32. SERVEI DE PUBLICITAT I PATROCINI DE L'EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL

SERVEI DE PUBLICITAT I PATROCINI DE L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL

Article 1. FONAMENT

A l’empara del prevista als articles 20 i 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic pels serveis de l’emissora municipal Radio Ciutat de Valls.

Article 2. FET IMPOSABLE

L’objecte de la present exacció el constitueix la prestació de serveis en l’emissora municipal, consistents bàsicament en l'emissió de falques publicitaries i patrocinis dels diferents programes, així com la inserció de publicitat a la pàgina web de la radio municipal.

Article 3. SUBJECTES PASSIUS

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003. de 17 de desembre, General Tributaria a favor de les quals sol·licitin els serveis de l’emissora municipal a través de la xarxa del Consorci de Comunicació Local. L’emissora es reserva el dret d’oferir la gratuïtat del servei a aquells subjectes passius en regim de col·laboració.

Article 4. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix quan es prestin els serveis que s’enumeren en l’article 2n. atenent la petició formulada per l’interessat.

Article 5. BASE DE GRAVAMEN I DEUTE TRIBUTARI

Es prendrà com a base de gravamen el numero de falques publicitaries a emetre o el suport econòmic d’un programa. El deute tributari serà el resultat de l'aplicació de les següents tarifes:

- INSERCIÓ D’ANUNCIS (audio)

Falca 20’’ en podcast 1,50 €

Tram de 10 segons addicionals: 0,20 €

Falca en transmissions en directe 6,00 €

- INSERCIÓ D’ANUNCIS (banners web)

Banner en rotació (mides 728x90 – 300x250 – 300x600) 80 €

**Durada de la inserció: una setmana

- GRAVACIÓ DE FALQUES PUBLICITARIES

Falca 20’’ : 30 €

- PATROCINIS DE PROGRAMES I/O SECCIONS

Per programa i/o secció 8€

** Contractació mínima 20 programes

- PAQUETS ESPECIALS:

S’ofereixen paquets publicitaris especials consistents en un PATROCINI DE PROGRAMA O SECCIÓ DIÀRIA + BANNERS A LA WEB, d’acord amb els següents períodes:

  • 5 setmanes 390 € (pack)

  • 4 setmanes 350 € (pack)

  • 3 setmanes 310 € (pack)

  • 2 setmanes 270 € (pack)

Article 6. MERITACIÓ

El preu públic s’acreditara quan s’inicii aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de la sol·licitud de la prestació del servei.

Article 7. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D'INGRÉS

1. El preu públic s’exigirà en regim d'autoliquidació

2. Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentara degudament complimentat el model aprovat per l’Ajuntament on es declararan les característiques del mateix. Per part de l’Ajuntament s’expedirà el document d'autoliquidació on hi constarà l’import de la quota a ingressar a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en els llocs de pagament indicats en el propi document.

3. No s’efectuarà el servei sense que consti a l’expedient de pagament previ del preu públic acreditat o, si es el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament.

Article 8. GESTIÓ

La gestió i recaptació en període voluntari del preu públic correspondrà a l’Ajuntament.

Article 9. INFRACCIONS I SANCIONS

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributaries que, en relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributaria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Els preus públics inclosos en aquesta ordenança, tenen la consideració de preus no reglamentaris, i es modificaran d’acord amb l’article 14 de l’ordenança núm. 27 de preus públics.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referencies que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en que es faci remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que son automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica