Tràmits i Serveis

OCUPACIO VIA PUBLICA AMB BASTIDA

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud de llicència municipal per a efectuar ocupacions de la via pública amb bastides, com a conseqüència de les obres en qüestió que s’estiguin portant a terme, d’acord amb la llicència municipal d’obres concedida prèviament.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

- Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Plànol de planta viària que es projecta ocupar amb la instal·lació, amb acotament de la vorera i la calçada, amb l'amplària i la llargària de la bastida i al seva distància ala façana i amplada lliure entre la part exterior de la bastida i la façana de l'edifici i/o vorera confrontant.

- Croquis entenedor degudament acotat de l'alçat i secció de la bastida, que defineixi clarament la seva alçària, les afeccions a la via publica ( passos de vianants o vehicles), mesures de seguretat aplicades, itinerari per a vianants protegit i senyalització general.

- Certificat acreditatiu de l'empresa instal·ladora de la bastida o del contractista propietari i7o responsable de la mateixa. Del fet que la instal·lació de la bastida s'ajusta al Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de la Industria de la Construcció de 20 de maig de 1952. a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971, al Real Decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors, dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura, al RD 1627/97, sobre Seguretat i Salut, a la Llei d' Accessibilitat i supressió de Barreres Arquitectòniques i a la resta de normes d'obligat compliment.

- Certificat per part de l'empresa instal·ladora de la bastida o del contractista propietari i/o responsable de la mateixa que acrediti la seguretat del seu muntatge i el bon funcionament de la bastida durant la seva estada a l'obra i que garanteixi la supervisió i manteniment de la instal·lació durant l'ús d'aquest aper garantir les condicions d'estabilitat i seguretat necessàries per a la seva utilització.

- Document per part de l'empresa instal·ladora de la bastida o del contractista propietari i/o responsable de la mateixa que acrediti que es disposa de pòlissa de responsabilitat civil pels possibles danys que pugui produir el funcionament de la bastida durant l'estada a l'obra.

- Pla de muntatge, desmuntatge i utilització de la bastida,segons l'art. 4.3.3. del RD 2177/2004 de 12 de novembre de 2004, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors, dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment, preferiblement de manera simultània a la sol·licitud de llicencia d'obres.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

- Telemàticament, a través de la Seu electrònica. Heu d'omplir el PDF de sol·licitud que hi ha en aquesta pàgina i adjuntar-lo a una instància general electrònica.

Aquest canal és obligat per a aquells subjectes regulats a l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

VIA PUBLICA

Cost: 

El que s’estableix en l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa per ocupació de subsol, sol i vol de la via publica.

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica