24.- REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE VALLS DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

PREÀMBUL

L'Ajuntament de Valls d'acord amb la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix un conjunt d'ajuts i mesures per tal de pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.

La creació d’un model de reglament es justifica per:

 • La Llei 12/2007, de Serveis Socials i la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, estableixen com a competència municipal i dels serveis socials bàsics les prestacions econòmiques socials d’urgència.
 • La necessitat de fer visibles i normalitzar els serveis socials al sí de les polítiques municipals.
 • La necessitat d’incrementar l’eficàcia dels ajuts, en termes d’equitat, pel pas endavant que implica haver fixat un barem social i econòmic.
 • La necessitat de millorar la coordinació interna municipal, particularment amb la consecució de formes de pagament més àgils.
 • La necessitat de normalitzar el procediment administratiu en la gestió de les prestacions conforme a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La necessitat de guanyar en rigor i criteris objectius, però sense rigideses i, per tant, amb la possibilitat d’atendre casos excepcionals on no concorren tots els requisits d’accessibilitat.

Les prestacions econòmiques contemplades dins el sistema de serveis socials tenen per objecte afavorir l’equitat i la redistribució econòmica entre la població per tal de garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania.

Els criteris d’atorgament el present reglament combinen dues causes que generen la concessió de prestacions:

a. El compliment dels indicadors de baremació econòmica de les persones usuàries (objectivant, d’aquesta manera, la concessió en base als principis d’objectivitat, transparència i imparcialitat del dret públic) .

b. La concessió a discreció del professional social, de forma excepcional, tot i no complir un, o més d’un, dels requisits d’accessibilitat a aquest dret.

Les necessitats socials en un marc socioeconòmic canviant i amb una població potencialment vulnerable, en termes socials i d’inclusió – que és extremadament heterogènia-justifiquen aquesta segona modalitat, en termes de criteris de concessió, tot seguint el principi de la necessària flexibilització en l’atenció dels casos que porten els equips bàsics d’atenció social.

MARC LEGAL

Dins de les competències bàsiques municipals que recull la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local en el seu article 25.2 apartat k) es contempla la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció i en l’article 26 epígraf c) es determinen els serveis a prestar per part de municipis amb més de 20 mil habitants. El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l’actuació de l’administració territorial bàsica el present reglament és subsidiari de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic en matèria de relació amb entitats no lucratives quan les mateixes són prestadores de serveis d’ajuda a la ciutadania.

Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui d’aplicació, entre la qual fem esment del Decret151/2008 Cartera de Serveis Socials, i laLlei18/2007d’habitatge.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. L’objecte i finalitats

L’objecte del present reglament és regular les prestacions, tant econòmiques com materials, que atenen necessitats socials i el seu procediment de concessió. S’entén per prestacions materials – a diferencia de les econòmiques -aquelles en que el seu contingut tècnic o material és substituït pel seu equivalent en prestació directa de cost de mercat.

No formen part de l’objecte del present reglament les prestacions que en via administrativa són resoltes per altres nivells d’administració, encara que les mateixes puguin haver estat incoades per part dels serveis tècnics de polítiques socials.

Aquests tipus de prestacions exògenes o no gestionades de forma integra per la

Corporació, els serà d’aplicació la normativa específica que les normativitza tant en matèria de rendes mínimes d’inserció, mèdic, transport, educació, habitatge i anàlogues, desenvolupant els Equips bàsics d’atenció social en aquest cas una funció d’acollida, informació i/o incoació de l’expedient per a la seva ulterior tramitació a altres instàncies d’administració.

S'aplicaran les prestacions en funció de les situacions de carència descrites a continuació:

1. Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix:

 • Ajuts per garantir els subministraments bàsics(d'aigua,llum,gas i butà).
 • Ajuts per lloguers endarrerits i ajuts per lloguer d’habitatge habitual.
 • Ajuts a les despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament.
 • Ajuts per a allotjaments temporals d'urgència per situacions sobrevingudes.
 • Avançament de fiances, avals, pagaments puntuals de quotes d’hipoteques que no puguin ser resoltes per altres mitjans.
 • Ajuts per a reparacions o adaptació de l’habitatge habitual i supressió de barreres arquitectòniques i/o ajuts per a l'eficiència energètica.
 • Ajuts per l’adquisició d’equipaments bàsics.
 • Ajuts per mantenir les condicions mínimes d’higiene de l’habitatge.

2. Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:

 • Avançament de despeses urgents.
 • Pagament d’enterraments de beneficència (segons conveni amb l'empresa prestadora del servei).
 • Ajuts per al trasllat en cas de circumstàncies greus.

3. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:

 • Despeses de tractaments preventius no coberts pel sistema sanitari.
 • Ajuts per l’adquisició, reparació i adaptació d’ulleres.
 • Ajuts per ortopèdies i pròtesi.
 • Ajuts per a medicaments.

4. Desplaçaments habituals per necessitats formatives, d’atenció sanitària i/o deures inexcusables:

 • Ajuts al transport per a formació i/o orientació laboral.
 • Desplaçaments per a deures inexcusables de caire judicial.
 • Desplaçaments per rebre atenció sanitària.

5. Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i roba i calçat:

 • Ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència.
 • Ajuts per dietes especials.
 • Ajuts per alimentació infantil i higiene/lactància.
 • Ajuts per a roba i calçat.

6. Atenció als infants:

 • Ajuts individualitzats a l’escolarització a l’Educació infantil 0-3anys.
 • Ajuts per a material escolar i llibres complementaris als de la convocatòria específica. Només s’atorgaran fora de la convocatòria ordinària a infants arribats fora de termini i/ o per excepcionalitats.
 • Ajuts individuals al transport escolar.
 • Ajuts per a menjador escolar complementàries.
 • Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure.

7. Altres:

 • Ajudes per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors.

Article 2. Persones beneficiàries

Podran ser beneficiaris/àries dels ajuts qualsevol persona o unitat de convivència empadronats a la ciutat que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica greu, urgent i bàsica, de subsistència i per la qual els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l’empitjorament de la situació. Les situacions d’urgència social son valorades pels serveis socials bàsics. En les mateixes condicions es prioritzaran les unitats familiars a càrrec de menors, i aquelles situacions amb necessitat d’atenció especial, com ara persones víctimes de violència o persones dependents o incapacitades en situació de desemparament.

De forma complementària al barem social i econòmic, podran ser excepcionals altres situacions personals i familiars que des de l’informe social es consideri que no poden complir o acollir-se a alguns del requisits contemplats en reglament, per exemple aquelles persones o famílies que per la seva situació social no puguin documentar un determinat requisit i el professional social consideri que pot fer excepció.

La situació de necessitat econòmica es determina al reglament establint un nivell d’ingressos màxims per a unitat de convivència per a tenir dret a accés a les prestacions.

Article 3. Requisits de les persones beneficiàries

1. Estar empadronat al municipi de Valls, en un termini mínim de 6 mesos previ a la sol·licitud.

1 bis. Podran ser beneficiàries les persones que no acreditin 6 mesos d'empadronament, si procedeixen d'un país en situació de conflicte armat, que:

 • Hagin sol·licitat asil o refugi.
 • Hagin sol·licitat la protecció temporal, arran de la Directiva 2001/55/CE de 3 de març.

2. La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos establerts.

2 bis. Per a les persones nouvingudes que hagin sol·licitat asil o refugi, o bé que hagin sol·licitat la protecció temporal, arran de la Directiva 2001/55/CE de 3 de març, en cas d'estar acollides temporalment en l'habitatge d'un nucli familiar de la població, només es tindran en compte els ingressos de la família sol·licitant d'asil, refugi o protecció internacional.

Operativament s’ha establert com a nivell d’ingressos màxims un índex de referència públic, actualitzable cada any. Aquest llindar s’expressa en relació a la xifra anual de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Aquest indicador s'actualitzarà anualment en funció del que estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Per al càlcul dels ingressos màxims de la unitat de convivència, s'aplicarà un increment de 0,3 per al segon membre, sigui adult o infant, i 0,15 per 3r membre i següents.

La fórmula aplicable és:

Unitat de consum de la llar = 1 + (a x 0,3) + (b x 0,15)

a = 2n membre

b = nombre de menors i adults a partir del 3r membre de la unitat familiar.

El resultat es multiplicarà per l'IRSC .

Els supòsits d’ingressos queden recollits a l’annex1.

D’acord amb el principi d’equitat i la consecució del millor atorgament possible enfront unes necessitats, la situació econòmica es calcula en funció dels ingressos obtinguts per la unitat de convivència en els darrers 6 mesos. Per al càlcul de la situació econòmica es tenen en compte tant els rendiments del treball, com les rendes de l’activitat econòmica, patrimoni mobiliari i immobiliari,altres prestacions,etc.

En cas de nuclis familiars en els que consta la guarda compartida de l'infant, tant si aquest és considerat el segon membre del nucli, o tercer i següents es comptarà a efectes de càlcul d'ingressos el 50% de l'infant. Si és el segon membre,un 0,15, i si és tercer membre o següent, 0,075.

Així mateix, l'import de l'ajut a concedir, serà el 50% de l'estipulat, atès que l'altre 50% l'ha de proporcionar el progenitor que ostenta la guarda compartida.

Aquest aspecte s’ha d’acreditar mitjançant la sentència de separació o divorci.

3. No disposar de béns immobles diferents a l’habitatge habitual, envers als quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; llevat de situacions acreditades de separacions matrimonials o divorci, o altres circumstàncies anàlogues, en què s’hagi assignat judicialment el dret d’ús i gaudi de l’habitatge familiar a l’altre cònjuge o parella; ni rendes d’activitat econòmica, ni de capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut.

4. No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

Excepcions:

De forma excepcional i amb caràcter d’urgència poden restar exempts d’algun dels requisits les prestacions que tenen un absolut caràcter peremptori i de mínim de suficiència, els ajuts d'aliments i ajuts de farmàcia, i els ajuts per al desplaçament de persones residents en altres poblacions. Aquests seran efectius previ informe tècnic que argumenti l’especial necessitat.

Per la naturalesa d’aquests ajuts i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei38/2003,de17denovembre, general de subvencions.

Article 4. Obligacions de les persones beneficiàries.

 1. Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les prestacions aportant els documents justificatius necessaris per l’acreditació corresponent quan l’Ajuntament no ho pugui obtenir per mitjans propis, i autoritzar l’Ajuntament de Valls per fer les comprovacions corresponents.
 2. Complir amb el pla de treball individual /familiar acordat amb el professional de referència dels serveis socials bàsics que haurà d’incloure: mesures formatives, d’inserció social/laboral, escolarització i atenció sanitària dels infants, o tractament terapèutic segons les circumstàncies del casA aquests efectes, les mesures formatives i/o d'inserció laboral, poden efectuar-se en entitats degudament acreditades i/o mitjançant els canals del propi Ajuntament. Aquest poden ser els habituals de l'entitat local Vallsgenera o bé dins el catàleg de programes de la Regidoria de Benestar Social. Resten exemptes de contraprestació, compromís o obligació per part de l’usuari per tractar-se de prestacions que tenen un absolut caràcter peremptori i de mínim de suficiència, els ajuts d'aliments.
 3. Acceptar les ofertes de treball, qualsevol que sigui la seva naturalesa formulades pels serveis públics d’ocupació o altres institucions competents, sempre que no s’acrediti impediment documentalment.
 4. Comunicar als serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Valls les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o unitat familiar que puguin modificar les circumstàncies que van provocar la sol·licitud i resolució.
 5. Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar i justificar el destí mitjançant la presentació de factures i documents acreditatius de la despesa.
 6. Fer-se càrrec de la part de la despesa en el cas que la prestació només prevegi una part del cost total.
 7. Comunicar als serveis bàsics d’atenció social l’obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat

Article 5. Incompatibilitats de les prestacions econòmiques

L'obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat, que cobreixen el finançament del 100% de la despesa.

L'obtenció d'ajudes per part de l'Administració pública per al manteniment de les necessitats bàsiques, d'acord a futurs plans de contingència de persones nouvingudes sol·licitants d'asil, refugi o protecció internacional, limitarà l'aportació d'ajuts si cobreixen el mateix concepte.

Article 6. Criteris d'atorgament.

D’acord el present reglament l’atorgament de les prestacions econòmiques d’urgència social restarà subjecte en general a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament. Per aquest motiu s’habilitarà en el pressupost les següents partides:

 • Ajuts d’emergència social

 • Ajuts a la infància

 • Ajuts a l’escolarització

L’informe tècnic dels professionals dels serveis socials bàsics se sustentarà en els requisits que es disposen en aquest reglament, sense perjudici que el professional pugui proposar excepcions d’acord amb els objectius acordats en el pla de treball individual/familiar i de passant la casuística concreta que així ho requereixi.

L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, permet l’esmentada aprovació de la prestació. Aquest informe que determinarà la prescripció, modalitat i quantia de la prestació anirà acompanyat d’una valoració econòmica i social.

 • Valoració econòmica. Per establir la situació econòmica de la persona física o unitat familiar es consideraran els ingressos nets percebuts durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud pel conjunt de membres de la llar. (Rendiment net simple). El ingressos es componen de:

 -Ingressos del treball per compte d’altri.

- Beneficis i pèrdues del treball per compte propi.

- Prestacions socials.

- Rendes de capital i de la propietat.

- Transferències rebudes i pagades a altres llars.

- Ingressos percebuts per infants a càrrec.

- Resultats de declaracions d’impostos.

La situació de necessitat econòmica es determinarà establint un nivell d’ingressos màxims per a unitat familiar per tal de tenir dret d’accés a les prestacions econòmiques d’urgència social. Segons fórmula i taules.

En el cas de residència en habitatge gravat per quotes hipotecàries i/o lloguer, es tindrà en compte la despesa que suposa el manteniment del mateix, descomptant com a màxim el 30% del llindar d’ingressos indicat per accedir als ajuts.

Resultant, com a màxim les minoracions per a la quantia dels ajuts recollides a l’annex 3.

 • Per tal d’acreditar la situació dels ingressos de la unitat familiar, d’acord amb la signatura d’autorització de consulta de dades fiscals, es podrà verificar des de l’administració. En cas que algun dels ingressos no sigui accessible a la consulta, es podrà sol·licitar:

- Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar corresponents als 6 darrers mesos, o altres que es determinin.

- En el cas de treballadors per compte d’altri: original i fotocòpia del contracte de treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral.

- En el cas de treballadors autònoms: dues darreres liquidacions trimestrals d’IRPF i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del darrer any.

- Justificant del capital mobiliari en què constin els rendiments i els saldos de tots els comptes oberts a nom de la persona sol·licitant.

- Declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar, segons model que es facilita, únicament en el supòsit en què quedi suficientment justificada la impossibilitat d’aportar la documentació requerida en els apartats anteriors.

- Certificat de percebre o no pensions de l’Administració pública i en cas afirmatiu de la seva quantia.

- Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, últims rebuts de préstecs bancaris,despeses d’aigua, llum i gas...

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

- Certificat del registre de la propietat de la situació patrimonial dins i fora del territori.

- En el cas de deducció de l’habitatge habitual per a l’accés als ajuts, cal incloure com a ingressos la subvenció per al lloguer del mateix, en cas que s’hagi percebut.

 • Valoració social. Els professionals dels serveis socials bàsics realitzaran un diagnòstic de la situació social de la unitat familiar on es realitzin consideracions especials de cada cas i, si s’escau, es raoni la no aplicabilitat del barem econòmic, i faran proposta de resolució.

 • Procediment de resolució: un cop presentada la sol·licitud d’ajuda social, s’efectuarà la valoració econòmica i social de la necessitat, i s’emetrà informe proposta que el tècnic referent de l’expedient social elevarà a l’òrgan competent per resoldre.

 • Òrgan competent per resoldre: Presidència o regidor en qui delegui.

  En cas d’extrema necessitat i/o urgència es podrà resoldre d’ofici, sempre amb el corresponent informe tècnic.

 • Denegació

Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què, tot i complir amb els requisits establerts pugui concórrer alguna de les següents circumstàncies:

1) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.

2) Que la persona sol·licitant no resideixi, efectivament,al municipi.

3) Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.

4) Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la persona sol·licitant.

5) Que l’ajuda sol·licitada no sigui adequada per a la resolució de la problemàtica plantejada, o que la seva mera concessió no sigui suficient per a la resolució de la problemàtica plantejada.

6) Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud hagi estat extingida o revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions establertes en la seva concessió.

7) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada, inclús quan la persona sol·licitant reuneixi els requisits per a la concessió.

8) Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats per si mateixa i/o amb el suport dels seus familiars, representants legals o guardadors de fet.

9) Que correspongui l’atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la prestació o per raó de residència a una altra administració pública.

10) Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels serveis socials bàsics, estimin la seva denegació de forma motivada.

Article 7. Comprovació dels recursos i seguiment.

L’Ajuntament podrà comprovar que els recursos i/o prestacions socials de contingut econòmic als que pogués tenir dret la persona sol·licitant o els membres de la seva unitat de convivència s’hagin destinat a la finalitat per a la qual foren concedides.

Article 8. Control financer i justificació de la despesa.

La justificació de la despesa s’acreditarà en el termini màxim de 10 dies a la data de cobrament per les factures dels pagaments i despeses realitzats, els quals hauran de complir els requisits reglamentàriament establerts, mitjançant documents de valor probatori.

Si no existeix justificació dins el termini establert, s’iniciaran els tràmits necessaris per a que es reintegri la quantitat rebuda i, així mateix, la manca de justificació o la justificació incorrecta pot ser motiu de denegació d’una altra ajuda posterior.

Sens perjudici del que es disposa, i davant de determinades situacions extremes que hauran de quedar definides i motivades en el corresponent expedient, a la persona perceptora no se li requerirà la justificació de la despesa pels mitjans determinats amb caràcter general, sinó mitjançant qualsevol altre mitjà admissible en dret, essent possible realitzar-la mitjançant l’informe corresponent dels equips bàsics d’atenció social corresponents.

La justificació s’haurà d’efectuar en el termini màxim dels 10 dies següents al cobrament de la concessió. Si no existeix tal justificació dins el termini establert, s’iniciaran els tràmits necessaris per tal que es reintegri la quantitat rebuda i, així mateix, la manca de justificació o la justificació incorrecta de l’ajuda rebuda pot ser motiu de denegació d’una altra ajuda posterior.

Article 9. Dotació pressupostària.

Les prestacions econòmiques d’aquest reglament aniran a càrrec de les partides 20305-23100-48005 i 20305-23100-48008.

Aquestes partides podran ser incrementades mitjançant les modificacions de crèdit necessàries per tal de poder atendre a totes les persones en situació de vulnerabilitat social.

ANNEXOS 1, 2 I 3

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica