19. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA URBANA

En ús de les facultats concedides pels articles 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 reguladora d'Hisendes Locals i d'acord al que disposen els articles 15 a 19, l'Ajuntament estableix les taxes per la prestació de serveis al cementiri municipal, que es regiran per la present ordenança.

 

Article 2n. FET TRIBUTARI

Consistirà el fet tributable de la taxa la prestació de serveis i treballs dintre el territori del cementiri municipal segons es detalli a les tarifes.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES

Són subjectes passius, en concepte de contribuent, les persones físiques, jurídiques, així com les entitats referides en l'art. 33 de la llei General Tributària, que sol·licitin o en resultin beneficiats, pels serveis prestats. Així mateix, en seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que en siguin causants o resultin beneficiades, i els administradors en les persones jurídiques. La responsabilitat s'exigirà en els termes i procediments previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 4t. BENEFICIS FISCALS

No procedeix l'aplicació d'exempcions, bonificacions ni reduccions per determinar el deute tributari a part del detallat a les tarifes d'aquesta ordenança.

 

Article 5è. QUOTES TRIBUTÀRIES

Per la realització de qualsevol dels següents treballs s'aplicaran les següents tarifes:

 

Article 6è. CONTRET

En els supòsits contemplats a l'article anterior relatiu a prestacions singulars dels serveis municipals, la taxa es contraurà quan s'inicií la prestació del mateix, i s'exigirà el pagament en dipòsit a la sol·licitud del servei.

 

Article 7è. DECLARACIÓ, INGRÉS I NOTIFICACIÓ

Tant la declaració feta en ingrés d'autoliquidació o davant dels serveis municipals, com l'ingrés i la notificació, queden realitzats en el moment de sol·licitar el servei.

 

Article 8è. INFRACCIONS I SANCIONS

Sí, per alguna circumstància no és donés compliment a la tributació, les infraccions i sancions tributàries, així com els procediments a seguir, serien els determinats per la Llei General Tributària i Reglament que la desenvolupa.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica