21.- REGLAMENT MUNICIPAL DELS SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA, TELEASSISTÈNCIA MÒBIL I DE LOCALITZACIÓ DE LES PERSONES

21.- REGLAMENT MUNICIPAL DELS SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA, TELEASSISTÈNCIA MÒBIL I DE LOCALITZACIÓ DE PERSONES.

L'Ajuntament de Valls, d'acord amb la llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local de Catalunya que preveu les tècniques de participació ciutadana, té el deure d'afavorir el desenvolupament dels interessos generals o sectorials dels veïns. Així,
amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, es defineix la necessitat d’un marc estable de recursos i serveis per a l’atenció a aquest col·lectiu es converteix en
un repte de les polítiques socials, dins la competència en matèria de serveis socials que recull la Llei 12/2007 d'11 d'octubre que estableix, els articles 16.2 i 17.i la gestió dels serveis d'atenció domiciliaria i teleassistència entre altres.
En aquest sentit, i tal com s'ha exposat, la prestació dels Serveis Socials és una competència pròpia dels municipis de més de 20.000 habitants. Aquesta prestació pot adoptar la forma de servei d’atenció telefònica per a la gent gran o persones en risc,
mitjançant els aparells avinents instal·lats en els respectius domicilis, incorporant la modalitat de teleassistència mòbil i de localització de persones en funció de les necessitats de cada cas.
Per aquest motiu, amb la finalitat de regular el servei adaptant-lo a les diverses prestacions, l'Ajuntament de Valls estableix el present Reglament amb la finalitat esmentada.

1-OBJECTE DEL REGLAMENT

És objecte d'aquest reglament és la regulació del servei de teleassistència domiciliària en tots els seus aspectes.

2- DEFINICIÓ DEL SERVEI

El servei de teleassistència domiciliària constitueix una modalitat de l'atenció domiciliària, el qual, amb la tecnologia adequada, ofereixen als usuaris una atenció permanent a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els pugui sobrevenir. Amb un equipament de comunicacions i informàtica específica, permet que els usuaris en situació d'emergència, i solament polsant un botó que porten al damunt constantment, i sense molèsties, puguin entrar en contacte verbal, les 24 hores del dia i els 365 dies l'any, amb un centre atès per personal de Creu Roja específicament preparat per donar resposta adequada a la crisi presentada. A més, aquest servei realitza un seguiment permanent dels usuaris, tant des de la Central d'Atenció a través de trucades telefòniques i visites domiciliàries realitzades per voluntaris de la Creu Roja, com les que pugui fer el treballador social de referència.

El servei és un servei especialment indicat per aquelles persones que per motius de salut, invalidesa o aïllament, requereixen atenció continuada i que necessitin o puguin necessitar l'ajuda urgent.

 

3- AMBIT TERRITORIAL

 

L’àmbit territorial d'aplicació és el terme municipal de Valls i de les seves pedanies (Fonstcaldes, Masmolets i Picamoixons).

 

4-OBJECTIUS

 

 • Prevenir situacions de risc, mantenint un control regular sobre la població objecte d'atenció, detectant possibles canvis de la situació inicial d'incorporació al servei.

 • Afavorir la autonomia de l'usuari, recordar-li activitats i dates assenyalades (visites mèdiques, medicacions...) i qualsevol altra atenció que millori la seva qualitat de vida.

 • Afavorir la permanència de la persona en el seu entorn, evitant o retardant la institucionalització

 • Facilitar el contacte amb el seu entorn sòcio-familiar

 • Proporcionar l'accés als serveis de la comunitat.

 • Evitar i pal·liar l'estat d'angoixa provocat per situacions de soledat o emergència, mantenint des del centre de control la comunicació oberta tant temps com sigui necessari.

 

5-PRESTACIONS BÀSIQUES DEL SERVEI

Les prestacions bàsiques del servei:

 • La connexió permanent d’alerta les 24h. del dia a la Central Receptora d’Alarma de la Creu Roja.

 • La connexió amb tots els serveis públics a fi de coordinar les emergències.

 • Avís del transport sanitari d’urgències, en cas que sigui necessari.

 • Avís a familiars, amics , metge….

 • Trucades de seguiment des de la Central de Teleassistència

 • Seguiment personalitzat al domicili amb voluntariat

 

6-BENEFICIARIS

La població destinatària d'aquest servei seran les persones que per raó d'edat, discapacitat o una altra circumstància es trobin en situació de risc físic o psicosocial, que visquin soles permanentment o durant gran part del dia o que encara que convisquin amb altres persones, aquestes tinguin similars característiques d'edat o amb discapacitat que dificulti la seva autonomia personal.

Els col·lectius per ordre de prioritat són:

 • Persones majors de 85 anys

 • Persones majors de 65 anys que visquin soles

 • Persones majors de 65 anys depenents

 • Persones amb minusvalia física o psíquica

 

Queden excloses donades les característiques tècniques del sistema de teleassistència les persones amb malalties mentals greus, amb malaties neurològiques degeneratives i deficiències importants d'audició i/o expressió oral ( a excepció d'aquelles persones que convisquin amb persones sense aquest tipus de deficiències)

 

7- REQUISITS

 

Els requisits per poder accedir al servei són:

 • Estar empadronat i viure al municipi de Valls

 • Viure sol/a permanentment o durant gran part del dia, o bé si conviu amb altres persones que aquestes tinguin similars característiques.

 • Presentar una situació de risc degut a la seva edat avançada, estat de discapacitat o malaltia i aïllament geogràfic o social.

 • Tenir telèfon en el seu domicili, així com subministrament elèctric

 • No tenir una malaltia mental greu ni deficiències notòries d'audició i/o expressió oral que impedeixin la utilització correcta i adequada del servei.

 • Compromís de que un familiar o a persona de confiança, que disposin de telèfon, tinguin un joc complert de claus de la vivenda.

 

8- SOL·LICITUD i TRAMITACIÓ DEL SERVEI

Poden existir dues vies d'accés al servei;:

 • A sol·licitud dels propis usuaris, els quals s'adreçaran personalment als serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Valls. El professional de referència adjuntarà a la sol·licitud el seu informe social i la següent documentació:

      • Fotocòpia del DNI de l'usuari

      • Certificat de convivència

      • tarjeta sanitària i informe del metge d'atenció primària

      • justificació dels ingressos de l'usuari i de la unitat de convivència

      • Certificat de discapacitat, si s'escau

      • Qualsevol altra documentació que els responsables del servei considerin necessària.

La documentació es presentarà al registre general d'entrades.

 • A sol·licitud d'un professional dels serveis socials d'atenció primària, atesa la necessitat del cas en concret, també s'hi adjuntarà el corresponent informe social.

 

9-RESOLUCIÓ

Una vegada valorada la sol·licitud s'elaborarà una proposta tècnica que s'elevarà a la Junta de Govern de l'Ajuntament per a la aprovació o denegació del servei i fixant el cost del mateix.

10- PREUS

El preu públic que cal abonar per la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària es fixarà, anualment, en la corresponent ordenança fiscal i afectarà a aquells serveis prestats per l'Ajuntament en qualsevol de les formes previstes per la legislació de règim local o indirectament.

A efectes de càlcul del preu del servei es tindran en compte, sempre i en tot cas, els criteris que quedin fixats en l'ordenança del Servei de Teleassistència Domiciliària.

Serà el/la regidor/a de Benestar Social qui formalitzi els contractes Servei de Teleassistència Domiciliària, en tots els casos i qui signarà les liquidacions mensuals dels serveis

 

11-FACTURACIÓ DEL SERVEI

Les liquidacions de servei de teleassistència es faran a l'Ajuntament podent-se fer mensualment, trimestralment o semestralment i es podrà utilitzar com a sistema de pagament de la liquidació la domiciliació bancària.

12-LLISTA D'ESPERA

En el supòsit que existeixi resolució favorable a la prestació del servei i, per manca de disponibilitat tècnica o pressupostària, no es pogués realitzar, s'elaborarà una llista d'espera atenent a l'ordre de prioritat de la resolució.

La llista es revisarà mensualment.

13- DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

Els usuaris del teleassistència tindran els següents drets:

 • Rebre el servei en condicions adequades

 • Rebre un tracte de deferència i respecte dins la relació que mantingui amb els professionals del servei

 • Rebre informació puntual de les modificacions que puguin produir-se en el règim de la prestació del servei.

 • A la intimitat i la confidencialitat

 • Exercir el seu dret de queixa conforme a les disposicions vigents

Els usuaris del teleassistència tindran les següents obligacions:

 • Autoritzar la instal·lació al domicili d'una terminal de teleinformàtica connectada a la xarxa telefònica i elèctrica de la vivenda

 • Compromís de que una persona de confiança, que disposi de telèfon, tongui un joc complert de claus de la vivenda.

 • Notificar al servei les possibles absències del domicili per qualsevol motiu.

 • Tractar al personal adscrit al servei amb deferència i respecte.

 • Comunicar qualsevol anomalia que pugui sorgir en la prestació del servei

 • Permetre l'entrada al seu domicili quan sigui necessària per raó del servei que es presti. En el supòsit que es produeixi algun tipus de desperfecte o dany per aquest motiu, l'usuari assumirà les despeses que per això s'ocasionin.

 • Fer un ús correcte de l'aparell

 • Comunicar qualsevol canvi que es produeixi en la situació familiar, personal, econòmica i de salut

 • Retornar l'aparell de terminal de teleassistència immediatament després de produir-se la baixa del servei.

 • Atendre puntualment el pagament de la quantia al seu càrrec i que tingui establert per raó del servei

14- BAIXES

Les baixes podran ser temporals o definitives, depenent de la causa que la determini.

Les causes de la baixa del servei del teleassistència seran:

 • Renúncia de la persona beneficiària

 • Defunció de l'usuari

 • Canvi de municipi de residència

 • Falsedat en les dades, que facin que l'usuari no sigui tributari del servei.

 • L'ús inadequat de l'equip de teleassistència.

 • Modificació de la situació que va determinar l'inici del servei

 • L'ingrés hospitalari o residencial de l'usuari

 • Altres causes de caràcter greu que impossibilitin la prestació del servei.

DISPOSICIÓ FINAL

L'aplicació del copagament no tindrà efectes retroactiu i només s'aplicarà a les altes de servei realitzades un cop sigui vigent el reglament.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica