Certificats digitals emprats i admesos

CERTIFICATS DIGITALS EMPRATS

En aquesta Seu Electrònica s'utilitzen certificats emesos per l'Agència Catalana de Certificació, amb les següents finalitats:

  • Identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica: Certificat de Seu Electrònica
  • Identificar i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada: Certificat de segell d'òrgan

CERTIFICATS ADMESOS

Els ciutadans que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb l’Ajuntament de Valls podran utilitzar, en qualsevol cas, els sistemes de firma electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat (DNIe). Trobareu tota la informació relacionada amb aquest dispositiu a http://www.dnielectronico.es/

Així mateix, podeu utilitzar qualsevol dels següents certificats emès per alguna de les Autoritats de Certificació classificades per l'Agència Catalana de certificació (CATCert):

Consorci Administració Oberta de Catalunya (CATCert) 
Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía) 
Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) 
Agencia Notarial de Certificación (ANCert) 
Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF) 
Camerfima - Certificados Camerales 
Ceres (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-FNMT) 
Direcció General de Policia (DGP) 
Firmaprofesional 
HealthSign 
Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL (AC EDICOM) 
Izenpe 
Netfocus 
AC Organización Médica Colegial de España (OMC) 
Servicio de Certificación de Registradores del Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España (SCR- CORPME) 
SIGNE – Seguridad documental 
 
 
Els particulars que no disposin de cap d'aquests certificats poden demanar gratuïtament el certificat digital idCAT emès per l'Agència Catalana de Certificació. A través del següent enllaç es pot realitzar la sol·licitud d'aquest certificat, el qual es podrà recollir a l'Entitat de Registre més avinent, d'entre les opcions disponibleshttp://www.idcat.cat

* Segons estableix l'article 17 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica ha d'utilitzar, per identificar-se i garantir la seguretat de la comunicació, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur, o mitjans equivalents.

Els certificats digitals de seu electrònica tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i d'una oficina pública en línia reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica