18.- REGLAMENT REGULADOR DE LA DEIXALLERIA DE VALLS

18. REGLAMENT REGULADOR DE LA DEIXALLERIA DE VALLS

Article 1 - Objecte

És objecte d'aquest Reglament l'establiment de les condicions generals d'ús de la deixalleria, per tal d'aconseguir el seu correcte funcionament com a centre receptor de residus municipals especials i valoritzables.

Els objectius fonamentals a assolir per la deixalleria són:

· Acceptar de manera selectiva els diferents residus municipals, per tal de permetre la seva valorització o, en cas que aquesta no sigui possible, la seva correcta gestió

· Extreure de la brossa domèstica inorgànica els materials perillosos per gestionar-los de manera correcta

· Col.laborar en la supressió dels abocaments incontrolats de residus municipals permetent l'aportació de materials de difícil ubicació per als usuaris (runes, voluminosos, residus especials, etc.)

Article 2 – Àmbit territorial

El servei de la deixalleria abastarà el municipi de Valls i la resta de municipis de la comarca de l'Alt Camp que no disposin d'aquest servei.

Article 3 – Descripció de la deixalleria

Es defineix una deixalleria de tipus B, situada al Polígon Industrial de Valls.

Article 4 – Modalitat de gestió

La deixalleria és gestionada per una empresa concessionària.

Article 5 – Usuaris de la deixalleria

El servei de la deixalleria s'ofereix als particulars donats d'alta als padrons municipals de Valls i de la resta de municipis de la comarca, així com a comerços, oficines, tallers i petites indústries amb llicència d'activitats econòmiques de Valls o de la resta de la comarca.

Article 6 – Residus admissibles

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, prèviament classificats, els següents materials:

Residus municipals especials:

· Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
S'haurà d'evitar que es trenquin en manipular-los.

· Pneumàtics
S'entén com a tal només la coberta de cautxú.

· Bateries
S'han d'emmagatzemar en un lloc tancat i ventilat, i s'ha d'evitar que es vessin els líquids que contenen.

· Residus especials en petites quantitats (dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, etc)
No s'han de barrejar materials diferents, i s'han de dipositar, correctament identificats, en una habitació tancada. Caldrà evitar possibles vessaments al terra.

· Piles
S'han de separar les piles botó de la resta de piles.

· Electrodomèstics amb CFC
S'ha d'evitar el trencament del circuit de refrigeració en manipular-los.

· Oli mineral usat
No s'han de barrejar amb olis de característiques diferents i s'han d'evitar vessaments al terra.

· Altres (olis vegetals, radiografies, tòners, etc.)

Residus municipals valoritzables:

· Vidre: d'envasos, vidre pla, ampolles de cava senceres, etc.

· Paper i cartró

· Ferralla

· Plàstics

· Fusta

· Roba

· Altres residus, segons el model de gestió adoptat

· Electrodomèstics sense CFC

· Voluminosos: mobles, matalassos, etc.

· Residus verds: restes de poda i de jardineria

· Altres residus, segons el model de gestió adoptat

Els contenidors on dipositar els diferents materials han d'estar senyalitzats mitjançant logotips explicatius.

Residus no admissibles

En cap cas s'acceptaran a la deixalleria els següents materials:

· Residus barrejats

· Matèria orgànica no especificada en el punt anterior

· Residus industrials en grans quantitats

· Residus radioactius

· Residus no identificats

Per a materials no especificats en cap llista, l'Ajuntament tindrà capacitat per acceptar o no el material a la deixalleria.

Article 7 – Taxes i límit d'aportació de residus

El servei de la deixalleria és gratuït per als usuaris particulars esmentats a l'article 5 d'aquest reglament, i es meritaran les taxes que aprovi l'Ajuntament quan sigui utilitzat pels comerços, oficines, tallers i petites indústries que descriu el mateix article 5.

El límit d'aportació de cada residu s'estableix en 200 kg per servei i mes, excepte les runes que podran arribar fins als 500 kg per servei i mes.

Als usuaris particulars se'ls aplicarà la taxa corresponent quan se superin les quantitats establertes al quadre següent:

MATERIAL

Gratüit

Aplicació Taxa

ELECTRODOMÈSTICS AMB SUBST. PERILLOSES

1 unitat

+ d'1 unitat

ELECTRODOMÈSTICS SENSE SUBST. PERILLOSES

1 unitat

+ d'1 unitat

FERRALLA

Fins 300 Kg.

+ de 300 Kg.

VOLUMINOSOS I MOBLES

Fins 300 Kg.

+ de 300 Kg.

ENVASOS VIDRE

Gratuït

Gratuït

PNEUMÀTICS

Fins 4 unitats

+ de 4 unitats

RUNES

Fins 500 kg.

+ de 500 kg.

RESTES VEGETALS

Fins 150 kg.

+ de 150 kg.

PAPER

Gratuït

Gratuït

ENVASOS DE PLÀSTIC D'ÚS DOMÈSTIC

Gratuït

Gratuït

TÈXTILS

Fins 50 Kg.

+ de 50 Kg.

PINTURES

Fins 4 unitats.

+ de 4 unitats

DISSOLVENTS

Fins 4 unitats.

+ de 4 unitats

AEROSOLS

Fins 10 unitats

+ de 10 unitats

PESTICIDES

Fins 4 envasos

+ de 4 envasos

OLIS

Gratuït

Gratuït

FLUORESCENTS

Fins 5 unitats

+ de 5 unitats

VIDRE PLA (net)

Fins a 4 unitats

+ de 4 unitats

ALTRES VIDRES (Laminats, miralls...)

Fins 5 unitats

+ 5 unitats

L'usuari/a -en el seu cas- abonarà la taxa en efectiu. Els usuaris assidus podran fer-ho a través de transferència bancària.

Quan algun usuari/a no faci efectiu el pagament de les taxes corresponents, l'empresa concessionària facilitarà la documentació necessària per tal que l'Ajuntament pugui procedir al cobrament per la via executiva.

Article 8 – Horari i dies de servei

Inicialment, l'horari d'obertura –que podrà ser modificat per l'alcalde, a proposta del Departament de Medi Ambient- serà el següent:

De dimarts a dissabte, de 10h a 13h i de 17h a 20h.
Diumenge, de 10h a 14h.
Dilluns, tancat tot el dia.

Article 9 – Personal de la deixalleria

El personal de la deixalleria garantirà:

· L'obertura i el tancament de la instal.lació

· La seva presència al llarg de tot l'horari de servei

· El control general de funcionament de la deixalleria

· L'atenció i la informació als usuaris

· La correcta disposició dels materials en els diferents contenidors

· Una imatge correcta de la deixalleria pel que fa a la neteja i manteniment

· El contacte amb els gestors i transportistes de residus

· El registre de dades en els documents de control de la gestió de la deixalleria

· La realització de totes les funcions que contempla el contracte administratiu regulador de la gestió de la deixalleria.

Article 10 – Funcionament de la deixalleria

· Quan l'usuari/a arribi a la deixalleria, l'encarregat haurà de comprovar si els materials aportats són acceptables a la instal.lació

· L'usuari/a col.locarà el vehicle a la bàscula i donarà les dades personals i del vehicle, així com les relatives al tipus de residu

· Es lliurarà una tarja magnètica a l'usuari/a –que signarà a la fitxa de l'usuari/a- a la qual quedarà identificat el vehicle amb el pes total abans de dipositar el material

· Si es tracta de materials acceptats, l'encarregat haurà de registrar les dades de l'usuari necessàries en una Fitxa d'entrada a la deixalleria. En cas contrari, haurà d'informar l'usuari del motiu de la no acceptació dels materials

· Si s'escau, l'encarregat haurà de cobrar a l'usuari les taxes establertes

· Si els materials aportats són residus especials, l'encarregat els haurà de dipositar personalment en els contenidors adequats. Si es tracta d'altres materials, haurà d'informar l'usuari d'on i com els ha de dipositar

· Després de dipositar els residus al lloc indicat, el vehicle tornarà a ser pesat

· L'encarregat no acceptarà els residus de l'usuari/a que no respecti el procediment establert

· L'encarregat haurà de comprovar de manera periòdica l'estat d'ocupació dels contenidors, i avisar els transportistes i/o gestors corresponents per a la retirada dels materials abans de comprometre la capacitat de la deixalleria per acceptar aquests materials. Els transportistes i gestors hauran d'estar autoritzats per la Junta de Residus.

· En el lliurament de materials als gestors, s'haurà de fer prevaler, sempre que sigui possible, la via de la valorització

· Cada vegada que es porti a terme un lliurament de material a un gestor, l'encarregat de la deixalleria haurà de registrar les dades necessàries en una Fitxa de sortida de materials de la deixalleria

Article 11 – Neteja i manteniment

La deixalleria ha de presentar en tot moment un correcte estat de neteja i manteniment. Per aquesta raó, s'hauran de considerar els següents àmbits:

· Accessos i entorn: la neteja de la deixalleria ha d'abastar també l'entorn immediatament proper a la instal.lació

· Aigües de pluja: s'ha d'evitar que afectin els materials dipositats a la deixalleria

· Prevenció contra incendis: està totalment prohibit fumar a la deixalleria. Cal mantenir la instal.lació equipada amb les mesures contra incendis indicades per la normativa vigent.

· Prevenció d'accidents: el personal de la deixalleria ha de disposar de l'equipament necessari per dur a terme la seva activitat. Qualsevol incident s'haurà de notificar immediatament a l'Ajuntament.

· Sorolls: caldrà evitar a la deixalleria qualsevol soroll que pugui representar una molèstia per al veïnat

· Olors: caldrà eliminar ràpidament qualsevol olor que aparegui a la deixalleria

· Desratització: s'hauran de prendre les mesures necessàries per evitar la presència de rosegadors a la deixalleria

El personal de la deixalleria utilitzarà una fitxa de control de la neteja i el manteniment de la deixalleria per resumir les tasques portades a terme en aquest àmbit.

Article 12 – Control de la gestió de la deixalleria

Per realitzar un seguiment de la gestió de la deixalleria que es porta a terme i buscar accions que permetin millorar aquesta gestió, el personal de la instal.lació ha d'emplenar un seguit de fitxes de control:

· Fitxa d'entrada a la deixalleria

· Fitxa de sortida de materials de la deixalleria

· Fitxa de la gestió econòmica de la deixalleria

· Fitxa de control de la neteja i el manteniment de la deixalleria

A partir de les dades registrades, l'ens local haurà d'elaborar un informe trimestral que resumeixi la gestió de la deixalleria i permeti buscar millores en aquesta gestió.

Article 13 – Infraccions i sancions

Els usuaris que -fent ús del servei de la deixalleria- incorrin en les infraccions tipificades a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, o a l'Ordenança municipal de neteja pública, seran sancionats d'acord amb les seves disposicions.

L'empresa gestora serà sancionada, en el seu cas, d'acord amb les disposicions establertes al contracte de gestió del servei de neteja.

Article 14 – Campanyes de sensibilització

L'adjudicatari de la deixalleria haurà de col.laborar en les campanyes de sensibilització que es portin a terme per tal de promoure l'ús de la instal.lació.
 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica