24.- REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE VALLS DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL
 
PREÀMBUL
 
L'Ajuntament de Valls d'acord amb la normativa europea, estatal i autonòmica en
matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials, estableix un conjunt d'ajuts i mesures per tal de pal·liar
les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de
convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.
La creació d’un model de reglament es justifica per:
La Llei 12/2007, de Serveis Socials i la Llei 13/2006, de prestacions socials de
caràcter econòmic, estableixen com a competència municipal i dels serveis socials
bàsics les prestacions econòmiques socials d’urgència.
La necessitat de fer visibles i normalitzar els serveis socials al sí de les polítiques
municipals.
La necessitat d’incrementar l’eficàcia dels ajuts, en termes d’equitat, pel pas endavant
que implica haver fixat un barem social i econòmic.
La necessitat de millorar la coordinació interna municipal, particularment amb la
consecució de formes de pagament més àgils.
La necessitat de normalitzar el procediment administratiu en la gestió de les
prestacions conforme a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. La necessitat de guanyar en rigor i criteris
objectius, però sense rigideses i, per tant, amb la possibilitat d’atendre casos
excepcionals on no concorren tots els requisits d’accessibilitat.
Les prestacions econòmiques contemplades dins el sistema de serveis socials tenen
per objecte afavorir l’equitat i la redistribució econòmica entre la població per tal de
garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania.
 
Els criteris d’atorgament el present reglament combinen dues causes que generen la
concessió de prestacions:
a. El compliment dels indicadors de baremació econòmica de les persones usuàries
(objectivant, d’aquesta manera, la concessió en base als principis d’objectivitat,
transparència i imparcialitat del dret públic)
b. La concessió a discreció del professional social, de forma excepcional, tot i no
complir un, o més d’un, dels requisits d’accessibilitat a aquest dret.
Les necessitats socials en un marc socioeconòmic canviant i amb una població
potencialment vulnerable, en termes socials i d’inclusió – que és extremadament
heterogènia - justifiquen aquesta segona modalitat, en termes de criteris de concessió,
tot seguint el principi de la necessària flexibilització en l’atenció dels casos que porten
els equips bàsics d’atenció social.
 
MARC LEGAL
 
Dins de les competències bàsiques municipals que recull la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les bases de règim local en el seu article 25.2 apartat k) es contempla
la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció i en l’article 26 epígraf c) es
determinen els serveis a prestar per part de municipis amb més de 20 mil habitants. El
present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de
prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar
l’actuació de l’administració territorial bàsica el present reglament és subsidiari de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic en matèria de
relació amb entitats no lucratives quan les mateixes són prestadores de serveis
d’ajuda a la ciutadania.
Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui
d’aplicació, entre la qual fem esment del Decret 151/2008 Cartera de Serveis Socials, i
la Llei 18/2007 d’habitatge.
 
DISPOSICIONS GENERALS
 
Article 1. L’objecte i finalitats
L’objecte del present reglament és regular les prestacions, tant econòmiques com
materials, que atenen necessitats socials i el seu procediment de concessió. S’entén
per prestacions materials – a diferencia de les econòmiques - aquelles en que el seu
contingut tècnic o material és substituït pel seu equivalent en prestació directa de cost
de mercat.
No formen part de l’objecte del present reglament les prestacions que en via
administrativa són resoltes per altres nivells d’administració, encara que les mateixes
puguin haver estat incoades per part dels serveis tècnics de polítiques socials.
Aquests tipus de prestacions exògenes o no gestionades de forma integra per la
Corporació, els serà d’aplicació la normativa específica que les normativitza tant en
matèria de rendes mínimes d’inserció, mèdic, transport, educació, habitatge i
anàlogues, desenvolupant els Equips bàsics d’atenció social en aquest cas una funció
d’acollida, informació i/o incoació de l’expedient per a la seva ulterior tramitació a
altres instàncies d’administració.
 
S'aplicaran les prestacions en funció de les situacions de carència descrites a
continuació:
1. Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o manteniment
de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix:
- Ajuts per garantir els subministraments bàsics (d'aigua, llum, gas i butà)
- Ajuts per lloguers endarrerits i ajuts per lloguer d’habitatge habitual- Ajuts a les
despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per
desnonament.
- Ajuts per a allotjaments temporals d'urgència per situacions sobrevingudes.
- Avançament de fiances, avals, pagaments puntuals de quotes d’hipoteques que no
puguin ser resoltes per altres mitjans.
- Ajuts per a reparacions o adaptació de l’habitatge habitual i supressió de barreres
arquitectòniques i/o ajuts per a l'eficiència energètica.
- Ajuts per l’adquisició d’equipaments bàsics.
- Ajuts per mantenir les condicions mínimes d’higiene de l’habitatge.
 
2. Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:
- Avançament de despeses urgents.
- Pagament d’enterraments de beneficència (segons conveni amb l'empresa
prestadora del servei)
- Ajuts per al trasllat en cas de circumstàncies greus.
 
3. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:
- Despeses de tractaments preventius no coberts pel sistema sanitari
- Ajuts per l’adquisició, reparació i adaptació d’ulleres.
- Ajuts per ortopèdies i pròtesi.
- Ajuts per a medicaments.
 
4. Desplaçaments habituals per necessitats formatives, d’atenció sanitària i/o
deures inexcusables:
Ajuts al transport per a formació i/o orientació laboral
Desplaçaments per a deures inexcusables de caire judicial
Desplaçaments per rebre atenció sanitària
 
5. Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i roba i calçat:
Ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència
Ajuts per dietes especials
Ajuts per alimentació infantil i higiene/lactància.
Ajuts per a roba i calçat.
 
6. Atenció als infants:
- Ajuts individualitzats a l’escolarització a l’Educació infantil 0-3 anys.
- Ajuts per a material escolar i llibres complementaris als de la convocatòria específica.
Només s’atorgaran fora de la convocatòria ordinària a infants arribats fora de termini i/
o per excepcionalitats.
- Ajuts individuals al transport escolar.
- Ajuts per a menjador escolar complementàries.
- Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure.
 
7. Altres:
- Ajudes per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat que no puguin ser
ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors.
 
Article 2. Persones beneficiàries
Podran ser beneficiaris/àries dels ajuts qualsevol persona o unitat de convivència
empadronats a la ciutat que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica greu,
urgent i bàsica, de subsistència i per la qual els ajuts establerts siguin necessaris per
tal de contenir o evitar l’empitjorament de la situació. Les situacions d’urgència social
son valorades pels serveis socials bàsics. En les mateixes condicions es prioritzaran
les unitats familiars a càrrec de menors, i aquelles situacions amb necessitat d’atenció
especial, com ara persones víctimes de violència o persones dependents o
incapacitades en situació de desemparament.
De forma complementària al barem social i econòmic, podran ser excepcionals altres
situacions personals i familiars que des de l’informe social es consideri que no poden
complir o acollir-se a alguns del requisits contemplats en reglament, per exemple
aquelles persones o famílies que per la seva situació social no puguin documentar un
determinat requisit i el professional social consideri que pot fer excepció.
La situació de necessitat econòmica es determina al reglament establint un nivell
d’ingressos màxims per a unitat de convivència per a tenir dret a accés a les
prestacions.
 
Article 3. Requisits de les persones beneficiàries
1. Estar empadronat al municipi de Valls, en un termini mínim de 6 mesos previ
a la sol·licitud.
 
2. La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos
establerts
Operativament s’ha establert com a nivell d’ingressos màxims un índex de
referència públic, actualitzable cada any. Aquest llindar s’expressa en relació a la xifra
anual de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
Aquest indicador s'actualitzarà anualment en funció del que estableixi la Llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Per al càlcul dels ingressos màxims de la unitat de convivència, s'aplicarà un
increment de 0,3 per al segon membre, sigui adult o infant, i 0,15 per 3r membre i
següents.
La fórmula aplicable és:
Unitat de consum de la llar = 1 + (a x 0,3) + (b x 0,15)
a = 2n membre
b = nombre de menors i adults a partir del 3r membre de la unitat familiar
El resultat es multiplicarà per l'IRSC
Els supòsits d’ingressos queden recollits a l’annex 1.
D’acord amb el principi d’equitat i la consecució del millor atorgament possible enfront
unes necessitats, la situació econòmica es calcula en funció dels ingressos obtinguts
per la unitat de convivència en els darrers 6 mesos. Per al càlcul de la situació
econòmica es tenen en compte tant els rendiments del treball, com les rendes de
l’activitat econòmica, patrimoni mobiliari i immobiliari, altres prestacions, etc.
En cas de nuclis familiars en els que consta la guarda compartida de l'infant, tant si
aquest és considerat el segon membre del nucli, o tercer i següents es comptarà a
efectes de càlcul d'ingressos el 50% de l'infant. Si és el segon membre, un 0,15, i si és
tercer membre o següent, 0,075.
Així mateix, l'import de l'ajut a concedir, serà el 50% de l'estipulat, atès que l'altre 50%
l'ha de proporcionar el progenitor que ostenta la guarda compartida.
Aquest aspecte s’ha d’acreditar mitjançant la sentència de separació o divorci.
 
3. No disposar de béns immobles diferents a l’habitatge habitual, envers als quals
es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; llevat de situacions
acreditades de separacions matrimonials o divorci, o altres circumstàncies
anàlogues, en què s’hagi assignat judicialment el dret d’ús i gaudi de l’habitatge
familiar a l’altre cònjuge o parella; ni rendes d’activitat econòmica, ni de capital que
proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual
se sol·licita l’ajut.
 
4. No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions
que puguin cobrir la necessitat sorgida.
Excepcions:
De forma excepcional i amb caràcter d’urgència poden restar exempts d’algun dels
requisits les prestacions que tenen un absolut caràcter peremptori i de mínim de
suficiència, els ajuts d'aliments i ajuts de farmàcia, i els ajuts per al desplaçament
de persones residents en altres poblacions. Aquests seran efectius previ informe
tècnic que argumenti l’especial necessitat.
Per la naturalesa d’aquests ajuts i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de
beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Article 4. Obligacions de les persones beneficiàries.
 
Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les prestacions aportant els documents
justificatius necessaris per l’acreditació corresponent quan l’Ajuntament no ho pugui
obtenir per mitjans propis, i autoritzar l’Ajuntament de Valls per fer les comprovacions
corresponents.
Complir amb el pla de treball individual /familiar acordat amb el professional de
referència dels serveis socials bàsics que haurà d’incloure: mesures formatives,
d’inserció social/laboral, escolarització i atenció sanitària dels infants, o
tractament terapèutic segons les circumstàncies del cas.
A aquests efectes, les mesures formatives i/o d'inserció laboral, poden efectuar-se
en entitats degudament acreditades i/o mitjançant els canals del propi Ajuntament.
Aquest poden ser els habituals de l'entitat local Vallsgenera o bé dins el catàleg de
programes de la Regidoria de Benestar Social.
Resten exemptes de contraprestació, compromís o obligació per part de l’usuari
per tractar-se de prestacions que tenen un absolut caràcter peremptori i de mínim
de suficiència, els ajuts d'aliments.
Acceptar les ofertes de treball, qualsevol que sigui la seva naturalesa formulades pels
serveis públics d’ocupació o altres institucions competents, sempre que no s’acrediti
impediment documentalment.
Comunicar als serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Valls les variacions o canvis
existents en la situació social i econòmica de la persona o unitat familiar que puguin
modificar les circumstàncies que van provocar la sol·licitud i resolució.
Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar i justificar el destí mitjançant la
presentació de factures i documents acreditatius de la despesa.
Fer-se càrrec de la part de la despesa en el cas que la prestació només prevegi una
part del cost total.
Comunicar als serveis bàsics d’atenció social l’obtenció d’altres ajudes per a la
mateixa finalitat.
 
Article 5. Incompatibilitats de les prestacions econòmiques
 
L'obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat, que cobreixen el finançament del
100% de la despesa.
 
Article 6. Criteris d'atorgament.
 
D’acord el present reglament l’atorgament de les prestacions econòmiques d’urgència
social restarà subjecte en general a la disponibilitat pressupostària d’aquest
Ajuntament. Per aquest motiu s’habilitarà en el pressupost les següents partides:
Ajuts d’emergència social
Ajuts a la infància
Ajuts a l’escolarització
L’informe tècnic dels professionals dels serveis socials bàsics se sustentarà en els
requisits que es disposen en aquest reglament, sense perjudici que el professional
pugui proposar excepcions d’acord amb els objectius acordats en el pla de treball
individual/ familiar i depassant la casuística concreta que així ho requereixi.
L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació indicarà el
fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, permet l’esmentada
aprovació de la prestació. Aquest informe que determinarà la prescripció, modalitat i
quantia de la prestació anirà acompanyat d’una valoració econòmica i social.
Valoració econòmica. Per establir la situació econòmica de la persona física o unitat
familiar es consideraran els ingressos nets percebuts durant els sis mesos anteriors a
la data de sol·licitud pel conjunt de membres de la llar. (Rendiment net simple). El
ingressos es componen de:
Ingressos del treball per compte d’altri
Beneficis i pèrdues del treball per compte propi
Prestacions socials
Rendes de capital i de la propietat
Transferències rebudes i pagades a altres llars
Ingressos percebuts per infants a càrrec
Resultats de declaracions d’impostos
La situació de necessitat econòmica es determinarà establint un nivell d’ingressos
màxims per a unitat familiar per tal de tenir dret d’accés a les prestacions
econòmiques d’urgència social. Segons fórmula i taules.
En el cas de residència en habitatge gravat per quotes hipotecàries i/o lloguer, es
tindrà en compte la despesa que suposa el manteniment del mateix, descomptant com
a màxim el 30% del llindar d’ingressos indicat per accedir als ajuts.
Resultant, com a màxim les minoracions per a la quantia dels ajuts recollides a l’annex
3.
Per tal d’acreditar la situació dels ingressos de la unitat familiar, d’acord amb la
signatura d’autorització de consulta de dades fiscals, es podrà verificar des de
l’administració. En cas que algun dels ingressos no sigui accessible a la
consulta, es podrà sol·licitar:
Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els
membres de la unitat familiar corresponents als 6 darrers mesos, o altres
que es determinin.
En el cas de treballadors per compte d’altri: original i fotocòpia del contracte de
treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin
activitat laboral.
En el cas de treballadors autònoms: dues darreres liquidacions trimestrals
d’IRPF i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas,
declaració de responsabilitat dels ingressos que té.
Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda
del darrer any.
Justificant del capital mobiliari en què constin els rendiments i els saldos de tots
els comptes oberts a nom de la persona sol·licitant.
Declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar, segons model que es facilita,
únicament en el supòsit en què quedi suficientment justificada la
impossibilitat d’aportar la documentació requerida en els apartats anteriors.
Certificat de percebre o no pensions de l’Administració pública i en cas
afirmatiu de la seva quantia.
Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge,
últims rebuts de préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas...
Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de
separació i quan no es compleix aquesta mesura).
Certificat del registre de la propietat de la situació patrimonial dins i fora del
territori.
En el cas de deducció de l’habitatge habitual per a l’accés als ajuts, cal incloure
com a ingressos la subvenció per al lloguer del mateix, en cas que s’hagi
percebut
Valoració social. Els professionals dels serveis socials bàsics realitzaran un
diagnòstic de la situació social de la unitat familiar on es realitzin consideracions
especials de cada cas i, si s’escau, es raoni la no aplicabilitat del barem econòmic, i
faran proposta de resolució.
Procediment de resolució: un cop presentada la sol·licitud d’ajuda social, s’efectuarà
la valoració econòmica i social de la necessitat, i s’emetrà informe proposta que el
tècnic referent de l’expedient social elevarà a l’òrgan competent per resoldre.
Òrgan competent per resoldre: Presidència o regidor en qui delegui.
En cas d’extrema necessitat i/o urgència es podrà resoldre d’ofici, sempre amb el
corresponent informe tècnic.
Denegació
Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què, tot i complir amb els requisits
establerts pugui concórrer alguna de les següents circumstàncies:
La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.
Que la persona sol·licitant no resideixi, efectivament, al municipi.
Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.
Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la
persona sol·licitant.
Que l’ajuda sol·licitada no sigui adequada per a la resolució de la problemàtica
plantejada, o que la seva mera concessió no sigui suficient per a la resolució de la
problemàtica plantejada.
Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud hagi estat extingida o
revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions
establertes en la seva concessió.
El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones
sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada, inclús quan la
persona sol·licitant reuneixi els requisits per a la concessió.
 
 
Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats
per si mateixa i/o amb el suport dels seus familiars, representants legals o guardadors
de fet.
Que correspongui l’atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la
prestació o per raó de residència a una altra administració pública.
Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels serveis
socials bàsics, estimin la seva denegació de forma motivada.
 
Article 7. Comprovació dels recursos i seguiment.
 
L’Ajuntament podrà comprovar que els recursos i/o prestacions socials de contingut
econòmic als que pogués tenir dret la persona sol·licitant o els membres de la seva
unitat de convivència s’hagin destinat a la finalitat per a la qual foren concedides.
 
Article 8. Control financer i justificació de la despesa.
 
La justificació de la despesa s’acreditarà en el termini màxim de 10 dies a la data de
cobrament per les factures dels pagaments i despeses realitzats, els quals hauran de
complir els requisits reglamentàriament establerts, mitjançant documents de valor
probatori.
Si no existeix justificació dins el termini establert, s’iniciaran els tràmits necessaris per
a que es reintegri la quantitat rebuda i, així mateix, la manca de justificació o la
justificació incorrecta pot ser motiu de denegació d’una altra ajuda posterior.
Sens perjudici del que es disposa, i davant de determinades situacions extremes que
hauran de quedar definides i motivades en el corresponent expedient, a la persona
perceptora no se li requerirà la justificació de la despesa pels mitjans determinats amb
caràcter general, sinó mitjançant qualsevol altre mitjà admissible en dret, essent
possible realitzar-la mitjançant l’informe corresponent dels equips bàsics d’atenció
social corresponents.
La justificació s’haurà d’efectuar en el termini màxim dels 10 dies següents al
cobrament de la concessió. Si no existeix tal justificació dins el termini establert,
s’iniciaran els tràmits necessaris per tal que es reintegri la quantitat rebuda i, així
mateix, la manca de justificació o la justificació incorrecta de l’ajuda rebuda pot ser
motiu de denegació d’una altra ajuda posterior.
 
Article 9. Dotació pressupostària.
 
Les prestacions econòmiques d’aquest reglament aniran a càrrec de les partides
20305-23100-48005 i 20305-23100-48008.
Aquestes partides podran ser incrementades mitjançant les modificacions de crèdit
necessàries per tal de poder atendre a totes les persones en situació de vulnerabilitat
social.
 
 
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica