27. ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Article 1r

L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança i en especial les modificacions de la llei 25/98 de 13/7, referent a taxes.

Article 2n

Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per:

  • La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:

- Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria.

- Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser prestades o efectuades pel sector privat, perquè no impliquen una intervenció en l'actuació dels particulars o cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti de serveis pels quals s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la normativa vigent.

Article 3r Obligats al pagament

Estan solidàriament obligats al pagament:

Els qui utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer preus públics, encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.

Article 4t

No estat obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.

Article 5è

El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o que ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que correspongui.

Article 6è  Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic

  • Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.

  • Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.

  • L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.

Article 7è Naixement de l'obligació

L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament especial.

També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.

Article 8è

L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit.

Article 9è

Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.

Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en tot altre supòsit, si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.

Article. 10è Gestió dels preus públics

L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o d'aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.

En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índexs adients.

Article 11è

L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan obligats al pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats.

Article 12è

Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'administració municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l'obligació.

Article 13è

Al cap de sis mesos del venciment, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la certificació de dèbit corresponent i la justificació d'haver se intentat el cobrament o haver se fet el seu requeriment.

Article 14è Establiment i fixa

Els concrets imports dels preus públics seran fixats i s’organitzaran en annexos adjunts a aquesta ordenança i es correspondran amb les diferents àrees i activitats de l’Ajuntament.

Els annexos adjunts a aquesta ordenança no formen part del text reglamentari de l’ordenança reguladora de preus públics i el seu contingut no té naturalesa reglamentària ni naturalesa normativa, limitant-se a reflectir els imports acordats o fixats pel Ple o per la Junta de Govern quan aquesta actuï per delegació plenària.

El llistat d’annexos vigents és el següent:

27.01 Serveis Centre d’Iniciatives Empresarials

27.02 Prestació de serveis de manteniment i venda de materials

27.03 Serveis de l’escola de música

27.04 Serveis deixalleria

27.05 Museus municipals

27.06 Protocol-casaments

L'establiment o modificació dels imports dels preus públics que es preveuen o reflecteixen en cadascun dels annexos així com els establerts a les ordenances núm. 28, 29, 30, 31 i 32, corresponen al Ple sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern, de conformitat amb l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis salvat que hi hagi una indicació diferent que en els seus estatuts.

En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei.

Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el regula.

Article 15è

Els preus públics o taxes que puguin correspondre a la "Compañia Telefónica Nacional de España" se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la disposició addicional 8a. de la Llei 39/1988, en relació amb la Llei 15/1987, de 30 de juliol.

Quan es tracti de preus públics o taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, el subsòl o la volada de les vies públiques municipals, en favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, el seu import consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les esmentades empreses en el terme municipal.

El pagament de l'esmentat import és compatible amb l'exigibilitat de taxes o preus públics per a la prestació de serveis.

Article 16è

No es pot exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:

▪ Abastament d'aigua en fonts públiques.

▪ Enllumenat de vies públiques.

▪ Vigilància pública en general.

▪ Protecció Civil.

▪ Neteja de la via pública.

▪ Ensenyament en els nivells d'educació pre escolar i educació general bàsica.

Article 17è Vigència

Aquesta Ordenança començarà a regir a partir del primer de gener del 2000 i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

DILIGÈNCIA

Aquesta Ordenança, que conté sis annexos la ultima modificació dels quals va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Valls de dia 28/11/2022.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica