Tràmits i Serveis

ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

Descripció del tràmit: 

És la sol·licitud d'inscripció al padró municipal d'habitants al municipi de Valls.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona que viu a Espanya té l'obligació d'inscriure's al padró del municipi en el qual resideix de forma habitual.

Quina documentació cal aportar?: 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA ORIGINAL:

L'acreditació de la identitat es farà per qualsevol document oficial: DNI, passaport o NIE. Els ciutadans de la Unió europea hauran d'acreditar la seva identitat amb el NIE en vigor o certificat de registre com sa ciutadà de la Unió europea acompanyat d'un document amb fotografia.
En cas de menors que no disposin de documentació, el llibre de família o passaport compartit.

EN EL CAS D'EMPADRONAMENT DE MENORS:

En el supòsit d'empadronament de menors amb només un dels progenitors:

Autorització Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • Sentència judicial on consti l'atribució de la guarda i custòdia

  • Autorització degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI de l'autoritzant

  • En cas de custòdia compartida: Sentència judicial i/o autorització de l'altre progenitor

En el supòsit d'empadronament de menors en domicili diferent dels pares o tutors:

Autorització (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'HABITATGE:

Còpia simple de l'escriptura o contracte de lloguer original.

Si l'interessat no és el propietari de l'habitatge, haurà de venir el propietari de l'immoble per autoritzar el tràmit, o signar una autorització per aquest tràmit.

Si l'interessat no és el titular del contracte, haurà de venir amb el titular de contracte de lloguer, o signar una autorització per aquest tràmit.

En cas d'habitatge col·lectiu (residència gent gran, centres de menors...) s'haurà de portar una autorització del director o responsable del director del centre degudament signada i segellada.

Quan es pot demanar?: 

L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següents supòsits:

  • La persona interessada comunica un canvi de domicili dins el mateix municipi.
  • La persona interessada comunica un canvi de les seves dades personals.
  • La persona interessada s'empadrona en un altre municipi.

En els supòsits de ciutadans NO comunitaris sense autorització de residència permanent, l'empadronament té una validesa de dos anys, moment en què hauran de sol·licitar la renovació de l'empadronament. En cas contrari, l'Ajuntament procedirà d'ofici a donar de baixa.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

El tràmit és gratuït.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica