23.- REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA BIBILIOTECA CARLES CARDO DE VALLS

REGLAMENT D'US I FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA CARLES CARDO DE VALLS
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és establir les normes fonamentals necessàries que han
de regir l’ordre intern de la Biblioteca Carles Cardó de Valls, que s’emplaça al carrer
de Sant Pere, núm. 2, així com establir l’organització i el funcionament del Servei per
tal de garantir els drets dels ciutadans a l’accés a la informació, l’educació i la cultura.
 
Article 2. Missió
La missió de la Biblioteca Carles Cardó de Valls és facilitar a tota la ciutadania,
mitjançant els recursos materials i la col·lecció bibliogràfica i documental, l’accés lliure
a la informació, al coneixement i a la cultura, així com actuar com a agent actiu en la
promoció de la lectura.
 
Article 3. Abast
El present reglament regeix per a totes les activitats que es portin a terme dins les
dependències de la Biblioteca. També seran d'aplicació a les activitats que es puguin
realitzar fora del recinte bibliotecari en tot allò que els hi sigui adient.
 
Article 4. Definicions
Als efectes d'aquest reglament, s'entén:
Document: tot objecte que es troba a disposició del públic per a la seva consulta o
préstec, com els llibres, revistes, diaris, CD, DVD, etc.
Usuari: tota persona que utilitza els serveis de la Biblioteca.
 
CAPÍTOL II. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
Article 5. Condicions generals d’accés
 
1. La Biblioteca és un Servei públic municipal obert a tots els ciutadans i ciutadanes,
els dies i els horaris establerts.
En l'Annex 1 s'especifica l'horari d'obertura del servei.
 
2. Utilitzar la Biblioteca comporta acceptar aquesta normativa d’ús, les normatives
específiques que es desenvolupin per utilitzar espais i activitats concrets, i les
ordenances municipals vigents.
 
3. Quan calgui, el personal de la Biblioteca pot demanar la identificació dels usuaris, i
pot restringir-hi l’accés o expulsar del recinte –de forma temporal o permanent- les
persones que incompleixin aquesta normativa d’ús o altres formes bàsiques de
convivència i civisme: persones que manifestin actituds violentes, agressives o
provoquin aldarulls; les que mostrin signes d’estat d’embriaguesa o d’estar sota els
efectes d’alguna droga.
 
Article 6. Menors
1. Els infants de fins a 8 anys inclosos han d’anar acompanyats d’una persona adulta
que se’n responsabilitzi, i no se’ls pot deixar sols a la sala infantil ni a cap altre servei o
activitat si no s’autoritza expressament. Es pot demanar l’autorització del pare, la mare
o el tutor per als serveis o activitats que així ho requereixin. La Biblioteca no es fa
responsable de la cura, la vigilància i el control dels menors d’edat.
2. Els infants de fins a 12 anys inclosos han d’utilitzar obligatòriament la secció infantil.
Només podran accedir a la resta de seccions per a realitzar consultes puntuals al
taulell.
L'espai de la secció infantil disposa d’una àrea delimitada amb tancament acústic
destinada als infants de fins a 6 anys i als adults que els acompanyin, on poden
explicar-los contes en un to de veu moderat.
3. Els joves de 13 a 15 anys inclosos utilitzaran els punts de lectura de la planta baixa.
 
Article 7. Carnet de la Biblioteca
1. El carnet de la Biblioteca és el document que identifica una persona com a usuària
de la Biblioteca de Valls o de les altres biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya (SLPC).
2. El carnet és personal i intransferible. El poden obtenir tant les persones adultes com
les menors degudament autoritzades pels seus pares o tutors. La seva vigència és
il·limitada.
3. Per a l'obtenció del carnet de la Biblioteca cal emplenar i signar personalment el
formulari disposat a aquest efecte, aportant dues fotografies de carnet i acreditant la
residència habitual. Posteriorment caldrà notificar qualsevol canvi de dades. Per als
menors de 14 anys, la sol·licitud del carnet la farà el pare, la mare o el tutor legal, el
qual es farà responsable de l’ús del carnet mitjançant una signatura d’autorització de
forma presencial a la Biblioteca.
4. El carnet de préstec és gratuït. En cas de pèrdua o deteriorament, l’usuari haurà de
sol·licitar-ne un duplicat i aportar una fotografia de carnet.
5. Les dades personals facilitades són confidencials i rebran el tractament que
determina la vigent Llei de protecció de dades personals.
6. Es pot exigir en dipòsit el carnet de la biblioteca o qualsevol altre document
d’identificació mentre els usuaris facin ús del servei bibliotecari.
7. És obligatori disposar de carnet del SLPC per a fer ús dels serveis de la Biblioteca,
excepte per a la consulta a sala del fons general i el servei de fotocòpies.
8. Les entitats legalment constituïdes poden obtenir el carnet de la biblioteca amb les
condicions que s'indiquen a l'article 17. En aquest cas el carnet tindrà una vigència
anual, susceptible de posteriors renovacions.
 
Article 8. Objectes dels usuaris
1. No es permet l’entrada amb objectes voluminosos, bicicletes, patinets, etc.
2. La Biblioteca no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris, els quals
poden utilitzar les taquilles que hi ha al vestíbul per dipositar-hi els seus objectes
només mentre són a la Biblioteca. No es poden treure les claus de les taquilles fora de
la Biblioteca. La Biblioteca no es fa responsable dels objectes dipositats a les taquilles,
ni dels objectes perduts. Les taquilles es buidaran diàriament.
3. Els objectes de valor que els usuaris es deixin a la Biblioteca i que siguin trobats pel
personal es guardaran durant 15 dies a la Biblioteca. Transcorregut aquest termini, es
dipositaran a l’Oficina d’objectes perduts de l’Ajuntament de Valls.
Article 9. Animals
L’accés d’animals està prohibit en tots els espais de la Biblioteca, a excepció dels
gossos pigall.
Article 10. Aforament i ús dels espais
1. La Biblioteca i les activitats que s’hi organitzen tenen l’aforament limitat, que es
detalla en l'Annex 2. El personal de la Biblioteca té potestat per limitar l’entrada en el
cas que se superi l'aforament de cada espai (sala infantil, sala d'actes, etc.).
2. Cal tenir cura dels espais i fer un bon ús del mobiliari en general, dels aparells
audiovisuals i dels ordinadors de la Biblioteca.
3. L’ús dels lavabos és exclusiu per als usuaris de la Biblioteca.
 
 
CAPÍTOL III. CARTA DE SERVEIS
 
Els principals serveis de la Biblioteca són: el servei d’informació, el servei de consulta i
lectura, i el servei de préstec. La resta de serveis es vertebren a l’entorn d’aquests
tres.
Secció primera. Condicions generals
Article 11. Condicions d’us dels serveis
1. La major part dels serveis de la Biblioteca són gratuïts, excepte el de reprografia i
algunes de les activitats que s’hi fan. Per aquests i altres serveis la Biblioteca té
establerts preus públics i taxes que resten a disposició dels usuaris.
2. Es permet l’ús d’ordinadors portàtils personals i altres dispositius a la Biblioteca. En
el cas que es necessiti connexió elèctrica, només es poden utilitzar els endolls
vinculats a les taules.
3. Cal tenir cura dels materials i els documents de la Biblioteca que s’utilitzin, així com
dels que es prenguin en préstec.
No es poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres; tampoc no és permès
retallar ni subratllar cap document. Les còpies totals o parcials que es facin d’un
document han de complir la normativa vigent dels drets d’autor.
En el cas dels audiovisuals, cal agafar sempre els discos compactes i els DVD amb
cura, per evitar cops i ratlladures.
4. Cal utilitzar els serveis de la Biblioteca de manera individual, a excepció d'aquells
espais que s'habilitin expressament per a la realització de treballs en grup.
 
Secció segona. Lectura, consulta i multimèdia
Article 12. Servei de lectura i consulta
1. Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser consultats.
2. Els materials que integren el fons de la Biblioteca seran de lliure accés, a excepció
d’aquells materials que pel seu origen o estat formen els fons de reserva o de
magatzem de la Biblioteca, per a la consulta dels quals caldrà fer una sol·licitud
raonada. La Biblioteca adquireix, sempre que és possible, els documents que integren
la Col·lecció Local per duplicat, per tal d'ubicar-ne un exemplar al lliure abast dels
lectors.
3. Les sales de lectura serveixen per a consultar el fons de la Biblioteca. Per tant, es
prioritzen els usuaris que facin ús d’aquest fons.
 
Secció tercera. Préstec
Article 13. Servei de préstec
1. El servei de préstec permet, prèvia presentació del carnet de lector, emportar-se
temporalment documents fora de la Biblioteca. Cal presentar el carnet de lector per a
realitzar el préstec. No es realitzarà cap préstec amb el carnet d’una altra persona.
2. El titular del carnet serà l’únic responsable dels documents retirats en préstec (a
excepció dels menors, que ho seran les persones que els hagin autoritzat) i, per tant,
vetllarà per la seva integritat i bona conservació, i advertirà al personal de la Biblioteca
de qualsevol desperfecte que hi observi.
3. El carnet de préstec podrà ser utilitzat també a les biblioteques del Sistema de
Lectura Pública de Catalunya (SLPC) que tinguin informatitzat el servei de préstec.
La Biblioteca es reserva el dret de demanar, a més del carnet de lector, l’acreditació
de l’usuari mitjançant document oficial (DNI, NIE, passaport, o document equivalent)
4. El servei de préstec és gratuït i obert a tots els ciutadans, i s’ajusta a la normativa
general del SLPC.
5. Són objecte de préstec tots els materials que constitueixen la col·lecció de la
Biblioteca, a excepció de les obres de consulta general o d’ús freqüent, els documents
exhaurits o difícilment reemplaçables o que tinguin caràcter d’únics, les obres dels
fons de reserva, els diaris i els últims números de les revistes.
6. La Biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitiva el servei de
préstec a aquells usuaris que incompleixin la normativa.
7. Per norma general, cada usuari podrà endur-se un màxim de 20 documents (5
llibres, 9 revistes, 3 CD, 2 pel·lícules en format DVD i 1 documental en format
multimèdia) durant un termini de 30 dies, prorrogables si les obres no han estat
reservades entretant per un altre lector.
La pròrroga s’efectuarà personalment a la Biblioteca, o per internet entrant a un
compte propi creat al portal ARGUS (catàleg col·lectiu del SLPC).
8. Els usuaris poden fer reserves de documents.
 
Article 14. Retorn dels documents en préstec
1. Cal retornar els documents prestats al taulell de préstec de la Biblioteca. També es
podran dipositar a la bústia de retorn de préstec ubicada a l’exterior de l’edifici, oberta
les 24 hores del dia. En aquest segon cas, els retorns seran efectius l'endemà de la
devolució.
 
2. Cal retornar els documents prestats dins el termini establert. El retard en el retorn
dels documents prestats implica 1 punt de penalització per document i dia de retard a
partir de la data de venciment. Per cada 60 punts de penalització acumulats el sistema
procedirà a bloquejar l’ús del carnet a totes les biblioteques públiques catalanes durant
un període determinat, d’acord amb la normativa vigent del SLPC.
Mentre no es retornin els documents prestats amb període de retorn vençut, l’usuari
quedarà suspès del servei de préstec.
3. L’usuari que retorni un document malmès o no el retorni, estarà obligat a restituir-lo
per un exemplar de la mateixa edició i característiques de publicació. Cas que això no
sigui possible (documents exhaurits, descatalogats, etc.), la restitució consitirà en un
altre document de característiques similars que la Biblioteca determini.
Si l’usuari no restitueix el document, el seu carnet de lector quedarà bloquejat i no en
podrà fer ús en cap biblioteca del SLPC.
Article 15. Restricció del servei de préstec
La Biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitiva el servei de
préstec a aquells usuaris que n’incompleixin el reglament. Cas que aquesta conducta
sigui reiterativa, es podrà aplicar una exclusió definitiva del préstec i/o l’aplicació,
segons correspongui, de la normativa de sancions establerta en aquest reglament.
Article 16. Préstec interbibliotecari
1. El servei de préstec interbibliotecari (P.I.) posa a l’abast dels usuaris els fons
documentals d’altres biblioteques del SLPC.
2. Són objecte de préstec interbibliotecari tots els materials en suport paper que
constitueixen la col·lecció de la Biblioteca, a excepció de les novetats, les obres de
consulta general o d’ús freqüent, els documents exhaurits o difícilment reemplaçables
o que tinguin caràcter d’únics, les obres dels fons de reserva, els diaris i les revistes.
3. Els fons audiovisuals i/o multimèdia no són susceptibles de P.I.
4. Els documents procedents de P.I. es prestaran durant un període màxim de 30 dies
no renovables.
5. L’usuari haurà de fer la sol·licitud al taulell de la Planta 2 de la Biblioteca. Un cop
arribat el document sol·licitat, l’usuari el podrà recollir dins un termini màxim de 5 dies;
transcorregut aquest període sense haver estat recollit, el document es retornarà a la
biblioteca d’origen. En cas de reincidència en la no recollida d’un P.I., l’usuari serà
temporalment o definitiva exclòs d’aquest servei, segons el cas.
6. Es podrà restringir aquest servei quan sigui possible satisfer la petició amb fons
propis de la Biblioteca.
7. La Biblioteca es reserva el dret de denegar un P.I. per motius tècnics o d’oportunitat
justificats.
Article 17. Préstec a entitats
1. Les entitats amb seu a Valls o a la comarca de l'Alt Camp poden sol·licitar
documents en préstec, prèvia sol·licitud que haurà de ser acceptada.
2. A les entitats els seran d'aplicació les mateixes condicions de préstec que a les
persones particulars, llevat de les que s'especifiquen en aquest article.
 
3. La sol·licitud d'alta del servei es formularà per escrit adreçat a la direcció de la
Biblioteca, en la qual la persona responsable de l'entitat assumirà la responsabilitat
dels documents que es deixin en préstec i indicarà la persona de contacte pel servei
de préstec de l'entitat.
4. L'entitat usuària del servei de préstec podrà sol·licitar un augment del volum de
documents susceptibles de préstec, per a la concessió del qual es podrà exigir una
garantia addicional.
 
Secció quarta. Internet
Article 18 . Servei d’internet
1. Aquest servei és gratuït. Per fer-ne ús cal presentar el carnet de lector de la
Biblioteca de Valls o d’alguna de les biblioteques del SLPC.
2. Els ordinadors d'ús públic estan destinats a la cerca d’informació, a la investigació i
l’aprenentatge.
El correu electrònic només serà accessible a través de les websMail.
3. Els infants de fins a 12 anys inclosos disposen per al seu ús exclusiu d’ordinadors
amb accés a internet a la sala infantil, sempre i quan vagin acompanyats d’un adult o
amb l’autorització expressa del pare, la mare o el tutor.
4. Les sessions d’ús dels PCs seran de 30 o 60 minuts. Cada usuari podrà fer ús dels
ordinadors en una única sessió diària d’una durada màxima de 60 minuts. La durada
de la sessió es podrà perllongar, sempre que s'autoritzi i hi hagi ordinadors lliures.
5. Les sessions estan pensades per a una sola persona. És molt important respectar
la privadesa dels altres usuaris i l’ambient de silenci de la Biblioteca.
6. Quan hi hagi una demanda excessiva del servei es prioritzarà l’ús per a la consulta
bibliogràfica, l’ús cultural o d’interès pedagògic per damunt de l’ús estrictament lúdic.
La Biblioteca pot modificar en qualsevol moment les condicions d’ús dels ordinadors
(restringir horari, aplicar un sistema de reserves...). Aquests canvis es notificaran amb
antelació.
7. WIFI pública. Aquest servei és gratuït. Per fer-ne ús cal presentar el carnet de
lector de la Biblioteca de Valls o d’alguna de les biblioteques del SLPC i sol·licitar la
clau d'accés.
Per raons de seguretat i de responsabilitat, l'ús de la clau és personal i intransferible.
El servei es pot utilitzar a partir dels 13 anys. Els menors d'aquesta edat podran
utilitzar puntualment aquest servei sempre que acreditin una autorització expressa del
pare, mare o tutor.
 
Article 19. Responsabilitats dels usuaris i limitacions del servei d'internet
1. Els usuaris tenen l’obligació de llegir i respectar qualsevol notícia relacionada amb
temes de drets d'autor que figuri a la informació consultada. La Biblioteca no es fa
responsable del contingut de la informació consultada ni de l’ús que en facin els
usuaris. Només es pot utilitzar la informació dins dels límits que permeti la legislació
vigent, la propietat registrada, l’autor o qualsevol altra norma ètica o exigència
implícita o explícita establerta en cada cas.
2. No es permet entrar a pàgines de contingut pornogràfic o violent, que vulnerin els
drets humans o de continguts visuals que fereixin la sensibilitat d’altres usuaris o del
personal de la Biblioteca.
3. Un cop l’usuari hagi acabat la sessió, no es permet que deixi emmagatzemat cap
arxiu als ordinadors. Per qüestions de seguretat de l’usuari i del sistema informàtic,
s’eliminen els arxius un cop l’usuari ha acabat la sessió.
4. No es permet que els usuaris instal·lin programari informàtic. En acabar la sessió
cal deixar l’ordinador tal com s’ha trobat.
5. L’usuari és responsable dels desperfectes que ocasioni als equips i mobiliari per mal
ús, per la qual cosa haurà d’abonar el cost de la reparació.
La Biblioteca no es fa responsable dels materials electrònics (CD, DVD, pendrives,
discs extraïbles, etc.) aliens a la Biblioteca que l'usuari connecti als ordinadors públics,
així com tampoc dels danys que aquest material pugui ocasionar a tercers.
6. La Biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions en qualsevol moment per
causes justificades a criteri del personal.
 
Secció cinquena. Reprografia
Article 20. Servei de reprografia
1. Els usuaris tenen a la seva disposició una màquina fotocopiadora que funciona en
règim d’autoservei amb monedes. Quan sigui tècnicament possible, s'implantarà un
sistema d'impressió de documents.
2. Les fotocòpies estan subjectes a la legislació actual en matèria de drets d’autor que
els usuaris hauran de conèixer i respectar.
3. Només es podran fer fotocòpies de documents de la Biblioteca.
4. La Biblioteca no està obligada a facilitar canvi de moneda per al funcionament de la
fotocopiadora.
 
CAPÍTOL IV. ACTIVITATS
 
Article 21. Activitats complementàries
1. Les activitats organitzades per la Biblioteca seran generalment de lliure accés. Per
motius d’aforament o en cas d’estar adreçades a un públic determinat se’n pot
restringir l’accés.
2. Cas que el desenvolupament de l’activitat afecti altres serveis de la Biblioteca,
aquest fet es comunicarà als usuaris amb la suficient antelació, amb indicació
expressa de la limitació o suspensió temporal del servei afectat, si s'escau.
 
CAPÍTOL V. DOCUMENTS DESCATALOGATS
Article 22. Disposició dels documents descatalogats
1. Els documents que per duplicitat, obsolescència o per altres motius a criteri de la
Biblioteca es donin de baixa del catàleg es poden posar a disposició dels usuaris o de
les entitats.
 
2. L'oferiment de revistes i altres documents descatalogats estarà obert al públic en
general, però en cas de concurrència de persones en la demanda d'un document
concret tindrà preferència l'usuari amb carnet de la Biblioteca i, entre aquests, qui
abans l'hagi sol·licitat.
 
CAPÍTOL VI. DONACIONS
 
Article 23. Oferiment de fons a la Biblioteca
1. Les persones particulars i les entitats poden oferir fons de documents a la
Biblioteca. Per a l’avaluació dels fons que s’ofereixen com a donació se seguiran les
directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de
Catalunya, i es tindrà en compte la vigència de les obres i/o llur valor patrimonial.
2. Les propostes de donacions es presentaran per escrit a la direcció de la Biblioteca i
hauran de ser explícitament acceptades per a la seva efectivitat. L'acceptació podrà
ser de la totalitat del fons ofert o bé d'una part.
3. Les donacions realitzades a la Biblioteca són altruistes, i en cap cas es podrà exigir
una contraprestació econòmica o un reconeixement públic del donatiu per qualsevol
mitjà.
4. La Biblioteca no està obligada a assumir el transport dels documents donats des del
seu lloc d'origen fins la Biblioteca.
5. Un cop acceptada la donació, el donant perd qualsevol dret sobre les obres cedides
i la Biblioteca pot fer l’ús que cregui convenient del fons donat. L’acceptació d’un fons
no pressuposa la seva integració a la col·lecció de la Biblioteca.
 
Article 24. Criteris d'acceptació de documents
Els criteris generals d’acceptació seran els següents:
1. S’acceptaran:
a) Obres de ciències, obres de referència (diccionaris, atles, etc.) que no
superin els 3 anys d’antiguitat
b) Obres d’humanitats que no superin els 5 anys d’antiguitat
c) Obres de temàtica local sobre Valls i la comarca de l’Alt Camp
d) Material audiovisual original, en perfecte estat i en format actual, que
s’avingui amb els criteris de desenvolupament de la col·lecció audiovisual de la
Biblioteca.
2. No s’acceptaran:
a) Documents en mal estat de conservació
b) Llibres de text escolars, quaderns per omplir, retallables, per acolorir, etc.
c) Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei
d) Diaris, revistes i altres publicacions periòdiques o en sèrie, excepte les de
temàtica local
 
CAPÍTOL VII. DRETS I DEURES DELS USUARIS
Article 25. Drets dels usuaris
 
1. L’accés lliure i gratuït a la Biblioteca, sense discriminació per raons d’edat, raça,
sexe, religió, ideologia, nacionalitat o classe social.
2. L’ús dels serveis, espais i infraestructura de la Biblioteca segons les normes d’ús
establertes en aquest reglament.
3. Dret a rebre suport. Els usuaris poden demanar ajut al personal de la Biblioteca,
que els prestarà el suport necessari per facilitar-los l’ús dels serveis i els iniciarà en les
tècniques de recerca de fons.
4. Dret d’opinió. La Biblioteca disposarà d’una bústia de suggeriments per facilitar
l’expressió tant de propostes com de queixes sobre el funcionament de la Biblioteca.
També disposarà de fulls de reclamació per tal de vehicular correctament les queixes i
suggeriments dels usuaris.
5. Els usuaris podran fer propostes d’adquisició de llibres, audiovisuals, etc.
(desiderata) per ampliar la col·lecció de la Biblioteca mitjançant els impresos
específics de desiderata disponibles a la pròpia Biblioteca. La Biblioteca valorarà la
idoneïtat d’aquestes propostes a l’hora d’adquirir nous fons i respondrà als
peticionaris.
6. Participar en les activitats culturals programades a la Biblioteca.
 
Article 26. Deures dels usuaris
1. Mantenir una actitud correcta a la Biblioteca. Cal evitar sorolls, olors penetrants i
comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o
molestar la resta d’usuaris i treballadors de la Biblioteca. Els telèfons mòbils han
d’estar en silenci.
2. Respectar els altres usuaris i el personal de la Biblioteca.
3. Respectar els fons i els béns de la Biblioteca i els de la resta d’usuaris.
4. Identificar-se a requeriment del personal de la Biblioteca, i seguir-ne les indicacions.
5. Abstenir-se de:
a) Fumar, menjar o beure dins les dependències de la Biblioteca. L’única beguda
autoritzada és l’aigua
b) Escriure o fer senyals als documents i al mobiliari
c) Fer treballs manuals, així com utilitzar tisores i altres eines per tallar i enganxar, a
les sales de lectura (només podran efectuar-se als espais que s'habilitin expressament
per a la realització de treballs en grup)
d) Treure documents de la Biblioteca sense utilitzar el servei de préstec; el personal de
la Biblioteca es reserva el dret a inspeccionar visualment qualsevol bossa que porti
l’usuari
e) Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca, obrir o tancar finestres
i estors, apagar o encendre els llums i manipular els aparells de climatització
f) Reservar seients
g) Parlar per telèfon mòbil; els altres dispositius sonors han d’escoltar-se a través
d’auriculars a un volum de so baix per tal de no molestar els altres usuaris
h) Utilitzar la Biblioteca com a espai de joc o de tertúlia
6. Complir la normativa d’ús i horaris de la Biblioteca i els seus serveis.
7. En acabar la consulta d’un document es deixarà en els carros destinats per a
aquest ús. Només les enciclopèdies, les revistes i els diaris s’han de retornar al lloc
d’origen.
8. Retornar els documents prestats dins el termini establert.
9. Buidar la taquilla on s’hagin dipositat les pertinences personals i deixar la clau al
pany en sortir de la Biblioteca.
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR
El règim de sancions pretén preservar els drets dels usuaris, la integritat dels béns i
els serveis, i el dret del personal de la Biblioteca a exercir la seva professió en
condicions adequades.
 
Article 27. Infraccions
Segons la gravetat dels fets, les infraccions poden ser: lleus, greus o molt greus.
1. Són infraccions lleus: l'incompliment de qualsevol aspecte regulat en l’article 5 del
Capítol II d’aquest Reglament, i no tipificat com a greu o molt greu, així com :
a) Realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament
normal de la Biblioteca
b) Manca d’higiene corporal que molesti la resta de persones
c) Entrar amb animals de companyia (només estan permesos els gossos pigall)
d) Entrar vehicles recreatius com bicicletes, monopatins, patinets...
e) Accedir a la xarxa Wifi pública de la Biblioteca usant el número d’identificació
personal d'un altre usuari.
f) Facilitar a una altra persona la clau d'accés personal a la xarxa Wifi
g) Accedir a continguts d’internet de caràcter pornogràfic o violent, que vulnerin els
drets humans, o de continguts visuals que fereixin la sensibilitat d'altres usuaris o del
personal de la Biblioteca
2. Són infraccions greus:
a) Escriure o fer senyals en els documents
b) Malmetre qualsevol dels béns mobles o immobles de la Biblioteca
c) No complir els requeriments del personal de la Biblioteca
d) Incomplir la prohibició d’accés
e) La manca de respecte i consideració als usuaris i als treballadors de la Biblioteca
f) Fer un ús inadequat del carnet de la biblioteca d'una altra persona en benefici propi
o de tercers
g) Reincidir en una mateixa sanció de caràcter lleu més de 3 vegades en una setmana
3. Són infraccions molt greus:
a) Entrar a les zones tancades al públic en general
b) Apropiar-se de documents o altres béns de la Biblioteca, així com procedents de
Préstec Interbibliotecari
c) Reincidir en una mateixa sanció de caràcter greu 2 vegades en un període inferior a
1 mes.
 
Article 28. Sancions
Les sancions podran consistir en l'expulsió o prohibició d’accés a la Biblioteca, així
com el bloqueig del carnet de la Biblioteca, per separat o conjuntament, d'acord amb
el tipus d'infracció comès.
 
1. Infraccions lleus: donaran lloc a una amonestació verbal per part del personal de la
Biblioteca. En cas de reincidència en la infracció durant el mateix torn horari la
Biblioteca podrà expulsar immediatament l’infractor per la resta del dia.
2. Infraccions greus: donaran peu al bloqueig del carnet i a una expulsió immediata de
la Biblioteca durant un període comprès entre 15 dies i 6 mesos.
3. Infraccions molt greus: donaran peu al bloqueig del carnet i l’expulsió immediata de
la Biblioteca durant un període no inferior a 6 mesos, permanent, o fins a la resolució
judicial ferma de la denúncia interposada, si n’hi ha.
4. Les infraccions comeses per menors seran immediatament comunicades als seus
pares o tutors.
5. Les mesures sancionadores que es preveuen en aquest reglament s'aplicaran
sense perjudici de les accions civils o penals que corresponguin d'acord amb la
legislació vigent.
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
L'Ajuntament de Valls i la direcció de la Biblioteca es reserven el dret de resoldre
qualsevol supòsit no previst en el present reglament de la manera que estimin més
convenient per al correcte funcionament de l'equipament.
Segona
La Biblioteca pot establir condicions generals addicionals en l'ús dels seus recursos i
serveis, que seran de coneixement públic.
 
 
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació definitiva.
 
 
 
ANNEX 1. HORARI D'OBERTURA DE LA BIBLIOTECA
Hivern
Horari general: Sala infantil:
De dilluns a divendres de 9:30 a 20 h. De dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Dissabtes de 9:30 a 13 h. Dissabtes de 9:30 a 13 h.
Estiu
Horari general: Sala infantil:
De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h. De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h.
La Direcció de la Biblioteca establirà les dates d'inici i final dels períodes d'hivern i d'estiu en
funció del calendari anual.
ANNEX 2. AFORAMENT DE LA BIBLIOTECA
Planta soterrani: 118 persones
Planta baixa: 90 persones
Planta 1: 55 persones
Planta 2: 60 persones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica