25. TAXA PEL SERVEI DE DIPÒSIT MUNICIPAL DE RUNES

TAXA PEL SERVEI DE DIPÒSIT MUNICIPAL DE RUNES

 

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA

En ús del que preveuen els articles 20 i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la mateixa norma, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització del dipòsit de runes, que es regirà per la present ordenança fiscal.

 

Article 2.- FET TRIBUTARI

Constitueix el fet tributari de la taxa la utilització del dipòsit de runes, tant si es gestiona de forma directa o indirecta.

 

Article 3.- SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius de la taxa, com a contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin i/o resultin beneficiats per la utilització del dipòsit de runes.

 

Article 4.- QUOTA TRIBUTÀRIA

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents (Preus en €):

 

  • RUNA: Pedres i residus d’excavació de terrenys, restes de formigó, aglomerats, obres de fàbrica i materials petits procedents d’enderrocs.
  •  
  • RUNA BRUTA: Restes d’obres, runes amb continguts d’embalatges, i enderrocs no selectius amb percentatges alts de residus no admissibles.
  •  
  • RUNA MIXTA: Residus de la construcció que no pertanyen a les tipologies anteriors.

 

Article 5.- CONTRET I PERÍODE IMPOSITIU

La taxa s'acreditarà a l'inici de la prestació del servei o a la sol·licitud expressa de l'interessat.

 

Article 6.- DECLARACIÓ, INGRÉS I NOTIFICACIÓ

Tant la declaració, l'ingrés i la notificació, queden realitzats en el moment de sol·licitar el servei. La recaptació i liquidació podrà ser efectuada per l’arrendatari, en el seu cas.

Els usuaris habituals del servei podran donar-se d’alta en un registre de grans productors dipositant una fiança de 600 €, que servirà de garantia del pagament de les liquidacions a efectuar. Les liquidacions a aquests grans productors s’efectuaran, amb periodicitat mensual, l´últim dia de cada mes.

 

Article 7.- INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions tributàries, es regiran d'acord amb el que disposa la Llei General Tributària, els seus Reglaments i el que disposen les ordenances.

 

DISPOSICIÓ FINAL

  1. Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica