18.- PROCEDIMENT REGULADOR CAMPANYA MUNICIPAL INCENTIUS I AJUTS A INICIATIVA PRIVADA PER DINAMITZACIÓ CENTRE HISTÒRIC

18. PROCEDIMENT REGULADOR DE LA CAMPANYA MUNICIPAL D´INCENTIUS I AJUTS A LA INICIATIVA PRIVADA PER A LA DINAMITZACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC DE VALLS

NORMES PRELIMINARS

Article 1. Aquest procediment té per objecte regular les actuacions de l'Ajuntament de Valls que gestionades directament o a través de l'òrgan delegat competent, van adreçades al foment de les iniciatives que tenen per objecte la rehabilitació del patrimoni públic i privat, la millora del paisatge urbà, i el foment d'activitats econòmiques, culturals i socials en l'entorn del centre Històric de Valls. Espai urbà, que inclou la part interior al tomb de muralles inclòs aquestes a banda i banda.

Article 2. Als efectes de l‘article precedent, s'entendrà per paisatge urbà: els elements urbans de caràcter fix o permanent que en una determinada ordenació configuren els llocs o indrets de la ciutat i la seva imatge, com ara edificis, mobiliari, espais i condicions ambientals. El bon ús del paisatge urbà i el seu manteniment s'entenen com a un component important en la millora de la qualitat de vida ciutadana.

Article 3. Dins de les activitats de foment, les subvencions, ja siguin pròpies o impròpies, que corresponguin a actuacions acollides a la Campanya per a la protecció del patrimoni públic i privat i millora del paisatge urbà, constitueixen una activitat discrecional de l'Ajuntament de Valls.

Article 4. Correspondrà a l'alcalde de Valls o òrgan municipal competent, resoldre sobre la concessió o denegació de qualsevol tipus de subvenció.

Article 5. L'atorgament de subvencions estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost amb aquesta finalitat. El regidor/a responsable de l'òrgan municipal competent podrà modificar amb caràcter general el contingut del procediment, sempre de conformitat amb els interessos de foment dels objectius del Pla de Dinamització del Centre Històric, la tutela del paisatge i el patrimoni arquitectònic en vistes a la seva adequació a les disponibilitats pressupostàries.

Article 6. Les subvencions previstes en aquest procediment s'imputaran als crèdits pressupostaris 50000 6460 483 i 5000 6461 483 del pressupost de l'Ajuntament de Valls. Aquests tindran la qualitat de fons ampliables previ informe de l'òrgan gestor justificant la conveniència de l'increment de dotació pressupostària.

Article 7. No es podran acollir a la Campanya aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar la sol.licitud. En aquests casos l'expedient es resoldrà d'acord a les bases vigents.

Article 8. Correspon a l'òrgan de gestió: la recepció, la tramitació i la proposta de resolució de les sol.licituds de subvenció i ajut tècnic a què dóna lloc la Campanya i també qualsevol altra actuació de foment de les que es preveuen en el Pla de Dinamització del Centre Històric o la seva proposta a l'òrgan municipal competent en cas que sigui procedent i, en especial, les relacionades amb les iniciatives privades interessades a col.laborar en el patrocini econòmic o publicitari d'actuacions relacionades amb l'objecte de la Campanya.

Article 9. Les propostes de resolució de subvencions seran acordades per la Comissió de Govern previ dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Planejament.
L'Ajuntament donarà a conèixer abastament entre els ciutadans el contingut de la Campanya.

PROGRAMES DE MILLORA CIUTADANA QUE FORMEN PART DE LA CAMPANYA

I.- Actuacions objecte de subvenció

Article 10. Actuacions preferents. D'acord amb aquest procediment i dins la Campanya municipal per a la protecció i millora del patrimoni públic i privat així com del paisatge urbà, s'estableix un programa tipificat de subvenció a la construcció, restauració i rehabilitació d'edificis privats, s'hi podran acollir també les obres de restauració de façanes i terrats i també les actuacions complementàries que millorin, restaurin o rehabilitin la part exterior d'edificis privats destinats majoritàriament a habitatges, espais comercials i de serveis, excloses les promocions immobiliàries de rehabilitació.
A tal efecte s'entendrà com a promoció immobiliària la rehabilitació d'edificis amb destí a la venda o lloguer d'habitatges i/o equipaments comercials o serveis superiors als 6 habitatges i/o tres equipaments comercials. Per aquests casos es valorarà l'impacte positiu del projecte i l'interès del mateix dins els objectius generals de regeneració del Centre Històric.
L'òrgan competent emetrà un informe proposta on es faci palès l'interès del projecte amb una proposta d'ajuts que l'alcalde aprovarà si s'escau.

Article 12. D'altres actuacions. També podran acollir-se a les subvencions totes les intervencions en edificis, espais o elements privats que es relacionen a continuació i s'especifiquen a l'Annex.
- Restauració i neteja de parets mitgeres.
- Renovació de la imatge exteriors dels establiments comercials.
- Espais oberts d'ús privat i transparència visual de tanques opaques.
- Insonorització d'activitats molestes pel soroll.
- Restauració d'elements artístics.
- Il.luminació artística de façanes.
- Substitució i unificació d'antenes de ràdio i TV.
- Ordenació i reubicació d'aparells de climatització.
- Foment d'obres i instal.lacions per a l'estalvi energètic i a la utilització d'energies renovables.
- Plantació d'espais privats no edificats, en superíficies d'ús comunitari.
- Naturalització d'edificis i construccions.
- Dotació de plaques solars sobre edificis privats ocupats majoritàriament per habitatges o equipaments.
- Foment de la recollida selectiva d'escombraries.

Article 13. Actuacioons especials. Igualment es podran acollir, amb caràcter especial les actuacions ja sigui per iniciativa pública i/o ciutadana, les següents intervencions:
- Actuacions per a l'eliminació total de risc.
- Elements d'interès paisatgístic.
- Actuacions de caràcter específic i extraordinàries.
- Actuacions privades necessàries com a complement d'actuacions públiques.

Article 14. L'alcalde o en el seu nom el regidor/a delegat per la Campanya podrà:
Prorrogar els programes continguts en aquest procediment atenent al desenvolupament de les actuacions i a la previsió de les disponibilitats econòmiques dels nous exercicis pressupostaris.
Admetre sol.licituds de caràcter especial al tràmit d'iniciativa ciutadana, d'acord amb el que disposen les normes reguladores del Reglament de participació ciutadana de la Corporació.
Qualificar el caràcter específic o extraordinari de les actuacions no tipificades i autoritzar els acords de patrocini i col.laboració.
Atorgar les llicències, “assabentats” o beneficis dins dels límits que assenyala aquest procediment.

Article 15. Tindran prioritat les sol.licituds de subvenció respecte a algunes de les actuacions següents:
- Les actuacions de caràcter urgent per raons de seguretat o habitabilitat, amb informe previ dels serveis tècnics municipals.
- Les actuacions que millorin en la seva integritat el conjunt dels elements exteriors d'un edifici, amb informe favorable previ dels serveis tècnics municipals.
- Les actuacions que es produeixin com a conseqüència d'una necessària rehabilitació integral de l'edifici, amb informe favorable previ dels serveis tècnics municipals.
- Les actuacions que s'hagin de realitzar com a conseqüència de requeriment judicial, municipal o d'altra autoritat administrativa.
- Els promotors menors de 30 anys, titulars de l'habitatge objecte de rehabilitació. Aquests tindran una subvenció addicional del 20% calculat sobre la subvenció corresponent al cost de l'obra.

II.- Determinació de les quanties de la subvenció

Article 16. Les actuacions acollides a aquesta Campanya i que hagin estat resoltes favorablement, gaudiran amb caràcter general d'una subvenció per un import igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa dels serveis urbanístics i la de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
També gaudiran de l'exempció de la taxa per la utilització privada del domini públic, amb les limitacions del temps necessari per a l'actuació.

Article 17. A la quantitat que correspongui pels conceptes assenyalats a l'article anterior, es podrà afegir una segona, calculada de conformitat amb les bases establertes a l'annex d'aquest procediment, o en funció del tant per cent del cost d'obra objecte de subvenció, amb exclusió de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Article 18. Les quanties econòmiques hauran d'estar suficientment acreditades i justificades en l'expedient administratiu. A aquest efecte, les que corresponguin a taxes i impostos quedaran acreditades per les que figurin en les respectives resolucions administratives, les que vinguin determinades per la valoració final de l'informe tècnic, pel compliment de les condicions d'execució de l'obra, i les que corresponguin al tant per cent del seu cost, mitjançant les factures originals o còpies compulsades que hauran de ser presentades a l'Ajuntament en el termini de trenta dies naturals des de la finalització de les obres.
En cap cas es consideraran com a cost a aquests efectes les quantitats que superin el cost declarat en la llicència d'obres.

III.- Tramitació

A) TERMINI

Article 19. Les sol.licituds per acollir-se a la campanya han de complir els següents tràmits:
a) Inscripció prèvia de l'actuació proposada a partir del dia següent al de la publicació de l'aprovació definitiva del Pla de dinamització del Centre Històric i del procediment regulador, un cop sotmès a informació pública i publicat al Butlletí Oficial de la Província.
b) Sol.licitud de subvenció, que haurà de presentar-se acompanyant el comunicat de finalització de les obres o actuacions.

Article 20. L'Ajuntament donarà a conèixer públicament l'aprovació del programa, i també les condicions bàsiques en què els ciutadans puguin accedir als ajuts d'aquest procediment.

Article 21. Als efectes de còmput dels terminis establerts per aquest procediment, el mes d'agost serà inhàbil.

Article 22. Podran ser denegades les sol.licituds de subvenció quan es realizin prescindint del procediment.
 

B) SOL.LICITUD

Article 23. Podran sol.licitar subvencions les persones físiques o jurídiques que promoguin les obres o actuacions com a propietaris, arrendataris, usufructuaris o per altres títols jurídics d'igual naturalesa admissible en dret.

Article 24. Només seran admissibles les sol.licituds d'inscripció o de subvenció efectuades pels titulars del dret per si mateixes o mitjançant els seus representants legals.

Article 25. La sol.licitud d'inscripció s'haurà de fer per escrit, i s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:
a) Sol.licitud d'informe tècnic.
b) Document de sol.licitud de la llicència d'obres i del pagament de les taxes de serveis urbanístics emesos per l'òrgan municipal competent, o assabentat en els casos en què no sigui procedent la llicència. El document definitiu de concessió de la llicència s'ha d'aportar posterioment, i és imprescindible per a la concessió de la subvenció, amb l'excepció dels casos en què aquesta s'entengui atorgada per silenci administratiu. Es podrà substituir el pagament de les taxes i l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres, mitjançant la presentació d'aval bancari.
c) Assumeix de direcció d'obra per tècnic competent.
d) Pressupost de l'actuació i memòria o projecte, quan calgui degudament signat pel tècnic que assumeixi l'obra.
e) Fotografia de l'element objecte de l'actuació.
f) Títol jurídic que acredita el potencial beneficiari.
g) Declaració conforme el perceptor no es troba inclòs en cap de les incompatibilitats previstes per al personal al servei de les administracions públiques.
En els casos en què s'aportin fotocòpies, l'Ajuntament podrà exigir en tot moment l'aportació dels documents originals.

IV. Criteris tècnics de les actuacions
Article 26. L'Administració establirà de forma expressa, d'acord a l'ordenament urbanístic vigent, els requisits i les condicions en què s'hauran de desenvolupar les actuacions, perquè siguin susceptibles de subvenció. L'execució d'aquelles que siguin definides com d'obligat compliment serà requisit imprescindible per a l'obtenció de la subvenció, i la seva inobservànça injustificada serà causa de denegació.

Article 27. Fent referència a l'article precedent, l'òrgan competent de l'Ajuntament emetrà un informe tècnic en el termini de 30 dies naturals que haurà de ser sol.licitat conjuntament amb la inscripció.

Article 28. L'informe tècnic estableix els requisits tècnics de l'actuació perquè pugui ser objecte de subvenció; en conseqüència, tindrà caràcter vinculant, i, consequentment, no serà susceptible d'impugnació.

Article 29. Les actuacions han d'estar sotmeses a la legalitat urbanística. Qualsevol infracció en aquest sentit donarà lloc a la pèrdua de la subvenció, amb independència de les sancions que puguessin aplicar-se.

Article 30. Les persones interessades, a partir de la notificació de l'informe tècnic disposaran d'un termini de 90 dies naturals per a l'inici de les obres, i les hauran d'executar de conformitat amb les prescripcions assenyalades a la llicència i a l'informe tècnic.
A petició de l'interessat el còmput d'aquest termini es podrà fer a partir de la data de concessió de la llicència d'obra.

Article 31. Els promotors de les obres hauran de comunicar per escrit a l'Ajuntament l'inici de les obres amb una antelació de cinc dies naturals, adjuntant el document de concessió de la llicència d'obres.
També hauran de comunicar la finalització dintre dels cinc dies naturals següents, amb acompanyament de:

a) La sol.licitud de la subvenció.
b) Un full de transferència bancària amb reconeixement de signatura i dades de l'entitat financera.
c) Comprovant o declaració conforme està al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb la Corporació.
d) Certificat final d'obres i factures, quan calgui.

L'incompliment injustificat en qualsevol de les comunicacions, en la forma en què s'assenyala, serà causa de denegació de subvenció.

Article 32. Totes les obres que s'executin com a conseqüència d'haver rebut un ordre de conservació o una intervenció dels cossos de seguretat municipal per a l'eliminació puntual de risc, tindran dret a què la subvenció que estableix l'article 17 d'aquest procediment, es reconegui en el moment de sol.licitar la llicència d'obres.
A aquests efectes, els interessats, en el moment de formalitzar la inscripció, sol.licitaran informe tècnic d'urgència a l'Ajuntament, aportant l'ordre d'execució o justificant de la intervenció dels cossos de seguretat per a l'eliminació puntual del risc.
Transcorreguts 90 dies de l'admissió de l'informe tècnic sense que s'hagi rebut el comunicat d'inici d'obres, l'Ajuntament procedirà a la liquidació dels tributs.
En aquests casos, el termini per iniciar les obres serà de 30 dies i començarà a comptar a partir de la data d'admissió de l'informe tècnic.

Article 33. L'Ajuntament de Valls, serà el titular del dret de gestió de la publicitat a les lones de protecció de les obres, amb motiu d'aquestes i durant la seva execució. A aquest efecte, la propietat, pel fet d'acollir-se a la Campanya cedeix aquest ús i dret a l'Ajuntament.
En els casos en què l'Ajuntament faci ús d'aquests dret mitjançant un pacte individual de col.laboració a favor d'interessos publicitaris d'una tercera persona, els ingressos resultants seran aplicats a millores del patrimoni públic i del paisatge urbà.

Article 34. A totes les obres acollides a la Campanya haurà de figurar la llegenda “amb el suport de l'Ajuntament de Valls” i l'imatge promocional de la campanya municipal per a la dinamització del centre històric.

V.- Control i seguiment de les actuacions per part de l'Administració
Article 35. Aquest procediment s'estableix com a garantia del compliment de la finalitat de la subvenció i de la seva equitat.
L'Ajuntament arbitrarà els mecanismes administratius i tècnics que redueixin al màxim els tràmits que per aquesta causa hauran de realitzar els ciutadans, mantenint en tot moment un control estricte dels ajuts atorgats.

Article 36. Als efectes previstos a l'article anterior, els promotors de les actuacions estan obligats a facilitar l'accés dels tècnics municipals a la finca o element objecte de millora, tant per emetre l'informe tècnic com per inspeccionar i comprovar les obres o actuacions, tantes vegades com sigui necessari.

Article 37. L'Ajuntament per a la comprovació de totes les dades i documents que aportin els sol.licitants, podrà recavar de les persones interessades la informació complementària que cregui convenient.

Article 38. L'incompliment del que s'estableix als articles precedents per part del promotor donarà motiu a la denegació de la subvenció, amb audiència prèvia a la persona interessada per un termini de 15 dies hàbils.

Article 39. Encara que s'hagin executat les obres conforme a les prescripcions establertes, si l'Administració observés manca de veracitat de les dades o documents presentats, la subvenció serà denegada en qualsevol moment del proceidment, i revocada un cop atorgada o abonada.

Article 40. El regidor/a responsable de la campanya, podrà ordenar l'admissió i tramitació de la subvenció quan concorrin circumstàncies excepcionals que ho motivin o causes de força major que haguessin impossibilitat el compliment dels terminis establerts per a aquest procediment.

Article 41. Les llicències concedides per a actuacions acollides a la Campanya que regula aquest procediment tindran vigència pel temps de duració d'aquestes actuacions, sempre que estiguin sotmeses al control tècnic de l'òrgan competent i en atenció a la competència que se li reconeix pel que fa al cas.

VI. Concessió i denegació de subvencions
Article 42. Les subvencions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada en el termini màxim de sis mesos des de la presentació de la sol.licitud de beneficis, amb excepció dels casos en què s'hagin d'arxivar les actuacions realitzades de conformitat amb el que es preveu en aquest Procediment.

Article 43. Les subvencions es consideraran acceptades si, transcorreguts els trenta dies naturals següents a la notificació al beneficiat, aquell no s'hagués manifestat en sentit contrari.

Article 44. Les subvencions podran ser concedides a una sola persona física o jurídica que actuï en el seu propi nom i interès o en el d'un conjunt de persones interessades, sempre que aquesta representació vingui determinada per llei o s'acrediti.

Article 45. El benefici que es reconegui per raó d'una determinada actuació s'estendrà a qui subrogui en la titularitat o ús de la finca, local o exercici de l'activitat de què es tracti.
En els supòsits assenyalats, i abans de fer efectiu el pagament de la subvenció, es podrà reconèixer com a beneficiària la persona acreditada com a nova titular, sempre que ho sol.liciti de forma expressa o ho acrediti suficientment.

Article 46. Una vegada resolta favorablement la sol.licitud de subvenció, l'Administració municipal estarà obligada al pagament de les quantitats en què consisteixi, amb excepció dels casos en què la resolució estimatòria de subvenció s'hagués dictat sense cobertura pressupostària. El pagament de les subvencions es farà en el termini de tres mesos des de la data de la resolució d'aprovació de la concessió, mitjançant transferència bancària a favor del sol.licitant.

Article 47. L'Administració podrà revocar la subvenció, sense que origini cap dret per al sol.licitant, en els supòsits següents:

a) Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.
b) Per alteració de les condicions que han determinat la concessió de la subvenció, imputables al beneficiari i sense que l'Administració les hagués autoritzat.

Article 48. Serà motiu de revocació, la imputació per part de l'arrendador de l'import de la subvenció com a part del cost global de les obres efectuades, a l'objecte de la seva repercussió en els increments de les rendes de l'arrendament, o de la corresponent actualització.

VII. Limitacions i garanties
Article 49. L'Ajuntament podrà exigir la presentació de pressupostos, rebuts i comprovants que demostrin que, com a mínim, s'han invertit en les obres de rehabilitació les quantitats declarades en la llicència d'obres.

Article 50. Totes les subvencions que es concedeixin en aplicació d'aquest procediment tenen caràcter de parcialment incompatibles amb altres ajuts públics per a les mateixes actuacions.
Aquesta incompatibilitat parcial s'interpreta de forma que, en cap cas, el titular podrà rebre subvencions públiques que, en el seu conjunt, suposin més del 50 per 100 del cost de l'obra, IVA exclòs.
A aquests efectes, quan s'hagi produït la sol.licitud d‘altres ajuts públics, l'interessat està obligat a declarar-ho a l'Ajuntament, abans o en el moment de fer la sol.licitud de beneficis.
L'incompliment d'aquesta condició comportarà la pèrdua automàtica de la subvenció íntegra.

Article 51. Les subvencions que per imperatiu del procediment vinguin determinades per un sistema diferent del d'un percentatge del cost, no podran superar en cap cas el límit màxim del 30% del cost de les obres, IVA exclòs, declarat en la llicència d'obres.

Article 52. La subvenció màxima es fixa en cinc-centes mil pessetes. Qualsevol sol.licitud que per les seves característiques hagi de superar aquesta quantitat haurà de ser tramitada dins del programa d'actuacions de caràcter específic i extraordinàries.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1a
Aquest procediment serà d'aplicació a les sol.licituds que es presentin a partir de la data d'aprovació definitiva d'aquest Reglament.
Quan l'evolució dels treballs vigents de la Revisió del Pla i en el Pla Especial del Centre Històric afecti contraindicant alguna actuació sol.licitada, quedarà exclosa de la campanya fins a l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General i/o Pla Especial del Centre Històric.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 2a
Qualsevol actuació en edificis ubicats en sectors de la ciutat diferents al Centre Històric quan tinguin una antiguitat de més de 50 anys no seran objecte de regulació segons aquest procediment, en aquests casos seran d'aplicació les bases actualment existents o que es puguin establir.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats tots els procediments anteriors a totes les actuacions delimitades dins el Centre Històric i aquestes hauran de complir i s'hauran de sotmetre a les condicions tècniques, econòmiques i de tramitació que es fixen en aquest text.

ANNEXES:

REHABILITACIÓ D'EDIFICIS
Les actuacions de rehabilitació total o parcial i noves construccions d'edificis del Centre Històric, que se sol.licitin per tal d'adaptar-se a les vigents normes sobre l'habitabilitat, gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 20% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 500.000 pessetes.
La subvenció s'atorgarà, si es compleixen els requisits establerts en el procediment Regulador de les Activitats de la Campanya Municipal per a la Dinamització del Centre Històric.
Aquestes actuacions tindran prioritat, sempre que la rehabilitació suposi un increment del parc d'habitatges i superfícies comercials i de serveis, d'acollir-se a convenis de finançament especial oberts amb entitats financeres col.laboradores de la Campanya.
Igualment tindran la mateixa prioritat les rehabilitacions promogudes per entitats, associacions o institucions d'interès ciutadà i sense ànim de lucre que afavoreixin així amb la seva presència, una major activitat en aquest àmbit.

RESTAURACIÓ DE FAÇANES
La subvenció s'atorgarà per la rehabilitació total, mai parcial, de les façanes dels edificis del centre històric.
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 30% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 500.000 pessetes.

TERRATS I COBERTES
El terrat i la coberta es consideren com un conjunt de vital importància en el manteniment de l'edifici i que al mateix temps incorpora elements de percepció visual de gran valor quant a la definició del paisatge urbà de la ciutat.
Als efectes d'aquest procediment, es consideren terrats o cobertes les parts d'aquests, transitables o no, que no estan subjectes a ús restringit.
Les propostes d'actuació hauran d'abastar la totalitat de les diferents superfícies que constitueixen els terrats de la finca. Les lluernes, claraboies i altres cobertes de badalots, trasters, etc., es consideren com una superfície més a aquest efecte.
Les propostes d'actuació parcial podran acollir-se a la Campanya quan les altres zones del terrat estiguin en perfecte estat i sense cap patologia constructiva. En aquest cas, caldrà justificar la bonesa constructiva de les parts de no-actuació, mitjançant informes tècnics acreditats pel col.legi professional corresponent.
Les superfícies de terrats subjectes a ús restringit es podran incloure quan, estant afectades de patologies constructives greus o essent causa de filtracions d'aigua i humitats als pisos inferiors, es proposi la seva rehabilitació basada en un acord comunitari o de la propietat de la totalitat de l'immoble.
Per garantir la duració i la bona execució de les obres de reparació de la superfície d'una coberta i a l'efecte d'aquesta Campanya, es disposa com a intervenció mínima la substitució. En cap cas s'acceptaran solucions de substitució parcial dels diferents elements que conformen la solució constructiva d'un terrat.
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 30% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 500.000 pessetes.

RESTAURACIÓ I NETEJA DE PARETS MITGERES
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnicd de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 20% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 250.000 pessetes.
A la sol.licitud d'informe tècnic d'aquesta actuació complementària, s'hi haurà d'adjuntar memòria o projecte tècnic.

RENOVACIÓ DE LA IMATGE EXTERIOR DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 20% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 250.000 pessetes.
El cost haurà de constar referit únicament i exclusivament als elements exteriors del local que serveixin per identificar la seva activitat o l'eliminació dels elements aplacats o adossats a la façana.
A la sol.licitud d'informe tècnic d'aquesta actuació complementària s'haurà d'adjuntar memòria o projecte tècnic.
L'actuació serà conforme al Reglament d'ús de la Llengua Catalana.
S'inclouen aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència de la instal.lació d'un negoci nou.

ESPAIS OBERTS D'ÚS PRIVAT I TRANSPARÈNCIA VISUAL DE TANQUES OPAQUES
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 20% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 250.000 pessetes.
Podran gaudir d'exempcions i subvencions:

  • Els espais situats a l'interior de finques tancades, o jardins existents a l'interior de finques, quan tinguin una superfície contínua mínima de 200 m2, i siguin objecte d'enjardinament.
  • Els espais que, trobant-se actualment enjardinats, estiguin separats de la via pública per una tanca opaca, quan aquesta se substitueixi per una altra de transparent.
  • Els espais que, trobant-se en la situació anterior, no estiguin actualment enjardinats i siguin objecte d'obres d'enjardinament que els deixin visibles des del carrer.

Els esmentats espais es faran accessibles a l'ús públic, per un període no inferior a 5 anys.

INSONORITZACIÓ D'ACTIVITATS MOLESTES PEL SOROLL
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 20% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 250.000 pessetes.

Condicions específiques:

  • Podran gaudir dels esmentats beneficis els locals industrials, comercials o de serveis situats al centre històric que produeixin sorolls i vibracions causats pel funcionament d'aparells d'aire condicionat, cambres frigorífiques, ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadores, compressors, bombes, torres de refrigeració o altres relacionades amb l'activitat o l'ús de què es tracti, que tinguin la llicència corresponent per a la instal.lació.
  • Quan les obres d'insonorització hagin de tenir incidència a la façana, se n'haurà d'elaborar el projecte corresponent, que seguirà la tramitació pertinent.
     

RESTAURACIÓ D'ELEMENTS ARTÍSTICS
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 20% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 250.000 pessetes.
Les actuacions objecte de subvenció hauran de ser informades a més dels serveis tècnics per la Comissió de Patrimoni de l'IEV, informes que acreditaran el valor artístic dels elements a restaurar.

IL.LUMINACIÓ ARTÍSTICA DE FAÇANES
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 10% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 100.000 pessetes.
A la petició d'aquesta actuació s'hi haurà d'adjuntar el projecte de l'actuació i l'assumeix de la direcció tècnica.
El pagament definitiu de la subvenció quedarà condicionat a la presentació del contracte de subministrament d'energia elèctrica.

SUBSTITUCIÓ I UNIFICACIÓ D'ANTENES DE RECEPCIÓ DE RÀDIO I TELEVISIÓ
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació de domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 10% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 100.000 pessetes.
Subvenció aplicable a edificis ocupats majoritàriament per habitatges.
Podran gaudir dels esmentats beneficis les comunitats de particulars que es posin d'acord per a la substitució d'antenes individuals per una única antena col.lectiva, i les comunitats que disposin d'antenes col.lectives i que es posin d'acord per integrar-les totes en una sola.
Per tenir dret a la percepció dels beneficis d'aquest programa caldrà que les actuacions d'unificació afectin un mínim de cinc antenes individuals que formin part d'un mateix conjunt d'edificació continuada, bé una illa, bé un seguit d'edificacions confrontats sense separació en vol.
Quan s'unifiquin antenes col.lectives, l'actuació haurà d'afectar un mínim de tres edificis adossats.
El particular, conjunt de particulars o comunitats de propietaris que instal.lin al seu càrrec una antena col.lectiva parabòlica de recepció de senyal per satèl.lit, tindran dret a una subvenció del 15% del cost de la nova instal.lació, IVA exclòs, sempre que la resta de propietaris de l'edifici es comprometin, per escrit, a no instal.lar-ne antenes parabòliques individuals.
S'exclouen explícitament aquells casos en què l'adequació sigui conseqüència de la rehabilitació integral d'un edifici.
La nova antena resultant de la integració i els cables de distribució no haurien de ser visibles des de la via pública. Igualment a l'edifici objecte d'intervenció no ha de quedar cap antena visible des de la via pública.

ORDENACIÓ I REUBICACIÓ D'APARELLS D'AIRE CONDICIONAT
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 10% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 100.000 pessetes.
Podran gaudir dels esmentats beneficis els particulars o comunitats d'edificis d'habitatges que ordenin o reubiquin aparells o instal.lacions d'aire condicionat existents, per evitar molèsties a tercers i la contaminació visual que interfereix la composició arquitectònica de les façanes, tant pel que fa als aparells com a les conduccions o altres elements tècnics de la instal.lació.
En tot cas, les noves instal.lacions hauran d'adequar-se al que disposin les normatives i ordenances vigents en aquesta matèria.
La proposta d'ordenació i reubicació haurà d'adequar-se a l'informe tècnic emès per l'Ajuntament.
S'exclouen aquells casos en què l'ordenació i reubicació sigui conseqüència de la rehabilitació integral de l'edifici.

FOMENT D'OBRES I INSTAL.LACIONS PER A L'ESTALVI ENERGÈTIC I LA UTILITZACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'inpost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 10% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 100.000 pessetes.
Podran gaudir dels esmentats beneficis totes aquelles actuacions que, en general, tinguin per objecte la realització d'obres:

a) Que fomentin l'estalvi energètic o la utilització d'energies renovables i que no estiguin contingudes en alguns dels programes específics d'aquest procediment.
b) Que fomentin l'ús eficaç de l'aigua o el recull i reaprofitament de l'aigua de pluja.
c) Que evitin intencionadament fer servir PVC (clorur de polivinil) en conduccions elèctriques o d'aigua, aïllaments, decoració i, en general, en el subministrament de serveis o en els elements constructius d'un edifici.
d) Que fomentin la recollida selectiva d'escombraries.

Les obres hauran de comptar amb l'informe favorable de l'òrgan municipal competent. Igualment caldrà adjuntar factura i rebut que acreditin l'execució de les obres.

PLANTACIÓ A ESPAIS PRIVATS NO EDIFICATS, EN SUPERFÍCIES D'ÚS COMUNITARI
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 10% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 100.000 pessetes.
Podran gaudir dels esmentats beneficis les actuacions que suposin l'augment de taca verda per nova dotació d'enjardinament i plantació sobre espais privats no edificats, en superfícies, que siguin d'ús comuntari.
L'enjardinament s'haurà de fer amb plantes autòctones. En cas de dubte, cal aportar un dictament de la Regidoria de Medi Ambient que garanteixi la idoneïtat de la plantació.

NATURALITZACIÓ EXTENSIVA DE SUPERFÍCIES D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 10% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 100.000 pessetes.
Engloba l'enjardinament mitjançant biòtops, de terrats, cobertes, parets mitgeres, façanes i altres superfícies que conformen la pell dels edificis i construccions.
Condicions específiques:
- El terrat, mitgera o superfície objecte de tractament vegetal haurà d'estar en bon estat i no presentar defectes constructius que no permetin la incorporació d'elements vegetals.
En aquest cas es podrà acollir al programa tipificat de restauració i rehabilitació d'edificis privats.
Les plantes col.locades sobre terrats hauran de ser autòctones, silvestres i de creixement espontani, no utitilitzades habitualment amb finalitats decoratives.
La plantació haurà de ser extensiva de manera que cobreixi, o es prevegi el cobriment, de la totalitat de la superfície objecte de tractament.
L'Ajuntament farà constar en l'informe tècnic previ les condicions d'idoneïtat de la superfície que es proposa per ser objecte de tractament.
Els promotors de l'actuació que rebin un informe tècnic favorable i vulguin realitzar l'actuació, adreçaran a l'Ajuntament sol.licitud d'inscripció, a la qual han d'adjuntar memòria o projecte de les característiques tècniques de la plantació.
Amb el comunicat del final d'obres, es farà arribar a l'Ajuntament factura i rebut d'aquestes obres i una fotografia en color de 13 x 18 del resultat.

DOTACIÓ DE PLAQUES SOLARS SOBRE EDIFICIS PRIVATS
Les actuacions gaudiran d'una subvenció per un import total igual a la suma de les quantitats en què consisteixi la taxa de llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i també l'impost sobre ocupació del domini públic.
Un cop finalitzada l'actuació i emès l'informe tècnic de conformitat s'afegirà una subvenció d'un percentatge del cost de l'actuació que en cap cas superarà el 10% del cost total de l'actuació declarat en la llicència d'obres, IVA exclòs. La quantitat màxima de subvenció serà de 100.000 pessetes.
Engloba la incorporació de plaques solars i sistemes d'acumulació fins a la seva connexió a les instal.lacions de servei.
Condicions específiques:

- Les noves instal.lacions no hauran d'afectar la percepció visual de l'edifici des de la via pública ni produir efectes de reflexió lumínica perjudicial a l'entorn.
- Compromís per part del sol.licitant de mantenir la instal.lació durant un mínim de tres anys.

ACTUACIONS ESPECIALS

ACTUACIONS PARCIALS SOBRE ELEMENTS QUE OFEREIXIN MANCA DE SEGURETAT PER A L'ELIMINACIÓ TOTAL DE RISC
Abast de l'actuació:
Són objecte d'aquest programa les actuacions parcials de restauració de façanes, terrats o mitgeres, que tinguin per finalitat l'eliminació i restauració puntual d'elements deteriorats per patologies constructives o envelliment dels materials que puguin implicar un risc.

Beneficis:
Subvenció del 10% del cost de la restauració i eliminació de l'element de risc.

Condicions generals:
Podrà gaudir d'exempcions i subvencions qualsevol actuació de restauració que garanteixi l'eliminació total de risc en el conjunt on s'actuï. Per aquest motiu és condició indispensable presentar prèviament un certificat de solidesa de la part global de l'edifici on es proposa la intervenció, degudament signat per un tècnic competent. El certificat de solidesa té per objectiu detectar la totalitat dels elements de risc, a la zona d'intervenció i certificar la seva total eliminació amb l'actuació proposada.
La part global de l'edifici on es proposa la intervenció haurà de complir amb les ordenances municipals vigents aplicables als exteriors dels edificis.
Aquest programa és incompatible amb els corresponents programes globals (façanes, terrats o mitgeres) que facin referència a l'espai on s'ubiquen els corresponents elements de risc.
En el cas d'actuacions parcials que provoquin distorsions paisatgístiques, i si no hi ha el compromís de restauració de la globalitat d'on s'ubica l'element de risc en un màxim de tres anys, no serà d'aplicació la subvenció prevista en aquest programa i si la subvenció per igual import a les taxes i impostos.

ACTUACIONS SOBRE ELEMENTS D'INTERÈS PAISATGÍSTIC
Elements d'interès paisatgístic
Les obres de conservació efectuades sobre un element que formi part d'elements d'interès paisatgístic tindrà dret a una subvenció del 15% de les quantitats invertides en la restauració directa de l'element, a més dels avantatges lligats a les figures impositives que preveu amb caràcter general aquest procediment.
Les condicions de sol.licitud i tramitació hauran d'ajustar-se al que es preveu amb caràcter general en aquest procediment.

ACTUACIONS DE CARÀCTER ESPECÍFIC I EXTRAORDINÀRIES
Beneficis específics:
Per a aquelles actuacions puntuals de caràcter específic i extraordinari que es realitzin en benefici del paisatge urbà i que, per les seves pecularitats, no es puguin incloure dins les actuacions tipificades i vinguin qualificades com d'interès per l'entorn del centre històric, s'estableix una subvenció atorgada per l'Alcaldia en funció del cost de l'actuació i de la millora o especial protecció que l'actuació representi per a la qualitat del paisatge urbà, amb un import màxim equivalent al 30% del cost de l'obra, IVA exclòs.
Procediment i tramitació:
Els promotors de les actuacions, en qualitat de propietaris o degudament autoritzats per la propietat dels elements afectats per l'actuació, hauran de:
- Sol.licitar les subvencions i exempcions, i adjuntar memòria descriptiva del projecte d'actuació i pressupost detallat de les obres a realitzar, així com de la documentació que acrediti la qualificació de l'interès públic de les obres.
Aquesta sol.licitud es presentarà directament a l'òrgan competent, fent constar expressament que s'acull a aquest programa.
A la vista de la sol.licitud, els serveis tècnics, que requeriran quan calgui la col.laboració dels serveis tècnics competents, emetran un informe sobre l'oportunitat, condicions tècniques de l'actuació proposada i el possible import de la subvenció.
La sol.licitud, conjuntament amb l'esmentat informe, seran sotmesos al dictamen de l'òrgan, el qual qualificarà el caràcter específic i extraordinari de les actuacions, quantificarà el seu import i elevarà a l'Alcaldia la corresponent proposta de resolució.
L'aprovació serà comunicada a l'interessat en un termini de 30 dies.
- Sol.licitar la llicència d'obres que correspongui a l'actuació projectada.
Els serveis tècnics competents tramitaran la llicència corresponent, comprovaran l'execució de les obres i en comunicaran l'acabament.
Un cop finalitzada l'actuació, l'òrgan de gestió, tramitarà els preceptius documents de gestió pressupostària per fer efectiva la subvenció.
Si circumstàncies d'interès públic així ho aconsellen, el regidor/a delegat per a la campanya podrà sotmetre la sol.licitud al tràmit d'iniciativa ciutadana, d'acord amb el que disposen les normes reguladores del Reglament de participació ciutadana.
Presentar, una vegada acabada l'activitat i abans de 2 mesos, el balanç econòmic i de funcionament.

ACTUACIONS PRIVADES NECESSÀRIES COM A COMPLEMENT D'ACTUACIONS PÚBLIQUES
Beneficis específics:
Per a totes aquelles actuacions col.lectives que duguin a terme, de forma associada o conjunta una pluralitat d'interessats i que, al seu torn, representin una majoria significativa dins un determinat col.lectiu, agrupació o associació, exerceixin una mateixa activitat i pertanyin a un mateix sector ciutadà o zona del centre històric, sempre que les actuacions proposades tinguin, a judici de l'Alcaldia, un interès específic dins els àmbits d'actuació de l'Ajuntament, s'estableix una subvenció, fins a un 30% del cost de l'obra, IVA exclòs, atorgada per l'Alcaldia en funckó del cost de l'actuació i de la millora o especial protecció que l'actuació representi per a la qualitat de l'entorn urbanístic i paisatgístic.
Condicions específiques:
El representant haurà de disposar d'una aportació pressupostària desemborsada que, com a mínim, cobreixi el 70% del que, per tots els conceptes, costi la realització del projecte, IVA exclòs.
La proposta haurà de comptar preceptivament amb el vistiplau del regidor responsable del Pla de Dinamització del Centre Històric.
En tot cas, per obtenir les subvencions s'haurà de signar un protocol global en el qual s'estableixin les condicions relatives a l'actuació i que s'haurà de sotmetre prèviament a l'aprovació de la Comissió de Govern.
Procediment i tramitació:
El representat o promotor de l'actuació haurà de:
Sol.licitar els ajuts i adjuntar una memòria descriptiva del projecte d'actuació, el pressupost detallat de les obres a realitzar i el document signat per la resta d'interessats on es determini la delegació de poders i es comprometin les quantitats mínimes a què fa referència l'apartat corresponent.
Aquesta sol.licitud es presentarà directament a l'Ajuntament, fent constar expressament que s'acull a aquest programa.
A la vista de la sol.licitud els serveis tècnics emetran informe sobre l'oportunitat, les condicions tècniques de l'actuació proposada i l'import de la subvenció.
La sol.licitud, conjuntament amb el vistiplau del regidor responsable, l'informe favorable de la Comissió Informativa de Planejament i la sol.licitud de llicència d'obres, seran sotmesos a l'acord de la Comissió de Govern, i elevarà a l'Alcaldia la corresponent proposta de resolució.
L'aprovació tindrà caràcter condicional i es comunicarà al representant dels interessats conjuntament amb la llicència d'obres.
Presentar, una vegada acabada l'activitat i abans de dos mesos, el balanç econòmic i de funcionament.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica