02.- ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D'ANIMALS

2. ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D'ANIMALS

 

TÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1.

1. Aquesta ordenança regula, dins el terme municipal de Valls, la tinença d'animals

domèstics i les seves interrelacions amb les persones, tant els de convivència

humana com els utilitzats amb finalitats esportives, lúdiques o lucratives, i també els

que es troben en règim d'explotació i consum.

2. Amb aquesta intenció, l'ordenança té en compte les molèsties i els perills que

poden ocasionar els animals, a banda del valor i el benefici que pot representar la

seva companyia per a les persones.

3. Pel que fa als gossos potencialment perillosos, queden exclosos i la seva

regulació es determinarà segons el que disposen la Llei 10/1999 , de 30 de juliol,

sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002,

de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment

perillosos.

 

Article 2.

Els animals a què fa referència aquesta ordenança s'agrupen d'acord amb la finalitat

que usualment se'ls dóna. Així podem establir els següents grups:

a) Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien, es

reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.

Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de

carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i

els que treballen en l'agricultura.

b) Animals de companyia: són els animals domèstics que les persones mantenen

generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta

Ordenança, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos i els gats.

c) Animals utilitzats en pràctiques esportives: cavalls, llebrers, coloms, canaris i

altres ocells.

d) animals destinats a l'experimentació

e) animals utilitzats en activitats d'esbarjo o en espectacles públics

 

Article  3.

Caldrà que sol·licitin llicència municipal en els termes que determina, en cada cas la

Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i el Pla General

d'Ordenació Urbana o la normativa corresponent les següents activitats:

a- Establiments hípics oberts al públic que acullin cavalls per a la pràctica de

l'equitació amb fins esportius, recreatius o turístics, siguin o no de temporada, amb

instal·lacions fixes o no.

b- Els centres d'atenció d'animals de companyia i els destinats a la reproducció,

allotjament temporal o permanent o subministrament d'animals perquè visquin a les

llars o per utilitzar-los en activitats recreatives, esportives o lúdiques. Els centres es

classifiquen en:

- llocs de cria per a la reproducció i subministrament d'animals a tercers

- residències o establiments destinats a allotjaments temporals

- caneres esportives o establiments destinats a acollir gossos per a la pràctica de

l'esport en canòdroms

- establiments destinats a retenir-hi animals per a la cacera, especialment canilles o

gossades

- clíniques veterinàries, amb o sense allotjament d'animals

- explotacions ramaderes

c- entitats o activitats incloses dins els següents apartats:

- ocelleries destinades a la producció i subministrament de petits animals domèstics.

S'inclouen en aquest apartat les botigues de venda d'animals d'aquari, terrari,

insectari, aracnari, etc

- subministradors d'animals de laboratori

- zoos ambulants, circs i entitats similars

- instal·lacions de cria d'animals destinat a l'obtenció de pell

- nuclis zoològics

 

TÍTOL II. SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS

Normes de caràcter general

Article  4

Amb caràcter general, s'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis

particulars sempre que les circumstàncies d'allotjament en l'aspecte higiènic ho

permetin i que no es produeixi cap situació de perill, incomoditat o risc sanitari per

als veïns o per a altres persones, i tampoc per al propi animal.

 

Article 5

Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d'animals

a) Les persones propietàries i posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones

condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les

característiques de cada espècie.

b) La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per a

garantir-ne la salut.

 

Article 6

La tinença d'animals salvatges que ja no siguin cadells, fora dels parcs zoològics,

haurà de ser expressament autoritzada i requerirà el compliment de les condicions

de seguretat i higiene i la total absència de molèsties i perills.

 

Article 7

La cria domèstica d'aus, conills, coloms i altres animals anàlegs en domicilis

particulars ubicats en sòl urbà, tant si es tracta de terrasses, terrats o patis, queda

prohibida.

 

Article  8

És prohibit d'acollir bovins i altres animals per al consum en el sòl urbà.

 

Article  9

És prohibida la pastura en espais i jardins públics de la ciutat, i també a la llera dels

torrents, a fi de preservar-ne la vegetació.

 

Article  10

És prohibit d'abandonar animals.

 

Article  11

1. En cap cas es podran causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments

als animals domèstics o salvatges en règim de convivència o captivitat.

2. Particularment, és prohibit d'utilitzar animals en teatres, sales de festes, filmacions

o activitats de propaganda que suposin dany o sofriment, que puguin ser objecte de

burles o tractaments antinaturals o que puguin ferir la sensibilitat de les persones

que els contemplen. També són prohibits els actes públics no regulats legalment

l'objectiu dels quals sigui la mort de l'animal.

3. Es prohibeix expressament fer donació d'animals com a premi, recompensa o

regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció

onerosa dels animals.

 

Article 12

En el supòsit d'incompliment greu o persistent de les obligacions establertes en els

articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, l'administració municipal podrà ordenar el trasllat dels

animals a un establiment adient amb càrrec als propietaris i adoptar qualsevol altra

mesura addicional necessària.

 

Article 13

Responsabilitat de les persones posseïdores d'animals

a) La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària

de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties

que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i

al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

b) La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la

tinença dels quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin causar danys

a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi

natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures

de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i

els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurança de

responsabilitat civil.

c) La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels

exemplars com de les cries d'aquests.

 

NORMES SANITARIES

Article  14

Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones o altres animals estan

obligats a:

1. Facilitar totes les dades de l'animal agressor i els seus propis a la persona

agredida o al propietari de l'animal agredit, als seus representants legals i a les

autoritats competents que li ho sol·licitin.

2. Comunicar-ho, en el termini de 24 hores posteriors als fets com a màxim, a la

Regidoria de Medi Ambient o a l'òrgan de govern de qui depenguin les competències

de salut i posar-se a disposició de les autoritats municipals.

3. Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària obligatòria i seguir les

disposicions i ordres que determini el veterinari.

4. Presentar a l'Ajuntament la documentació sanitària del gos o animal agressor i el

certificat d'observació veterinària, en un termini no superior a les 48 hores.

5. Les despeses originades en els punts anteriors aniran a càrrec del propietari o de

la persona posseïdora de l'animal agressor.

 

Article  15

Els animals afectats per malalties sospitoses de perill per a les persones i els que

pateixin afeccions cròniques d'aquesta mena que siguin inguaribles hauran de ser

sacrificats. El sacrifici s'haurà de fer sota control veterinari i utilitzant mètodes que

impliquin el mínim sofriment i provoquin la pèrdua immediata de la consciència.

 

Article 16

Els veterinaris de l'administració pública, les clíniques i consultoris veterinaris han de

disposar d'un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagin estat vacunats o

tractats. Aquest arxiu estarà a disposició de l'autoritat competent.

Normes específiques per a gossos.

 

Article 17

Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s'apliquen a tots els

animals.

 

Article 18

Els propietaris o posseïdors de gossos estan obligats a:

1. Inscriure el gos al cens caní municipal en un termini màxim de tres mesos des del

naixement o adquisició d'un gos. Amb aquesta finalitat, s'establiran fitxes censals

amb documentació sobre l'animal: nom i cognoms del propietari, dates i tipus de

vacunacions, identificació, etc.

2. Comunicar la baixa per mort o desaparició dels animals a l'esmentat cens caní

municipal en el termini màxim de 15 dies a partir dels fets.

3. Comunicar els canvis de domicili del propietari o responsable del gos, i també les

variacions pel que fa a la possessió de l'animal, en el termini màxim de 15 dies.

4. Vacunar l'animal, en complir els sis mesos d'edat, contra la ràbia i proveir-se de la

cartilla sanitària que servirà per al control sanitari del gos durant tota la seva vida i on

caldrà anotar totes les incidències sanitàries i vacunacions.

5. Identificar els animals mitjançant la placa identificativa que subministrarà l'oficina

del cens caní i qualsevol dels sistemes que especifica Llei 22/2003, de 4 de juliol, de

protecció dels animals.

 

Article  19

Cada any s'haurà d'administrar la vacuna antiràbica als gossos, amb caràcter

obligatori. S'haurà de fer constar la vacunació a la tarja sanitària de l'animal.

 

Article  20

1. Els propietaris dels gossos de vigilància hauran de tenir-los de manera que no

esdevinguin perillosos per als vianants i hauran d'impedir que els animals abandonin

el recinte privat i ataquin les persones que circulen per la via pública.

2. S'haurà de col·locar en lloc visible un rètol que adverteixi del perill de l'existència

d'un gos de vigilància a l'interior del recinte.

3. S'haurà d'evitar que els lladrucs i gemecs dels gossos molestin als veïns.

 

TÍTOL III. PRESÈNCIA D'ANIMALS DOMÈSTICS I CONVIVÈNCIA CIUTADANA A

LA VIA PÚBLICA

Animals per la via pública

Article 21

1. En les vies i/o espais públics els gossos hauran d'anar proveïts de corretja o

cadena i collar amb la identificació censal i la pròpia de l'animal.

2. Han de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals hagi estat

constatada per la seva naturalesa i característiques. L'ús de morrió pot ser ordenat

per l'autoritat municipal quan es donin les circumstàncies de perill manifestat i

mentre aquestes durin.

3. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions

contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi.

 

Article  22

1. Com a norma general és prohibit d'alimentar qualsevol animal a la via pública i,

especialment, aquells que no tenen propietari conegut.

2. S'exceptua d'aquesta prohibició a aquelles persones (o associacions legalment

constituïdes) que disposin d'autorització per escrit de l'Ajuntament per gestionar

colònies d'animals de companyia abandonats. L'Ajuntament lliurarà a les persones

autoritzades o als membres d'aquestes associacions un carnet personal i

intransferible que els autoritzarà a alimentar els animals a la via pública, sempre

donant compliment a les condicions establertes per l'Ajuntament, i en tot cas evitant

generar brutícia i molèsties al veïnat i als vianants. En cas d'incompliment de les

condicions establertes per l'Ajuntament, es podrà retirar aquesta autorització de

forma immediata.

3. Per a l'autorització de les associacions i dels seus membres es procedirà de la

següent manera:

-Les persones o associacions interessades presentaran a l'Ajuntament la sol·licitud

per ser autoritzats com a entitat encarregada de la gestió de colònies d'animals de

companyia abandonats. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar d'una còpia del NIF o

altre document que acrediti que l'associació és legalment constituïda, i d'una

descripció de les tasques a realitzar per part de l'entitat i del seu abast territorial.

-L'Ajuntament expedirà una autorització per escrit en la que es detallaran l'abast

territorial i les condicions generals a les que s'haurà de cenyir l'actuació de l'entitat

autoritzada.

-Un cop autoritzades, les associacions presentaran la sol·licitud d'autorització

personal dels seus membres. Per a cada membre a autoritzar caldrà presentar una

sol·licitud acompanyada d'una fotografia i DNI o document identificatiu equivalent. En

el cas de membres d'associacions, caldrà presentar un certificat expedit per

l'associació que acrediti que la persona interessada ha rebut la formació suficient per

a la gestió i manteniment de les colònies d'animals. En el cas de persones

individuals, caldrà aportar documentació que acrediti disposar de coneixements

suficients en la matèria.

-L'ajuntament expedirà a cada persona interessada un carnet identificatiu, personal i

intransferible, en el que hi figuraran les seves dades personals i les de l'associació a

la qual pertany.

 

Article 23

La circulació d'animals i la conducció de vehicles de tracció animal a la via pública

s'haurà d'ajustar a allò que determini l'ordenança municipal de circulació vigent.

Sobre les deposicions a la via pública.

 

Article 24

1. És prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs, els jardins i

zones enjardinades.

2. Els titulars o les persones que passegin gossos hauran d'evitar que aquests

animals facin llurs deposicions a la via pública o en algun espai d'ús comú general; i

en el supòsit que es produeixi la deposició hauran de retirar immediatament els

excrements o la brutícia produïda i netejar el lloc afectat. Si s'infringeix aquesta

norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona

que condueix l‘animal perquè procedeixi a retirar les dejeccions. Si no s'atenen els

requeriments, els agents podran imposar-los la sanció pertinent.

3. Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènica a les bosses

d'escombraries domiciliàries o als contenidors d'escombraries. És prohibit de

dipositar-les a les paperes públiques i als embornals de la xarxa de clavegueram.

 

Sobre l'abandonament d'animals

Article 25

1. Es considerarà animal abandonat aquell animal de companyia que no tingui amo

conegut ni estigui censat o bé circuli sol i sense identificació per la via pública.

2. Els gossos abandonats els podran recollir, prèvia l'autorització oportuna, els

serveis especialitzats, els quals els mantindran en observació durant set dies. Si

passat aquest període no han estat retirats pel seu propietari, es podrà procedir a

donar-los en custòdia cedir-los a l'Entitat Protectora d'Animals que l'Ajuntament

determini. Les despeses de manutenció durant aquest període aniran a càrrec del

propietari, si aquest és conegut, independentment de les sancions pertinents.

3. Els gossos amb identificació que circulin sols per la ciutat podran ser recollits,

prèvia l'autorització oportuna pels serveis especialitzats, els quals els mantindran en

observació durant deu dies. Si passat aquest període no han estat retirats pel seu

propietari es procedirà a cedir-los a l'Entitat Protectora d'Animals que l'Ajuntament

determini. Les despeses de manutenció durant aquest període aniran a càrrec del

propietari, independentment de les sancions pertinents.

4. La captura, transport i manteniment dels animals abandonats anirà a càrrec de

personal degudament capacitat.

5. L'Ajuntament podrà concertar la recollida i custòdia d'animals abandonats a

societats protectores d'animals legalment constituïdes.

 

Presència d'animals en transports públics, establiments d'alimentació i altres espais

públics

Article 26

1. El trasllat de gossos i gats i d'altres animals per mitjà de transport públic es

realitzarà d'acord amb les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de

Catalunya o les autoritats competents en cada cas.

2. Els gossos pigall poden viatjar lliurement en transports públics urbans, sempre

que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higièniques,

sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.

 

Article  27

1. L'entrada d'animals en qualsevol tipus d'establiments dedicats a fabricar,

transportar, emmagatzemar o manipular aliments queda expressament prohibida.

2. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, segons el seu criteri, podran

prohibir l'entrada i permanència d'animals als seus establiments. Els gossos pigall

queden al marge d'aquesta prohibició. Amb tot, s'exigirà la correcta identificació de

l'animal i aquest haurà d'anar lligat amb la seva cadena.

 

Article  28

1. És prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines

públiques durant la temporada de bany.

2. És prohibida l'entrada de gossos i gats en locals d'espectacles públics, esportius i

culturals.

 

Establiments i nuclis zoològics

Article  29

Les activitats assenyalades a l'article 3 hauran de reunir, com a mínim, els següents

requisits i obligacions:

a- L'emplaçament precís haurà d'estar suficientment allunyat del nucli urbà en els

casos que es consideri necessari i quan les instal·lacions puguin ocasionar molèsties

als habitatges propers.

b- Construccions, instal·lacions i equips hauran d'afavorir un ambient higiènic i

facilitar les necessàries accions zoosanitàries.

c- Caldrà garantir la correcta eliminació de les excretes i de les aigües residuals de

manera que no comportin perill per a la salubritat pública ni cap tipus de molèstia.

d- Els recintes, locals o gàbies per a aïllament, segrest i observació d'animals malalts

o sospitosos de malaltia hauran de ser fàcilment netejables i desinfectables.

e- Caldrà comptar amb els mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals, materials i

estris que puguin estar en contacte amb els animals i, si s'escau, dels vehicles

utilitzats per al seu transport.

f- També caldrà comptar amb els mitjans adequats de destrucció i eliminació

higiènica de cadàvers o restes d'animals.

g- La manipulació dels animals haurà de ser l'adient perquè es mantinguin en bon

estat de salut.

h- Les instal·lacions hauran d'oferir unes condicions de vida acceptables a cadascun

dels animals.

i- Els establiments dedicats a la venda d'animals i els seus criadors i guarderies han

de comptar amb un veterinari assessor i hauran de portar un acurat registre

d'entrades i sortides d'animals.

j- El venedor d'un animal viu haurà de lliurar al comprador el document acreditatiu de

l'espècie, la raça, l'edat, la procedència i la resta de característiques que siguin

d'interès.

 

Article 30

Els establiments de tractament, atenció i allotjament d'animals disposaran

obligatòriament, de sales d'espera amb la finalitat que aquests no restin a la via

pública, escales o accessos abans d'entrar als esmentats establiments.

 

Sobre l'experimentació amb animals

Article  31

Els laboratoris, centres d'investigació i centres docents, per poder utilitzar animals

per a l'experimentació s'hauran d'atendre a allò que disposa la Llei 5/95, de 21 de

juny, de protecció dels animals utilitzats per a l'experimentació i per a altres finalitats

científiques.

 

TÍTOL IV. SANCIONS

Article 32

L'incompliment de les normes que conté aquesta ordenança i que no estan

regulades a l'article 30 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, se

sancionaran amb multa, d'acord amb les facultats que la normativa vigent dóna a

l'alcalde, atesos els següents criteris:

1. Infraccions de caràcter lleu ( fins a 750 € )

a. Portar els gossos a la via pública sense lligar ni identificar.

b. Deixar les deposicions fecals de gossos i altres animals a les vies públiques i, en

general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

c. No col·locar el corresponent títol per indicar la presència d'un gos de vigilància.

d. Tinença d'animals que molestin al veïnat amb sorolls, lladrucs o gemecs.

e. Alimentar animals a la via pública i, en especial, els animals abandonats.

2. Infraccions de caràcter greu ( fins a 1.500 € )

a. Tinença d'animals domèstics, no classificats com de companyia i animals

salvatges, sense la preceptiva autorització.

b. No disposar de la cartilla sanitària .

c. No facilitar les dades d'un animal agressor.

d. No presentar la documentació sanitària pertinent de l'animal agressor.

e. Permetre a gossos dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins d'ús per

als infants.

f. Mantenir els gossos de vigilància sense les corresponents condicions de seguretat.

g. Permetre l'entrada d'animals en indrets on està expressament prohibit.

h. No portar l'animal amb morrió quan l'ús d'aquest estri sigui obligat per disposició

de l'Autoritat municipal.

3. Infraccions de caràcter molt greu ( fins a 3.000 € )

a. L'abandó d'un animal de companyia.

b. Circular amb un gos per la via pública sense les corresponents mesures de

seguretat, quan a l'animal se li prevegi perillositat.

c. No portar el corresponent arxiu amb la fitxa clínica dels animals tractats o

vacunats obligatòriament.

d. La no comunicació de l'agressió d'un animal als serveis corresponents.

e. No sotmetre l'animal agressor a vigilància veterinària.

f. No comunicar les malalties transmissibles que pugui patir l'animal a l'Ajuntament.

 

Article 33

En la imposició de sancions es tindran en compte, a l'hora d'establir la quantia de les

multes, següents criteris:

- la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa

- l'ànim de lucre il·lícit i el benefici obtingut en cometre la infracció

- la reiteració o reincidència en la comissió de les infraccions

 

Article  34

1. La imposició de qualsevol sanció no exclou la responsabilitat civil i l'eventual

indemnització per danys i perjudicis a tercers que pugui correspondre al sancionat.

2. Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el procediment previst en

la llei i per la normativa aplicable.

3. La imposició de sancions correspon a l'alcalde o al regidor en qui delegui, d'acord

amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la

Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Article 35

Per la imposició de multes superiors a la màxima permesa en aquesta Ordenança,

són d'aplicació la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i la Llei 7/85,

reguladora de bases de règim local.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per tot allò que prevegi aquesta ordenança, caldrà tenir en compte el que disposi la

Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i la legislació vigent

en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, especialment la Llei 22/2003, de

4 de juliol, de protecció dels animals, i la Llei 5/95, de 21 de juny, de protecció dels

animals utilitzats per a l'experimentació i per a altres finalitats científiques, i també

tots els convenis internacionals sobre tràfic d'espècies protegides que siguin

d'aplicació a l'estat espanyol.

 

DISPOSICIÓ FINAL

PRIMER

Queden derogats tots els articles i apartats de les ordenances municipals que

contradiguin aquesta ordenança.

SEGON

Aquesta ordenança entrarà en vigor d'acord amb allò que disposa l'article 70.2 de la

Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica