03. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1r. FET IMPOSABLE

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència municipal o acord corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir en:

 • Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.

 • Obres de demolició, que no siguin obligades per obres d'execució o expedient de ruïna.

 • Obres de reforma o ampliació d'edificis.

 • Qualsevulla altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència municipal d'obres.

 

Article 2n. SUBJECTES PASSIUS

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o obres sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es considerarà contribuent el que tingui la condició de propietari de l'obra.

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les llicències corresponents o realitzin les construccions, les instal·lacions o les obres, si no eren els mateixos contribuents.

 

Article 3r. BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITAMENT

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l'obra. Per al càlcul del dipòsit previ a que es refereix l’article següent, la base imposable es determinarà en funció del pressupost més elevat dels següents:

 • Pressupost d’execució material presentat pels interessats

 • Pressupost de referència segons mòduls aprovats pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya.

En els projectes redactats per arquitectes s’haurà d’adjuntar un certificat emès pel tècnic redactor on consti que no s’ha aplicat cap coeficient reductor sobre el pressupost d’execució material, i que coincideix amb els mòduls de referència aprovats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. En el cas que no hi figuri aquest certificat, per determinar la base imposable s’aplicarà un coeficient de l’1,25 sobre el pressupost d’execució material que consti al projecte.

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. El tipus de gravamen serà el 3,54%.

4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.

 

Article 4t. BONIFICACIONS

1. S'aplicarà bonificació del 90% per obres d'adaptació o habitatges destinats a persones afectades de discapacitat a nivell certificat del 65% o més, en consideració d'interès social.

1 bis. S'aplicarà una bonificació del 95 per 100 sobre la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal pel Ple de la corporació, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i informe tècnic favorable, en concórrer circumstàncies socials o històric artístiques que ho justifiquin, amb la finalitat de fomentar la recuperació de les condicions de seguretat i habitabilitat dels edificis, així com del patrimoni arquitectònic, i que compleixin algun d’aquests requisits:

 

a) que es projectin a l'àmbit del Centre Històric delimitat pel planejament urbanístic

b) que es projectin en els béns que tinguin la consideració de béns culturals d’interès local (BCIL) o béns culturals d’interès nacional (BCIN), d’acord amb el planejament vigent i la normativa sectorial d’aplicació.

 

Aquestes bonificacions no afectaran, en cap cas, a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin als immobles obligatòriament per prescripció legal o derivades de resolucions de disciplina urbanística.

2. Gaudiran d'una bonificació de la quota en els percentatges que es detallen, les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal pel Ple de la Corporació i a petició de l'interessat.

Sense prejudici de l'acord que adopti el Ple, es podran considerar obres d'especial interès les de nova construcció per projectes empresarials que fomentin l'ocupació estable.

Els percentatges de bonificació seran els següents:

 • El 50% per als projectes que suposin la creació de més de 25 de lloc de treball estables.

 • El 75% per als projectes que suposin la creació de més de 50 llocs de treball estables

Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, els interessats, amb anterioritat a l'acreditament de l’impost, hauran de presentar sol·licitud davant l’Ajuntament, adjuntant la documentació següent:

 • a) Memòria del projecte empresarial on es justifiqui la creació dels nous llocs de treball, junt amb la documentació que es consideri oportuna, a l’efecte d’acreditar la relació de la construcció, instal·lació o obra a realitzar amb els llocs de treball.
 • b) Identificació fiscal del subjecte passiu, mitjançant fotocòpia del DNI, o NIF, acompanyant la documentació acreditativa del requisit detallat a l’anterior apartat.

Els beneficiaris de la bonificació hauran de dipositar un aval bancari per l'import de la quota bonificada que servirà de garantia de l'acompliment de l'objectiu de creació de llocs de treball per un termini de cinc anys. En el cas que no s'acompleixi l'objectiu de creació d'ocupació aprovat es practcarà una nova liquidació pel percentatge corresponent.

3. Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost de construccions, instal·lacions o obres, quan en el moment de la seva construcció no haguessin estat obligats a incorporar aquests sistemes, sempre que es compleixin amb els següents requisits:

 • a) que utilitzin col·lectors homologats per l'administració competent (serveis d'indústria de la Generalitat) (marcatge CE)
 • b) es destinin exclusivament a ús d'habitatge
 • c) Per instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanitària de l'habitatge, o del 70% i l'energia convencional s'aporta per efecte Joule
 • d) per instal·lacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2 kwp.
 • e) no estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la sol·licitud de la llicència d'obres

Aquesta bonificació és de caràcter reglat i per la seva aplicació cal que els interessats la sol·licitin per escrit, declarant que l'immoble compleix tots els requisits i acompanyant d'un projecte tècnic, o registre d'instal·lació tèrmica o fotovoltaica, segons s'escaigui, en el que es detallin els paràmetres anteriors, així com el contracte de manteniment amb instal·lador qualificat en vigor.

 

Article 5è. GESTIÓ

1. L'interessat a sol·licitar la llicència de què es tracti es dirigirà a l'oficina de Tresoreria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que en aplicació de l'Ordenança que correspongui, i procedirà a la liquidació i el pagament de la quantitat resultant, que tindrà el caràcter de pagament a compte i serà requisit indispensable per tramitar la sol·licitud. Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant d'haver realitzat el dipòsit previ.

En els casos en que s’hagi sol·licitat qualsevol bonificació de les establertes en l’article 3r., el dipòsit previ es farà sobre les quantitats que resultin després d’aplicar les bonificacions.

2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.

 

Article 6è. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

 

Article 7è. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Les obres i instal·lacions en curs o acabades sense llicència autoritzada, pagaran tarifa doble, prèvia instrucció d'expedient, a l'igual que tot tipus de sanció d'aquesta Ordenança.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 30 de desembre de 2014, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica