30 ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC I D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I D'ACCIÓ COMUNITÀRIA

ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC i D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Art. 1 Objecte

Constitueix l'objecte la participació en les activitats i serveis organitzats des del Centre Cívic de Valls i acció comunitària (PLACI), d'acord amb les condicions i característiques que l'equip tècnic determina per a cadascuna d'aquestes.

Art. 2 Obligats al pagament

Seran obligats al pagament del preu públic regulats en aquesta ordenança els participants en les activitats o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis que configuren el catàleg elaborat des del Centre Cívic de Valls i acció comunitària (PLACI).

Art. 3 Preus públics

Els preus públics es determinaran per una quantitat fixa o variable, segons el detall que s'estableix en els següents epígrafs. La inscripció de la persona usuària quedarà formalitzada una vegada abonat el preu de l'activitat.

Epígraf 1- Preus públics per activitats del Centre Cívic de Valls.

Tallers i monogràfics amb el distintiu *recomanades a majors de 65 anys

Entre 10 i 20 hores, trimestrals 10 €

Entre 21 i 30 hores, trimestrals 15 €

D'1 a 9 hores, 1 € per cada hora

 

Tallers i monogràfics amb el distintiu * entre 0 i 11 anys

Entre 10 i 20 hores, trimestrals 30 €

Entre 21 i 30 hores, trimestrals 35 €

D'1 a 9 hores, 3€ per cada hora

 

Tallers i monogràfics amb el distintiu * per a joves

Entre 10 i 20 hores, trimestrals 30 €

Entre 21 i 30 hores, trimestrals 35 € D'1 a 9 hores, 3€ per cada hora

 

Tallers i monogràfics sense distintiu

Entre 10 i 20 hores, trimestrals 45 €

Entre 21 i 30 hores, trimestrals 50 €

D'1 a 9 hores, 3,5 € per cada hora

 

* Els tallers i/o monogràfics que tinguin una despesa de material superior a 150 € incrementaran el seu cost un 20%.

En cas que l'equip tècnic del Centre Cívic consideri que alguna de les activitats programades presenta característiques d’especial interès públic i/o social, podrà determinar la gratuïtat de la mateixa.

Epígraf 2- Preus públics relatius a activitats no incloses a l'epígraf 1 organitzades des del Centre Cívic:

D'1 a 5 euros.

L'equip tècnic que gestiona el Centre Cívic considerarà el preu final segons les característiques de l'activitat, valorant l'interès general de la mateixa i el cost de realització.

Epígraf 3- Preus públics relatius a activitats d’acció comunitària (PLACI)

Tallers i activitats d’acció comunitària

Entre 10 i 30 hores, trimestrals 10€

Entre 31 i 40 hores, trimestrals 15€

D'1 a 9 hores trimestral, 1 € per cada hora

 

Entre 30 i 90 hores, anuals 30€

Entre 91 i 100 hores, anuals 45€

De 3 a 27 hores anuals, 1€ per cada hora

En cas que l'equip tècnic d’acció comunitària (PLACI) consideri que alguna de les activitats programades presenta característiques d’especial interès públic i/o social, podrà determinar la gratuïtat de la mateixa. Segons el tipus d’activitat, el pagament podrà serà trimestral o anual i s’anunciarà prèviament al període d’inscripcions.

Epígraf 4- Preus públics reduïts

S'aplicaran reduccions de preus públics de l'epígraf 1 prèvia acreditació de la persona afectada, i resident al municipi de Valls, segons es detalla a continuació:

  • Reducció del 25%, per a famílies monoparentals o nombroses.
  • Reducció del 25%, per a aquelles persones o unitats familiars amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33%.
  • Reducció del 25% per a aquelles persones en situació d'atur, i, en el cas de participants en activitats que siguin menors, si algun dels seus progenitors o tutors estan en situació d'atur.
  • Reducció del 50% per a les persones en situació d'atur sense cap tipus de contraprestació econòmica, i, en el cas de participants en activitats que siguin menors, si algun dels seus progenitors o tutors estan en situació d'atur sense cap tipus de contraprestació econòmica.
  • Reducció del 75% per les persones derivades i acreditades des de serveis socials municipals.

Epígraf 5- Preus públics per a serveis prestats

Cessió de la sala polivalent del centre cívic amb capacitat per a 118 persones:

  • Per a entitats/organitzacions vallenques sense ànim de lucre que realitzin activitats gratuïtes*...........................................0€/hora.
  • Per a organisme de l'administració pública ...........0€/hora.
  • Per a entitats vallenques sense ànim de lucre, amb preu d'entrada.........................................................25€/hora.
  • Per a entitats no vallenques sense ànim de lucre i amb accés gratuït.............................................................25€/h.
  • Per a entitats no vallenques sense ànim de lucre, amb preu d'entrada.........................................................25€/h.

+ 25€ pel lloguer de la sala.

No se cedirà l'espai a persones i/o empreses amb ànim de lucre. La cessió de l'espai 22 restarà condicionada a la disponibilitat de la mateixa i a la valoració dels tècnics responsables del servei.

*La cessió gratuïta de l'espai implicarà l’obligació per al beneficiari/a d’incorporar en tots els suports i mitjans publicitaris en els quals es difongui l’activitat, que aquesta compta amb el suport del Centre Cívic de Valls.

Art. 4: Gestió i liquidació

La liquidació dels preus públics es realitzarà en el moment de la inscripció per a cadascuna de les activitats.

D'acord amb l'article 46.2 del RDL 2/2004, de 5 de març,“quan per causes no imputables a l'obligat el pagament del preu, el servei o l'activitat no es presti o no es dugui a terme, és procedent la devolució de l'import corresponent”.

S’afegeix una disposició addicional amb següent redactat:

Disposició addicional

Els preus públics inclosos en aquesta ordenança, tenen la consideració de preus noreglamentaris, i es modificaran d’acord amb l’article 14 de l’ordenança núm. 27 de preus públics.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica