22. TAXA PER SERVEIS D´EDUCACIÓ FÍSICA I PISCINA

TAXA PER SERVEIS D’EDUCACIÓ FÍSICA I PISCINA

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA.

En ús del que preveuen els arts. 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 R.H.L. i de conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 19 del propi text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per Serveis d’educació física i piscina, que es regirà per la present ordenança fiscal.

 

Article 2n. FET TRIBUTARI

Constitueix el fet tributari de la taxa la prestació de serveis públics en la piscina municipal i d’educació física, especificats en les tarifes de l’art. 6è. de la present ordenança.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius de la taxa com a contribuents els administradors de les persones físiques i administradors de les jurídiques, així com les entitats que es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis personals que són objecte d’aquesta ordenança, així com responsables col·laboradors i representants de les mateixes.

 

Article 4t. BENEFICIS FISCALS

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius tinguin de satisfer per la taxa, segons es detalla en l’article següent.

 

Article 5è. QUOTA TRIBUTARIA

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Epígraf 1 – Utilització instal·lacions esportives municipals per activitats esportives

 

Epígraf 2 – Utilització instal·lacions esportives municipals per activitats esportives de temporada d’entitats vallenques.

Les entitats hauran de presentar al Patronat Municipal d’Esports mitjançant declaració jurada del president el nombre d’esportistes que realitzen activitat esportiva amb ells a començament de cada temporada esportiva.

Queden exclosos aquells esportistes que llur activitat estigui regulada pels preus públics del Patronat Municipal d’Esports.

Queden excloses aquelles entitats que a criteri del Patronat Municipal d’Esports exerceixin una tasca social i d’integració especials.

 

Epígraf 3 – Utilització instal·lacions esportives municipals per a activitats no esportives

 

Epígraf 4 – Serveis addicionals

És obligatòria la presència d’un responsable de la instal·lació durant l’activitat. Els imports indicats en els quadres anteriors inclouen el servei de consergeria de la instal·lació durant la realització de l’activitat.

En cas que el responsable hagués de venir fora del seu horari de treball, caldrà abonar un suplement per hora d’acord al següent barem:

FALTA QUADRE

 

El promotor de l’activitat és el responsable de la neteja de la instal·lació després de l’activitat, o de sol·licitar la realització d’aquest treball als Serveis de Neteja Municipals, prèvia liquidació del preu públic corresponent que serà determinat, d’acord amb les característiques de l’actuació, per part dels serveis tècnics municipals.

 

Epígraf 5 – Tarifa amb recàrrec

Quan l’ús de la instal·lació corresponent a l’epígraf 1 comporti un rendiment econòmic per al promotor de la mateixa, la tarifa s’incrementa un 50%.

 

Epígraf 6 – Tarifa reduïda

El Patronat Municipal d’Esports, quan consideri que l’actuació a desenvolupar a les instal·lacions esportives presenten característiques d’especial interès públic i/o social, podrà acordar la reducció de les tarifes en un 50%. Tanmateix, l’aplicació d’aquesta tarifa reduïda implicarà l’obligació per al promotor d’incorporar en tots els suports i mitjans publicitaris en els quals es difongui la celebració de l’actuació, que aquesta compta amb el suport del Patronat Municipal d’Esports de Valls.

 

Epígraf 7 – Fiança

Per l’aprofitament especial dels béns municipals que es relacionen, serà necessària la constitució d’una fiança de 100€ amb caràcter previ a la utilització, a fi de garantir l’arranjament dels possibles desperfectes. Es procedirà a la devolució de la fiança una vegada es comprovi que les instal·lacions han estat deixades en les degudes condicions d’ús i neteja.

 

Article 6è. CONTRET I PERÍODE IMPOSITIU

La taxa s'acreditarà a l’inici de la prestació del servei, o quan se sol·liciti per l’interessat.

 

Article 7è. DECLARACIÓ PUBLICACIÓ I INGRÉS

La declaració de dades per obtenir el servei, la farà el propi interessat en les dependències habilitades del Patronat Municipal d’Esports, i així mateix el resguard i documentació obtinguda donen compliment a la publicació legal.

L’ingrés es realitzarà per anualitats, períodes parcials d’any o dies concrets, segons el servei que es tracti, i es farà efectiu a l’inici de la prestació o a terminis pactats, mitjançant pagaments monetaris o bancaris.

 

Article 8è. INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions tributaries es regiran d'acord al que disposa la Llei General Tributaria, els seus Reglaments i el que disposen les pròpies ordenances.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 16/12/2011, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2012. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica