16. TAXA PER RESERVA D´APARCAMENT I ENTRADA DE VEHICLES MITJANÇANT VORERES O ESPAIS RESERVATS PER A VIANANTS

TAXA PER RESERVA D'APARCAMENTS I ENTRADA DE VEHICLES MITJANÇANT VORERES O ESPAIS RESERVATS PER A VIANANTS

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels arts. 58 i 20.3.4. de la Llei 39/88 de 28/23 Reguladora d'Hisendes Locals, i de conformitat al que disposen els arts. 15 a 19 del propi text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada de vehicles o carruatges mitjançant voreres i la reserva de via pública per aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per la present ordenança fiscal.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial per l'entrada de vehicles mitjançant les voreres i la reserva de via pública per aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies comercials, segons s'especifica a les tarifes.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

1.- Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que es refereix l'art. 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals, s'atorguin llicències per gaudir d'aprofitament especial, o qui es beneficií de l'aprofitament, si s'ha procedit sense l'oportuna autorització.

En les taxes establertes per l'entrada de vehicles o carruatges mitjançant les voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir les quotes sobre els respectius beneficiaris.

 

Article 4t. RESPONSABLES.

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones que siguin causats o col·laborin en la infracció tributària.

2.- Els copartíceps o titulars de les entitats referides a l'article 33 de la Llei Gral. Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves participacions.

Els administradors de persones jurídiques que no donin compliment a les obligacions tributàries, respondran subsidiàriament, en el següent; si s'ha comès infracció tributària simple, de l'import de la sanció, si la infracció fos greu, de la totalitat del deute i en el supòsit de cessament de l'activitat, de l'import de les obligacions pendents, sense haver fet els tràmits oportuns a la data del cessament.

 

Article 5è. BENEFICIS FISCALS

1.- L'Estat , les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, no estan obligats al pagament de les taxes pels aprofitaments especials d'aquesta ordenança, mentre siguin necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que interessin a la seguretat ciutadana o defensa nacional.

2.- No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per la determinació del deute.

 

Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA

1.- La quantia de les taxes es determinarà, segons segueix:

 

2.- En l'aplicació de tarifes se seguiran les següents regles:

 • Les plaques de guals estaran a llocs visibles i les facilitarà l'Ajuntament.
 • Les sol·licituds de càrrega i descàrrega comprendran l'horari de 8 a 13 hores i de 15 a 20 hores. En altres casos s'estudiaran els motius per la seva concessió.
 • Les sol·licituds d'horaris limitats, seran des de les 18 hores fins a les 10 hores del dia següent.
 • El cobrament es relacionarà en el padró anual. Les concessions de guals, es prorratejaran trimestralment a partir del trimestre següent de la concessió.
 • El rebaixament de vorera es donarà de baixa en el padró, una vegada s'hagi demanat el corresponent permís d'obres per tornar-la al seu estat normal. La modificació tindrà efectes a partir del trimestre següent al que es realitzi aquesta adequació.
 • Les baixes de plaques de guals, les haurà de sol·licitar els titulars, previ retorn de la placa adient, i tindrà efectes a partir del trimestre següent al que se sol·liciti la baixa.
 • Queda prohibit encintar la vorera des del carrer, autoritzant-se només l'escantonament d'encintat, que serà d'acord amb la normativa establerta en el Pla General d'Ordenació Municipal. La infracció es multarà amb l'import de 30,05 €. per ml. més la despesa d'obra per deixar-ho a l'origen.
 • Els guals per a càrrega i descàrrega, tan sols seran concedits quan el ciutadà interessat, ho sol·liciti per a una zona que gaudeixi de la qualificació per part del municipi com a zona industrial.
 • Els vehicles autotaxi, que siguin adaptats per el transport de minusvàlids, i així reconeguts per part de la regidoria de senyalització i mobilitat, gaudiran d'una subvenció equivalent a la taxa liquidada com a concepte de parada de taxi.
 • En cas d'obres a les vies públiques on estiguin ubicats guals autoritzats, i quan aquestes obres tinguin una durada superior a 3 mesos, els titulars que han vist invalidat el seu dret d'ús de la respectiva autorització de gual, podran sol·licitar una subvenció pels mesos complerts pels quals no hagin pogut gaudir-ne. Aquesta subvenció es concedirà calculant de forma proporcional a la liquidació de taxes anuals de cada llicència, la part corresponent al període en el qual ha estat invalidat el dret d'ús atorgant-se en l'exercici següent al de l'acabament de les obres en qüestió motiu pel qual es contemplarà la partida pressupostària corresponent.
 • Per a l’atorgament de autoritzacions d’accés de zones reservades  a vianants, aquestes tan sols seran possibles, en el cas del C. de la Cort, quan els sol·licitants estiguin empadronats en aquest mateix C. de la Cort o bé a la Costa de la Peixateria, C. de la Peixateria i Pl. de l’Oli.
 • Igualment, l’autorització ressenyada en el punt anterior, ho serà per a vehicles que constin dins el padró del municipi de Valls, corresponent de forma exclusiva un vehicle per autorització del qual restarà registrada la matrícula com a vehicle autoritzat.
 • Per a garantir el correcte i eficient control dels vehicles autoritzats per a l’accés a zones reservades a vianants, el sol·licitant en rebre la corresponent autorització, li serà entregat un adhesiu on, constant el tipus d’autorització que es tracta, indicarà la matricula del vehicle autoritzat i l’exercici per al qual aquesta autorització serà vigent. La durada de l’autorització ho serà fins al 31 de gener de l’any següent per al qual va ser atorgada, disposant així el titular de temps suficient per a la renovació de la sol·licitud i reposició del corresponent adhesiu si s’escau. La manca de identificatiu, la superació del termini de validesa o la no coincidència amb la matrícula implicarà la imposició de la sanció corresponent

 

Article 7è. CONTRET

La taxa es contreu quan s'inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial, el que coincideix amb la concessió de la llicència si ha estat sol·licitada.

 

Article 8è. PERÍODE TRIBUTÀRI

Quan l'aprofitament especial sigui menys d'un any, el període tributari es determinarà en la llicència municipal.

 

Article 9è. DECLARACIÓ I INGRÉS

1.- Les taxes se satisfaran per autoliquidació o presentant en els serveis adients municipals, tots els elements per realitzar el càlcul de les mateixes. Si existeixen convenis, es liquidaran d'acord amb els mateixos.

2.- Les quantitats exigibles segons tarifes es liquidaran per aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles segons els períodes assenyalats, i en tot cas, per trimestres.

3.- En tot tipus d'aprofitaments i ocupacions l'obligació de pagament neix en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. Per aquests efectes, juntament amb la sol·licitud d'autorització per gaudir de l'aprofitament especial, es presentaran les dades per liquidació.

4.- En supòsits d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de les taxes es farà en el primer trimestre de l'any. Amb la finalitat de facilitar el tràmit, l'Ajuntament comunicarà al subjecte passiu el pagament. No obstant la no recepció no invalida l'obligació, segons els terminis del calendari fiscal.

 

Article 10è. NOTIFICACIÓ DE LES TAXES

1.- En el supòsit d'aprofitaments especials continuats, la taxa que té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l'alta en el registre de contribuents o padró corresponent. La taxa per exercicis successius es notificarà col·lectivament mitjançant exposició pública en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament, a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.

2.- En ús al que preveu la Disposició Transitòria segona de la llei 25/98, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels preus públics anteriors no seran subjectes al requisit de notificació individual, sempre que coincideixi el subjecte passiu.

 

Article 11è. INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran d'acord que preveu la Llei General Tributària, els seus Reglaments i les Ordenances corresponents.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 13 de desembre de 2013, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2014. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica