extraordinària, aquells que vinculin fons de futurs exercicis econòmics o siguin susceptibles de comprometre la política general de la Corporació següent, i, en tot cas, els següents:

-Els relatius a l’aprovació o modificació d’ordenances i reglaments.

-L’establiment i modificació de tributs i preus públics.

-La creació d’òrgans desconcentrats o descentralitzats.

-L’aprovació o modificació del pressupost.

-L’establiment de nous serveis o la modificació de la forma de gestió dels existents.

-L’acceptació de competències delegades d’altres Administracions.

-La formulació d’instruments de planejament i de gestió urbanística.

-La declaració de lesivitat d’actes municipals, la seva revocació o la seva revisió d’ofici.

-La concertació d’operacions de crèdit.

-La concessió de subvencions que no es trobin nominativament previstes en el pressupost municipal.

-L’aprovació de la plantilla del personal i de la relació de llocs de treball.

-La modificació del règim i nombre del personal eventual.

-L’inici d’expedients per a l’alienació o adquisició de patrimoni.

-Qualsevol altre de naturalesa anàloga.

S’exceptuaran del que es disposa en l’apartat anterior, els actes i acords que, no exigint per a la seva adopció una majoria qualificada, responguin a supòsits d’emergència, o estiguin dirigits al compliment de terminis preceptius imposats per disposicions administratives o per normes processals en general, de la inobservança o peremptorietat dels quals poguessin derivar-se perjudicis per als interessos municipals.

En cap cas es podran adoptar acords plenaris dintre dels tres dies immediatament anteriors a l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva de l’Ajuntament.

 

Article 23.- Operacions derivades de l’expiració efectiva del mandat corporatiu:

Finalitzat el mandat corporatiu, i com a conseqüència d’aquesta circumstància, es procedirà a efectuar les activitats següents:

1.- Tots els òrgans col·legiats municipals, decisoris i deliberants, centralitzats i descentralitzats, celebraran una sessió extraordinària tres dies naturals abans de l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva de la nova Corporació, només a efectes d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legals o reglamentàriament establerts.

2.- El personal eventual cessarà automàticament, sense necessitat d’adoptar cap resolució, el dia de la constitució de la nova Corporació.

A aquests efectes, el departament municipal responsable de la gestió de personal comunicarà aquesta circumstància als afectats i procedirà a donar-los de baixa de la Seguretat Social, de la plantilla de personal, de la relació de llocs de treball i de la nòmina.

3.- Tots els membres de la Corporació procediran, una cop finalitzat el seu mandat i abans que es constitueixi la nova Corporació, a efectuar i presentar les declaracions exigides per l’article 75.5 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en els termes establerts pels articles 43 i següents d’aquest Reglament (Deures dels membres de la Corporació).

A aquests efectes aquesta obligació els serà recordada i facilitada per la Secretària General de l’Ajuntament, que els trametrà, amb la suficient antelació, un escrit informatiu, acompanyat dels models de declaracions aprovats pel Ple de la Corporació.

No obstant això, respecte dels regidors i regidores que repeteixin mandat, s’entendrà complerta aquesta obligació, quan hagin efectuat aquestes declaracions prèviament a la presa de possessió.

 

TÍTOL TERCER

DE L’ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

Article 24.- Definició:

L’Estatut dels membres de la Corporació està constituït pel conjunt de drets i deures que la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la legislació estatal i autonòmica de règim local de directa aplicació i aquest Reglament reconeixen i imposen a tots els regidors i regidores que hagin pres possessió efectiva dels seus càrrecs en els termes previstos per aquest Reglament, inclosos els deures imposats per l’esmentada legislació, als regidors o regidores electes, amb caràcter previ a l’adquisició plena de la seva condició de membres de la Corporació.

 

Article 25.- Exigència de responsabilitat:

S'estableix que els membres de la Corporació seran responsables dels acords dels òrgans col·legiats als que haguessin votat a favor, així com dels actes i omissions realitzats en l’exercici del càrrec, susceptibles de generar responsabilitat administrativa, civil o penal.

L’Ajuntament, mitjançant acord plenari, i prèvia instrucció del procediment legalment establert, podrà exigir d’ofici, dels seus membres corporatius, la responsabilitat en que haguessin incorregut per dol, o culpa o negligència greus, quan com a conseqüència d’això s’hagués vist obligat a indemnitzar als lesionats.

També podrà l’Ajuntament exigir aquesta responsabilitat dels membres de la Corporació, seguint per això, idèntic procediment, pels danys i perjudicis que aquests causessin als béns o drets de titularitat municipal, quan concorreguessin les mateixes circumstàncies de dol, o culpa o negligència greus.

 

CAPITOL I

DELS DRETS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

Article 26.- Classificació dels drets:

Els drets dels membres de la Corporació es classifiquen en els tipus següents:

a) Drets de caràcter honorífic.

b) Drets de caràcter econòmic.

c) Drets de caràcter social i laboral.

d) Drets de caràcter polític.

 

Secció Primera

Drets de caràcter honorífic

 

Article 27.- Tractament, honors i distincions:

Els membres de la Corporació que hagin pres possessió del seu càrrec, gaudeixen dels honors, prerrogatives i distincions pròpies d’aquest que s’estableixin en les lleis.

L’alcalde o alcaldessa ostenta el tractament d’Il·lustríssim/a Senyor/a. Les precedències i l’ordenació de les autoritats locals són les que determina la legislació vigent, i respecte del no previst en ella, les que el Ple, en exercici de la seva potestat reglamentària, pugui establir.

 

Secció Segona

Drets de caràcter econòmic

 

Article 28.- Règim de dedicació:

L’alcalde o alcaldessa i els altres membres de la Corporació, podran desenvolupar els seus càrrecs en alguns dels règims següents:

a) Règim de dedicació exclusiva, que comporta la dedicació exclusiva del Regidor o Regidora a les tasques pròpies del càrrec.

S'entén per dedicació exclusiva, la dedicació plena del regidor o regidora a les tasques municipals que li siguin encomanades, que serà incompatible amb qualsevol altre tipus d'activitat o ocupació de caràcter lucratiu.

No s'entendrà per ocupació lucrativa l'administració del patrimoni personal o familiar, la participació en congressos, certàmens i conferències, la realització d'estudis professionals, ni la percepció de beques per a estudis, sempre que no suposi un detriment de les seves obligacions municipals; i en aquest últim cas, sempre que l'entitat que atorga la beca consideri aquesta compatible amb les retribucions de regidor o regidora.

Serà competència de l'alcalde o alcaldessa la determinació dels càrrecs i persones amb dedicació exclusiva i dedicació parcial. Els nomenaments es faran mitjançant decret d’alcaldia, i se'n donarà compte a la següent sessió plenària, el qual s’haurà de notificar al regidor o regidora afectat, que haurà d'acceptar o rebutjar expressament i per escrit el càrrec amb dedicació exclusiva.

El règim de dedicació exclusiva serà incompatible amb la percepció de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles dependents.

b) Règim de dedicació parcial, que comporta una dedicació del Regidor o Regidora a les tasques pròpies del càrrec per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin.

 

Els regidors i regidores en règim de dedicació parcial que siguin personal d'altres Administracions públiques o dels Ens, Organismes i Empreses d'elles dependents, solament podran percebre retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions en els termes assenyalats a l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, sense perjudici del dret que els reconeix l'article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, de gaudir dels permisos necessaris per a l'assistència a les sessions del Ple de la Corporació, de la Junta de Govern Local i de les Comissions de les quals formin part, i per a l'atenció de les delegacions que desenvolupin.

Tant el règim de dedicació exclusiva com el de dedicació parcial, serà incompatible amb la percepció d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels que formin part.

c) Règim d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació. Serà el ple l'òrgan competent per fixar les quanties per a cada assistència a òrgans col·legiats.

 

Article 29.- Determinació del règim de dedicació:

Tal i com s'estableix en l'article 75 de la Llei de Bases de Règim Local, el Ple determinarà els càrrecs de la Corporació que percebran retribucions per l’exercici de les seves funcions, en règim de dedicació exclusiva o parcial. També determinarà l'import de les retribucions , les indemnitzacions i les assistències, dins els límits establerts en la normativa vigent.

El reconeixement de la dedicació exclusiva suposarà dedicar a les tasques municipals que li siguin encomanades un número d'hores no inferior a l'exigit a un treballador/a de l'Ajuntament amb plena dedicació.

Per Ple es determinarà el percentatge o les hores de dedicació o presència a l'Ajuntament dels regidors o regidores amb dedicació parcial, segons l'article anterior.

És podrà reconèixer el règim de dedicació exclusiva o parcial a favor de l’alcalde, dels Tinents d’alcalde, i dels regidors i regidores que ostentin competències delegades de l’Alcaldia o assumeixin, per encàrrec exprés, altres responsabilitats en l’Ajuntament, diferents d’aquelles que, amb caràcter general, corresponen a tots els membres de la Corporació.

També es podrà reconèixer algun d’aquests règims de dedicació als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals.

Serà competència de l'alcalde o alcaldessa la determinació dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva i dedicació parcial. Els nomenaments es faran mitjançant decret d'alcaldia, i se'n donarà compte a la següent sessió plenària, el qual s'haurà de notificar al regidor o regidora afectat, que haurà d'acceptar o rebutjar expressament i per escrit el càrrec amb dedicació exclusiva.

Els regidors o regidores que per tenir la condició de personal al servei de la Corporació, hagin hagut de passar a la situació de serveis especials o d'excedència forçosa, en funció del vincle jurídic funcionarial o laboral que els uneixi a l'Ajuntament, no tindran per aquest simple fet un dret subjectiu a gaudir d'un règim de dedicació específic.

Els regidors i regidores designats per a desenvolupar els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, podran renunciar a aquest règim de forma expressa, mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia, a través del Registre General de l’Ajuntament, en el que es faci constar aquesta decisió.

Si dins dels dos dies hàbils següents a la notificació de l’acord adoptat en la sessió en que s’adopti l’acord de determinació de càrrecs, els regidors o regidores no renuncien expressament al règim indicat, s’entendrà que tàcitament accepten aquest règim, sense perjudici del dret que els assisteix de poder renunciar en un moment posterior, seguint per això el procediment a què s'ha fet referència en el paràgraf anterior.

Els regidors o regidores designats per a exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva que percebin retribucions amb càrrec als pressupostos d’altres Administracions públiques, o dels ens, organismes i empreses d’elles dependents, hauran d’optar, en un termini de dos dies hàbils, per mantenir el règim de dedicació acordat, renunciant davant les Administracions Públiques afectades a percebre la retribució que resulti incompatible, o per renunciar expressament a ell.

Els regidors i regidores designats per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial que realitzin altres activitats en el sector públic, sol·licitaran per escrit la corresponent declaració de compatibilitat a l'Administració en la qual desenvolupin la seva activitat principal.

Quant l'activitat principal sigui la desenvolupada a l'Ajuntament, aquesta sol·licitud de la declaració de compatibilitat s'haurà de realitzar per escrit, a través del Registre General de l'Ajuntament, i dins del termini de dos dies hàbils. La denegació pel Ple de la compatibilitat, prèvia audiència de l'altra Administració afectada, implicarà l'obligació del Regidor o Regidora d'optar entre mantenir el règim de dedicació parcial, renunciant a l'exercici de les activitats públiques remunerades, o renunciar a l'esmentat règim, entenent-se, de no efectuar-se aquesta opció de forma expressa en el termini dels dos dies hàbils següents a la celebració del Ple, que renuncia al règim de dedicació parcial.

Quan aquestes retribucions es percebin del sector privat, es distingirà si el Regidor afectat es troba en règim de dedicació exclusiva o parcial, i, en el primer cas, si es tracta d’ocupacions marginals o no.

En el primer cas, si es tracta d’ocupacions marginals, el Regidor afectat sol·licitarà per escrit, a través del Registre General de l’Ajuntament i dins del termini de dos dies hàbils següents, la declaració de compatibilitat que, de ser denegada pel Ple, implicarà l' obligació del Regidor d'optar entre mantenir el règim de dedicació exclusiva, renunciant a l'exercici de les activitats marginals provades remunerades, o renunciar a l'esmentat règim, entenent-se que, de no efectuar-se aquesta opció de forma expressa en el termini dels deu dies hàbils següents a la celebració del Ple, renuncia al règim de dedicació exclusiva.

S'entendran per activitats marginals, en tot cas, aquelles que pel seu caràcter esporàdic, per la seva mínima dedicació temporal o per qualsevol altra raó de naturalesa anàloga, no afectin a la normal dedicació del Regidor o Regidora a l'Ajuntament, ni causin detriment a l'exercici de les funcions que hi tinguin encomanades.

Aquestes activitats marginals, quan siguin retribuïdes, hauran de ser autoritzades pel Ple.

Si no es tracta d'activitats marginals, el Regidor o Regidora afectat tindrà un termini de dos dies hàbils, a partir de la notificació de l’acord adoptat en la celebració del Ple pel qual s’estableixi el seu règim de dedicació exclusiva, per optar entre mantenir el règim aprovat, renunciant a les seves activitats privades remunerades, o renunciar al mateix.

Quan el Regidor o Regidora estigui afectat per un règim de dedicació parcial, podrà fer compatible la seva activitat pública municipal amb una activitat privada remunerada, amb prèvia i especial declaració de compatibilitat pel Ple de la Corporació.

 

Article 30.- Retribucions i indemnitzacions:

Els membres de la Corporació en règim de dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre, amb càrrec al pressupost municipal, una retribució fixa en la seva quantia i periòdica en la seva meritació, que es farà efectiva en catorze pagues anuals iguals, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i dues que s’abonaran en els mesos de juny i desembre.

Els membres de la Corporació sense règim de dedicació específica tindran dret a percebre un import en concepte d’assistències als òrgans col·legiats dels quals formin part, en els termes que el Ple determini. Serà necessària l’efectiva assistència dels regidors i regidores als esmentats òrgans, que haurà de ser documentalment justificada mitjançant informe del secretari o secretària de l'òrgan, amb caràcter previ al seu abonament.

Aquestes indemnitzacions hauran de ser iguals per a tots els membres de la Corporació que formin part del mateix òrgan.

Tots els membres de la Corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades en l'exercici del càrrec, quan siguin efectives i justificades documentalment, segons les normes d'aplicació general a les administracions públiques per despeses d'estades, desplaçaments i similars, o les que en aquest sentit determini el ple.

Les quantitats fixades per a les retribucions i assistències s'entendran brutes, i se'n descomptaran les deduccions que siguin d'aplicació. Pel que fa a les indemnitzacions aquestes seran l'import exacte justificat per rescabalar les despeses efectuades en l'exercici del seu càrrec.

Les quantitats acreditades es pagaran, en termes generals, una vegada al mes, sense perjudici que l'Ajuntament avanci quantitats a justificar en el cas de les indemnitzacions o d'altres despeses.

L’import d’aquestes quanties es podrà revisar durant el mandat corporatiu per acord de Ple.

Els acords relatius a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i al règim de dedicació d’aquests últims, els referents a indemnitzacions i assistències, així com les resolucions de l’alcalde o alcaldessa determinant els membres de la Corporació que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, s’hauran de publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i la Seu electrònica municipal.

 

Article 31.- Renúncia a indemnitzacions:

El Regidor o regidora que vulgui renunciar a percebre indemnitzacions per assistències, haurà de presentar escrit al Registre d'entrades de l'Ajuntament. La renúncia serà efectiva a partir de la primera reunió d'òrgan col·legiat del que formi part un cop presentada la mateixa.

 

Article 32.- Publicació de remuneracions al Portal de la transparència

Al portal de la transparència es publicarà la retribució i les indemnitzacions per assistències que ha rebut cada regidor durant l'any anterior.

 

Secció Tercera

Drets de caràcter social i laboral

 

Article 33.- Seguretat Social:

Els regidors i regidores que desenvolupin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial tindran dret a ser donats d’alta al Règim General de la Seguretat Social, amb efectes des del seu nomenament, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials corresponents.

 

Article 34.- Situacions administratives especials:

Els regidors i regidores que ostentin la condició de funcionaris de l’Ajuntament de Valls o d’altres administracions públiques, en aquest últim cas quan exerceixin el seu càrrec municipal en règim de dedicació exclusiva o parcial, quedaran en la situació de serveis especials, amb dret a reserva de lloc de treball i destí i al còmput del temps que restin en aquesta situació, a efectes d’antiguitat, consolidació del grau personal i drets passius.

 

Article 35.- Situacions laborals especials:

Els membres de la Corporació que exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, i tinguin a la vegada la condició de personal laboral al servei de la Corporació o d'altres administracions públiques, quedaran en situació d'excedència forçosa en elles, amb dret a conservació del lloc de treball i al còmput de l'antiguitat.

En idèntica situació quedaran els membres de la Corporació que exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, quan es trobin vinculats per una relació laboral amb una empresa aliena a l'Ajuntament.

 

Secció Quarta

 

Drets de caràcter polític

 

Article 36.- Assistència a les sessions d’òrgans col·legiats:

Tots els membres de la Corporació tenen el dret, però també el deure, d’assistir a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació o dels seus Organismes Autònoms, dels que formin part, quan hagin estat legalment convocats a elles i emetre el vot, així com presentar mocions, formular precs i preguntes segons el procediment establert en aquest Reglament.

S’entendrà complert aquest deure quan, amb caràcter previ a la celebració de la sessió, el Regidor o Regidora comuniqui a l’alcalde o alcaldessa la seva impossibilitat d’assistir-hi, de forma motivada, excepte que circumstàncies alienes a la seva voluntat ho impedeixin.

Aquesta comunicació es podrà fer per escrit, a través del Registre general, o verbalment a l’alcaldia o secretaria.

Article 37.- Dret d’assistència jurídica als regidors i regidores

Dret d’assistència jurídica als regidors o regidores que ho sol·licitin quan s’exerceixin accions judicials per actuacions o opinions realitzades en l’exercici del seu càrrec. No es facilitarà assistència jurídica quan les accions s’interposin entre membres de la corporació, excepte que es tracti d’accions interposades contra regidors i regidores de l’equip de govern per l’exercici directe en les seves responsabilitats corporatives, en aquest cas l’Ajuntament assumirà la seva defensa.

 

Article 38.- Dret a la informació:

Tots els membres de la Corporació tenen dret a obtenir de l’alcalde o alcaldessa, de la Junta de Govern, dels Presidents/es delegats/des de les Comissions Informatives, dels regidors o regidores delegats o dels Presidents o Presidentes dels Organismes Autònoms municipals, els antecedents, dades o informacions que es trobin en poder dels serveis de la Corporació i resultin necessaris per l’exercici de les seves funcions, així com d’accedir als expedients administratius, encara que no estiguin acabats, antecedents i qualsevol altre tipus de documentació que obri en els arxius i dependències municipals, havent de vetllar l’alcalde o alcaldessa per facilitar l’exercici d’aquest dret a tots el regidors i regidores.

El previst en el paràgraf anterior, es refereix únicament i exclusivament als documents existents en els arxius municipals, tal i com aquests figuren en ells.

Quan la sol·licitud impliqui la reelaboració de la informació, de forma que suposi la redacció de nous documents, com ara informes, relacions, llistats o qualsevol altre de naturalesa anàloga, la seva autorització tindrà caràcter discrecional segons raonament tècnic.

Els membres de la Corporació tenen dret a rebre dels serveis de l'Ajuntament la informació jurídica i tècnica necessària per complir les seves tasques.

 

Article 39.- Informació d'accés directe:

Els membres de la Corporació tindran accés directe als expedients administratius i documentació municipal, no requerint, en conseqüència, autorització prèvia en els casos següents:

1.-Quan exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de la seva responsabilitat

2.-Quan es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, dels que formin part, sempre que aquestes hagin estat convocades.

3.-Quan es tracti de la consulta dels llibres oficial de resolucions de l’alcalde, o dels òrgans unipersonal de govern dels Organismes Autònoms municipals; de llibres d'actes del Ple, de la Junta de Govern, dels òrgans col·legiats dels Organismes Autònoms municipals i de les Juntes Generals i dels Consells d’Administració de les societats mercantils de capital o control municipal.

4.-Quan es tracti de la consulta de butlletins o diaris oficials de legislació, bibliografia, ordenances i reglaments municipals que es trobin en vigor, i Estatuts reguladors dels organismes autònoms municipals, de societats mercantils de titularitat o control municipal, d'organitzacions supramunicipals de caràcter públic de les que l’Ajuntament formi part i de qualsevol altre tipus d’associacions, fundacions o organismes, públics o privats, en el govern dels quals intervingui l’Ajuntament de Valls.

5.-Quan es tracti de documents o arxius de lliure accés públic.

En tots aquests supòsits, el personal al servei de la Corporació encarregat de la seva custòdia, haurà de facilitar la seva consulta a tots els membres de la Corporació.

Aquest dret de lliure accés, porta inherent el dret a l’obtenció de fotocòpies relatives a la documentació consultada, bé en format paper, bé en suport tècnic que permeti accedir a la informació requerida, però en aquest cas serà necessària la prèvia sol·licitud, efectuada per escrit, a través del Registre General de la Corporació.

La consulta i examen dels expedients i documentació, en general, es farà a la secretaria municipal en sala habilitada a tal efecte.

En cap cas els expedients, llibres o documentació, podran sortir de les dependències municipals. La consulta als llibres d'actes i resolucions, haurà de fer-se a la secretaria.

La consulta i l'examen s'haurà de realitzar en tot cas dins l'horari dels serveis administratius de la Corporació.

Si el/la regidor/a vol tenir una reunió presencial amb el/s tècnic/s de l’àrea de gestió afectada ho hauran de sol·licitar per escrit a Alcaldia o al regidor/a a qui delegui.

 

Article 40.- Informació l'accés del qual està sotmesa a autorització.

En els altres supòsits, els membres de la Corporació que desitgin accedir a la informació, hauran de sol·licitar-la mitjançant escrit, a través del Registre General, en el que es faci constar la informació que es demana, sense que sigui necessari justificar la finalitat per la qual se sol·licita la informació.

Quan es tracti de documentació que obra en poder dels Organismes Autònoms, la sol·licitud s'haurà de dirigir als seus Presidents o Presidentes.

La sol·licitud haurà de ser resolta en el termini màxim de 5 dies hàbils següents a aquell en què s'hagués presentat, entenent-se acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució o decisió expressa dins de l'esmentat termini.

La denegació de la informació, únicament es pot fonamentar en les causes següents:

a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar, o la pròpia imatge.

b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials, estadístics o informàtics.

c) Quan es tracti de matèries afectades per secret sumarial.

d) Quan es tracti d'informació que no estigui en poder dels serveis de l'Ajuntament.

Contra les resolucions denegatòries que s'adoptin, els sol·licitants podran interposar els recursos procedents.

 

Article 41.- Dret a obtenir còpies dels documents municipals:

El dret a accedir als antecedents, dades i documents municipals en general, portarà implícit el dret a obtenir còpies d’aquests. Aquesta còpia haurà de ser preferentment en format electrònic si és tècnicament possible.

No s’admetrà una petició de còpia genèrica i/o indiscriminada de documentació, per tal de preservar així una funcionalitat de qualitat dels serveis administratius i tècnics afectats.

 

Article 42.- Confidencialitat de la informació:

Els membres de la Corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a la que tenen accés per raó del càrrec i en cap cas s'autoritzarà la reproducció de les còpies que els hagin sigut facilitades, quan la difusió de la informació o de les còpies, pugui perjudicar els interessos de l’Ajuntament o de terceres persones, i no podrà ser utilitzada la informació o documentació obtinguda en l’exercici del càrrec, per a interessos particulars.

En cap cas podran sortir de les dependències municipals, els expedients, llibres o documentació en general, i hauran de ser consultats pels membres de la Corporació en la seu del servei, departament o dependència en els que aquests es custodiïn.

El que disposen els articles anteriors, s'entén, sense perjudici de l'obligació de facilitar a tots els membres de la corporació, per mitjans electrònics, la documentació dels acords dels temes inclosos en l'ordre del dia, de les sessions dels òrgans col·legiats.

 

CAPITOL II

DELS DEURES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

Article 43.- Classificació dels deures:

Els deures dels membres de la Corporació es classifiquen en les dues categories següents:

A) Deures previs a la presa de possessió.

B) Deures derivats de l’exercici efectiu del càrrec.

Els membres de la corporació estan obligats al compliment estricte dels deures i obligacions inherents al seu càrrec, i en particular:

 

Secció Primera

Deures previs a la presa de possessió

 

Article 44.- Deures que constitueixen requisits previs per a l’adquisició de la plena condició de Regidor o Regidora:

Tots els regidors i regidores electes, a partir de la seva proclamació, tenen el deure de prestar jurament o promesa del càrrec, en els termes previstos per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i de formular declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics, així com sobre els seus béns patrimonials.

Ambdós deures són previs a la presa de possessió i constitueixen un requisit indispensable per a què els electes adquireixin la seva plena condició de regidor o regidora.

Cap regidor o regidora electe podrà prendre possessió del càrrec sense haver donat compliment previ a ambdós deures.

 

Article 45.- Deure d’efectuar les declaracions de béns i d'activitats i causes de possible incompatibilitat:

Tots els membres de la Corporació estan obligats a efectuar les declaracions de béns i d'activitats i causes de possible incompatibilitat en els models que consten als annexos 1 i 2, en els supòsits següents:

a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.

b) Amb motiu del cessament del càrrec, a excepció que la causa que el produeixi no ho permeti.

c) Durant el període de mandat, quan es produeixi una variació en els béns i activitats declarades sempre que aquestes siguin significatives.

En el primer supòsit, la declaració s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la formulació del jurament o promesa del càrrec, a què s’ha fet referència en l’article anterior; en el segon supòsit, dintre dels 10 dies següents a què el Ple prengui raó del cessament o a què finalitzi la duració del mandat. En tot cas, en aquest últim supòsit, amb anterioritat a la constitució de la nova Corporació.

En el tercer supòsit la declaració o, en el seu cas, les declaracions, hauran d’efectuar-se dintre del mes següent a que es produeixi la variació.

 

Article 46.- Registres públics d’interessos:

Aquestes declaracions s’inscriuran en sengles registres: Registre de béns i Registre d'activitats, creats a l’efecte, la custòdia dels quals, sota la responsabilitat de l'Alcaldia, ostentarà el secretari o secretària General de l'Ajuntament,

Els registres d'activitats i el de béns patrimonials es portaran per mitjans electrònics, amb la finalitat de mantenir-los actualitzats per a l'obtenció directa de certificacions i per a la seva publicació al web municipal.

Les declaracions efectuades en els models aprovats per l'Ajuntament i signades electrònicament pels regidors o regidores generaran dos llibres d'interessos: un de causes de possible incompatibilitat i d'activitats i l'altre de béns patrimonials.

 

Article 47.- Publicitat de les declaracions de béns i d'activitats i accés als registres:

Publicitat: Les declaracions de béns patrimonials i d'activitats i causes de possible incompatibilitat seran publicades amb motiu de l'inici i fi de mandat i amb caràcter anual.

Es faran públiques a la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls i al portal de la transparència, excloent l'adreça i el DNI del regidor i l'adreça dels immobles del seu titular i la matrícula dels vehicles.

Els terminis de publicació seran:

Un mes des de l'inici o final del mandat corporatiu o des de la presa de possessió i renúncia del regidor.

Anualment dins el primer trimestre natural es publicaran les modificacions presentades.

Accés als registres: Les declaracions inscrites en el registre d'interessos tenen caràcter públic.

Els registres podran ser consultats per qualsevol ciutadà, major d’edat, prèvia sol·licitud efectuada a l’efecte, a través del Registre General de l’Ajuntament, o que haurà de ser resolta per l’Alcaldia en un termini màxim de 5 dies hàbils, entenent-se acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució o decisió expressa dintre de l’esmentat termini.

Si la petició és d'un membre electe de la Corporació, se seguirà el procediment propi.

Una vegada transcorreguts tres mesos un cop finalitzat el mandat o cessament en el càrrec es retirarà del web municipal la publicitat d’aquestes declaracions.

 

 

Secció Segona

Deures derivats de l’exercici efectiu del càrrec.

Amb caràcter general, els regidors o regidores tenen el deure d'assistir als Plens i a les reunions dels altres òrgans municipals dels quals siguin membres i tenen el deure de comunicar, a l’alcaldia, les absències del terme municipal quan excedeixin de 8 dies.

 

Article 48.- Deure de reserva de la informació:

Tots els membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva i mantenir la confidencialitat de la informació a la que tinguin accés per raó del càrrec, quan pugui perjudicar interessos municipals o de terceres persones, així com de guardar secret sobre els debats i votacions que tinguin aquest caràcter i sobre els debats que, com els de la Junta de Govern, les Comissions Informatives i qualsevol altre òrgan de la Corporació, celebrin sessions que no gaudeixen de caràcter públic, podent incórrer, del contrari, en els delictes de revelació de secrets, d’ús d’aquests o d’informació privilegiada en benefici propi o de tercers, o de tràfic d’influències, en els termes previstos en el Codi Penal.

 

Article 49.- Deure de cortesia:

Tots els membres de la Corporació estan obligats a actuar en l’exercici del càrrec observant la deguda cortesia i respectant les normes de funcionament dels diferents òrgans municipals previstos en la legislació de directa aplicació o en aquest Reglament.

 

Article 50.- Deure de respectar el règim d’incompatibilitats:

Tots els membres de la Corporació han de respectar, en l’exercici del càrrec, el règim d’incompatibilitats previst per la legislació vigent, tant de caràcter electoral com de caràcter general, i estan obligats a posar en coneixement de l’Ajuntament tota circumstància que pugui ser susceptible de generar una incompatibilitat.

 

Article 51.- Deure d’abstenció:

Tots els membres de la Corporació estan obligats d’abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució dels assumptes que els afectin, quan es donin les causes d’abstenció previstes per l’article 23 de la llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, o les circumstàncies previstes en la legislació de contractes de les administracions públiques.

Quan es donin els anteriors supòsits, i si el president estima que la presència del regidor afectat pot condicionar el debat i el sentit del vot dels altres regidors o regidores, podrà disposar l'abandó de la sala per part del regidor.

En el cas que l'afectat per l'assumpte a debatre sigui l'alcalde o alcaldessa o qui faci les seves funcions, haurà d'abandonar la sala en tot cas, delegant la presidència de la sessió durant el debat d'aquest punt en el primer tinent d'alcalde, o el següent en l'ordre de tinències d'alcaldia.

L’actuació dels membres de la Corporació en què concorri aquesta circumstància, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin exigir, no implicarà necessàriament la invalidesa dels actes en què hagin intervingut, quan aquesta no hagi sigut determinant, excepte en el supòsit que, per constituir una infracció penal o haver-se dictat com a conseqüència d'aquesta, l'acte estigui viciat de nul·litat de ple dret.

No serà necessària l’abstenció dels membres de la Corporació quan es tracti de disposicions de caràcter general, instruments de planejament urbanístic, a excepció que significativament afectin a un o varis membres de la Corporació o afectant a tots, pel seu caràcter general, tinguin una especial incidència en un o varis regidors o regidores, padrons de caràcter fiscal, mocions de censura a l’alcalde o alcaldessa, elecció de l’alcalde o alcaldessa, ni tampoc quan es tracti de la defensa de la gestió a l'Ajuntament dels propis membres de la Corporació.

 

Article 52.- Deure de no acceptar regals ni serveis

Els electes tenen el deure de no acceptar obsequis, regals, etc. que sobrepassin els usos i costums de la simple cortesia per part d’entitats o persones, ni favors o serveis en condicions avantatjoses que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions.

En el cas de rebre algun obsequi, restarà a disposició de la Corporació, i si l’obsequi és de major rellevància institucional, es procedirà a incorporar-lo al patrimoni de l’Ajuntament.

 

Article 53.- Règim sancionador

L’alcalde o alcaldessa podrà sancionar amb multa consistent en la pèrdua del dret a percebre la retribució, fins a un màxim de 3 mesos, als membres de la Corporació que, sense justificació suficient, deixin d’assistir a dues sessions consecutives del Ple, de la Junta de Govern Local o de les Comissions i altres òrgans dels quals formin part, o a tres alternes, durant un període d’un any.

També podran ser sancionats sense cobrar les indemnitzacions per les sessions a què assisteixin fins un màxim de 3 mesos en el cas que sense justificació suficient, deixin d’assistir a dues sessions consecutives del Ple, de la Junta de Govern Local o de les Comissions i altres òrgans dels quals formin part, o a tres alternes, durant un període d’un any.

També podran ser sancionats per l’alcalde o alcaldessa, amb les multes previstes en l’apartat anterior, els membres de la Corporació que incomplissin reiteradament els seus deures, en els termes en que aquests estan establerts en aquest Reglament i en la legislació de directa aplicació.

S’entendrà que hi ha reiteració quan el Regidor o Regidora afectat/da, hagi sigut requerit, al menys un cop, per l’Alcaldia, mitjançant escrit.

La imposició de la sanció requerirà la prèvia instrucció d’un expedient sancionador, amb audiència de l’interessat/da, tramitat d'acord amb el que disposa la legislació procedimental aplicable.

La resolució adoptada pel president o presidenta de la corporació ha de determinar la quantia o la durada de la sanció, dins dels límits assenyalats en aquest article.

De les sancions que imposi l’Alcaldia, s’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que tingui lloc.

 

TÍTOL QUART

DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

 

Article 54.- Estructura orgànica:

El govern i l’administració municipal correspon a l’Ajuntament, integrat per l’alcalde o alcaldessa i els regidors i regidores.

L’Ajuntament de Valls estructura la seva organització de la forma següent:

A) Organització necessària:

1. De caràcter decisori:

- L’alcalde o l'alcaldessa

- Els Tinents d’alcalde i els regidors o regidores delegats/es.

- El Ple.

- La Junta de Govern.

2. De caràcter deliberant:

- Les Comissions Informatives.

- La Comissió Especial de Comptes.

- Els Grups Polítics.

B) Organització complementària:

- La Junta de Portaveus

 

CAPITOL I

DE LA ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA DE CARÀCTER DECISORI

 

Article 55.- Òrgans de govern:

El govern i l’administració municipal de Valls correspondrà a l’alcalde o alcaldessa, i als regidors i regidores, i s’exercirà a través del Ple, la Junta de Govern i l’alcalde o alcaldessa, sense perjudici del règim de delegacions que es puguin establir.

Els òrgans municipals col·legiats, de caràcter resolutori, exerciran les seves competències, mitjançant la celebració de sessions, en què se sotmetran els assumptes a debat, votació i aprovació, en els termes que es detallen en aquest reglament.

 

Secció Primera

De l’alcalde o alcaldessa

 

Article 56.- Naturalesa jurídica:

L’alcalde o alcaldessa és el President/a de la Corporació i el Cap de l’Administració Municipal i, en tal qualitat, ostenta les competències a que es fa referència en els articles següents.

 

Article 57.- Competències:

L’alcaldia exercirà les seves atribucions de forma directa o per delegació.

L’alcalde o alcaldessa, en conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i altres normes jurídiques, ostenta, com a pròpies, les competències següents:

Competències de caràcter indelegable:

-Dirigir el govern i l’Administració municipal.

-Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern, a excepció dels supòsits previstos en la present llei i en la legislació electoral general, i decidir els empats amb el vot de qualitat.

-Dictar bans.

-L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèria de competències del Ple, en aquest supòsit donant compte a aquest en la primera sessió que tingui lloc per a la seva ratificació.

-La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcalde o alcaldessa.

-Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofes o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediata al Ple.

-La concertació d’operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades en l’article 177.5 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que el seu import acumulat dintre de cada exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, a excepció de les de Tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de l’operació viva en cada moment, no superi el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

-La prefectura superior de tot el personal.

-La separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.

- Nomenar les tinences de l’alcaldia.

- Efectuar delegacions de les seves atribucions.

- Designar els membres de la Junta de Govern Local.

Competències de caràcter delegable:

-Representar a l’Ajuntament.

-Convocar i presidir les sessions de la resta d'òrgans col·legiats municipals i decidir els empats amb el vot de qualitat.

-Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

-El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dintre dels límits de la seva competència, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això en conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

-Acordar el nomenament i sancions de tot el personal.

-Exercir la prefectura de la Policia Local.

-Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. Aquesta competència únicament podrà ser delegada en la Junta de Govern.

-Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, a excepció dels casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

-Les competències com òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, i en qualsevol cas la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantitat assenyalada.

-L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

-L'adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 del recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

-L’atorgament de les llicències, a excepció que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern.

-Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.

-Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

Secció Segona

Dels Tinents o Tinentes d’alcalde i els regidors i regidores delegats/des.

 

Article 58.- Tinents i Tinentes d'alcalde. Naturalesa, elecció i cessament:

Els Tinents o Tinentes d’alcalde seran designats per l'alcalde o alcaldessa entre els membres de la Junta de Govern Local, mitjançant decret, del qual es donarà compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, i es notificarà per mitjans electrònics al regidor o regidora designat, sent les competències bàsiques dels tinents o tinentes d'alcaldia, les de substituir a aquest en els casos d'absència, vacant o malaltia segons l'ordre de prelació que l'alcalde o alcaldessa hagi establert en el decret de nomenament.

El nomenament d’un regidor o regidora per a una Tinença d’Alcaldia requerirà, per ésser eficaç, la seva acceptació.

El nomenament s’entendrà acceptat tàcitament si en el termini de dos dies hàbils comptats des de la notificació del nomenament, el regidor o regidora no presenta davant de l’Alcaldia la renúncia expressa al mateix.

Es perd la condició de tinent d’alcalde o tinenta d’alcadessa per renúncia expressa, per cessament disposat per l’alcalde, o per pèrdua de la condició de regidor o de membre de la Comissió de Govern. Els dos primers motius de cessament haurà de formular-se per escrit.

La condició de Tinent o Tinenta d’alcalde o alcaldessa es perdrà pels motius següents:

-Lliure cessament d’aquest/a per l’alcalde o alcaldessa.

-Renúncia expressa de l'interessat/da manifestada per escrit.

-Pèrdua de la condició de membre de la Corporació.

-Pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern.

 

Article 59.- Funcions dels Tinents o Tinentes d’alcalde:

Són funcions dels Tinents o Tinentes d’alcalde les següents:

-Substituir a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb l’ordre de prelació establert en el Decret de nomenament, en la totalitat de les seves funcions, en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per l’exercici de les seves funcions.

En els casos d'absència, malaltia o impediment, les funcions de l'alcalde o alcaldessa no podran ser assumides pel tinent d'alcalde o tinenta d’alcaldessa a qui correspongui sense expressa delegació

Tanmateix, quan l'alcalde o alcaldessa que havent-se absentat del terme municipal per més de vint-i-quatre hores, no pogués exercir de forma ordinària les seves funcions i no hagués conferit la delegació de les mateixes, o quan per causes imprevistes no hagués pogut conferir-la, el substituirà, en la totalitat de les seves funcions, el tinent d'alcalde a qui correspongui, qui en donarà compte als altres membres de la Corporació.

Així mateix, quan durant la celebració d'una sessió el President s'abstingui d'intervenir, en relació amb algun punt concret, el substituirà automàticament en la presidència el tinent d'alcalde o alcaldessa a qui correspongui, per ordre de prelació.

-Desenvolupar les funcions delegades que expressament li hagin estat atribuïdes per l’alcalde o alcaldessa.

 

Article 60.- Limitacions:

En els supòsits de substitució de l’alcalde o alcaldessa per raons d’absència o malaltia, el Tinent d’alcalde o Tinenta d’Alcadessa que assumeixi les seves funcions no podrà revocar les delegacions que hagués atorgat el primer en virtut de les facultats de delegació que li atribueix aquest Reglament, ni atorgar altres de noves.

 

Article 61.-Els regidors i regidores delegats/des. Naturalesa, elecció i cessament.

L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de determinades atribucions en qualsevol regidor, sense perjudici de les delegacions especials que per a comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol regidor.

És funció dels regidors o regidores delegades gestionar i prendre les decisions corresponents a l'àmbit de la delegació. Els regidors o regidores delegats o regidores delegades podran rebre la totalitat de potestats que corresponen a l'alcalde o alcaldessa en una matèria determinada, àdhuc la facultat d'emetre actes administratius que afectin a tercers, amb les limitacions que per a les delegacions de l'alcalde o alcaldessa s'estableixin a la Llei 7/85.

L'acord de delegació haurà de formular-se per Decret de l'Alcaldia, i contindrà l'àmbit dels assumptes que contempla la delegació, especificant si es tracta d'una delegació general d'atribucions de gestió d'assumptes o s'inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

La delegació de la facultat resolutiva inclou la facultat de conèixer i resoldre els recursos de reposició interposats contra les resolucions dictades en l'exercici de la delegació.

En el text de les resolucions adoptades pels regidors o regidores en virtut de la delegació s'haurà de fer constar aquesta circumstància.

La delegació d'atribucions de l'Alcaldia requerirà, per ésser eficaç, la seva acceptació per part del regidor/a o regidor/a delegat. La delegació s'entendrà acceptada tàcitament si en el termini de 24 hores comptats des de la notificació de la resolució, el regidor/a no presenta davant de l'Alcaldia la renúncia expressa a la mateixa.

Es perd la condició de regidor delegat o regidora delegada i, en conseqüència, l'eficàcia de la delegació, pels següents motius: per renúncia expressa, per revocació disposada per l'alcalde o alcaldessa, o per pèrdua de la condició de regidor/a. Les dues primeres causes de cessament de la delegació hauran de formular-se per escrit.

Tant les delegacions com el seu cessament hauran d'ésser comunicats per l'alcalde o alcaldessa al Ple en la primera sessió següent als efectes del seu coneixement.

 

Article 62.-Delegacions per a comeses específiques.

L'alcalde o alcaldessa podrà fer delegacions per a comeses específiques a qualsevol regidor municipal o regidora municipal.

Les delegacions per a comeses específiques podran abastar l'exercici de les competències corresponents a un projecte determinat. En aquest cas, l'eficàcia de la delegació restarà limitada al temps de gestió o execució del projecte.

Tanmateix l'alcalde o alcaldessa podrà fer delegacions de comeses específiques per a la gestió de determinats tipus d'assumptes, sense limitació temporal. En aquest cas, les facultats delegades abastaran la direcció interna i la gestió dels assumptes corresponents.

 

Secció Tercera

Del Ple

 

Article 63.- Naturalesa Jurídica:

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la Presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per tots els regidors i regidores.

 

Article 64.- Competències:

El Ple, en conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i altres normes jurídiques, ostenta, com a pròpies, les competències següents:

1.1 Competències de caràcter indelegable:

a) El control i fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats locals d’àmbit territorial inferior a ell; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats o l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislatura urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol dels esmentats instruments.

d) L’aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i Administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.

j) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

k) Acorda la creació de la figura del Síndic/a municipal de greuges per majoria absoluta del Ple municipal, amb les atribucions assenyalades a l’article 59 del TRLMRLC, o altre mecanisme similar de defensa al ciutadà com seria l'establiment d'un conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l'Ajuntament de Valls.

l) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

m) Pertany, igualment al Ple, la votació sobre la moció de censura a l’alcalde o alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

1.2 Competències de caràcter delegable:

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

c) Les competències com òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, i en qualsevol cas la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els plurianuals de menor duració, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i, en tot cas, quan sigui superior a la quantitat assenyalada en aquesta lletra.

d) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, a excepció de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això en conformitat amb el que disposa El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els Pressupostos.

f) L'adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi el 10 per 100 del recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas quan sigui superior a tres milions d'euros, així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor superi el percentatge o la quantia indicats.

g) Cessió d'ús de béns patrimonials.

h) L'aprovació de les bases de subvencions.

i) Establiment i modificació de preus públics.

 

Secció Quarta

De la Junta de Govern

 

Article 65.- Naturalesa Jurídica:

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la Presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-se compte posteriorment al Ple.

 

Article 66.- Elecció dels seus membres:

L’alcalde o alcaldessa determinarà, mitjançat Decret, el nombre de membres de la Junta de Govern, així com els regidors i regidores que hagin d’ostentar tal condició.

El càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i renunciar-ne. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’alcalde o alcaldessa.

 

Article 67.- Competències:

Correspon a la Junta de Govern, com a òrgan executiu, les competències següents:

-L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.

-Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa, o altre òrgan municipal li delegui. Les delegacions hauran de ser per majoria absoluta del ple.

-Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques.

 

Secció cinquena

Règim General de l'exercici de les delegacions

 

Article 68.- Exercici de les competències

La competència té caràcter irrenunciable i s’exercirà pels òrgans que la tenen atribuïda com a pròpia en virtut de les Lleis, sense perjudici dels supòsits previstos per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de transferir les facultats pel seu exercici.

 

Article 69.-Àmbit d'aplicació d'aquest règim

Les prescripcions contingudes en aquesta secció seran aplicables a l'exercici de les competències delegades pels òrgans de govern municipals, sempre que en l'acord o resolució de delegacions no s'esmentin condicions específiques.

 

Article 70.-Competències i potestats delegables

Les competències, a excepció dels supòsits en què la llei estableixi el contrari, tindran caràcter delegable.

No es podran delegar en un tercer les competències que s’exercitin en virtut de delegació.

Si en la resolució de delegació no s'esmenta altra cosa, s'entendrà que la delegació contempla l'exercici per part de l'òrgan delegat de totes aquelles potestats, drets i deures referits a la matèria delegada que correspon a l'òrgan que té reconeguda la competència originària, excepte aquelles potestats que resten indelegables segons la Llei 7/85.

 

Article 71.- Vigència de les delegacions

Les delegacions s’efectuaran mitjançant resolució o acord de l’òrgan competent en els termes previstos en aquest Reglament, sent lliurement modificables o revocables en qualsevol moment.

Les delegacions s’entenen atorgades indefinidament, a excepció que es disposi en ells el contrari, o així es derivi de la pròpia naturalesa de l’assumpte delegat i s’entenen acceptades tàcitament si un cop notificada als seus destinataris, aquests no les rebutgen expressament, dintre de les 24 hores següents, o fan ús d’elles.

 

Article 72.- Facultat de control de l’òrgan delegant

En relació amb les competències delegades, l’òrgan delegant es reserva les facultats següents:

a) Les que es prevegin expressament en l’acte de delegació.

b) La de resultar puntualment informat del seu exercici.

c) La d’advocar la competència per a sí.

d) L'òrgan delegant podrà reservar-se la facultat de resoldre els recursos que es puguin presentar en relació amb les resolucions emeses en l'àmbit de la competència delegada.

e) La d’exercir la competència delegada directament, per raons d’urgència, per raons derivades dels períodes de vacances de Setmana Santa, Nadal o estiu, de per motius d'absència o per raons relatives al deure d’abstenció de l’òrgan delegat, posant aquesta circumstància en coneixement dels interessats en l’expedient i sense que això suposi una revocació del règim de delegacions atorgat.

 

CAPÍTOL II

DE L’ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA DE CARÀCTER DELIBERANT

 

Secció Primera

Les Comissions Informatives

 

Article 73.- Naturalesa Jurídica:

Les Comissions Informatives són òrgans municipals de caràcter col·legiat, complementàries dels òrgans de govern, integrades exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. La seva funció bàsica radica en l’estudi, informe, dictamen i control dels assumptes, la competència dels quals les té el Ple Municipal.

 

Article 74.- Classes de Comissions Informatives:

Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial. Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un sector determinat de l’activitat municipal, en funció de les grans àrees funcionals en què aquesta s’organitzi, amb les quals, si és possible, es procurarà correspondre.

Són Comissions Informatives de caràcter especial les que es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.

 

Article 75.- Atribucions:

Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

1.- L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan.

2.- El seguiment de la gestió de l’alcalde o alcaldessa, de la Junta de Govern i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.

3.- L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern, el Ple i els regidors i regidores que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.

4.- Servir de marc per a què els regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

Malgrat això, no serà necessari el dictamen previ ni posterior de les Comissions Informatives respecte de les qüestions següents:

a) Les mocions de censura.

b) Les qüestions de confiança que l’alcalde o alcaldessa pugui plantejar.

c) Les mocions. Tanmateix, es podrà incloure a l’ordre del dia de la comissió informativa per tal que el Grup polític municipal o el regidor que la presenta informi del seu contingut.

d) Els assumptes declarats urgents, o que formin part de l'ordre del dia d'una sessió extraordinària de caràcter urgent.

 

Article 76.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter permanent:

La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter permanent, la seva denominació, composició i àmbit d’actuació, així com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri desprès de la seva constitució, i a proposta de l’alcalde o alcaldessa, adoptarà els acords oportuns.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la composició següent:

-President: L’alcalde o alcaldessa, que podrà delegar-la en qualsevol altre membre de la Corporació.

-Vocals: Representants de tots els grups polítics municipals, en proporció a la seva representativitat a l’Ajuntament.

La comissió o les comissions informatives de què forma part cada regidor o regidora no adscrit són escollides pel mateix regidor o regidora, que ha de notificar aquesta decisió en el termini establert a l'article 78.

Tanmateix, es podrà acordar que les comissions informatives es constitueixen amb el mateix número de membres de tots els Grups Polítics Municipals, amb independència de la seva representativitat, substituint-se el quòrum de majoria simple pel sistema de vot ponderat.

-secretari o secretària: El que ho sigui de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari d’aquestes.

L'interventor o interventora només assistirà a les sessions de les comissions informatives per ordre del President quan figuri en el seu ordre del dia algun assumpte que tingui incidència econòmica.

Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la mateixa duració que el mandat corporatiu, sense perjudici de la possibilitat de la seva modificació, sempre que per això es segueixi el procediment fixat per aquest Reglament per a la seva creació.

 

Article 77.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter especial:

Les Comissions Informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en qualsevol moment, a proposta de l’alcalde o alcaldessa o en el que s’estableixi la seva denominació, composició, àmbit d’actuació.

El nombre de membres d’aquestes Comissions Informatives i la seva composició, es regirà pel que disposa l’article anterior, però la seva duració podrà ser sotmesa a termini, extingint-se quan s’hagi complert l’objecte per al qual varen ser creades, i, en tot cas, quan finalitzi el mandat corporatiu.

La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària, de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar, abans del dia 1 de juny de cada any, el compte general de la Corporació.

A aquests efectes, el Compte General de l’Ajuntament haurà de ser rendit per l’alcalde o alcaldessa abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que correspongui a efectes de que per la Intervenció Municipal es sotmeti el Compte General a informe de la Comissió Especial de Comptes.

La Comissió Especial de Comptes s’integrarà en la Comissió Informativa que tingui atribuïdes les competències en matèria d’hisenda que, a aquests efectes, es constituirà com a Comissió Especial de Comptes, tant en les reunions preparatòries que es puguin convocar a instància del seu President o a petició de la quarta part dels seus membres, com en la reunió en la que es rendeixi definitivament el seu informe.

 

Article 78.- Adscripció de membres de les Comissions Informatives

Un cop determinat el nombre, denominació i composició de les Comissions Informatives permanents, o adoptat pel Ple l’acord de creació de les Comissions Informatives Especials, l’alcalde o alcaldessa, mitjançant Decret, procedirà a efectuar els nomenaments de Presidents Delegats d’aquestes que consideri oportuns, i a adscriure als regidors i regidores que hagin de ser els seus vocals, prèvia proposta efectuada per escrit per cadascun dels Grups Polítics Municipals, a través del seu Portaveu, que tindrà caràcter vinculant.

A aquests efectes, cada Portaveu de Grup Polític, dintre dels cinc dies següents a la celebració de la sessió plenària en la que es determini el nombre, denominació i composició de les Comissions Informatives permanents, o del dia en que es creï la Comissió Especial, informarà a la secretaria el nom o noms dels seus representants en cada Comissió Informativa.

 

Article 79.- Assistència de personal al servei de la Corporació

A les sessions de cada Comissió Informativa podran assistir els membres i el personal de la Corporació que el seu President consideri convenient, bé per pròpia iniciativa, bé a proposta, no vinculant, dels seus vocals.

Quan els membres de la Comissió Especial de Comptes sol·licitin la presència de membres i personal de la Corporació al President d’aquesta, aquest haurà, forçosament, de requerir la seva presència, quan es tracti de membres o personal de la Corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.

 

Secció Segona Els Grups Polítics Municipals

 

Article 80.- Naturalesa Jurídica

Els Grups Polítics Municipals són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l’organització municipal, que tenen com a funció canalitzar l’actuació dels membres de la Corporació que, a aquests efectes, actuaran a través d’aquests, pel millor funcionament dels òrgans de govern, sense perjudici de les funcions i atribucions que la legislació de règim local els atribueix a títol individual.

Donada la seva naturalesa política, les decisions adoptades en el seu si no tindran caràcter d’acte administratiu, ni seran, en conseqüència, fiscalitzables per la Jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 81.- Composició

En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics municipals com llistes electorals hagin obtingut una representació municipal.

Cada grup haurà de decidir la seva denominació, que no podrà diferir substancialment de la llista electiva corresponent.

Durant el mandat corporatiu, cap regidor no es podrà integrar en un grup diferent en què ho faci inicialment.

 

Article 82.-Regidors o regidores no adscrits/es

Són regidors o regidores no adscrits quan concorren sobre ells alguna de les següents circumstàncies:

-No haver constituït grup municipal dintre del terminis establerts.

-No haver-se integrat en el grup polític de la formació electoral per la qual van ser escollits.

-Abandonar voluntàriament el grup municipal. Caldrà que la baixa vagi signada per l'interessat i notificada a l'Alcaldia.

-Ser expulsat del grup de procedència. En aquest últim supòsit la baixa haurà de ser signada per la majoria dels components del grup.

-Abandonar o ser expulsat de la formació política que va presentar la candidatura per la que van concórrer a les eleccions. Aquesta circumstància serà comunicada pel representant general de la formació política, coalició o agrupació d'electors corresponent al secretari o secretària.

Els regidors i les regidores no adscrits/es no podran formar un nou grup polític municipal.

Quan la majoria dels regidors o regidores d'un grup polític municipal abandonin la formació política que va presentar la candidatura per la que van concórrer a les eleccions, o siguin expulsats de la mateixa, seran els regidors o regidores que es mantinguin en aquesta formació política els legítims integrants d'aquest grup polític a tots els efectes. En qualsevol cas, el secretari o secretària de la Corporació podrà adreçar-se al representant legal de la formació política que va presentar la corresponent candidatura per tal que notifiqui l'acreditació de les circumstàncies assenyalades.

Els regidors o regidores no adscrites tindran el dret de participar i intervenir als plens, així com la resta de drets dels regidors i regidores. Tanmateix, no podran gaudir del règim de dedicació exclusiva ni parcial ni formar part de la Junta de Portaveus. Tindran dret a participar en les comissions informatives.

Els grups polítics no admetran a cap regidor o regidora que hagi estat escollit a la candidatura d’una altra formació política.

Les previsions d'aquest article no seran d'aplicació en el cas de les candidatures presentades com a coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integra decideixi abandonar-la.

 

Article 83.- Constitució

Els grups polítics municipals es constituiran mitjançant un escrit subscrit per tots els seus integrants presentat en el Registre General de l’Ajuntament en el període del cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació.

De la creació dels grups polítics municipals es donarà compte al Ple en la sessió extraordinària organitzativa de l'Ajuntament posterior a la seva constitució.

En l’esmentat escrit es farà constar el nom del Portaveu, i es podran designar també suplents.

 

Els membres de la Corporació que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la sessió constitutiva de l’Ajuntament, podran incorporar-se al grup corresponent a la seva llista electoral, i en cas contrari quedaran automàticament en situació de regidor/a no adscrit.

 

Article 84.- Representació

El portaveu de cada Grup polític municipal subscriurà els documents que emanin d’aquests, emetrà la postura oficial del seu grup en les sessions plenàries i rebrà les comunicacions que es dirigeixin al grup polític al que representen.

 

Article 85.- Drets

Els Grups Polítics Municipals, representats pels seus portaveus, ostentaran els drets següents:

 

a) Percebre del pressupost de la Corporació una dotació econòmica mensual, resultant d’aplicar un component fix idèntic per a tots els grups polítics municipals, i un altre variable en funció del seu nombre de membres. La part fixa serà com a mínim el doble de la part variable consignada per un regidor Aquesta dotació serà per a contribuir a la satisfacció de les despeses que la seva actuació corporativa els generi, sense que aquesta pugui destinar-se a satisfer remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació, inclosos els regidors o regidores que formen part del grup polític, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

b) Les assignacions als grups municipals serviran per a finançar les despeses generades per les seves activitats, i en aplicació de l’article 2 apartat U epígraf e) de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, els grups municipals també podran acordar aportacions als respectius partits polítics als quals estiguin vinculats.

c) Disposar d’un despatx en les dependències municipals per a reunir-se de manera independent i rebre visites, sense que pugui ser utilitzat per altres persones que no formin part del grup municipal..

d) Fer ús dels locals de la Corporació per a la celebració de reunions i/o sessions de treball amb associacions i altres entitats ciutadanes, sempre que no coincideixin amb sessions plenàries i les necessitats funcionals així ho permetin.

e) Ser invitats als actes oficials de caràcter institucional convocats per l’Ajuntament i els ens, organismes i empreses que en depenguin. En aquests actes, es respectaran els costums en el protocol de l'Ajuntament.

f) Participar, mitjançant representants d’aquests, en les Comissions Informatives i en els òrgans col·legiats de participació ciutadana.

Així mateix, els grups polítics municipals ostentaran legitimació activa per a impugnar els actes i acords municipals que els afectin com a grup, i els acords adoptats pel Ple de la Corporació que hagin estat votats en contra per la totalitat de regidors i regidores integrats en ells.

Els regidors i regidores no adscrits/es no tindran els drets econòmics i materials establerts en aquest article.

g) Els grups municipals tindran dret a participar en els òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i els butlletins editats per l'ajuntament. En aquest sentit per reglament s'haurà de regular l’assignació d’uns espais i d’un temps, en el cas dels mitjans audiovisuals, tècnics i telemàtics, en el format i amb l’estructura que la direcció del mitjà proposi.

Les informacions dels grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en la Corporació i en el municipi, però no podrà utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o coalicions electorals pels quals es presenten a les eleccions municipals.

h)Dret a rebre un recull informatiu municipal de premsa

i)L'alcalde o alcaldessa posarà a disposició dels grups municipals una infraestructura mínima de mitjans materials i personals.

 

Article 86.- Deures

Els Grups polítics municipals hauran de respectar en la seva actuació municipal el que es preveu en aquest Reglament i en la legislació local de directa aplicació i, en tot cas, el principi de bona fe, havent d’observar la deguda cortesia i respectar les normes de funcionament dels diferents òrgans de la Corporació que s’estableixen en aquest Reglament.

Així mateix, tots els Grups Polítics Municipals hauran de portar la comptabilitat sobre la dotació econòmica a que es fa referència en la lletra a) de l’article anterior, la qual posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest així ho exigeixi, sense perjudici de les obligacions fiscals, comptables i de qualsevol altre mena a què puguin estar obligats en l'àmbit del partit polític corresponent.

Caldrà que els grups polítics disposin del pertinent número d'identificació fiscal.

 

CAPÍTOL III

DE L’ORGANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Article 87.- Els portaveus

1. Cada grup municipal designarà, entre els seus membres, una persona representant que serà el seu portaveu

2. Els o les portaveus podran delegar en casos específics l'ús de la paraula en altres regidors o regidores del seu grup, havent en aquests supòsits de comunicar el/la portaveu del Grup a la Presidència que, en un cas o tema determinat, actuarà de manera substitutiva en el debat un altre regidor/a per a fixar el posicionament del Grup.

3. El o la portaveu exercita en nom de tots els/les membres del seu grup i sense perjudici que cadascun pugui fer-ho a títol individual, les atribucions i drets que s'assenyalen com a pròpies dels regidors o regidores en aquest Reglament Orgànic.

4. Els escrits de tot ordre que presenti el/la portaveu del Grup Municipal s'entén com a subscrit per tots els/les membres.

 

La Junta de Portaveus

Article 88.- Naturalesa jurídica

La Junta de Portaveus és un òrgan integrat pels portaveus de cadascun dels grups polítics amb representació municipal i presidida per l’alcalde o alcaldessa, o el regidor o regidora en qui delegui. En els actes protocol·laris els grups polítics municipals estaran representats mitjançant el seu portaveu i tindran el mateix tractament que un tinent o tinenta d’alcaldia. No en formaran part els regidors o regidores no adscrits.

Article 89.- Atribucions

Una de les finalitats de la Junta de Portaveus és consensuar, amb tots els grups amb representació política a l’Ajuntament, aquells acords que l’alcalde o alcaldessa consideri oportú portar a debat. La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:

1. Assumir les competències de les comissions informatives fins que aquestes estiguin constituïdes.

2. L’assessorament a l’alcalde o alcaldessa en les qüestions que siguin competència del Ple, i quan l’alcalde o alcaldessa hagi d’adoptar mesures en cas de catàstrofes o infortunis públics o greu risc dels mateixos.

3. Rebre informació de l’alcalde o alcaldessa en assumptes d’especial transcendència.

4. L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde o alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

5.-Consensuar declaracions de posicionament institucional sobre assumptes o esdeveniments de rellevància política o social.

6. Analitzar i debatre les mocions o propostes que, fins al moment de la convocatòria de la reunió, hagi formulat l’alcalde o alcaldessa o els diferents grups municipals en els terminis i la forma prevista en aquest reglament i que, en el seu cas, hauran estat trameses conjuntament amb la convocatòria de la reunió. Poden en el seu cas, ser assumides per la totalitat de la Junta de Portaveus o si s’escau formulant una proposta transaccional que sigui elevada per a la seva consideració al Ple.

7. Consensuar en determinats assumptes el temps màxim de les intervencions, així com el de les rèpliques.

8. Consensuar l’ordre en el que es tractaran les mocions, tal i com es recull en aquest reglament.

9. Si de l’anàlisi i el debat de les mocions presentades s’assolís un acord de tots els grups municipals sobre el seu contingut o un nou text transaccional, aquest serà elevat el Ple com a moció de la Junta de Portaveus. Si pel contrari l’acord finalment no abasta la totalitat dels grups municipals, la moció serà elevada al Ple com a moció conjunta dels grups que li donin suport, i tramitada com a tal. En tot cas, la moció resultant de l’acord, ja sigui com a Junta de Portaveus o com a moció d’un conjunt de grups municipals, produirà el decaïment de la proposta de moció inicialment presentada.

 

Article 90.- Règim jurídic i de funcionament

Les sessions de la Junta de Portaveus seran convocades per l’alcalde o alcaldessa, per mitjans electrònics amb la periodicitat que estableixi el Ple i quan l'alcalde o l'alcaldessa ho decideixi.

A les sessions de la Junta de Portaveus assistirà el secretari o secretària i s'aixecarà acta

La Junta de Portaveus es reunirà amb temps suficient per a què es pugui realitzar la convocatòria del Ple en sessió ordinària en temps i forma, procurant que les reunions se celebrin el dia i hora prefixats, un cop determinada la data de la celebració de les sessions plenàries.

Hauran de ser convocades amb una antelació mínima de dos dies, excepte que existeixin raons d'urgència.

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant. Es limita a emetre acords, informes o recomanacions, de caràcter no resolutori ni executiu, per la qual cosa, en no formar part de l’activitat administrativa no donaran lloc a cap acte administratiu.

Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres i el personal de la Corporació que l’alcalde o alcaldessa consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets.

La Junta es considerarà constituïda amb la presència de la tercera part dels seus membres, amb un mínim de tres, alcalde o alcaldessa inclòs.

Els acords de la Junta s’establiran per consens. En cas d’acords que no s’estableixin per consens es faran per majoria simple. En la resta del seu funcionament es regirà segons les normes dels òrgans col·legiats.

 

TÍTOL CINQUÈ

FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC

 

CAPITOL I

RÈGIMS DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS MUNICIPALS

 

Article 91.- Règim Jurídic

El règim jurídic dels òrgans col·legiats municipals que a continuació es relacionen, s’ajustarà a les normes contingudes en aquest capítol:

-El Ple.

-La Junta de Govern Local.

-Les Comissions Informatives.

Per a l’exercici de les seves respectives competències celebraran sessions, d’acord amb els requisits, procediment i solemnitats establertes per aquest Reglament, en les que es sotmetran els assumptes a informació, debat, votació i, en el seu cas, aprovació.

 

Secció Primera

El Ple

 

Article 92.- Classes de Sessions

Les sessions del ple poden ser de tres classes:

a) Ordinàries.

b) Extraordinàries.

c) Extraordinàries de caràcter urgent.

 

Article 93.- Sessions ordinàries

El Ple celebrarà sessions ordinàries, com a mínim, amb caràcter mensual, respectant en tot cas la periodicitat establerta mitjançant acord del propi Ple a l’inici del mandat, en el que s’establiran, a més, les dates i horari concret de celebració. Aquestes dates i horaris seran escollits amb la intenció de facilitar la participació ciutadana als Plens i la conciliació horària del personal de l'ajuntament.

Malgrat això, l’alcalde o alcaldessa podrà ser habilitat pel Ple en l’esmentat acord, per a suspendre la celebració de la sessió ordinària corresponent al mes d’agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

Quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs dintre d’un període de vacances podrà posposar o avançar la celebració de les altres sessions ordinàries, amb una variació màxima d'una setmana de la data prevista per a la seva celebració preceptiva i informant prèviament als portaveus del grups municipals,.

Per causes extraordinàries l’alcalde o alcaldessa, podrà avançar o retardar, fins a un màxim de 72 hores, la celebració de la sessió, encara que no es donin les circumstàncies previstes en els paràgrafs anteriors.

També es podrà modificar la data d'un Ple ordinari, amb una variació màxima de quinze dies sobre la data prevista, informant prèviament als portaveus del grups municipals, quan per una norma imperativa s'hagi d'adoptar un acord abans de la data prevista pel Ple, o per no estar complert un determinat expedient en dita data.

La periodicitat, dates i horari de celebració de les sessions ordinàries podran variar durant el mandat corporatiu, mitjançant un nou acord plenari.

En les sessions ordinàries es podran incloure propostes urgents sobre assumptes no inclosos en l’ordre del dia ni dictaminats per les Comissions Informatives sempre que, amb caràcter previ, fossin declarats d’urgència amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Del contrari, els acords adoptats seran nuls de ple dret.

 

Article 94.- Sessions extraordinàries:

El Ple celebrarà sessions extraordinàries quan siguin convocades amb aquest caràcter per l’alcalde o alcaldessa, bé a iniciativa pròpia, bé a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la Corporació.

En aquest últim cas la sol·licitud s’ha de realitzar per escrit, signada personalment pels regidors i regidores que la promoguin, en el que es motivarà la necessitat de la sessió, els assumptes a incloure a l’ordre del dia i el text de les propostes dels acords que es pretenen adoptar.

Cap Regidor o Regidora podrà subscriure més de tres sol·licituds d’aquesta naturalesa a l’any i no es computaran, a aquests efectes, les sol·licituds que no arribin a tramitar-se per manca dels requisits d’admissibilitat requerits.

La relació d’assumptes proposats no afecta a la competència de l’Alcaldia per determinar els punts que hagin d’integrar l’ordre del dia, si bé la incorporació d’altres requerirà l’autorització expressa dels sol·licitants de la convocatòria i l’exclusió d’algun, haurà de ser motivada i basada, únicament i exclusivament, en la manca de competència de l’Ajuntament o del Ple per l’adopció dels acords proposats.

En cap cas poden incorporar-se els assumptes proposats a l’ordre del dia d’un Ple ordinari, sense l’autorització expressa dels sol·licitants de la convocatòria.

 

Article 95.- Sessions extraordinàries de caràcter urgent:

El Ple celebrarà sessions extraordinàries de caràcter urgent, quan siguin convocades amb aquest caràcter per l’alcalde o alcaldessa, en els supòsits en què, per raons d’urgència degudament motivades, no es pugui convocar la sessió amb l’antelació legalment requerida.

En aquest cas no caldrà que els punts a tractar hagin estat prèviament dictaminats per les Comissions Informatives, i el primer punt de l’ordre del dia de la sessió ha de ser la ratificació de la seva urgència, que de no ser apreciada pel Ple per majoria simple, impedirà que continuï la seva celebració, i s’haurà, en aquest cas, d'aixecar la sessió tot seguit.

Es podran convocar amb aquest caràcter, les sessions plenàries extraordinàries proposades pels membres de la Corporació.

 

Article 96.- Convocatòria de les sessions plenàries:

La celebració de les sessions plenàries requerirà la seva prèvia convocatòria, realitzada per l’Alcaldia, que, acompanyada de l’ordre del dia expressiu i detallat dels assumptes a tractar, haurà de notificar-se a tots els membres de la Corporació per mitjans electrònics d'acord amb l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica. A aquest efecte, s'assignarà als regidors o regidores pel departament d'informàtica una adreça personal de correu intern.

La convocatòria es notificarà amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració de la sessió, no computant-se, a aquests efectes, els dies de notificació i de celebració del Ple. S’entendrà efectuada la notificació un cop enviada la convocatòria a l’adreça electrònica corresponent.

Junt amb la convocatòria i l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Ple, s'acompanyaran en format electrònic l’esborrany de l’acta o actes de les sessions que es sotmetran a aprovació, així com les propostes d'acords i mocions.

No es requerirà cap antelació determinada per a la celebració de sessions extraordinàries de caràcter urgent.

En aquest cas, es podrà convocar la sessió en qualsevol moment que permeti la notificació electrònica de la convocatòria a tots els regidors i regidores, acompanyada de l’ordre del dia, a excepció que tots els membres de la Corporació estiguessin presents, en aquest cas, es podrà celebrar la sessió immediatament, i es farà constar en la seva acta aquesta circumstància.

Quan es tracti de sessions extraordinàries convocades a instància dels membres de la Corporació, la seva celebració no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils.

Si l’alcalde o alcaldessa no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat dintre del termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per les 12 hores del desè dia hàbil següent al de la finalització del termini de quinze dies hàbils a què s’ha fet referència en el paràgraf anterior, a excepció que l’escrit de petició no complís els requisits formals o el Ple fos incompetent per a debatre la totalitat dels assumptes que configuressin l’ordre del dia.

En aquest cas, dintre dels deu dies hàbils següents a què la petició tingui entrada en el Registre General, l’alcalde o alcaldessa dictarà resolució motivada, en la que es denegui la petició, que haurà de ser notificada a tots els signants d’aquesta dintre dels cinc dies hàbils següents a la seva adopció.

Si es donés la circumstància que, dels assumptes proposats, només respecte d’algun o alguns fos el Ple incompetent, l’alcalde o alcaldessa dictarà resolució motivada, que haurà de notificar als sol·licitants, denegant la sol·licitud únicament i exclusivament, respecte d’aquest extrem, i convocarà el Ple, en els termes anteriorment exposats, suprimint aquests assumptes de l’ordre del dia proposat.

Si dintre del termini dels deu dies hàbils a què es fa referència al paràgraf anterior, l’alcalde o alcaldessa no dicta resolució denegant la convocatòria, ni efectua aquesta, el secretari o secretària General de l’Ajuntament, desprès de comprovar que la sol·licitud compleix els requisits legalment i reglamentàriament establerts, notificarà a tots els membres de la Corporació, al dia següent al de la finalització del termini de quinze dies, que la sessió plenària ha quedat automàticament convocada, amb expressió concreta del dia i hora previstos per a la seva celebració, de l’ordre del dia proposat i dels regidors i regidores que ho promouen.

Si la sol·licitud no complís amb els requisits exigits, el secretari o secretària General de la Corporació posarà aquesta circumstància en coneixement de l’Alcaldia per escrit, i quedarà exonerat/da d’efectuar la notificació a que s’ha fet referència en el paràgraf anterior.

També quedarà exonerat d’efectuar l’esmentada notificació, quan l’alcalde o alcaldessa, dintre dels deu dies hàbils següents a partir que la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament, hagués dictat resolució denegant la convocatòria i aquesta hagués sigut notificada als sol·licitants.

Contra les resolucions de l’Alcaldia denegant la convocatòria del Ple, o suprimint assumptes de l’ordre del dia proposat, podran exercitar-se pels sol·licitants les accions administratives i judicials que considerin procedents.

Efectuada la convocatòria, de forma expressa o de forma automàtica, en absència de l’alcalde o alcaldessa o dels Tinents o Tinentes d’alcalde o d’Alcadessa que hagin de substituir-lo, el Ple quedarà vàlidament constituït amb l’assistència d’un terç dels seu nombre legal de membres i del secretari o secretària General de la Corporació, o funcionari que el/la substitueixi, sota la Presidència del membre de la Corporació de major edat que es trobi present, havent-se de mantenir durant tota la sessió aquest quòrum mínim d’assistència.

En les sessions extraordinàries no es podran adoptar acords sobre temes no inclosos en l’ordre del dia, resultant nuls els acords adoptats que contravinguin aquesta norma.

Requeriran el dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, els assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions extraordinàries, que no tinguin caràcter urgent.

En cas de no existir en primera convocatòria el quòrum de constitució requerit, quedarà automàticament convocada la sessió per la seva celebració, en segona convocatòria, 48 hores després.

Les convocatòries, propostes d'acords i mocions de les sessions del Ple seran publicitades al web municipal i el Portal de la Transparència.

 

Article 97.- Ordre del dia de les sessions plenàries:

1.- L’ordre del dia de les sessions del Ple serà lliurement fixat per l’alcalde o alcaldessa, assistit del secretari o secretària, i si ho considera oportú recavant el parer dels membres de la Junta de Govern o dels portaveus dels Grups.

L’ordre del dia de les sessions ordinàries s’elaborarà tenint en compte els assumptes dictaminats en les diferents comissions informatives prèvies no obstant això, en el cas de les mocions, no es requerirà el previ ni el posterior dictamen de les Comissions Informatives.

L’alcalde o alcaldessa podrà incorporar en la part resolutiva de l’ordre del dia, per motius d’urgència, altres assumptes, encara que no hagin estat dictaminats prèviament per la Comissió Informativa corresponent. En aquests supòsits, caldrà la prèvia declaració d’urgència adoptada per majoria absoluta dels membres del Ple.

2.- L’ordre del dia definitiu i la corresponent convocatòria serà notificada a tots els membres de la Corporació i quedarà, a partir d’aquest moment, a disposició de tots els regidors i regidores, la documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, en les oficines del secretari o secretària General de la Corporació. Aquesta documentació podrà ser consultada i se'n podran fer fotocòpies tots els regidors i regidores sense prèvia ni expressa autorització, durant les hores d’oficina en un lloc habilitat, però no podrà ser traslladada a altres dependències o despatxos per a la seva consulta.

 

Article 98.- Estructura de l’ordre del dia de les sessions del Ple:

L’ordre del dia de les sessions del Ple de caràcter ordinari, s’estructurarà en les dues parts següents:

a) Declaracions institucionals

b) Part resolutiva

En aquesta part s’inclouran, per l’ordre que s’especifica, els assumptes següents:

-Aprovació d’actes de sessions anteriors.

-Presa de coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària.

-Presa de coneixement de les resolucions de l'Alcaldia, i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

-Presa de coneixement d'informes tècnics.

-Propostes dictaminades per les Comissions Informatives.

-Punts no inclosos en l'ordre del dia i que son declarats d'urgència.

c) Part de control:

En aquesta part s’inclouran, per l’ordre que s’especifica, els assumptes següents:

-Les mocions que es presentin: en primer lloc les d'Alcaldia, després les que presentin els diferents Grups Polítics Municipals, per l’ordre de la seva major a menor representativitat al Ple i, finalment, les que presentin els regidors o regidores no adscrits.

-Precs i preguntes

En les sessions extraordinàries, l’ordre del dia no s’estructurarà en part resolutiva i part de control, ni s’hi inclourà el punt relatiu a precs i preguntes. Tampoc s’hi inclourà necessàriament el punt relatiu a l’aprovació d’actes anteriors.

 

Article 99.- Lloc de celebració de les sessions del Ple:

Les sessions del Ple se celebraran en el Saló de Sessions de l’Ajuntament i, en els casos en què per raons de força major això no sigui possible, en qualsevol altre edifici, públic o privat, situat en el terme municipal, que s’habiliti a l’efecte, circumstància que serà decidida per l’Alcaldia i comunicada a la Junta de Portaveus als membres de la Corporació a través de la convocatòria, i de la que es deixarà constància en l’acta de la sessió.

 

Article 100.- Publicitat de les sessions del Ple:

Les sessions del Ple seran públiques i, en conseqüència, podran assistir a elles tots els ciutadans/es i/o veïns/es que ho considerin convenient, així com els mitjans de comunicació.

Malgrat això, amb caràcter excepcional, el Ple, previ acord de la majoria absoluta dels nombre legal dels seus membres, a proposta de qualsevol d’ells, podrà declarar secret el debat i votació d’aquells assumptes que siguin susceptibles d’afectar als drets fonamentals de les persones relatius a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, reconeguts per l’article 18.1 de la Constitució, i, en cas d’això, la sessió es celebrarà a porta tancada si tots els assumptes a tractar es troben en aquesta circumstància. Si només afecta a un o varis assumptes, es desallotjarà al públic de la sala amb caràcter previ a l’inici del debat de l’assumpte concret afectat per aquesta circumstància.

També es podran celebrar les sessions del Ple a porta tancada quan raons d’ordre públic, degudament motivades, així ho aconsellin, previ acord adoptat a l’efecte, a proposta de qualsevol dels seus membres, per la majoria absoluta dels seu nombre legal.

Les sessions del Ple seran gravades, a efectes de constància i elaboració de l’acta, i aquestes gravacions quedaran sota la custòdia del secretari o secretària a general de l’Ajuntament. També es reconeix el dret de tercers a gravar les sessions plenàries. La difusió de les sessions plenàries s'efectuarà d'acord amb la normativa i recomanacions vigents sobre aquesta matèria, i als protocols aprovats per aquest Ajuntament que regulin la gravació dels plens i consells municipals per a la transcripció de les actes de les sessions.

Els Plens seran emesos en directe i íntegrament pels mitjans de comunicació públics municipals, excepte en aquells casos en què segons la legislació de règim local poden ésser secrets el debat i la votació referits als assumptes susceptibles d'afectar els drets fonamentals dels/les ciutadans/es a que es refereix l'article 18.1) de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta.

D’acord amb la normativa vigent, independentment de la seva emissió pública per mitjans de comunicació (televisió, internet, ràdio), la sessió pot ser enregistrada, tenint present les excepcions en els termes que referencia la llei sobre assumptes secrets, per qualsevol persona assistent a la sala o membre de la corporació sempre que no interfereixi en la sessió o dificulti la mobilitat en la sala o per qüestions d’aforament. La difusió dels Plens municipals podrà ser feta per internet i en directe.

 

Article 101.- Nomenclatura:

A efectes del normal desenvolupament de les sessions i de la perfecta identificació dels documents sotmesos a la consideració del Ple, així com de les propostes que en relació amb ells es puguin plantejar, s'utilitzarà la nomenclatura següent:

1. Dictamen és una proposta de resolució formulada per una Comissió Informativa, integrada per una part expositiva, en la que s'exposaran els antecedents i fonaments en què es basa la proposta i una part resolutiva, integrada per un o varis acords a adoptar. Els dictàmens no tenen caràcter vinculant.

2. Proposta de resolució urgent: és aquella que s'integra en la part resolutiva de l'ordre del dia de les sessions plenàries, i es sotmet a deliberació i votació del Ple, sense el previ dictamen de la Comissió Informativa, per raons d'urgència, que haurà de ser declarada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. La votació sobre la declaració d'urgència s'incorporarà com a primer punt de l’ordre del dia de la sessió. Si s’obté la majoria absoluta, la proposta de resolució serà debatuda i votada juntament amb la resta de propostes.

La seva estructura es conforma, a l'igual que els dictàmens, en una part expositiva i una part resolutiva, amb idèntic contingut que aquests.

3. Moció es una proposta formulada per l'Alcaldia, per un o varis Grups Polítics Municipals, per la Junta de Portaveus o per un regidor/a no adscrit, mitjançant escrit ingressat al Registre General, a efectes de la seva inclusió en la part de control de l'ordre del dia dels Plens ordinaris, i que no estan sotmeses a la tramitació ordinària d’un expedient municipal.

4. Prec és la proposta d'actuació formulada en el punt corresponent de les sessions ordinàries del Ple per un Regidor o Regidora o per un Grup Polític Municipal, que es dirigeix a l'alcalde o alcaldessa, a la Junta de Govern Local, o als membres de la Corporació que ostenten competències delegades de l'Alcaldia.

5. Pregunta és la qüestió plantejada en el punt corresponent de les sessions ordinàries del Ple per un Regidor o Regidora o per un Grup Polític Municipal, als òrgans de govern de l'Ajuntament, relativa a l'activitat municipal.

 

Article 102.- Control de l'ordre:

L'alcalde o alcaldessa vetllarà, en les sessions públiques del Ple, pel manteniment de l'ordre en la sala.

El públic assistent a les sessions podrà intervenir en les termes que determini el Reglament de Participació Ciutadana.

A efectes del control del compliment del previst en el paràgraf anterior, l'alcalde o alcaldessa podrà adoptar les mesures que consideri convenients, inclosa la d'ordenar l'expulsió de la sala dels assistents que, per qualsevol causa, pertorbessin l'ordre o faltessin a les bones maneres, pretenguessin intervenir, o es neguessin a retirar les pancartes o cartells si, un cop requerits per a això, no desistissin de la seva actitud.

De les incidències que es produïssin, quan hagin donat lloc a l'adopció de mesures per part de l'Alcaldia, es deixarà constància en l'acta de la sessió, a efectes, en el seu cas, i en funció de la seva gravetat, de deduir testimoni a efectes que per l'Alcaldia, si ho considera oportú, es passi el tant de culpa corresponent als òrgans judicials competents.

 

Article 103.- Quòrum de constitució:

El Ple es constituirà amb l’assistència d’un terç del nombre legals dels seus membres, entre els que hi ha de ser-hi l’alcalde o alcaldessa o qui legalment el substitueixi en aquestes funcions.

En tot cas, es requerirà la presència del secretari o secretària General de l'Ajuntament o de qui legalment el/la substitueixi.

L'interventor o interventora assistirà a les sessions del Ple.

Aquest quòrum de mínima constitució, s'haurà de mantenir durant tota la sessió, de manera que si en algun moment d'aquesta no s'assolís, per l'absència d'algun Regidor o Regidora, s'haurà de suspendre la sessió. Si la suspensió es perllongués per més de 30 minuts, l'alcalde o alcaldessa haurà d'aixecar la sessió per manca de quòrum d'assistència, posposant l'estudi dels assumptes pendents de l'ordre del dia per a la primera sessió que tingui lloc amb posterioritat.

Si en la primera convocatòria no s’assolís el quòrum de constitució requerit per a la vàlida constitució del Ple, i un cop transcorreguts 30 minuts des de l'hora assenyalada pel seu inici, no s'assolís, s'entendrà convocada la sessió, de forma automàtica, 48 hores després, en segona convocatòria.

Si en la segona convocatòria tampoc s'assolís el quòrum de constitució requerit, l'alcalde o alcaldessa deixarà sense efecte la convocatòria, posposant l'estudi dels assumptes inclosos en l'ordre del dia per a la primera sessió que tingui lloc amb posterioritat, tant de caràcter ordinari com de caràcter extraordinari, en aquest últim cas, amb el consentiment dels proponents, quan es tracti d'una sessió a sol·licitud dels regidors o regidores.

En ambdós casos, el secretari o secretària General de la Corporació substituirà l'acta de la sessió per una diligència que estendrà en el document de convocatòria i que es transcriurà al llibre oficial, en la que es faci constar aquesta circumstància, indicant el número i nom dels membres de la Corporació que haguessin assistit i els dels que s'haguessin excusat.

Quan la sessió tingués per objecte una moció de censura, la manca de quòrum de constitució comportarà el rebuig tàcit de la moció presentada, i la prohibició que els regidors i regidores signants, subscrivint una altra moció d'aquestes característiques durant el període de mandat, sense perjudici de les excepcions previstes per la legislació electoral.

 

Article 104.- Obertura de la sessió:

Un cop comprovat pel secretari o secretària General de la Corporació l'existència del quòrum necessari per a la constitució del Ple, i comunicada aquesta circumstància a l'alcalde o alcaldessa, aquest/a obrirà la sessió ordenant que s'entrin a tractar, pel seu ordre, els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

Iniciada la sessió, i quan així figuri a l'ordre del dia, l'alcalde o alcaldessa sotmetrà a la consideració del Ple l'acta o actes de les sessions anteriors, els esborranys de les quals hagin estat prèviament distribuïts amb la convocatòria.

Si cap dels membres de la Corporació realitza objeccions a elles, s'entendran aprovades per unanimitat, a excepció que algun Regidor o Regidora manifesti expressament el seu vot en un altre sentit, en el qual cas així es farà constar en l'acta de la sessió.

Si, pel contrari, es produïssin observacions a l'acta o actes, es debatran i decidiran les rectificacions que procedeixin que, en cap cas, podran implicar modificacions del fons dels acords adoptats, limitant-se a la correcció dels errors materials o de fet dels acords adoptats, o de les intervencions consignades.

 

Article 105.- Normes generals sobre el desenvolupament de la sessió:

Correspondrà a l'alcalde o alcaldessa la direcció de la sessió o el control del seu ordre.

Els assumptes que conformen l'ordre del dia es debatran i votaran per l'ordre en que estan consignats. L'alcalde o alcaldessa, per causes justificades, podrà decidir alterar la disposició del tractament de les propostes es de resolucions dins de l'ordre del dia, a iniciativa pròpia, o a petició d'algun grup polític municipal o regidor/a no adscrit.

Quan es tracti de sessions convocades a iniciativa dels regidors o regidores, l'alcalde o alcaldessa, per alterar l'ordre, requerirà la conformitat dels proponents.

Qualsevol grup o regidor/a no adscrit podrà demanar per causa justificada que un assumpte quedi damunt la taula, ja sigui perquè l’expedient es trobi incomplert o perquè no hagi estat de manifest per a consulta de manera ininterrompuda des del moment de la convocatòria de la sessió.

Als esmentats efectes es considerarà que un expedient no està suficientment documentat quan no contingui tots els documents, proves, informes, resolucions d’Alcaldia o acords d’òrgans col·legiats, notificacions i resta de diligències concernents a la tramitació legalment establerta, segons la matèria que es tracti en cada cas.

La petició de deixar un punt damunt la taula haurà d’ésser sotmesa a votació i en el cas d’assolir el vot favorable de la majoria simple, el corresponent punt de l’ordre del dia restarà ajornat fins a la propera sessió ordinària del Ple Municipal.

La Presidència podrà retirar qualsevol punt de l'ordre del dia i ho haurà d'anunciar a l'inici de la sessió. Les mocions només podran ser retirades de l'ordre del dia per decisió dels proponents.

Cada dictamen o proposta de resolució urgent es llegirà o es donarà una explicació detallada del seu contingut per part de l'alcalde o alcaldessa, el President o Presidenta de la Comissió Informativa o el Regidor o Regidora amb competències delegades en la matèria. En el cas de les mocions, per part de l'alcalde o alcaldessa, portaveu de grup o regidor no adscrit proposants. En el cas que una moció sigui presentada per més d'un grup, l'explicarà el portaveu d'un dels grups.

Qualsevol regidor podrà demanar la lectura, íntegra o en extracte, del text concret de la proposta, dictamen o moció que es sotmeti a votació, així com d'alguna part dels expedients.

Un cop llegida o explicada la proposta, dictamen o moció, l'alcalde o alcaldessa obrirà el torn de paraules.

Si cap Regidor o Regidora sol·licita la paraula, l'alcalde o alcaldessa sotmetrà el dictamen, proposta o moció directament a votació.

En els punts de l'ordre del dia que consisteixin en donar compte al Ple d'algun acord d'altre òrgan o bé d'un informe tècnic, i que per tant no han de ser sotmesos a votació, si els grups demanen la paraula, s'obrirà debat amb les mateixes normes de l'article següent.

 

Article 106.- Deliberació:

Si explicades o llegides les propostes, dictàmens o mocions, i un cop obert per l'alcalde o alcaldessa el torn de paraules, els membres de la Corporació desitgessin fer ús d'aquest, promovent el seu debat, les intervencions seran ordenades per l'alcalde o alcaldessa conforme a les regles següents:

Només es podrà fer ús de la paraula, prèvia petició, quan així hagi estat autoritzat per l'alcalde o alcaldessa.

Primer torn de paraula: intervindran el portaveu o altre regidor/a dels diferents Grups Polítics per ordre de major a menor representativitat en l'Ajuntament a excepció del grup polític que hagi intervingut presentant la proposta, dictamen o moció, i seguidament els regidors o regidores no adscrites per ordre alfabètic.

Tancarà el torn de paraules, contestant a les intervencions anteriors, el Regidor o Regidora que ha explicat el dictamen proposta de resolució urgent o moció, o bé el portaveu del seu grup.

Si ho sol·licités algun Grup o algun Regidor o Regidora no adscrit, l'alcalde o alcaldessa obrirà un segon torn de paraules, en el que novament intervindran els Grups Polítics i/o els regidors i regidores no adscrits, per l'ordre establert en el primer torn, exclosos els proposants.

Tancarà aquest segon torn de paraules el Regidor o Regidora proponent o bé el portaveu del seu grup.

Amb caràcter excepcional en casos justificats la Presidència podrà concedir un tercer torn d’intervenció.

El Regidor o Regidora que es consideri al·ludit per una intervenció, podrà sol·licitar de l'alcalde o alcaldessa la paraula. De ser-li autoritzada, podrà fer ús d'aquesta de manera breu i concisa.

Finalitzat el torn per al·lusions, l'alcalde o alcaldessa podrà realitzar la seva intervenció i, un cop acabada, declarar finalitzat el debat.

Els temps d'intervenció màxim serà de deu minuts per a la primera intervenció i de cinc minuts per a la segona i tercera. La intervenció per al·lusions no podrà excedir de dos minuts. La intervenció de l'alcalde o alcaldessa no podrà excedir de deu minuts. L'alcalde o alcaldessa podrà interrompre el debat quan l'exposició ultrapassi el tema o es produeixin expressions que puguin alterar l'ordre de la sessió. El debat del pressupost, ordenances fiscals, instruments generals d'ordenació urbanística, disposicions reglamentàries o d'altres assumptes importants per decisió de l'alcalde o alcaldessa, es desenvoluparan amb les limitacions temporals superior a les establertes que hagi establert la Junta de Portaveus.

Conclòs el debat, es sotmetran els dictàmens, propostes i mocions a votació.

 

Article 107.- Crida a la qüestió i a l’ordre:

El debat serà ordenat per l’alcalde o alcaldessa.

Les intervencions dels regidors o regidores només podran ser interrompudes per l'alcalde o alcaldessa, cridant a l’ordre en els supòsits següents:

a) Quan no es respectin les normes de cortesia o es profereixin paraules injurioses o ofensives contra l’Ajuntament o qualsevol dels seus membres, les altres Administracions o Institucions Públiques o qualsevol altra persona o entitat.

b) Quan es pretengui fer ús de la paraula sense que prèviament se li hagi concedit, o quan ja se li hagi retirat.

c) Quan s’alterés l’ordre de les sessions amb interrupcions o de qualsevol altra forma.

d) Quan pretengués intervenir en el debat i votació un Regidor o Regidora afectat pel deure d’abstenció.

e) Quan es desviï notòriament de la qüestió que es debat.

f) Quan es torni sobre qüestions ja deliberades i votades.

Si un Regidor o Regidora és cridat tres cops a l’ordre en una mateixa sessió, l’alcalde o alcaldessa podrà expulsar-lo del Saló de Sessions i adoptar per a això les mesures que consideri convenients, a fi que es faci efectiva l’ordre.

Si per qualsevol causa, durant la celebració de la sessió es produís una alteració de l’ordre públic que, a judici de l’Alcaldia, impedeixi el normal desenvolupament de la sessió, podrà ordenar la seva suspensió per un termini màxim d’una hora. Si transcorreguda aquesta, no es pot reprendre normalment la sessió, l’aixecarà definitivament i els assumptes que quedin pendents hauran de ser tractats en una altra sessió que tindrà lloc dintre dels deu dies hàbils següents, i amb el mateix caràcter que tingués la que es va suspendre.

De les incidències a què s’ha fet referència en els paràgrafs anteriors, es deixarà constància en l’acta de la sessió, a efectes, en el seu cas, de deduir el corresponent testimoni i passar el tant de culpa corresponent davant els òrgans judicials competents.

 

Article 108.- Votació:

Quan l’alcalde o alcaldessa consideri suficientment debatut un assumpte, i després de declarar finalitzat el debat, ordenarà que es sotmeti a votació dels membres de la Corporació presents.

La votació dels assumptes serà a la totalitat del text de les propostes. L'alcalde o alcaldessa podrà agrupar els punts, que tinguin relació, sempre i quan tots els grups hi estiguin d'acord.

Tanmateix, els portaveus de grup podran proposar al Regidor o Regidora proposant de la proposta, dictamen o moció, qui haurà de decidir la votació independent d’algun o alguns punts de la proposta d’acord que puguin tenir substantivitat pròpia.

El vot dels membres de la Corporació és personal i intransferible i es pot emetre en sentit positiu o negatiu, sense perjudici de la possibilitat d’abstenir-se de votar.

A aquests efectes s’entendrà que els membres de la Corporació que s’absentin del Saló de Sessions un cop iniciada la deliberació d’un assumpte, s’abstenen de votar, si no estan presents en el moment de la votació.

Si de les intervencions durant el debat previ l'alcalde o alcaldessa dedueix que pot haver unanimitat, preguntarà als portaveus si volen que la proposta vagi a votació, i si ningú la demana es considerarà aprovada per unanimitat.

Un cop iniciada la votació no es podrà interrompre per cap motiu, ni l’alcalde o alcaldessa podrà atorgar l’ús de la paraula. Tampoc podran els membres de la Corporació, durant la votació, entrar en el Saló de Sessions ni abandonar-lo.

En cas de votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà una segona votació i si persistís l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’Alcaldia.

Conclosa la votació i efectuat l’escrutini i una vegada el secretari o secretària hagi informat del seu resultat, l’alcalde o alcaldessa proclamarà allò acordat.

Proclamat l’acord, els Grups o els i/o regidors i regidores no adscrits que no han intervingut en el debat o que després d’aquest hagin modificat el sentit del seu vot, podran sol·licitar de l’Alcaldia un torn d’explicació de vot que no podrà obrir un nou debat.

Igual dret tindran els regidors o regidores a títol individual quan hagin votat en sentit diferent als membres del seu Grup.

 

Article 109.- Classes de votacions:

Les votacions poden ser de les classes següents:

1.Ordinàries, quan es manifesti el vot aixecant la mà, en primer lloc els regidors o regidores que votin a favor de la proposta o moció, després els que votin en contra i finalment els que s'abstinguin.

En cas que un regidor no manifesti el sentit del seu vot, es considerarà que s'absté.

2. Nominals, quan es realitzen mitjançant la crida dels regidors o regidores, ordenats per ordre alfabètic, i sempre en últim lloc l’alcalde o alcaldessa i cada membre de la Corporació, al ser cridat, respon en veu alta: “si”, “no” o “abstenció”. En cas que un regidor no manifesti el sentit del seu vot, es considerarà que s'absté.

3. Secretes, quan es realitzen mitjançant papereta que cada membre de la Corporació va dipositant en una urna.

El sistema normal de votació serà l’ordinari. La votació nominal s’utilitzarà, amb caràcter preceptiu, quan es sotmeti a la consideració del Ple una qüestió de confiança o una moció de censura, quan la Llei així ho imposi, o quan així ho acordi el Ple, per majoria simple, en votació ordinària, a proposta de l’Alcaldia, d’un Grup Polític o d'un Regidor/a no adscrit.

La votació secreta s’haurà d’utilitzar obligatòriament en l’elecció d’alcalde o alcaldessa. Apart d’aquest cas, podrà utilitzar-se únicament quan així ho estableixi la Llei o quan així ho acordi el Ple, per majoria absoluta en votació ordinària, a proposta de l’Alcaldia o d’un Grup Polític.

 

Article 110.- Quòrums de votació:

Els acords s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple de vots dels membres presents, entenent-se que existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.

S’adoptaran per majoria absoluta, els acords que, d’acord amb la Llei així ho requereixin. S’entén que existeix majoria absoluta quan els vots afirmatius són més de la meitat dels vots del nombre legal de membres de la Corporació.

 

Article 111- Principi d’unitat d’acte:

Les sessions del Ple, tant quan siguin de caràcter ordinari com quan siguin de caràcter extraordinari, es sotmetran al principi d’unitat d'acte. Tanmateix durant el transcurs de la sessió, l’Alcaldia pot disposar, amb caràcter discrecional, interrupcions d’aquesta, bé per a permetre deliberacions dels regidors o regidores i, en general, dels Grups Polítics Municipals.

Així mateix cada quatre hores es farà un descans de quinze minuts. Aquesta proposta de descans cada quatre hores pot ser modificada o anul·lada de manera consensuada en el cas que la sessió ja estigui arribant a la seva fi.

El principi d’unitat d’acte comporta que el Ple no pot acabar més tard de les 12 de la nit del dia de la sessió. Si en compliment del principi anterior, la sessió finalitzés sense que s’hagin resolt tots els punts inclosos en l’ordre del dia, l’Alcaldia podrà perllongar la sessió trenta minuts més, i si durant aquest temps tampoc és possible debatre i resoldre tots els assumptes pendents, aquests s’hauran d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària següent, a excepció que l’Alcaldia decideixi convocar una sessió extraordinària a l’efecte.

 

Article 112- Distribució d’escons:

Sense perjudici de la distribució d’escons en el Saló de Plens que amb caràcter excepcional es determini per a la sessió constitutiva de l’Ajuntament, durant el mandat, els regidors o regidores ocuparan en el Saló de Sessions els escons que, a tal efecte, determini l'Alcaldia, previ consens amb la Junta de Portaveus.

Per a la distribució d’escons, en tot cas, s'hauran de tenir en compte els aspectes següents:

1. L’alcalde o alcaldessa i els Tinents o Tinentes d’alcalde ocuparan els escons de la Mesa presidencial, el/la primer/a Tinent/a d’alcalde, a la dreta de l’alcalde o alcaldessa, i el/la segon/a a la seva esquerra, el/la tercer/a a la seva dreta i el/la quart/a a la seva esquerra.

2. Els altres regidors o regidores, hauran d’ocupar els seus escons en el Saló de Sessions, de manera que estiguin units al seu Grup, exceptuant raons d’impossibilitat.

Per a determinar l’ordre de col·locació s’ha de tenir en compte el grau de representativitat de cada Grup.

 

Article 113. Declaracions institucionals

El posicionament de l'Ajuntament sobre assumptes d'especial transcendència, adoptarà la forma de declaració institucional. Hauran de ser subscrites per tots els grups municipals. Es podran presentar en qualsevol moment anterior al Ple en què s'han d'aprovar i s'inclouran com a primer punt de l'ordre del dia.

 

Article 114.- Mocions:

La Junta de Portaveus determinarà per consens al principi del mandat, el nombre de mocions que pot portar cada Grup Municipal al Ple, tenint en compte que es donarà preferència als temes municipals. En cas de no arribar al consens, no hi haurà cap límit en el número de mocions a presentar.

 

Finalitzat el debat i votació dels assumptes que integren la part resolutiva de l’ordre del dia, inclosos, en el seu cas, els punts d'urgència, s’iniciarà la part de mocions.

En aquest capítol de l’ordre del dia, es debatran totes les mocions presentades.

En ús del dret a la llibertat d’expressió, es podran presentar mocions o propostes sobre assumptes de caràcter institucional, declaracions polítiques d’idees o sentiments que es considera rellevant que es pronunciï el Ple, o respecte assumptes que afectin a la ciutadania o als interessos locals. L’aprovació d’aquestes mocions no produirà més efectes en dret que la sola declaració de l’opinió municipal sense perjudici de la seva comunicació a les autoritats i administracions competents.

 

La presentació de Mocions es subjectarà a les regles següents:

-Les mocions hauran d'ésser presentades al Registre General, amb una antelació mínima de quatre dies hàbils a la sessió del Plenari en què els proposants vulguin que siguin tractades.

Si es presenta fora d’aquest termini i en la sol·licitud així es fa constar, tindrà el caràcter de moció urgent. Si no es fa constar el caràcter urgent, s'inclourà a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple.

El caràcter d’urgència haurà de ser acordat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació com a primer punt de l’ordre del dia. Si s’obté aquesta majoria, la moció serà debatuda i votada juntament amb la resta de mocions. Si no s’obté aquesta majoria, la moció s’incorporarà a l’ordre del dia de la següent sessió ordinària, excepte si el grup municipal o regidor no adscrit proponent renuncia a presentar-la.

Les mocions hauran de ser signades pels regidors o regidores portaveus o suplents dels grups municipals que la subscriguin o bé pels regidors o regidores no adscrits. També es podran presentar mocions des d'Alcaldia. Simultàniament a la seva presentació per escrit al registre, s'haurà de transmetre el seu text per correu electrònic a secretari o secretària a de l'Ajuntament, per tal que sigui reenviat a tots els regidors i regidores de l'Ajuntament.

Des del la presentació de la moció i fins a l'aprovació de la convocatòria del Ple la resta dels grups polítics podran adherir-se a la moció presentada, mitjançant escrit presentat al Registre General, excepte que el Grup que presenta la moció hagi exclòs aquesta possibilitat expressament al seu escrit de presentació de la moció.

- Les mocions constaran necessàriament d'exposició de motius i proposta de resolució.

La Junta de Portaveus regularà el nombre de mocions que pot portar cada Grup Municipal al Ple, tenint en compte que es donarà preferència als temes municipals.

- Les mocions no tindran eficàcia immediata per a l'adopció d'acord quan es requereixin informes tècnics, econòmics o jurídics, necessaris per garantir l'oportunitat, possibilitat o legalitat dels pronunciaments a adoptar, limitant-se, per tant, a pronunciaments expressius d'una voluntat política determinada.

- Quan una moció s'ha presentat i votat pel Ple, no es podrà presentar una nova moció que contempli els mateixos acords durant el termini d’un any, dins el mateix mandat.

- Durant el debat sobre una moció a la sessió del Ple es podran proposar modificacions el seu text pels grups que no han presentat la moció. En aquest cas només s'inclouran els canvis al text de la moció si ho accepta el grup que l'ha presentat.

- La votació de les mocions serà a la totalitat del seu text. Només s’admetrà la votació parcial si així s’autoritza pel Grup polític municipal o regidor no adscrit que la va presentar.

- Els temps d'exposició, resposta i rèplica s'estructuraran de la següent manera:

  • 5 minuts d'exposició dels grups que presenten la moció.

  • 3 minuts de resposta de cada grup municipal.

  • 3 minuts de rèplica dels grups proposants de la moció.

El Regidor o Regidora que es consideri al·ludit per una intervenció, podrà sol·licitar de l'alcalde o alcaldessa la paraula. Tindrà dret a una intervenció de 30 segons.

 

Article 115.- Precs i Preguntes:

En el punt corresponents als precs i preguntes de la part de control del Ple, tots els membres de la Corporació, els Grups Polítics Municipals i/o els regidors i regidores no adscrits podran efectuar precs i preguntes.

Una pregunta, és qualsevol qüestió plantejada a l’alcalde o alcaldessa i a qualsevol membre o grup de l'equip de govern.

Prec, és la formulació d'una proposta d'actuació dirigida a l’alcalde o alcaldessa i a qualsevol membre o grup de l'equip de govern.

Els precs i preguntes no tenen caràcter vinculant i no estan sotmesos a votació, ni generen debat.

Els grups polítics i regidors o regidores no adscrites que vulguin efectuar preguntes hauran de presentar l'enunciat de les mateixes per escrit amb una antelació mínima de cinc dies hàbils abans del ple especificant a la regidoria que van dirigides, per tal de facilitar la seva resposta al mateix ple.

Les preguntes seran respostes durant el mateix ple, sempre i quan es disposi la informació necessària per respondre-les, en cas contrari es respondran durant el següent plenari.

La resposta a les preguntes no podrà excedir els 5 minuts.

El destinatari del prec podrà donar resposta a la mateixa o a la sessió següent o bé declarar a la sessió on s'ha formulat el prec que es dóna per assabentat del mateix. En el cas que la resposta al prec o pregunta es realitzi en el mateix ple, la persona que ha preguntat pot tornar a intervenir per demanar un aclariment o acabar de precisar la pregunta si la resposta no ha estat coherent amb la pregunta que s’ha formulat a l’inici de la intervenció, sense que aquest fet sigui generador de debat.

No es podran formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la competència municipal, ni efectuar preguntes alienes a aquesta.

 

Secció SegonaLa Junta de Govern Local

 

Article 116.- Classes de sessions:

Les sessions de la Junta de Govern Local, que també podran ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent en els mateixos termes que es preveu en la Secció anterior pel Ple, tindran lloc en la Casa Consistorial.

No tindran el caràcter de públiques, excepte si tracten assumptes per delegació del Ple.

Les sessions ordinàries tindran lloc amb caràcter setmanal. Per acord plenari a l’inici del mandat, s’establiran, el dia de la setmana i l'hora concreta de celebració.

Així mateix, l’Alcaldia podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa setmana de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, per raons de força major, quan el dia fixat sigui festiu, si es troba inclòs dintre d’un període de vacances, quan per una norma imperativa s'hagi d'adoptar un acord abans de la data prevista o per no estar complert un determinat l'expedient en dita data.

Durant el mes d’agost no es celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local excepte si ho decideix l'alcalde o alcaldessa, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

Les sessions extraordinàries i les urgents, tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin convocades per l’Alcaldia.

Són sessions deliberants les que es convoquen amb l'únic propòsit de debatre un o diversos temes, sense que es pugui prendre en cap cas resolució de valor jurídic. A aquestes reunions només hi assistirà el secretari o secretària de la Corporació quan així ho decideixi l'alcalde o alcaldessa

Són sessions resolutives les que es convoquen tant per a debat com per a resolució dels punts de l'ordre del dia i els que es considerin urgents. Si no es diu una altra cosa en la convocatòria, les sessions seran resolutòries. A aquestes reunions haurà d'assistir necessàriament el secretari o secretària de la Corporació i l'Interventor o interventora municipal.

 

Article 117.- Convocatòria i ordre del dia:

L’Alcaldia convocarà, de forma electrònica, als regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local, almenys amb dos dies hàbils d'antelació a la celebració de la sessió, no computant-se a aquests efectes ni el dia de la convocatòria ni el dia de la sessió, a excepció dels supòsits de sessions extraordinàries de caràcter urgent.

La convocatòria i l’ordre del dia es realitzarà en els termes previstos en la Secció anterior pel Ple, amb les especialitats següents:

No es requerirà que els assumptes hagin sigut dictaminats per les Comissions Informatives, a excepció que es tracti de competències delegades pel Ple.

Tot l’ordre del dia té caràcter resolutiu, sense que existeixi part de control ni capítol de precs i preguntes.

 

Article 118.- Quòrums d’assistència i votació:

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi ha de ser-hi l’alcalde o alcaldessa o el tinent o tinenta d’alcalde o d’alcadessa que el substitueixi, que s'haurà de mantenir durant tota la sessió, així com l’assistència del/la secretari o secretària General de la Corporació o funcionari/a en qui delegui. L'interventor o interventora només assistirà a les sessions de la Junta de Govern, per ordre del President, quan figuri en el seu Ordre del dia algun assumpte que tingui incidència econòmica.

 

Article 119.- Desenvolupament de la sessió:

L’Alcaldia dirigirà i ordenarà els debats al seu arbitri, en el sí de la Junta de Govern Local i, excepcionalment, es podrà requerir, fins i tot, la presència d’altres membres de la Corporació o del personal al servei de l’Ajuntament, a efectes d’informar en relació amb el seu àmbit d’actuació.

Els acords de la Junta s'adoptaran sempre per majoria simple dels presents, i en cas d'empat, decideix el vot del president.

El secretari o secretària aixecarà acta de cada sessió, amb els requeriments i contingut establerts per a les actes del Ple, la qual serà tramesa als membres de la Junta, així com a la resta de grups municipals.

 

Secció Tercera Les Comissions Informatives

 

Article 120.- Les Comissions Informatives:

Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran el règim de sessions ordinàries que estableixi el Ple de la Corporació en el moment de la seva creació.

També podran celebrar sessions de caràcter extraordinari, que podran ser urgents, quan ho decideixi el President/a, o bé a proposta d’una quarta part dels seus membres.

Les convocatòries es realitzaran per mitjans electrònics, amb la mateixa antelació que pel Ple, i es comunicaran a tots els membres de la Comissió i incorporant l’ordre del dia dels assumptes a debatre, l'acta de la sessió anterior, les propostes de dictàmens i mocions.

Les sessions de les Comissions Informatives no tenen caràcter públic.

Per a la vàlida celebració de les seves sessions es requerirà la presència de la tercera part del nombre legal dels seus membres, inclòs el President o Presidenta.

En cas de no poder assistir, el membre titular d'una comissió informativa podrà delegar per escrit en un altre regidor del seu grup, d'acord amb el model que se li faciliti des de secretaria.

Els debats de les Comissions Informatives es dirigiran pel President o Presidenta i els dictàmens s’aprovaran per majoria simple dels seus membres i, en cas d’empat, amb el vot de qualitat del seu President o Presidenta. Durant el decurs de les mateixes es poden formular precs i preguntes.

No obstant, en els mandats en els que les Comissions Informatives es constitueixen amb el mateix número de membres de tots els Grups Polítics Municipals, amb independència de la seva representativitat, es substituirà el quòrum de majoria simple pel sistema de vot ponderat.

 

Article 121.- Règim específic de la Comissió Especial de Comptes:

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament amb caràcter ordinari abans del dia 1 de juny de cada any, als efectes d'informar els comptes anuals, sense perjudici de la possibilitat de celebració amb anterioritat de les reunions preparatòries que es considerin convenients.

Els comptes que es sotmetin a la seva consideració han d’anar acompanyades dels justificants i antecedents corresponents.

L’informe de la Comissió Especial de Comptes i els comptes han de ser objecte d’informació pública a efectes de reclamacions i observacions, durant el període a l'article 212.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, abans de ser sotmesos a la consideració del Ple.

 

CAPITOL II

Disposicions comunes

Article 122 Formalització de les sessions dels òrgans col·legiats:

De cada sessió s'enregistrarà la corresponent acta en suport audiovisual i escrit, la qual es defineix com un document electrònic i multimèdia, que es compon, com a mínim, dels elements següents:

a) Acta succinta: Document electrònic que conté els punts de l'ordre del dia d'una sessió o reunió de l'òrgan col·legiat, els acords presos en cadascun dels punts així com el contingut mínim establert legalment.

b) Document audiovisual: Enregistrament en vídeo de tot el que s'ha esdevingut en la sessió amb contingut de so i imatges. Aquest document recull les intervencions de cadascun dels oradors/ores (normalment regidors o regidores i s'integra amb l'acta succinta electrònica mitjançant enllaços.

c) Signatura electrònica: La signatura electrònica de curs legal de la persona titular de la secretaria general en la sessió dota de fe pública i efectes de dret el document.

 

L'acta és un document públic i oficial, rubricat i validat per la persona titular de la secretaria, en la seva funció de fe pública. En conseqüència, s'han de guardar totes les cauteles respecte de la seva manipulació i tractament.

 

Article 123 Llibre d'actes

1 Les actes de les sessions, un cop aprovades, s'han de transcriure al llibre d'actes.

2 El llibre d'actes té la consideració d'instrument públic solemne, i haurà de portar la rúbrica del president/a i el segell de la corporació.

3 Els llibres d'actes hauran de confeccionar-se en suport informàtic amb les mesures de seguretat adients.

 

Article 124.- Custòdia dels llibres oficials:

Els llibres d'actes del Ple i de la Junta de Govern local, quedaran sota la custodia del secretari o secretària General i no podran sortir de les seves oficines sota cap pretext, ni tant sols a requeriment de l'Autoritat Judicial.

 

Article 125.- Resolucions de l’Alcaldia i dels regidors o regidores delegades:

Les resolucions de l’Alcaldia, dictades directament per aquesta o pels regidors o regidores que actuen per la seva delegació, es transcriuran a un llibre de resolucions, confeccionat i custodiat amb idèntics requisits als establerts en els articles anteriors pel llibres d’actes.

 

Article 126.- Certificacions i testimonis:

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats pels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, així com a consultar els arxius i registres, en els termes previstos per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Les certificacions o testimonis dels acords a petició de les autoritats competents o de tercers, s’expediran pel secretari o secretària General per ordre i amb el vist i plau de l’alcalde o alcaldessa.

També es podran expedir certificacions dels acords del Ple i de la Junta de Govern Local , abans de ser aprovades les actes que els continguin, sempre que es faci l’advertiment en aquest sentit, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.

 

TÍTOL SISÈ . DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU MUNICIPAL

 

Article 127.- Els expedients administratius:

Les actuacions municipals es tramitaran en expedients administratius, en format electrònic. S’entén per expedient administratiu el conjunt ordenat de documents que serveixen d’antecedent i fonament a les resolucions i acords dels òrgans de govern de l’Ajuntament, i dels seus organismes autònoms.

Els expedients es formaran mitjançant l’agregació successiva de tots aquells documents, informes, dictàmens, propostes o mocions, decrets, acords, proves, notificacions i altres diligències, que hagin d’integrar-los per tenir relació amb ell.

Els acords i resolucions adoptats en relació amb ells, s’integraran a l’expedient a través de còpia electrònica.

 

Article 128.- Tramitació dels procediments:

Els expedients administratius es tramitaran d’acord amb les normes legals que regulin el procediment que resulti d’aplicació, i en tot cas, amb respecte a les disposicions de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 26/2010 del 3 d'agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic de Catalunya, els principis generals de la qual seran de directa aplicació.

En tot cas, en els expedients s’haurà de donar compliment als tràmits següents:

a) Emissió dels informes preceptius i, en tot cas, amb caràcter previ a la resolució, de l’informe-proposta de resolució del treballador funcionari o laboral Cap de la dependència.

b) Audiència dels interessats en els termes previstos per l’article 82 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15, a excepció que no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets, ni altres al·legacions ni proves que les adduïdes pels interessats.

c) Constància d’haver-se realitzat als interessats, les notificacions corresponents i d’haver-los indicat els recursos a interposar i els terminis i organismes competents per a resoldre’ls.

La tramitació dels expedients es simplificarà al màxim i, conclosos i, en el seu cas, fiscalitzats per la Intervenció Municipal, es sotmetran, per a la seva decisió final, a l’òrgan administratiu competent.

Quan es tracti d’òrgans unipersonals, un cop efectuat l'informe-proposta del Cap de la dependència, la resolució serà signada per l’alcalde o alcaldessa o pel Regidor o Regidora delegat/da corresponent i pel secretari o secretària i s'inscriurà en el llibre oficial corresponent.

Quan es tracti d’òrgans col·legiats, a més a més de l'informe-proposta de resolució del Cap de la dependència, s'haurà d'incloure la proposta d'acord signada pel regidor responsable de l'àrea corresponent a la matèria de la resolució. La proposta s’elevarà a la Comissió Informativa corresponent o, en el seu cas, al secretari o secretària General, per a la seva inclusió en l’ordre del dia del Ple o de la Junta de Govern Local.

Idèntic procés se seguirà per a l’adopció de resolucions i acords dels òrgans unipersonals i col·legiats dels organismes autònoms municipals.

 

Article 129.- Informes preceptius:

Serà necessari l’informe previ el secretari o secretària General de la Corporació, i, en el seu cas del/la interventor o interventora, o de les persones que legalment els substitueixin, en els següents casos:

a) Quan ho sol·liciti l’alcalde o alcaldessa, un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

La sol·licitud s'ha de fer amb temps suficient a la celebració de la sessió en la qual s’hagi de tractar l’assumpte.

b) Quan es tracti de matèries que requereixin per a la seva aprovació, un quòrum de votació especial.

c) Quan la legislació ho prevegi per a supòsits concrets.

En el primer cas, els regidors o regidores o grups municipals hauran de presentar la sol·licitud d'informe al registre general, adreçat a l'Alcaldia, que ordenarà al secretari o secretària o a l'interventor o interventora la seva emissió.

Els informes hauran de precisar la legislació aplicable en cada cas, determinant si les propostes, dictàmens o mocions són conformes a la llei, i hauran d’emetre’s, normalment, dintre dels 10 dies hàbils següents a la seva sol·licitud, sempre que en aquell moment el secretari o secretària general disposi de tota la documentació i antecedents necessaris per a la seva emissió.

També podran ser emesos verbalment durant el transcurs de les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local o de qualsevol altre òrgan col·legiat, però en aquest cas s’haurà de fer constar a l’acta de la sessió una síntesi d’aquest.

En els supòsits d’informe preceptiu de la secretaria o de la Intervenció, respecte d’assumptes no inclosos a l’ordre del dia de les sessions, que s’incloguin per urgència, si aquests no poguessin emetre’ls en l’acte, hauran de sol·licitar de l’Alcaldia que s’ajorni el seu estudi, i quedarà pendent l’assumpte fins la pròxima sessió.

De no ser atesa aquesta petició, la secretaria i la Intervenció quedaran exonerats de l’obligació d’emetre l’informe, deixant-se constància expressa en l’acta, de les circumstàncies anteriors.

Amb independència dels informes preceptius, tant el secretari o secretària General com l'interventor o interventora de la Corporació, podran sol·licitar de l’Alcaldia l’ús de la paraula en les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local per aclarir conceptes jurídics o econòmics.

 

Article 130.- Interessats:

Els interessats en un expedient administratiu tindran dret a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la seva tramitació i a ser notificats dels actes que els afectin, en els termes previstos per les lleis.

Tindran la condició d’interessats les persones a les que fa referència l’article 4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, els interessats en un procediment podran formular recusació contra el funcionari o funcionària o l’autoritat que l’instrueixi o tramiti, quan es donin les causes establertes per la legislació vigent.

 

Article 131.- Publicitat i llengua dels procediments:

Els procediments es tramitaran en català, sense perjudici de la necessitat de traducció d’aquells documents, expedients o parts d’ells, que hagin de tenir efecte fora del territori català o de les altres Comunitats Autònomes amb llengua cooficial catalana.

L’Ajuntament informarà als interessats del termini normativament establert per a resoldre i notificar els procediments i dels efectes que puguin produir el silenci administratiu, bé a través de la notificació o publicació de l’acord d’iniciació, bé mitjançant comunicació expressa dirigida a l’interessat, dintre dels 10 dies següents a la recepció de la sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament.

 

TÍTOL SETÈ

 

DEL SÍNDIC O SÍNDICA DE GREUGES

 

L'Ajuntament de Valls es compromet a garantir els drets de la ciutadania vallenca en situacions de desemparament, en relació a l‘actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en depenen i per avaluar el compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per fer-ho efectiu, el Consistori haurà de regular la forma de fer efectiu aquest dret, ja sigui mitjançant un conveni amb el Síndic de Greuges de Catalunya o amb la creació de la figura del síndic/a de greuges municipal.

 

TÍTOL VUITÈ

DELS PRINCIPIS GENERALS I D’ACTUACIÓ DE BON GOVERN

 

Article 132.- Principis generals:

1. Els membres de la corporació actuaran amb transparència en la gestió dels assumptes públics, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent i amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, ajustant la seva activitat als principis ètics i de conducta continguts en aquest reglament, fomentant la transparència i la democràcia participativa, amb l’objectiu de satisfer l’interès general.

2. Regiran les seves actuacions l’eficiència, la modernització de l’Administració i el bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.

3. S’abstindran d’exercir les seves funcions o utilitzar prerrogatives del càrrec per afavorir interessos privats, propis o de terceres persones, prohibint el favoritisme i l’exercici d’autoritat en benefici propi.

4. Treballaran a favor de la inclusió social i l’equilibri territorial acostant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa.

5. Contribuiran a la millora dels models de gestió i asseguraran a la ciutadania un bon govern local com a garantia d’igualtat i solidaritat, adquirint un compromís amb l’ètica pública i la qualitat de la democràcia en l’àmbit de la gestió més pròxima a la ciutadania.

6. Respectaran la voluntat de la ciutadania i actuaran amb lleialtat política, comprometent-se a assumir el codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les corporacions locals.

7. Respectaran i faran respectar els drets humans, fomentaran els valors cívics i utilitzaran un to respectuós i deferent a les seves intervencions, tant cap a qualsevol membre de la Corporació com cap a la ciutadania, a la qual facilitaran l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

8. Assumiran la responsabilitat de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, sense perjudici d’altres que fossin exigibles legalment.

9. Inclouran entre els principals objectius de les polítiques locals la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del medi ambient i l’ordenació racional i sostenible del territori.

 

Article 133.- Principis d’actuació:

1. Desenvoluparan la seva activitat amb plena dedicació i amb ple respecte a la normativa reguladora de les incompatibilitats i els conflictes d’interessos.

2. Guardaran la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb motiu o ocasió de l’exercici de les seves competències.

3. Posaran en coneixement dels òrgans competents qualsevol actuació irregular de la qual tinguin coneixement.

4. Exerciran els poders que els atribueix la normativa vigent amb la finalitat exclusiva per la qual van ser atorgats i evitaran tota acció que pugui posar en risc l’interès públic o el patrimoni de l’administració.

5. No s’implicaran en situacions, activitats o interessos incompatibles a les seves funcions i s’abstindran d’intervenir en els assumptes en els quals concorri alguna causa que pugui afectar la seva objectivitat.

6. Gestionaran, protegiran i conservaran adequadament els recursos públics, que no podran ser utilitzats per activitats que no siguin les permeses per la normativa que sigui d’aplicació.

7. No utilitzaran la seva posició a l’administració per obtenir avantatges personals o materials.

8. Desenvoluparan les seves funcions amb transparència.

9. Rendiran comptes i informaran a la ciutadania de l’activitat política desenvolupada, incloent entre d’altres el canal web municipal

 

TÍTOL NOVÈ

GOVERN OBERT: transparència, participació i col·laboració

 

CAPÍTOL I

Disposicions de caràcter general

 

Article 134.- Transparència en l’acció pública:

En aplicació de la Llei 19/2014 tots els membres de la Corporació vetllaran per garantir la transparència, l’accés a la informació pública, la participació, la col·laboració i, en general, les normes de bon govern, com a eixos fonamentals de tota l’acció pública.

 

Article 135.- Web municipal:

En aquest sentit es publicarà al web municipal, de forma periòdica i actualitzada, tota aquella informació que sigui rellevant per garantir la transparència de l’activitat municipal relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública, amb els únics límits establerts per la legislació vigent.

 

En concret, la informació publicada es referirà, com a mínim a les matèries següents:

- Informació institucional, organitzativa i de planificació.

- Informació de rellevància jurídica.

- Informació econòmica, patrimonial, pressupostària i estadística.

 

Article 136.- Dret a la informació:

Els membres de la Corporació fomentaran una administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris, assegurant el dret a la informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la informació, impulsant mecanismes plurals de participació i col·laboració, i fórmules diverses d’avaluació ciutadana de la gestió local. Per aquest motiu, es donarà compte de forma regular del grau de compliment dels objectius de la gestió i del nivell d’execució pressupostària.

 

Participació i col·laboració ciutadana

 

Article 137.- Participació ciutadana:

L'Ajuntament, com a canal directe de participació ciutadana en els assumptes públics, reconeix i garanteix el dret de tots els veïns i veïnes, a participar i col·laborar en els assumptes públics en els termes establerts pel Ple de l'Ajuntament en el seu Reglament de participació ciutadana.

 

Article 138.- Consells de participació:

Amb la finalitat de promoure i canalitzar la participació de les entitats i de la ciutadania en general, el Reglament de participació ciutadana regularà la creació i funcionament dels diferents consells de participació de caràcter sectorial o territorial que tindran la funció d'informació, treball, orientació, participació i presentació de propostes en relació als assumptes de la ciutat i de l’àmbit competencial del municipi i en els quals també hi haurà d’haver una representació dels grups de l'oposició i una representació de les entitats afectades.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La reforma del Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Valls s'ajustarà al procediment previst a la normativa reguladora del règim local, concretament als articles 22.2.d), 47.2.f), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), en concordança amb els articles 52.2.d), 114.3.a) i 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

L’entrada en vigor d’aquest Reglament derogarà i/o deixarà sense efecte, de forma automàtica, els actes i disposicions municipals de caràcter organitzatiu que s'hi oposin i, en particular, el Reglament Orgànic Municipal anterior.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província,

 

 

Annexos

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica