17. TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA

TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 58 i 20.3 m de la llei 39/88 Reg. H. Locals, i de conformitat al que disposen els arts. 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per instal·lacions de quioscos en la via pública.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que es derivi de la instal·lació de quioscos en la via pública. Als efectes d'aquesta taxa, tindran la consideració de quiosc qualsevol instal·lació fixa o mòbil situada a la via pública dedicat a la venda de qualsevol article.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES

1.- Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que es refereix l'article 33 de la Llei general Tributària, a favor de les quals s'atorguin llicències, o qui es beneficií de l'aprofitament sense autorització.

2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin a la realització de la inspecció tributària, inclosos els administradors de persones jurídiques que en siguin responsables al compliment d'omissions en les obligacions tributàries. La responsabilitat s'exigirà en tot cas d'acord amb els procediments previstos en la Llei General Tributària.

 

Article 4t. BENEFICIS FISCALS

1.- L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, no estan obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per quioscos necessaris al servei públic de comunicacions que explotin directament i per usos que interessin a la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

2.-No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per determinar el deute.

 

Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA

Quan per llicència municipal s'autoritzi la instal·lació de quioscos, la quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes, categories de carrer segons vialer de l'IAE, temps i m2 d'ocupació.

Quan se sobrepassi de 19 m2., s'aplicarà un recàrrec del 10% de la tarifa que correspongui.

Per determinar la superfície computable en quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la superfície del quiosc es tindrà en compte l'espai ocupat per l'exposició de plantes, flors i altres matèries.

 

Article 6è. CONTRET

La taxa es contreu a l'inici de l'ús privatiu o aprofitament, a la concessió de la llicència.

En el moment que es sol·liciti la llicència, s'efectuarà un ingrés amb caràcter de dipòsit, segons l'import de la taxa prevista en aquesta Ordenança.

En cas de produir-se l'aprofitament sense haver-lo sol·licitat, el contret té lloc a l'inici del mateix.

 

Article 7è. PERÍODE TRIBUTAR

1.- Sí, el període és inferior a l'any, s'indicarà expressament a la llicència.

2.- Quan la duració es prorrogui a varis anys, el contret es farà a l'1 de gener de cada any i el període serà de l'anualitat, excepte en cas d'inici o cessament, que és comptarà el semestre que s'hagi gaudit complert.

3.- Si no s'autoritza la instal·lació o per causes no imputables al subjecte passiu no es realitza, es procedirà a la devolució de les quantitats pagades.

 

Article 8è. DECLARACIÓ I INGRÉS

1.- La taxa es liquidarà a la sol·licitud de llicència.

2.- Tractant-se d'utilitzacions al llarg de diferents exercicis el pagament es liquidarà preferentment al primer trimestre.

Amb la finalitat de facilitar el tràmit, l'Ajuntament comunicarà al subjecte passiu el pagament. No obstant, la no recepció no invalida l'obligació, segons els terminis del calendari fiscal.

 

Article 9è. INFRACCIONS I SANCIONS

En matèria tributària es regiran al que disposa la llei General Tributària i reglaments de desenvolupament, així com en cada ordenança.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica