26. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 

Article 1r. FONAMENT

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, actualitzats per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les Taxes Estatals i Locals i de reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals, que s'ha de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s¹atenen a allò que preveu l'article 58 de la Llei 39/1988 esmentada.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització dels béns i instal·lacions municipals següents :

1.- Sala Kursaal

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin o realitzin l'ús privatiu dels béns i instal·lacions municipals regulat en aquesta Ordenança.

 

Article 4t. RESPONSABLES

1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

 

Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària s'ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons el detall que s'estableix en les tarifes següents :

Epígraf 1- Utilització de la Sala Kursaal:

 

Epígraf 2 - Serveis addicionals

Als imports indicats en el quadre anterior, caldrà afegir els corresponents a aquells serveis complementaris que calgui prestar d'acord amb les característiques del tipus d'activitat que es desenvolupi al Kursaal. En aquest sentit es contemplen tres modalitats diferents: el responsable de Sala -que serà present, de forma obligada, mentre duri l'actuació i en els períodes que en raó del muntatge i característiques de l'actuació-activitat sigui necessari a criteri dels serveis tècnics- i opcionalment, els serveis de neteja i el muntatge d'equipaments complementaris cas d'escenaris, instal·lacions i altres similars. Així els preus per a la prestació d'aquests serveis seran:

 

Tal i com s'indica en l'article 7.c del Reglament d'Utilització de la Sala Kursaal, l'obligació de la neteja correspon al sol·licitant-promotor, que pot optar a sol·licitar la realització d'aquests treballs als Serveis de Neteja Municipal, prèvia liquidació del preu públic corresponent que serà determinat, d'acord amb les característiques de l'actuació, per part dels serveis tècnics municipals.

El muntatge d'instal·lacions complementàries, quan el sol·licitant-promotor plantegi que sigui executat per part del Serveis Municipals, s'hauran de liquidar prèviament en aplicació del preu públic corresponent que serà determinat, d'acord amb les característiques de l'actuació, per part dels serveis tècnics municipals. Igualment, aquestes instal·lacions tan sols seran realitzades pels Serveis Municipals, quan es tracti d'elements disponibles per part del propi Ajuntament, restant exclòs el muntatge d'instal·lacions que no siguin de titularitat municipi, bé per no disposar-ne, bé per no haver-n’hi en existències en el moment que calgués dur-lo a terme.

 

Epígraf 3 – Utilització local antic Patronat d’Esports

 

Epígraf 4 – Tarifa reduïda

L'Ajuntament, quan consideri que l'actuació a desenvolupar a la Sala Kursaal presenta característiques d'especial interès públic i/o social, podrà acordar la reducció de les tarifes en un 50%. Tanmateix, l'aplicació d'aquesta tarifa reduida implicarà l'obligació per al promotor de incorporar en tots els suports i mitjans publicitaris en els quals es difongui la celebració de l'actuació, que aquesta compta amb el suport de l'Ajuntament de Valls.

 

Article 6è. NORMES DE GESTIÓ

1.- Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe, exigint-se el dipòsit previ de l'import de les mateixes en presentar la sol·licitud de l'autorització de l'aprofitament.

2.-En el cas de denegar-se l'autorització, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució del dipòsit previ constituït.

3.- Per a l'aprofitament especial dels béns municipals que es relacionen, serà necessària la constitució d'una fiança en funció del tipus d’activitat a realitzar: 100,00 € per activitats sense públic; 300,00 € activitats obertes al públic. Tot això amb caràcter previ a la utilització, a fi de garantir la cobertura de l'arranjament dels possibles desperfectes. Es procedirà a la devolució de la fiança una vegada es comprovi que les instal·lacions han estat deixades en les degudes condicions d'ús i neteja.

 

Article 7è. INFRACCIONS I SANCIONS

Per tot allò que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb allò que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica