31. SERVEI D'ESCOLES BRESSOL

SERVEI D'ESCOLES BRESSOL

Article 1r. Fonament i naturalesa

L’art. 51.a de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix que el sistema educatiu comprèn els ensenyaments d’educació infantil, que, d’acord amb l’art. 56 de la mateixa norma, consten de dos cicles: el primer comprèn entre els 0 i els 3 anys d'edat i el segon comprèn entre els 3 i els 6 anys d'edat.

Els centres públics que imparteixen els ensenyaments corresponents al primer cicle es denominen escoles bressol o llars d’infants, d’acord amb l’art. 75 de l’esmentada Llei.

L’art. 5 no configura el primer cicle d’educació infantil com a obligatori ni gratuït, per la qual cosa és voluntari i no universal.

L’art. 159.2 de la Llei preveu que els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la programació de l'oferta educativa.

Els arts. 41 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), dicten que els ens locals poden establir preus públics per a la prestació dels serveis i la realització d’activitats de la seva competència.

L’art. 44 TRLHL preveu que quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, els ajuntaments poden fixar preus públics que no arribin a cobrir com a mínim el cost del servei prestat.

De conformitat amb tot l’anterior, aquest municipi estableix els preus públics per l’escolarització en la/les llar/s municipal/s d’infants, que es regiran per aquesta ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable de les taxes/dels preus públics regulats/des en aquesta ordenança consisteix en la prestació del servei d’escolarització del primer cicle de l’educació infantil (de 0 a 3 anys) i d’altres complementaris propis de les escoles bressol.

En concret, constitueix l’objecte dels preus públics regulats en aquesta ordenança la prestació dels serveis següents, sempre que es realitzin pels serveis municipals.

  • Matrícula anual (En el cas d’I2 els ajuntaments poden percebre un preu públic per aquest concepte si inclou despeses com ara assegurança, material escolar d’ús exclusiu o individual, material higiènic d’ús personal, sortides i excursions en la mesura, etc. que no s’inclouen en el càlcul del cost del servei d’escolarització,).
  • Servei d’escolarització (en jornada completa o de matí) (Inclou les despeses de personal associades al personal educatiu i les despeses de funcionament general durant el període de setembre a juny: neteja, manteniment, subministraments, activitats docents i comunicacions. El finançament addicional aportat per la Generalitat per a I2 compensa la part que les famílies haurien de pagar per aquest concepte).
  • Servei de menjador (dinar i berenar).
  • Servei d’acollida (al matí o a la tarda).

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius i estan obligats al pagament de les taxes/dels preus públics regulats en aquesta ordenança els pares, mares o tutors dels menors alumnes de la llar d’infants.

Article 4t. Meritació

L’obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la inscripció en qualsevol de les escoles bressol de titularitat municipal.

Article 5è. Responsables i successors

  1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a l’ordenança general (*si existeix).
  2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
  3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’ordenança general.

Article 6è. Preus públics/taxes exigibles

Els preus públics/les taxes s’apliquen pels següents conceptes:

a) Matrícula anual (*en cas que es cobri): cobreix aquelles despeses que no es troben incloses en el servei d’escolarització, així com les de gestió. L’han d’abonar tots els usuaris, independentment del grup d’edat al qual estiguin inscrits.

b) Servei d’escolarització, en jornada completa, de matí o de matí i tarda esporàdica: l’han d’abonar els usuaris matriculats/des als grups d’edat de 0-1 anys (I0) i 1-2 anys (I1), un cop aplicat el preu públic social i les bonificacions que corresponguin. A partir del curs 2022-2023, queden exempts d’aquest pagament els alumnes matriculats al grup d’edat 2-3 anys (I2).

*Especificar l’horari d’escolarització dels centres, que consisteix en un màxim de 6 hores. La resta d’horari es considera de no escolarització.

c) Servei de menjador: l’han d’abonar tots els usuaris que en facin ús, independentment del grup d’edat al qual estiguin inscrits, un cop aplicat el preu públic corresponent.

d) Servei d’acollida: l’han d’abonar tots els usuaris que en facin ús, independentment del grup d’edat al qual estiguin inscrits, un cop aplicada el preu públic social i les bonificacions que corresponguin.

Article 7è. Quota tributària

La quantia del preu públic es determina sumant els preus públics següents que corresponguin:

Serveis obligatoris

Serveis complementaris

Article 8è. Preu públic social i altres bonificacions

S’estableix un sistema de preu públic social amb l’objectiu de garantir el principi d’equitat en l’accés de les famílies al servei de llar/s d’infants municipal/s. En conseqüència, la quantia del preu públic de la quota mensual es determina per cada alumne/a en concret en funció de la capacitat econòmica de la família i del nombre de membres de la unitat familiar.

Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar en quin tram del preu públic social es troba un/a alumne/a es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals que per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d’ingressos amb el nombre total de membres de la unitat familiar. Les bonificacions en el pagament i límits de renda són les determinades en el quadre següent:

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i membres de la unitat familiar que, per causes sobrevingudes al llarg del curs, vegin modificada la seva situació de renda i puguin acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, han d’adreçar la seva petició i la documentació justificativa al Serveis d’Educació de l’Ajuntament, per tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s’escau, informe favorable a la concessió de bonificació superior a l’establerta.

Article 9 Gestió i liquidació

La gestió, liquidació i recaptació es realitzarà a les dependències d’Ensenyament i supletòriament al departament de Tresoreria.

La liquidació del servei d'escoles bressol es realitzarà mensualment mitjançant el sistema de pagament de liquidació per domiciliació bancària el dia 15 del mes següent del període a liquidar»

Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

Article 10è.- Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic regulador en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició addicional primera

Els preus públics inclosos en aquesta ordenança, tenen la consideració de preus no reglamentaris, i es modificaran d’acord amb l’article 14 de l’ordenança núm. 27 de preus públics.

Disposició Addicional segona

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició Transitòria

La vigència dels preus púbics dels serveis complementaris d’acollida matinal de 3/4 de 8 a les 9 i d’acollida matinal de 2/4 de 9 a les 9 resta suspesa fins al 31 de desembre de 2023, inclòs.

 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica