24. TAXA PER SERVEIS CULTURALS

TAXA PER SERVEIS CULTURALS

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús del que preveuen els articles 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 R.H.L. i de conformitat al que disposen els articles 15 a 19 del propi text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis culturals, es regirà per la present ordenança fiscal.

 

Article 2n. FET TRIBUTARI

Constitueix el fet tributari de la taxa la prestació dels serveis i arrendaments en instal·lacions i edificis de propietat o domini públic local, de caràcter cultural, sigui per gestió directa o per organisme local.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius de la taxa, com a contribuents, les persones físiques i administradors de les jurídiques, així com les entitats que es refereix l’art. 33 de la llei general tributaria, que sol·licitin i o resultin beneficiats pels serveis personals que són objecte d’aquesta ordenança, així com en són responsables, els col·laboradors i representants de les mateixes.

 

Article 4t. BENEFICIS FISCALS

No s’aplicaran exempcions, bonificacions, ni reduccions, per la determinació del deute tributari que els subjectes passius tinguin que satisfer per la taxa, que no siguin especificats en la tarifa d’aquesta ordenança, o atribuïts per llei.

 

Article 5è. QUOTA TRIBUTARIA

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

TAXA PER SERVEIS CULTURALS

Tarifa lloguers:

 

Article 6è. CONTRET I PERÍODE IMPOSITIU

La taxa s’acreditarà a l’inici de la prestació del servei o a la sol·licitud expressa de l’interessat.

 

Article 7è. DECLARACIÓ, PUBLICACIÓ I INGRÉS

La Xarxa de Cultura de Valls, organisme autònom adscrit a la Regidoria de Cultura i Joventut, és l’òrgan responsable de planificar i gestionar l’activitat cultural i escènica d’aquests dos equipaments, tal com estableix l’article 3 dels Estatuts de la Xarxa de Cultura.

Ordinàriament, la cessió d’ús d’aquests dos equipaments queda limitada als espectacles d’arts escèniques o musicals. Les sol·licituds per a l’ús han de ser aprovades o desestimades per la Xarxa de Cultura. Els equipaments sols es poden utilitzar amb les condicions que estableixi la Xarxa.

Les persones o entitats interessades en la utilització dels equipaments han de sol·licitar-ho a la Xarxa de Cultura amb un mínim de dos mesos d’antelació a l’activitat, fent constar el calendari i les activitats que tenen previst de dur a terme. La taxa s’ha d’abonar abans de la utilització dels equipaments. La recaptació i liquidació han d’anar a càrrec de la Xarxa de Cultura, que ho aplicarà a les previsions del seu pressupost. En cas de desistiment per causa del sol·licitant, la Xarxa ha de retornar la totalitat de la taxa satisfeta si el desistiment es comunica com a mínim un mes abans de l’activitat, el 50% si es comunica com a mínim quinze dies abans i el 25% si es comunica com a mínim una setmana abans.

 

Article 8è. INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions tributaries, es regiran d’acord al que disposa la Llei General Tributaria, els seus Reglaments i el que disposen les ordenances.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica