20. TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES

TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS PÚBLICS

 

Article 1. Fonament i naturalesa.

A l’empara d’allò que preveuen els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò que disposen llurs articles 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor de les empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de subministrament que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat del veïnat, que es regirà per la present Ordenança.

 

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el fruïment dels usos privatius i els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per tal de prestar els serveis de subministraments d’interès general o que afectin a la generalitat o una part important del veïnat. Als esmentats efectes, s’inclouran entre les empreses i entitats anteriors aquelles que, emprant xarxes alienes, siguin distribuïdores i comercialitzadores dels serveis de subministrament.

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei del subministrament sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals.

 

Article 3. Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i els ens esmentats en l’article 33 de la Llei General Tributària que utilitzen el domini públic per tal de prestar els serveis de subministrament de gas, electricitat, telefonia, veu, dades, imatges i altres d’anàlegs, així com els que explotin la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’aprofitament especial, o les que es beneficiïn d’aquest aprofitament en cas d’haver procedit sense l’autorització corresponent.

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvii el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’administració competent mitjançant declaració expressa a l’administració gestora de la taxa, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’administració fins que no es presenti l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública

 

Article 4. Responsables.

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats

En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

Article 5. Base imposable.

1. La base imposable estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que, en còmput anual, obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3d’aquesta Ordenança. S’entendrà per ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada empresa o entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en cada terme municipal.

No s’inclouran entre els ingressos bruts els impostos indirectes que gravin els serveis prestats ni les quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi del subjecte passiu, però caldrà incloure les quantitats percebudes per drets d’accés i interconnexió abonats per empreses i entitats distribuïdores i comercialitzadores.

2. Quan per al fruïment de l’aprofitament especial al qual es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de la taxa estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa, en concepte d’accés o interconnexió .

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que obtingui l’empresa en el terme municipal per la facturació dels subministraments que constitueixen l’objecte de llur activitat.

4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i amb d’altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades persones físiques o jurídiques i ens sense personalitat de l’article 33 de la Llei General Tributària hagin de ser subjectes passius.

 

Article 6. Quota tributària.

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida en l’article 5 d’aquesta Ordenança.

 

Article 7. Període impositiu i meritament.

1. La taxa s’acredita quan s’inicia l’aprofitament especial del domini públic local necessari per la prestació del subministrament.

2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguin durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural.

 

Article 8. Règim de declaració i ingrès.

1. S’estableix el règim d’autoliquidació, havent-se d’ingressar l’import del deute tributari en el mateix moment en què es presenta la declaració del tribut.

2. Quan es tracti de la taxa acreditada per usos privatius o aprofitaments especials realitzats al llarg de varis exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar la corresponent declaració en les oficines de l’Ajuntament o de l’organisme que tingui delegada la recaptació de la taxa –mitjançant el model annex a aquesta ordenança que s’aprova conjuntament a la mateixa—, dintre dels vint dies naturals següents a cada trimestre natural objecte de declaració.

Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al propietari de les xarxes en ordre a justificar la minoració a la qual fa esment l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.

3. S’expedirà abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer el deute en el moment de presentació de la declaració en el lloc de pagament indicat al cos del propi abonaré.

4. L’Ajuntament o l’organisme que tingui delegada la recaptació de la taxa comprovarà el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, si s’escau, que es notificarà als interessats als efectes pertinents.

 

Article 9. Convenis de col·laboració.

Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.

 

Article 10. Infraccions i sancions.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà allò que disposa l’article 77 i següents de la Llei General Tributària i normativa que la complementi.

 

DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 7 de febrer de 2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de març de 2003, regirà des del dia 1 de gener de 2003.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica