28. PRESTACIÓ DE SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI

PRESTACIÓ DE SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI

Art. 1. Objecte

Constitueix l'objecte de la prestació d'atenció social domiciliaria mitjançant les treballadores familiars d'aquest Ajuntament, i/o el servei indirecte al qual es derivin el/s beneficiari/s, tal i com regula el Reglament del servei.

El preu públic per a la prestació del servei d'ajut a domicili entès com el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, amb la finalitat de prestar suport personal, atenció i ajut a persones o famílies en situació de manca d'autonomia personal, limitacions en el desenvolupament o amb especials dificultats, des d'una vessant preventiva, assistencial i educativa.

Art. 2. Obligats al pagament

Són obligats al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat assistencial que constitueix el fet imposable.

Art. 3. Tarifes

Els preus públics a liquidar són el resultat de multiplicar la quota bàsica pel coeficient.

a) Quota bàsica

b) CoeficientL'IRSC,Indicador de renda de suficiència de Catalunya, va ser establert a la llei 3/2006 de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic. L'IRSC aplicat serà l'aprovat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de l'any en curs.

Segons l'Art. 15 de la llei 3/2006, la quantia de l'IRSC s'incrementa un 30% per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència que no té patrimoni ni ingressos.

El nivell econòmic s'obtindrà de restar dels ingressos les despeses fixes detallades a continuació:

Ingressos

Es tindran en compte els ingressos de:

- el/a beneficiari/a.

- de cada membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència. Són unitats de convivència aquelles establertes als Art. 2 i 3 de la Llei 17/2003 de 4 de juliol, de suport a les famílies:

. Article 2 Destinataris de les mesures de suport a les famílies

Als efectes d'aquesta Llei i de la normativa que la desplega, són destinataris de les mesures de suport a les famílies:

a) Els que es regulen mitjançant la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Codi de família, i la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d'unions estables de parella. En tot cas, es garanteix la no-discriminació dels fills, amb independència de la relació de filiació.

b) Els membres de família nombrosa, d'acord amb la legislació vigent

c) Els membres d'una família monoparental, és a dir, una família amb infants menors que hi conviuen i que depenen econòmicament d'una sola persona.

d) Les famílies amb infants en acolliment o adopció.

e) Les famílies amb persones en situació de dependència.

.Article 3 Situacions equiparades

1. En els termes establerts per aquesta Llei, es poden acollir a determinades mesures i prestacions els titulars d'una relació de convivència d'ajuda mútua, d'acord amb la definició que d'aquesta situació estableix la Llei 19/1998, del 28 de desembre, sobre situacions convivencials d'ajuda mútua

2. Les disposicions d'aquesta Llei també són aplicables a l'acolliment i a les altres situacions jurídiques a les quals les lleis atribueixin o reconeguin els mateixos efectes jurídics que a la família.

 

Els ingressos i rendes computables seran totes aquelles que procedeixin del treball personal, de les pensions, de les prestacions econòmiques i del rendiment del capital mobiliari i immobiliari de l'any immediatament anterior.

Si l'import del capital mobiliari supera en 5 vegades l'IRSC el beneficiari haurà d'abonar el 100% del cost del servei.

- en el cas de ser beneficiaris de la prestació derivada de la llei de dependència, únicament es tindran en compte els ingressos del/la beneficiari/a.

Despeses

- de l'habitatge habitual.

- de component socio-sanitari.

Es deduiran les despeses fixes de component sociosanitari i de l'habitatge, fins a un màxim de 4200 €/anuals.

Les revisions de les tarifes a aplicar podran ser d’ofici i a instància de part en el supòsit d’una variació substancial en la situació del beneficiari i es podran realitzar en qualsevol moment de l'any.

Art. 4. Gestió i liquidació

Es considerarà l'alta del servei a partir del moment de l'acord adoptat per resolució de la regidoria responsable de l’àrea.

La gestió, liquidació i recaptació es realitzarà a les dependències de Benestar Social i supletòriament al departament de Tresoreria.

La liquidació del servei d'ajuda a domicili es realitzarà cada dos mesos (gener-febrer, març-abril, maig-juny, juliol-agost, setembre-octubre, novembre-desembre) mitjançant el sistema de pagament de liquidació per domiciliació bancària el dia 25 del mes següent del període a liquidar.

Disposició final

Els preus públics inclosos en aquesta ordenança tenen la consideració de preus  no reglamentaris i es modificaran d'acord amb l'article 14 de l'Ordenança núm. 27 de preus públics.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica