21. TAXA PER SUBMINISTRES D´AIGUA POTABLE

ORDENANÇA DEROGADA. PER A CONSULTAR LA NOVA ORDENANÇA CLIQUEU AL SEGÜENT ENLLAÇ:

../21-ordenan%C3%A7a-municipal-reguladora-de-la-prestraci%C3%B3-patrimonial-de-car%C3%A0cter-p%C3%BAblic-no-tributari-pel

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 58 i 20.3. t de la Llei 39/88 de 28/12 R. d'Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 de la mateixa, aquest Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d'aigua potable en el municipi, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2n. FET TRIBUTABLE

Constitueix el fet imposable, la prestació del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable així com les instal·lacions , contractació i manteniment.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES

Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33. de la Llei General Tributària, que sol·licitin o es beneficiïn del subministrament públic, pels serveis que constitueixen l'objecte d'aquesta taxa.

Seran responsables solidaris de les obligacions tributaries, totes les persones que siguin causants o col·laborin en realització d'infracció i en particular com a substitut del contribuent, els propietaris dels immobles subministrats des de la xarxa viària. Els administradors de persones jurídiques seran responsables de l'obligació tributària, si no han donat compliment a les tramitacions adequades per la regularització del deute en període voluntari.

La responsabilitat s'exigirà d'acord el que preveu la Llei General Tributària i Reglament que la desenvolupa.

 

Article 4t. BENEFICIS FISCALS

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions; per determinar el deute tributari que els subjectes passius tinguin que satisfer, que no estiguin determinats en les tarifes d'aquesta ordenança.

Les entitats locals segons acordi l'ajuntament i prèvia sol·licitud, podran gaudir de les reduccions pactades amb la companyia concessionària del subministrament.

 

Article 5è. QUOTA TRIBUTARIA

Respecte a les tarifes s'aplicarà el següent:

1.- El consum d'aigua per lectura de comptadors es facturarà d'acord a les tarifes de preus aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya, i s'aplicaran les mateixes, fins a la publicació de noves revisades.

2.- Els trams d'aplicació de tarifa són els aprovats per la mateixa Comissió de Preus de Catalunya, sigui per blocs o mínims que s'estableixin.

3. Si cal els aforaments, s'aplicaran per blocs, segons els repartiments de plomes que frueixin. La unitat de mesura de ploma és de 2.460 litres/dia.

4.- Per la conservació de comptadors, escomeses i aforaments, s'aplicaran els preus de tarifa, aprovats per la Comissió de Preus de Catalunya.

5.- Tant la contractació com la facturació i recaptació de tot el consum contemplat en aquestes tarifes les realitzarà la companyia concessionària que en cada moment tingui assignat el servei per contracte amb l'ajuntament, tant a títol de taxes com en el seu cas de preus públics.

6.- Pel Polígon Industrial regirà igualment la tarifa aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya.

7.- Per famílies nombroses s'aplicarà un tram inferior de tarifa de preu, pel consum de m3..

8.- Les tarifes vigents per l'exercici 1999 són en tràmit d'aprovació per la Comissió de Preus de Catalunya.

 

Article 6è. CONTRET I GESTIÓ

1.- L'obligació de contribuir neix amb la subscripció de la pòlissa-contracte, o amb el fet real d'utilitzar l'aigua de les xarxes i instal·lacions públiques.

2.- Pels abonats del Polígon Industrial, el càlcul de consum es farà per lectures mensuals els d'ús industrial i trimestral pels d'ús domèstic.

3.- Les quotes exigibles tindran caràcter trimestral o semestral i les lectures es faran pels mateixos períodes.

4.- Es podran aplicar els mínims autoritzats a la facturació periòdica, a compte de la lectura següent, si és procedent.

5.- Les quotes liquidades, constaran en el corresponent Padró confeccionat per la societat concessionària.

6.- A l'efecte de l'aplicació de tarifes a les famílies nombroses, s'entendrà que tindran aquesta qualitat les unitat familiars que ho acreditin mitjançant el corresponent llibre de família.

 

Article 7è. DECLARACIÓ, INGRÉS I NOTIFICACIÓ

1.- Les taxes pel subministrament d'aigua i les altres tributacions autonòmiques annexes, el clavegueram si s'escau i així mateix tota taxa que es repercuteixi per metre cúbic d'aigua consumida es facturarà d'acord a la lectura i conveni i la facturació tramesa al subjecte passiu serà la notificació adient pel pagament en el període voluntari.

2.- Tant la facturació com l'ingrés i tota gestió administrativa serà mitjançant l'empresa concessionària, la que aplicarà els mitjans legals per la gestió eficient de subministrament i cobrament i liquidació de taxes.

Les facturacions seran relacionades amb padrons de cada liquidació.

 

Article 8è. INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i incompliments a les disposicions d'aquesta taxa, i les defraudacions que puguin produir-se, són regulades pel reglament dels serveis d'aigua i explícitament pel reglament de verificacions elèctriques del Ministeri d'Indústria R.D.12/3/54 que contempla la suspensió del subministrament per manca de pagament i en tot cas regiran les normes i procediments de la Llei General Tributaria i els Reglaments que la desenvolupen.

 

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 18 de desembre de 2000, regirà a partir del dia 1 de gener del 2001, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica