16.- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

16. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
 

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL PRIMER: OBJECTE

Article 1r Objecte
1. La present Ordenança general és dictada a l'empara del que es preveu en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i la disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Conté normes comunes, tant substantives com processals, que es consideraran part integrant de les ordenances, relatives a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.
2. Es dicta aquesta Ordenança per a regular:
a) Els aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i reguladores de preus públics.
b) Les matèries que necessiten concreció o desenvolupament per part de l'Ajuntament.

Article 2n. Normativa aplicable
1. De conformitat amb el que disposa la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, i el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos públics locals es faran d'acord amb el que es preveu en la legislació estatal.
2. Als sols efectes aclaridors i per a facilitar l'actuació dels serveis competents per a la seva aplicació, s'estableix en els punts següents la prelació de normes.
3. Quant a la gestió de tributs, s'aplicaran:
a) Les normes contingudes en aquesta Ordenança i les de l'ordenança del tribut de què es tracti.
b) El Reial Decret Legislatiu 2/2004 i normes concordants.
c) La Llei General Tributària.
4. Quant a la gestió de preus públics i d'altres ingressos de dret públic, s'aplicaran:
a) Les normes contingudes en aquesta ordenança.
b) Per als preus públics, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 i la Llei 8/89, reguladora de les taxes i dels preus públics.
c) Els preceptes continguts en la legislació específica reguladora del recurs de què es tracti, ja sigui municipal, autonòmic o estatal.
d) La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.
5. Quant a la recaptació de crèdits tributaris i altres de dret públic local, seran d'aplicació:
a) Aquesta Ordenança.
b) El Reglament General de Recaptació.
c) Les lleis General Tributària i Pressupostària.

Article 3r. Àmbit d'aplicació
La present Ordenança general i també les respectives ordenances particulars, han d'obligar:
a) Àmbit territorial: en tot el territori del terme municipal, i s'aplicarà d'acord amb els principis de residència efectiva
i de territorialitat, segons els casos.
b) Àmbit temporal: la data que s'especifica en cada ordenança.
c) Àmbit personal: a totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i obligacions, i també a les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició.

CAPÍTOL SEGON: DELS TRIBUTS LOCALS. PRINCIPIS GENERALS DE L'ORDRE TRIBUTARI

Article 4t. Generalitat de la imposició
L'obligació de contribuir, en els termes que estableix aquesta Ordenança i les respectives ordenances fiscals particulars, és general i no han de poder aplicar-se altres exempcions, reduccions o bonificacions que les concretament previstes i autoritzades per llei.

Article 5è. Interpretació
1. Les exempcions, bonificacions o reduccions s'han d'interpretar en sentit restrictiu i no s'han d'estendre a més supòsits que els estrictament assenyalats.
2. No s'ha d'admetre l'analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit del fet imposable i el de les exempcions i bonificacions.
3. Per tal d'evitar el frau a la llei, s'ha de considerar, a l'efecte del número anterior, que no existeix extensió del fet imposable quan es graven fets realitzats amb el propòsit provat d'eludir l'impost, sempre que produeixin un resultat equivalent en derivar el fet imposable.
Per declarar que existeix frau de llei cal un expedient especial on l'Administració aporti la prova corresponent i es doni audiència a l'interessat.
4. La sola identitat de l'objecte, de la base o del contribuent i fins i tot la de tots els elements esmentats, de dos o més contribuents de caràcter local, no n'invaliden cap, sempre que els conceptes d'imposició siguin diferents.
5. Quan en les ordenances respectives es declari exempt de pagament de tributs l'Estat, aquest benefici no ha d'abastar les entitats o els organismes que, qualsevol que sigui llur relació o dependència amb l'Estat, gaudeixin de personalitat jurídica pròpia i independent i no se'ls reconegui per llei una exempció especial.

Article 6è. Elements de la relació jurídica tributària
Pel que fa al subjecte passiu, a les exempcions i bonificacions, al fet imposable, etc., s'ha d'estar a allò que disposen les ordenances pròpies de cadascun dels impostos, taxes i contribucions especials.
Els tributs municipals són:
1. Taxes: aquells tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, en la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de Dret públic que es refereixin, afectin, o beneficiïn de forma particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
a) Que els serveis o activitats no siguin de sol·licitud voluntària pels administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud per part dels administrats:
Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per la vida privada o social del sol·licitant.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic conforme la normativa vigent.
Les taxes per la prestació de serveis no exclouen l'exacció de contribucions especials per l'establiment o ampliació dels dits serveis.
2. Contribucions especials: són aquells tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter local.
3. Impostos: són aquells tributs que l'Ajuntament té dret a exigir sense contraprestació, bé directament o per cessió de l'Estat, autoritzats per les lleis, el fet imposable dels quals està constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posen de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni, la circulació de béns o l'adquisició o despesa de la renda.

CAPÍTOL TERCER: DELS PREUS PÚBLICS. FONAMENT LEGAL I OBJECTE

Article 7è. L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i d'altres concordants sobre hisendes locals, i per la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de les taxes i dels preus públics. En allò que no preveuen els textos anteriors hi són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança, que s'ha de considerar part integrant de les ordenances respectives de preus públics.

Article 8è. Objecte
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim de Dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.

Article 9è. Elements de la relació jurídica
Pel que fa al concepte d'obligat al pagament, a les excepcions de subjecció, als efectes del pagament, a la determinació del naixement de l'obligació, s'ha d'estar a allò que disposen les ordenances pròpies de cadascun dels preus públics.

Article 10è. Repercussió de l'IVA en els preus públics
1. Els preus públics a favor de l'Ajuntament acreditaran l'impost sobre el valor afegit (IVA), d'acord amb la legislació vigent.
2. Aquest mateix règim s'aplicarà als organismes autònoms municipals de caràcter administratiu.
3. Les empreses i organismes autònoms de caràcter mercantil aplicaran l'IVA d'acord amb la legislació vigent.

SECCIÓ SEGONA: ASPECTES COMUNS

CAPÍTOL PRIMER: ASPECTES DE PROCEDIMENT

Article 11è. Aspectes procedimentals comuns
1. La tramitació dels expedients estarà guiada pels criteris de racionalitat i eficàcia, i hom procurarà, així mateix, simplificar els tràmits que ha de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés a la informació administrativa.
2. L'alcalde podrà delegar la firma de les resolucions i dels actes administratius en els termes indicats en l'article 21.3 de la Llei 7/85 de bases de règim local.
3. Les sol·licituds que els interessats dirigeixin a l'Ajuntament sobre tramitació de declaracions d'alteracions físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles, sol·licituds de concessió de beneficis fiscals en l'impost sobre béns immobles i el d'activitats econòmiques, procediments relatius a concessió d'ajornaments i fraccionaments així com qualsevol altre sol·licitud que afecti als procediments de gestió tributària es resoldran en el termini de sis mesos, llevat dels supòsits a què es refereix el punt 4.
4. Es resoldrà en el termini d'un mes el recurs de reposició previ al contenciós administratiu en matèria de tributs locals.

Article 12è. Actes presumptes
1. Quan hagin transcorregut els terminis indicats en els darrers articles sense haver resolt i notificat la resolució, es podrà fer valer l'eficàcia dels actes administratius presumptes, sense necessitat de sol·licitar a l'òrgan encarregat de la resolució del procediment la corresponent certificació, des del venciment del termini màxim en què s'hagués hagut de dictar i notificar la resolució expressa sense que aquesta s'hagi produït.
2. No obstant l'anterior, en virtut del que disposa l'article 43.5 de la Llei 30/1992, es podrà sol·licitar de l'òrgan competent per resoldre la certificació acreditativa del silenci produït, certificació que s'emetrà en el termini màxim de quinze dies des de que fos sol·licitada.
3. Quan la resolució hagués de dictar-la un òrgan col·legiat, aquesta certificació serà expedida pel secretari de l'Ajuntament en el termini esmentat.
4. S'entendrà desestimada la sol·licitud quan no hagi recaigut resolució expressa en el termini legalment establert, en els supòsits que s'indiquen:
a) Concessió d'ajornament i fraccionament en el pagament de deutes.
b) Resolució del recurs de reposició.
c) Les declaracions d'alteracions físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles.
d) La concessió de beneficis fiscals en els impostos sobre béns immobles i el d'activitats econòmiques.
e) Resolució d'altres recursos administratius diferents de l'establert en l'apartat b), que poguessin interposar-se.
f) La sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts, sempre que amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va motivar l'ingrés.
g) Altres supòsits previstos legalment.

CAPÍTOL SEGON: NORMES DE GESTIÓ COMUNES

Article 13è. Principis generals
1. La gestió dels tributs i dels preus públics, i també la dels altres ingressos de dret públic, comprèn totes les actuacions necessàries per a la determinació del deute tributari i dels preus públics i altres ingressos i llur recaptació.
2. Es procurarà unificar en un sol rebut totes les liquidacions de les taxes que recaiguin sobre bases homogènies.
3. El sistema de gestió dels tributs (liquidació o autoliquidació) serà el que es determini a l'ordenança fiscal corresponent. No obstant això, a les administracions públiques i a les taxes dels expedients iniciats a instància de part i de tramitació telemàtica, se'ls aplicarà el règim de liquidació per part de la Corporació.

Article 14è. Oficina del contribuent
Quan l'Ajuntament ho cregui oportú i necessari podrà ordenar la creació d'una oficina d'atenció al contribuent, la qual estarà encarregada de facilitar tot tipus d'informació i també podrà, en tot cas, tramitar les diligències que es considerin oportunes.

Article 15è. Calendari de pagament
1. Amb caràcter general, s'establirà un calendari fiscal i de preus públics en el qual es determini el període per abonar els tributs i preus públics municipals, tots ells de caràcter periòdic.
2. El cobrament de les exaccions de caràcter periòdic s'ajustarà a les normes del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de la Llei 8/89, reguladora de les taxes i dels preus públics, de la Llei General Tributària i de la Pressupostària, i del Reglament General de Recaptació.
3. Els contribuents o els obligats al pagament de qualsevol ingrés de dret públic, de caràcter periòdic que tinguin domiciliat el pagament en una entitat financera, no rebran el tríptic recordatori, no obstant podran rebre informació relacionada amb el contingut d'aquests.
4. Amb caràcter general, les contribucions especials es giraran en dos terminis del 50% del pressupost adjudicat en el projecte.
El percentatge corresponent al primer termini s'exigirà un cop s'hagi iniciat l'obra, entenent-se per tal moment el de la signatura de l'acte de comprovació del replanteig o el moment que informin els serveis tècnics municipals; el 2n termini s'exigirà un cop hagi finalitzat l'obra i tindrà com a límit l'import de l'obra certificada.
Excepcionalment, la Corporació, de forma motivada i previ dictamen de la Comissió Informativa podrà acordar ampliar el nombre de terminis i fixar els percentatges corresponents.
5. Amb caràcter general, les quotes urbanístiques es giraran en quatre terminis amb els següents percentatges de la quantia per la qual s'aprovi la imposició de quotes:
1r termini per import de les indemnitzacions i diferències d'adjudicació.
2n termini 30% de la resta de despeses.
3rn termini 40% de la resta de despeses.
4t termini 30% de la resta de despeses.
El primer es girarà amb antelació al moment en que s'hagi de produir l'ocupació de les finques.
El percentatge corresponent al segon termini s'exigirà un cop s'hagi iniciat l'obra, entenent-se per tal moment el de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig o el moment que informin els tècnics municipals; el 3r termini (40%) s'exigirà un cop s'hagi certificat el 50% de l'obra i el 4t termini es girarà quan s'hagi finalitzat l'obra i tindrà com a límit l'import de l'obra certificada més el de les despeses produïdes en relació a l'expedient i que estiguin contemplades en el compte de liquidació provisional.
Si al girar el 3r termini o els següents l'import total supera el preu d'adjudicació més el de les despeses produïdes en relació a l'expedient i que estiguin contemplades en el compte de liquidació provisional, es tindrà com a límit aquest, salvat que s'hagi procedit a la seva actualització.
Excepcionalment, la Corporació de forma motivada, i previ dictamen de la Comissió Informativa podrà acordar ampliar el nombre de terminis i fixar els percentatges corresponents.
Si per qualsevol circumstància, amb el 4t o darrer termini no es pogués liquidar l'expedient, es podrà girar igualment aquest termini, fins el límit de l'obra certificada i sens perjudici del que resulti en la liquidació definitiva.

Article 16è. Estimació de sol·licituds.
S'entendran estimades les sol·licituds:
a) Quan es tracti de sol·licituds l'estimació de les quals habilitaria el sol·licitant per a l'exercici de drets preexistents i sempre que no s'hagin inclòs en cap dels supòsits previstos en l'article 12è.
b) Altres casos en què la normativa de l'aplicació dels quals no en prevegi la desestimació.

Article 17è. El domicili
1. Quant al domicili fiscal i al domicili de l'obligat a qualsevol pagament, s'estimarà el que els subjectes passius tributaris i els obligats al pagament de preus públics o altres ingressos de dret públic hagin establert en qualsevol document de naturalesa tributària i altres documents, segons cada cas, mentre no es tingui a l'Ajuntament un coneixement fefaent d'un altre de diferent o es rectifiqui mitjançant la comprovació pertinent.
2. Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal i el domicili de qualsevol obligat a pagament, a efectes recaptadors, el domicili serà:
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual.
No obstant, per a les persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques es podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades.
b) Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei general tributària, el seu domicili social.
c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment permanent, s'aplicaran les normes dels apartats a) i b).
3. Mitjançant compareixença a les oficines de l'Ajuntament, el contribuent i l'obligat al pagament de qualsevol tribut, preu públic o altre crèdit pot designar un altre domicili propi o del seu representant, amb el fi de rebre-hi les notificacions administratives.
4. En tot cas, els subjectes tant d'una relació jurídica tributària com d'una altra relació jurídica de la qual es deriva un pagament, estan obligats a declarar les variacions respecte al seu domicili i a posar de manifest les incorreccions que poguessin observar-se en les comunicacions dirigides des de l'Ajuntament.
5. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos cada any natural estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol.

Article 18è. Deure de col·laboració
1. Tota persona natural o jurídica, privada o pública, pel simple deure de col·laboració amb l'Administració, té l'obligació, a requeriment d'aquella, de proporcionar-li tota mena de dades, informes o antecedents amb transcendència tributària i d'altres determinants de relacions que acrediten l'obligació d'un pagament d'un preu públic, deduïts de les seves relacions amb altres persones.
2. En particular, les persones o les entitats dipositàries de diner en efectiu o en comptes, valors i d'altres béns de deutors de l'Administració municipal en període executiu, estan obligats a informar els òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de les funcions legals, s'efectuïn.
3. L'incompliment de les obligacions de prestar la col·laboració a què es refereix aquest article, podrà originar la imposició de sancions, segons el que s'estableix en la Llei General Tributària, en la Llei General Pressupostària i en les normes sobre procediment sancionador.

Article 19è. Procediment de notificació personal
1. Les notificacions de les liquidacions de dèbits i de les sancions de venciment no periòdic o que, essent-ho, es tracti de liquidacions per alta, i sense el sistema d'autoliquidació, es practicaran d'acord amb el que disposa l'article 110 de la Llei general tributària.
No obstant això, no serà preceptiva la notificació expressa de la corresponent liquidació quan aquesta s'ajusti a la declaració presentada, la qual cosa s'advertirà a l'imprès de declaració.
2. En les notificacions de les liquidacions hi hauran de constar els elements essencials de la liquidació en els termes indicats en la legislació vigent.
3. Conseqüència del primer intent de notificació pot ser:
a) Que la notificació sigui entregada a l'interessat. En aquest cas, el notificador ha de retornar a l'Ajuntament el justificant de rebuda amb la firma del receptor i amb la data en que té lloc la recepció.
b) Que la notificació s'entregui a una persona que no sigui l'interessat, però que es trobi en el domicili d'aquest. En tal cas, hauran de constar en el justificant de rebuda la firma i la identitat de la persona que es fa càrrec de la notificació.
c) Que l'interessat o el seu representant rebutgi la notificació.
En aquest cas, s'especificaran les circumstàncies de l'intent de notificació i es tindrà per efectuada.
d) Que no sigui possible entregar la notificació. En aquest cas, el notificador registrarà en la targeta del justificant de rebuda el motiu que ha impossibilitat l'entrega i el dia i hora en què ha tingut lloc l'intent de notificació.
4. En el supòsit del punt 3.d) relatiu a l'intent de notificació personal amb resultat infructuós, per absència de l'interessat, se'n farà un segon intent, en dia i hora diferents a aquells en què tingué lloc el primer. El resultat d'aquesta segona actuació pot ser igual a l'assenyalat en els apartats a), b), c) i d) del punt 3 i n'haurà de quedar la deguda constància en la targeta de justificant de rebuda que serà retornada a l'Ajuntament. És suficient un sol intent quan el destinatari consti com a desconegut en el dit domicili o lloc.

Article 20è. Publicació en el BOP
1. Si els intents de notificació personal a que es refereix l'article anterior en el punt 4, han resultat infructuosos, l'Ajuntament podrà optar a deixar-ne avís a la bústia de l'immoble assenyalat com a domicili, prèviament a la publicació. Altrament, es citarà l'interessat o al seu representant per a ser notificats per compareixença per mitjà d'anuncis que s'han de publicar per una sola vegada per cada interessat en el BOP. Aquests anuncis també es poden exposar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament corresponent a l'últim domicili fiscal conegut. En el cas que l'últim domicili conegut radiqui a l'estranger, l'anunci es pot exposar al consolat o a la secció consultar de l'ambaixada corresponent.
2. De les actuacions realitzades conforme a l'anteriorment assenyalat, n'haurà de quedar constància en l'expedient i de qualsevol circumstància que hagués impedit l'entrega al domicili designat per a la notificació.
3. En la publicació als butlletins oficials constarà la relació de notificacions pendents amb la indicació de l'obligat tributari o el seu representant, el procediment que les motiva, l'òrgan competent de la seva tramitació i el lloc i termini en què el seu destinatari ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença s'ha de produir en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP. Transcorregut aquest termini sense comparèixer la notificació s'entén produïda a tots els efectes legals l'endemà del venciment del termini assenyalat.

Article 21è. Padrons, matrícules o registres
1. Els tributs i els preus públics de caràcter periòdic es gestionaran en el padró o en la matrícula.
2. Les dades que han de contenir els padrons, a més de les dades específiques que cadascun d'ells requereixi, segons les característiques dels tributs i dels preus públics, seran les següents:
a) Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu o de l'obligat al pagament, o el seu representant en aquesta ciutat.
b) Finca, establiment o element objecte del tribut. I en el cas dels preus públics, la prestació del servei o l'aprofitament especial o ocupació de la via pública de què es tracti.
c) Base d'imposició.
d) Tarifa aplicable.
e) Quota assignada.

Article 22è. Aprovació i publicació
Un cop aprovats el padró o la matrícula, s'exposaran al públic mitjançant edictes publicats en el BOP, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el diari de major difusió de la ciutat durant el termini d'un mes, per a l'examen i les reclamacions que hom pugui fer-hi, per a la interposició del recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el cas dels tributs, i per a la formulació del recurs contenciós administratiu en el supòsit dels preus públics.

Article 23è. Revisió i actualització dels padrons
1. Les altes presentades pels interessats o descobertes per l'acció investigadora de l'Administració municipal, han de tenir efecte des de la data en què per disposició de cada ordenança neix l'obligació de contribuir, i han de ser incorporades definitivament al padró, matrícula o registre de l'any següent.
2. Les sol·licituds de baixa han de ser formulades pels subjectes passius o pels obligats al pagament, i una vegada comprovades per la inspecció produirà efectes.

Article 24è. Autoliquidacions o dipòsit previ.
L'Ajuntament podrà exigir en matèria de tributs i de preus públics la seva autoliquidació o dipòsit previ, en els casos legalment admissibles. Les autoliquidacions i declaracions-liquidacions s'hauran d'ingressar al temps de la seva presentació, salvat que la normativa específica reguladora del tribut disposi altra cosa. Cas de no efectuar-se l'ingrés, al dia següent podrà iniciar-se el procediment de constrenyiment amb els recàrrecs corresponents previstos a l'art. 28 de la Llei General Tributària.
Així mateix, d'acord amb allò que disposa l'article 27 de la Llei General Tributària, a les autoliquidacions i declaracions liquidacions presentades fora de termini sense requeriment previ, se'ls aplicarà un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent, si s'efectuen dins els 3, 6 o 12 mesos següents, respectivament i amb exclusió de l'interès de demora i les sancions que s'haguessin pogut exigir. Transcorreguts aquests terminis se'ls aplicarà un recàrrec del 20
per cent, amb exclusió de les sancions però no dels interessos de demora.

CAPÍTOL TERCER: AJORNAMENT I FRACCIONAMENT

Article 25è. Ajornaments i fraccionaments.
Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes d'un import igual o superior a 100 €, prèvia sol·licitud de l'obligat al pagament quan la seva situació econòmico-financera l'impedeixi efectuar de forma transitòria el pagament en els terminis establerts.
Si la petició de fraccionament i ajornament es refereix a deutes la recaptació dels quals correspon a BASE, és d'aplicació la normativa pròpia d'aquest Organisme.
Solament de forma excepcional es podran ajornar o fraccionar els deutes d'un import inferior a 100 € si s'aprecia, mitjançant un informe dels Serveis Socials Municipals, que l'ajornament o fraccionament serà l'única forma de pagament del deute.
Els acords d'ajornament o fraccionament que s'acordin s'adoptaran en els termes indicats en la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i en aquesta Ordenança.
Els deutes ajornats o fraccionats s'han de garantir amb caràcter general en els termes que preveuen l'article 82 de la Llei general Tributària, l'article 48 del Reglament general de recaptació i en particular en els termes d'aquesta Ordenança.
En els fraccionaments no podran acumular-se en una mateixa fracció deutes en període executiu i deutes en període voluntari. Els deutes en període executiu s'hauran d'incloure en les primeres fraccions.

Article 26è. Sol·licitud
1. La sol·licitud es dirigirà a l'Ajuntament, a qui correspon l'apreciació de la situació de tresoreria de l'obligat al pagament en relació amb la possibilitat de satisfer els dèbits.
2. Les sol·licituds es poden presentar en els següents terminis:
a) Deutes en període voluntari d'ingrés o de presentació de les autoliquidacions corresponents: dins del termini d'ingrés en període voluntari.
Pel que fa a les autoliquidacions presentades fora de termini, només s'entén que la sol·licitud es presenta en període voluntari quan la sol·licitud d'ajornament o fraccionament es presenti juntament amb l'autoliquidació extemporània.
b) Deutes en període executiu: en qualsevol moment del procediment abans de la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats.
3. Les sol·licituds han de contenir les següents dades:
a) Nom i cognom, raó social o denominació completa, NIF i domicili fiscal de l'obligat al pagament i, si s'escau de la persona que el representi
b) Identificació del deute pel qual sol·licita ajornament o fraccionament, indicant almenys l'import, el concepte, la data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari i la clau de liquidació.
c) Causes que motiven la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
d) Termini o terminis que sol·licita i si en sol·licita ajornament o fraccionament
e) Garantia que s'ofereix, conforme al que disposa l'article 30è d'aquesta Ordenança.
f) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
4. A la sol·licitud s'han d'adjuntar els següents documents:
a) Compromís d'aval solidari d'una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o de certificat d'assegurança de caució, salvat que d'acord amb aquesta Ordenança aquest no resulti exigible.
b) Si s'escau, els documents que acreditin la representació.
- Els documents o justificants que provin l'existència de dificultats econòmico-financeres que l'impedeixin de forma transitòria efectuar el pagament en el termini establert i aquells altres que considerin oportuns.
- Si es tracta d'autoliquidacions, còpia d'aquesta o assenyalar el dia i el procediment en què es va presentar.
c) Si s'escau, sol·licitud de compensació durant la vigència de l'ajornament o fraccionament amb els crèdits que es puguin reconèixer a favor seu durant el temps de l'ajornament o fraccionament.
5. Si la garantia que s'ofereix no consisteix en aval o assegurança de caució, s'ha d'aportar:
a) Justificació documental de la impossibilitat d'obtenir un aval d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució, en la qual constin les gestions efectuades per obtenir-lo.
b) Valoració dels béns oferts en garantia efectuada per empreses o professionals especialitzats independents.
c) Balanç i compte de resultats de l'últim exercici tancat i informe d'auditoria, si n'hi ha, en cas de tractar-se d'empresari o professional obligat per llei a portar comptabilitat.
6. Si es sol·licita la dispensa total o parcial de garantia, s'ha d'aportar:
a) Declaració responsable i justificació documental que manifesti estar mancat de béns o no posseir-ne altres que els oferts en garantia.
b) Justificació documental de la impossibilitat d'obtenir un aval d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució, en la qual constin les gestions efectuades per obtenir-lo.
- Balanç i compte de resultat dels tres últims anys i informe d'auditoria, si n'hi ha, en cas d'empresaris o professionals obligats per llei a portar comptabilitat
- Pla de viabilitat i qualsevol altra informació que justifiqui la possibilitat de complir l'ajornament o fraccionament sol·licitat.
c) Si l'obligat al pagament no és empresari o sent-ho no està obligat a portar la comptabilitat, haurà d'aportar:
- Nòmina o pensió de jubilació, invalidesa o de prestació d'atur
- La darrera declaració de l'IRPF o en el cas de no estar obligat a presentar declaració, certificats de retencions dels pagadors dels diversos rendiments.

Article 27è. Criteris de concessió
a) Els deutes d'import inferior a 1.000 € podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim de 6 mesos des de la data de sol·licitud.
b) Els deutes d'import comprès entre els 1.000 € i els 5.000 €, podran fraccionar-se per un període màxim d'1 any des de la data de sol·licitud.
c) Els deutes d'import superior a 5.000 €, podran fraccionar-se per un període màxim de 18 mesos des de la data de sol·licitud.
Pels deutes compresos en els apartats b) i c) solament es podrà concedir un ajornament si la garantia oferta és un aval bancari.
d) Excepcionalment i en casos extrems, quan les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant ho impedeixin, estant degudament justificades, es podrà estudiar per part de l'òrgan competent l'ampliació dels terminis assenyalats en els anteriors punts.

Article 28è. Tramitació de les sol·licituds.
1. La presentació d'una sol·licitud de fraccionament o ajornament en període voluntari impedeix l'inici del període executiu. A tal efecte, es comunicarà a la Recaptació municipal que s'ha presentat la sol·licitud perquè es marquin les liquidacions corresponents i mantenir-les en voluntària.
2. La presentació d'una sol·licitud de fraccionament o ajornament en període executiu no impedirà la iniciació o la continuació del procediment de constrenyiment durant la tramitació de la sol·licitud. Sí s'hauran de suspendre les actuacions d'alienació dels béns embargats.
S'entendrà per manca de tresoreria l'absència o escassedat de recursos líquids suficients per part de l'obligat al pagament per cancel·lar les seves obligacions immediates.
Tractant-se d'empreses mercantils, l'avaluació de la manca de tresoreria o liquiditat s'efectuarà a través dels comptes del balanç de situació tancat a la data més pròxima possible a la de petició de l'ajornament.
Tractant-se de sol·licitants no empresaris o que sent-lo no estiguin obligats a portar comptabilitat, l'avaluació es realitzarà en base a les declaracions de l'IRPF presentades i altra documentació relativa als ingressos aportada pel sol·licitant.
3. Durant la tramitació i fi ns a la resolució definitiva, l'obligat al pagament ha d'efectuar els pagaments en els terminis que proposi en la seva sol·licitud. No obstant, si s'estima que la complexitat de l'expedient pot comportar demores en la seva resolució, es podrà establir un calendari provisional de pagaments fins que la resolució es produeixi, el qual podrà incloure terminis diferents als proposats pel sol·licitant i el substituirà a tots els efectes.
La no realització d'aquests pagaments serà motiu suficient per acordar la denegació de l'ajornament o fraccionament pel fet de concórrer dificultats econòmico-financeres de caràcter estructural.

Article 29è. Resolució.
1. L'òrgan competent per a la resolució de la sol·licitud és l'Alcalde o el Regidor en qui delegui.
2. Es declararan inadmissibles les sol·licituds d'ajornament o fraccionament en els supòsits i amb els efectes que preveu l'article 47 del Reglament general de recaptació, en concret les de reconsideració de sol·licituds ja resoltes i que no estiguin degudament fonamentades, tenint com a única fi nalitat demorar el compliment de l'obligació de pagament.
3. La denegació de la sol·licitud tindrà els efectes previstos en l'apartat 4 de l'article 52 del Reglament general de recaptació, depenent de si es va presentar en període voluntari o en període executiu d'ingrés.
4. Les resolucions hauran de notificar-se en el termini de 6 mesos.
5. En la resolució en què es concedeixi l'ajornament o fraccionament, es faran constar les conseqüències de la falta de pagament, de la no constitució de la garantia quan sigui preceptiva i el càlcul dels interessos de demora corresponents.
6. Es donarà trasllat de la resolució a la Recaptació municipal perquè es duguin a terme les actuacions recaptadores corresponents.

Article 30è. Garanties
Amb caràcter general, el sol·licitant oferirà la garantia en forma d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.
En el supòsit dels fraccionaments, podrà aportar avals per garantir cadascun dels terminis.
L'aval haurà d'estar inscrit en el registre d'avals que cadascuna de les entitats de dipòsit i crèdit han de mantenir d'acord amb la Circular 4/2004, de 22 de desembre, del Banc d'Espanya.
No obstant, les Societats de capital 100% municipal que sol·licitin un ajornament o fraccionament de deutes no hauran de presentar aval, sens perjudici d'altres garanties que sí resultin necessàries, sempre que l'empresa ho sol·liciti i acrediti dificultats de tresoreria.
1. Es dispensarà a l'obligat tributari de la constitució de garanties quan l'import de la totalitat dels deutes de dret públic no excedeixin de 3.000 €.
2. L'obligat al pagament pot sol·licitar que s'adoptin mesures cautelars en substitució de les garanties necessàries, consistent en la retenció dels pagaments reconeguts per l'Ajuntament de Valls a favor seu, inclosos els certificats d'obra aprovats, fins que es cancel·li el deute.
3. A petició de l'obligat al pagament es podrà admetre com a garantia l'anotació preventiva d'embargament de béns inscrita en el Registre públic corresponent, quan a criteri de la Recaptació municipal, atès el valor del bé i les circumstàncies que hi concorrin sigui suficient.
4. La garantia ha de cobrir l'import del principal del deute, els interessos de demora que generi l'ajornament o fraccionament comptats des del dia següent al venciment del termini d'ingrés en període voluntari i un 25 per 100 de la suma de les dues partides.
5. La garantia s'ha de formalitzar en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la notificació de l'acord de concessió, l'eficàcia del qual queda condicionada a aquesta formalització. Si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari d'ingrés, transcorregut el termini de dos mesos sense que s'hagin formalitzat les garanties, s'iniciarà el període executiu al dia següent del venciment d'aquest termini i s'exigiran els interessos
de demora meritats des del dia següent al venciment del període voluntari d'ingrés, sense perjudici dels que es meritin posteriorment. Si la sol·licitud va ser presentada en període executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment.
6. Excepcionalment quedaran exempts de presentar garanties aquells casos que s'apreciï una impossibilitat manifesta d'obtenir-les.

Article 31è. Interessos de demora.
1. Els deutes ajornats o fraccionats, exclòs si s'escau del recàrrec executiu, meriten interessos de demora en els termes de l'article 26.6 de la Llei general tributària.
2. Per al còmput dels interessos s'aplicaran aquestes regles:
a) En cas d'ajornament: s'han de calcular interessos de demora sobre el deute ajornat pel temps comprès entre l'endemà del venciment del termini d'ingrés en període voluntari i la data del venciment del termini concedit.
b) En cas de fraccionament: s'han de calcular els interessos de demora per cada fracció de deute des de l'endemà del venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins a la data del venciment del termini concedit.
Si l'ajornament o fraccionament s'ha sol·licitat en període executiu la base per al càlcul no inclourà el recàrrec del període executiu.
Si l'ajornament o el fraccionament s'estén més enllà de l'any en curs i per tant es desconeix el tipus d'interès aplicable, es calcularà en base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà en funció del nou tipus d'interès aplicable. Els càrrecs en compte de cada fracció s'efectuarà per l'import exacte, resultant d'aplicar el tipus d'interès vigent en el moment del venciment de cada fracció.
No s'exigirà interès de demora en els acords d'aplaçament o fraccionament sol·licitats en període voluntari sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notifi cació col·lectiva, i que el pagament total d'aquestes es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.

Article 32è. Liberalització de garanties
1. Les garanties seran retornades una vegada comprovat el pagament total del deute inclosos els recàrrecs, interessos i costes, i dels interessos acreditats durant la suspensió, en els supòsits dels fraccionaments garantits amb avals per cada termini, quan es pagui cadascun d'ells.
2. L'Alcalde ordenarà la cancel·lació de la garantia prestada mitjançant decret on farà constar l'extinció del dret o causa de cancel·lació, amb la constància d'haver-se pagat el deute.

Article 33è. Efectes de la manca de pagament d'un ajornament.
La falta de pagament al venciment del termini concedit determinarà:
1. Si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari, s'inicia el període executiu l'endemà del venciment del termini incomplert, i s'ha d'iniciar el procediment de constrenyiment.
S'ha d'exigir l'ingrés del principal del deute, els interessos de demora meritats fins a la data del venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre els dos conceptes.
2. Si la sol·licitud va ser presentada en període executiu, ha de continuar el procediment de constrenyiment.
En ambdós supòsits, transcorreguts els terminis de l'article 62.5 de la Llei general tributària, sense que s'hagi efectuat l'ingrés, es procedirà segons disposa l'article 168 de la mateixa Llei.

Article 34è. Efectes de la manca de pagament dels fraccionaments.
1. En els fraccionaments garantits amb una única garantia o concedits amb dispensa total de garantia, la manca de pagament d'una fracció determinarà:
a) Si la fracció incomplerta és de deutes en període executiu, per aquesta fracció i les següents:
a.1) Respecte de tots els deutes del fraccionament en executiva es continuarà el procediment de constrenyiment.
Si consta ingressada alguna fracció anterior es considerarà com un ingrés a compte en l'expedient.
a.2) Respecte de tots els deutes del fraccionament en voluntària s'inicia el període executiu el dia següent del venciment de la fracció incomplerta.
S'exigiran interessos de demora meritats des del dia següent al venciment del període voluntari d'ingrés dels deutes fins a la data de venciment de la fracció incomplerta.
b) Si el fraccionament inclou solament deutes en període voluntari o la fracció que s'incompleix és de deutes en període voluntari, s'inicia el període executiu respecte d'aquesta fracció. S'exigirà l'import de la dita fracció, els interessos de demora meritats des del venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins a la data del venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre els dos conceptes.
Si notificada la provisió de constrenyiment corresponent s'incomplís l'obligació de pagar en el termini de l'article 62.5 LGT, es consideraran vençuts els restants terminis, que s'exigiran també en via de constrenyiment.
Si es va constituir garantia, transcorregut el termini d'ingrés de l'article 62.5 de la Llei general tributària, es procedirà segons disposa l'article 168 de la mateixa Llei.
2. En els fraccionaments de pagament en què s'haguessin constituït garanties parcials i independents per a una o diverses fraccions i arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, les conseqüències són les següents:
a) Incompliment d'una fracció de deutes en període executiu: es continuarà el procediment de constrenyiment.
Transcorregut el termini d'ingrés de l'article 62.5 de la Llei general tributària sense que s'hagi efectuat l'ingrés de les quantitats exigides, s'ha d'executar la garantia parcial.
L'acord de fraccionament roman vigent, respecte de les fraccions a les quals no arribi la garantia parcial i independent.
b) Incompliment d'una fracció amb deutes en període voluntari: s'inicia el període executiu exclusivament d'aquesta fracció.
S'exigirà l'import de la dita fracció, els interessos de demora meritats des del venciment del termini d'ingrés en període voluntari fi ns a la data del venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre els dos conceptes.
Si notificada la provisió de constrenyiment corresponent s'incomplís l'obligació de pagar en el termini de l'article 62.5 de la Llei general tributària, s'ha d'executar la garantia parcial i independent.
L'acord de fraccionament roman vigent respecte de les fraccions a les quals no arribi la garantia parcial i independent.

CAPÍTOL QUART: DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

Article 35è. Iniciació
El procediment de devolució d'ingressos indeguts es formalitzarà d'acord amb l'establert als articles 32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa, pels articles no derogats del Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el procediment per a la realització de devolucions d'ingressos indeguts de naturalesa tributària, i l'Ordre de 22 de març de 1991 per la qual es desenvolupa el citat reial decret.
Aquest procediment s'aplicarà a qualsevol devolució d'ingressos indeguts sigui quina sigui llur naturalesa.
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, que en l'escrit hi haurà de fer constar:
a) El seu número d'identificació fiscal.
b) Justificació de l'ingrés indegut.
c) Núm. de compte corrent on vol que s'efectuï la transferència bancària.
2. No obstant el que es disposa en el punt anterior, podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària o de preus públics, aquesta sigui anul·lada.
b) Quan s'hagi produït una duplicitat verificada del pagament.
c) Quan la improcedència de l'ingrés hagi estat comprovada per la inspecció fiscal.
3. El reconeixement del dret a la devolució originarà el naixement d'una obligació reconeguda, que com a tal haurà de comptabilitzar-se i restarà subjecta al procediment d'ordenació de pagament i al pagament material, el qual es realitzarà mitjançant transferència bancària.

 

CAPÍTOL CINQUÈ: PROCEDIMENT DE REVISIÓ

Article 36è. Recurs de reposició
1. Contra els actes administratius dictats per l'Ajuntament d'aplicació i efectivitat dels tributs propis i de la resta d'ingressos de dret públic, solament es podrà interposar recurs de reposició en els termes previstos a l'article 14 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Serà competent per resoldre el recurs de reposició l'òrgan que hagi dictat l'acte administratiu impugnat. No obstant, quan un òrgan actua per delegació, la resolució del recurs correspondrà a l'òrgan delegant.
3. La provisió de constrenyiment, les diligències d'embargament i l'acord d'alienació dels béns embargats, podran ser impugnats mitjançant recurs de reposició davant del Tresorer.
4. Contra la desestimació del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb la normativa vigent.
5.- Per interposar el recurs de reposició no serà necessari el previ pagament de la quantitat exigida; no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa de cobrament, llevat que l'interessat sol·liciti dintre del termini d'interposició del recurs la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i aporti garantia que cobreixi la totalitat del deute impugnat, en el qual cas s'atorgarà la suspensió sol·licitada. A tal efecte, no s'admetran altres garanties, a elecció del recurrent, que les següents:
a) Dipòsit en diners en efectiu o en valors públics en la Tresoreria municipal.
b) Aval o fiança de caràcter solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.
c) Fiança personal i solidària prestada per dos contribuents de la localitat de reconeguda solvència, solament per a deutes inferiors a 1.500 €.
6.- L'import de la garantia dipositada serà el següent:
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament: la suma del principal (quota inicialment liquidada) més els interessos que generi la suspensió.
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament: la suma del deute tributari existent en el moment de la suspensió (principal, recàrrecs i interessos de demora ja meritats) més els interessos que generi la suspensió.
7.- Quan la garantia aportada no sigui suficient o no reuneixi els requisits exigibles, es requerirà a l'interessat perquè en un termini de 10 dies esmeni els defectes apreciats, amb la indicació que la no atenció d'aquest requeriment dintre de termini, determinarà l'arxiu de la sol·licitud i aquesta es tindrà per no presentada. Quan el requeriment d'esmena s'hagi contestat dintre de termini però no s'entenguin esmenats, es dictarà resolució denegant la suspensió i es continuarà amb l'execució de l'acte.
8.- Interposat el recurs de reposició amb sol·licitud de suspensió aportant alguna de les garanties assenyalades en el punt 3, es paralitzarà preventivament l'execució de l'acte impugnat mentre no es resolgui expressament la sol·licitud de suspensió.
Les suspensions acordades tindran efectes des de la data de la presentació de la sol·licitud i es mantindran durant la substanciació del recurs de reposició.
9.- Si la resolució del recurs de reposició l'estima totalment, es declararà alliberada la garantia.
10.- Si el recurs de reposició fos desestimat totalment o parcialment en període voluntari, es practicarà, si s'escau, la corresponent liquidació, així com la dels interessos meritats per tot el temps de la suspensió i es notificarà a l'interessat atorgant-li un nou termini de pagament voluntari. Si la suspensió es va produir en període executiu, abans de continuar les actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès més els interessos meritats durant la suspensió, atorgant-li el termini de pagament de l'article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària.
11.- Si s'hagués acordat la suspensió, un cop conclosa la via administrativa, no s'iniciaran o, en el seu cas, no es reprendran les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no hagi conclòs el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la garantia inicialment aportada es mantingui fins aquest moment. Si durant aquest termini l'interessat comunica la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de garantia, la suspensió acordada en via administrativa es mantindrà, sempre que la garantia sigui suficient, fins que l'òrgan judicial competent resolgui en relació amb aquesta suspensió.
12.- Es podrà concedir la suspensió parcial quan el recurs es limiti a un element individualitzat, la repercussió del qual en la determinació del deute resulti clarament quantificable. En aquest supòsit, la garantia solament haurà de cobrir l'import suspès, quedant el reclamant obligat a ingressar la quantitat restant.

SECCIÓ TERCERA: DE LA INSPECCIÓ I INFRACCIONS TRIBUTÀRIES

CAPÍTOL PRIMER: INSPECCIÓ

Article 37è. Òrgans d'inspecció.
Constitueixen el Servei d'Inspecció Tributària els òrgans de l'Ajuntament que tenen encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels diferents subjectes passius i la d'altres obligats tributaris, amb el fi de verificar l'exacte compliment de les seves obligacions i deures amb la hisenda local, i es procedirà, si s'escau, a la regularització corresponent.

Article 38è. Funcions de la Inspecció
1. Les funcions de la Inspecció són:
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració i per a la seva consegüent atribució al subjecte passiu o obligat tributari.
b) La integració definitiva de les bases tributàries i elements determinats en els altres ingressos mitjançant l'anàlisi i avaluació d'aquelles en els seus diferents règims de determinació o estimació; la comprovació de les declaracions i declaracions liquidacions i els dipòsits previs per determinar la veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint, si s'escau, l'import dels deutes tributaris, preus públics i altres corresponents.
c) Comprovar l'exactitud dels deutes tributaris i altres ingressats en virtut de declaracions-documents d'ingrés o per dipòsit municipal.
d) Practicar, si s'escau, les liquidacions tributàries i altres resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
e) Realitzar aquelles actuacions inquisitives o d'informació que hagin de portar-se a efecte prop dels particulars o d'altres organismes i que directament o indirecta condueixin a l'aplicació dels tributs locals i dels preus públics.
f) La comprovació del valor dels béns, dels actes o negocis i de la resta d'elements del fet imposable.
g) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes fiscals i sobre l'abast de les obligacions i dels drets que se'n deriven.
h) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o qualsevol gaudiment de benefici fiscal.
i) Qualsevulla altres funcions que li encomanin els òrgans competents de l'Administració local.
2. Les funcions d'inspecció detallades en els apartats del punt anterior seran d'aplicació per a la correcta determinació i exacció de preus públics.

Article 39è. Personal de la Inspecció
1. Les actuacions de comprovació i d'investigació a que es refereix l'article anterior, les realitzaran els funcionaris del Servei d'Inspecció Tributària i d'Ingressos Públics, sota la immediata supervisió del cap d'Inspecció i de l'Interventor General, sense perjudici de les actuacions de comprovació i investigació previstes a l'art. 123 de la Llei General Tributària, realitzades pels òrgans de gestió tributària.
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris.
3. Els funcionaris de la Inspecció Tributària, en l'exercici de les funcions inspectores, seran considerats agents de l'autoritat, als efectes de la responsabilitat administrativa i penal de qui ofereixi resistència o cometi atemptats o desacatament contra ells, de fet o de paraula, en actes de servei o amb motiu d'aquest.
4. Es proveirà al personal inspector un carnet o altra identificació que l'acrediti per a l'exercici del seu treball.

Article 40è. Classes d'actuació
1. Les actuacions inspectores poden ser:
a) De comprovació i investigació.
b) D'obtenció d'informació amb transcendència tributària.
c) De valoració.
d) D'informe i assessorament.
2. L'abast i el contingut d'aquestes actuacions és el definit per la Llei General Tributària, el Reglament de Gestió i Inspecció tributària, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i altres disposicions que siguin d'aplicació, tot això referit als tributs municipals.
3. L'exercici de les funcions pròpies de la inspecció s'adequarà als corresponents plans d'actuació d'acord amb les necessitats del servei en cada moment.
4. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc en què es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, hi hagi béns subjectes a tributació o s'hi produeixin fets imposables, quan es consideri necessari per a la pràctica de l'actuació inspectora.
5. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, però es podran interrompre per fonament raonat dels actuaris, que es comunicarà a l'obligat tributari i a l'obligat del preu públic, segons cada cas, per al seu coneixement.
6. Les actuacions es documentaran en diligències, comunicacions, informes i actes prèvies o definitives. Aquests documents tindran les funcions, les finalitats i els efectes que estableix el Reglament General de la inspecció dels tributs.

CAPÍTOL SEGON: INFRACCIONS I SANCIONS

Article 41è. Infraccions tributàries
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que es trobin tipificades i sancionades a la Llei General Tributària i a la normativa de desenvolupament.
2. Les infraccions tributàries es classifiquen com a lleus, greus i molt greus, d'acord amb la Llei General Tributària i amb la normativa de desenvolupament.

Article 42è. Les sancions
1. Les sancions tributàries es graduaran d'acord amb els criteris previstos a l'article 187 de la Llei General Tributària.
2. Les sancions s'imposaran d'acord amb els preceptes i normes de la Llei General Tributària, pel Reial Decret 2063/2004, de15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General del règim sancionador tributari i pel Reglament de Gestió i Inspecció tributària, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

Article 43è En execució dels preceptes referenciats en els darrers articles, el cap de la Inspecció Municipal podrà determinar, mitjançant acte administratiu, els criteris determinats per a les sancions per alguna o algunes infraccions, taxativament determinades per la seva general aplicació, segons convingui en cada cas.

SECCIÓ QUARTA: DE LA RECAPTACIÓ DE CRÈDITS

CAPITOL I: LA RECAPTACIÓ

Article 44è. Concepte
La gestió recaptadora consisteix en l'exercici de les funcions administratives que condueixen al cobrament dels deutes i sancions tributàries i d'altres recursos de naturalesa pública.

Article 45è. Normativa
La normativa aplicable a la gestió recaptadora és la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació i normativa concordant.

Article 46è. Òrgans de la Recaptació
1. La gestió recaptadora dels crèdits tributaris i demés de naturalesa pública es realitzarà directament pel propi Ajuntament, mitjançant els òrgans i el personal adscrit al Servei de Recaptació, sense perjudici de la possibilitat de delegar la recaptació de determinats recursos en els termes previstos en l'article 8 del Reglament general de recaptació.
2. El tresorer municipal és el cap de la Recaptació municipal.

Article 47è. Sistema de recaptació
1. La recaptació de tributs i d'altres ingressos de dret públic municipals es farà a través de les entitats col·laboradores que es ressenyaran en el document remès al domicili del subjecte passiu, excepte els rebuts domiciliats; aquest document serà apte i suficient per a permetre l'ingrés en entitats col·laboradores.
2. En el cas de tributs i preus públics, si el contribuent obligat al pagament dels tributs o/i preus públics no rebés aquests documents, pot acudir a l'oficina de la Recaptació, on se li expedirà el corresponent duplicat.

Article 48è. Domiciliació bancària i procediment de recaptació
A. Domiciliació bancària
1. Es potenciarà la domiciliació bancària mitjançant campanya que divulgui els seus avantatges.
2. En els supòsits de rebuts domiciliats, les dades del deute s'incorporaran en el suport magnètic que origini el corresponent càrrec bancari, i l'entitat financera haurà d'expedir i remetre el comprovant de càrrec al compte.
3. L'Ajuntament ordenarà el càrrec al compte dels obligats al pagament aproximadament a mitjan del període voluntari. Si la domiciliació no fos atesa, l'entitat bancària ho comunicarà immediatament, a fi que la unitat de recaptació pugui remetre al subjecte passiu el document de pagament.
4. Si, verificat el càrrec al compte del contribuent, aquest el considerés improcedent i així fos, s'ordenarà la seva anul·lació i serà retornat.
5. La domiciliació bancària s'ajustarà als requisits que assenyala l'article 38 del Reglament general de recaptació.
6. Es podrà domiciliar el pagament dels deutes periòdics en un compte corrent que no sigui de titularitat de l'obligat al pagament, sempre que a la sol·licitud de domiciliació quedi constància expressa de l'autorització del titular del compte corrent.
7. Els administradors de finques podran ser autoritzats a domiciliar en comptes corrents de la seva titularitat els deutes periòdics d'aquells obligats al pagament que els hi hagin atorgat la corresponent autorització.
L'autorització serà expressa i correspon a l'Alcalde-President, mitjançant decret.
La Tresoreria Municipal podrà requerir als administradors de fi nques, en qualsevol moment, l'acreditació de l'autorització de l'obligat al pagament.
B. Recaptació
El procediment i les actuacions de la recaptació municipal, tant en període voluntari com en període executiu, es regularà i es procedirà d'acord amb el procediment establert en el Reglament General de Recaptació, a la Llei General Tributària i a les normes concordants.
Es potenciarà el sistema de col·laboració bancària, per tal de que tots els ingressos es canalitzin per mitjà de les entitats col·laboradores autoritzades d'acord amb el que disposa el Reglament general de recaptació.
Així mateix, es promourà la utilització de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la Recaptació.

Article 49è. Recaptació en període voluntari.
1. La recaptació en període voluntari de pagament s'iniciarà i conclourà d'acord amb el que disposa l'article 68 del Reglament general de recaptació.
2. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, tant per tributs com per altres ingressos de dret públic, seran els determinats per l'Ajuntament en el calendari de pagament a què es refereix l'article 15è d'aquesta Ordenança.
3. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de venciment singular, llevat que la norma que conforme a la qual s'exigeix el deute n'estableixi un de diferent, serà l'establert en l'article 62.2 de la Llei general tributària.
4. Els deutes resultants d'una autoliquidació, s'hauran de pagar en el termini fi xat en cada cas per la seva normativa pròpia.
5. En tot cas, a qui pagui un deute se li lliurarà el justificant del pagament realitzat. En el supòsit que el pagament s'efectuï per internet, l'interessat haurà de poder obtenir, mitjançant la seva impressora, un document acreditatiu de l'operació realitzada, el qual tindrà caràcter alliberador, sense perjudici que pugui sol·licitar que li sigui lliurat un justificant de pagament emès per la Recaptació.

Article 50è. Crèdits incobrables.
Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el procediment de gestió recaptadora, per haver resultat fallits els obligats al seu pagament.
La documentació que cal incorporar als expedients per a la declaració de crèdit incobrable es determinarà segons la seva quantia i d'acord amb criteris d'economia i eficàcia.
En tot cas, el tresorer valorarà l'oportunitat de la tramitació de les propostes de crèdits incobrables, i determinarà la conveniència que es realitzin gestions complementàries no contemplades en els següents apartats, amb la finalitat de facilitar el possible cobrament dels crèdits. Així mateix, sempre caldrà tenir present el que disposa l'article 169.5 de la Llei general tributària.

Article 51è. Vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Disposició Addicional
La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i d'altres de dret públic municipals que hagi estat delegada a l'organisme de recaptació de la Diputació – BASE s'exercirà a través del seu Servei de Gestió Tributària, d'acord amb allò que estableixen els convenis signats i la normativa reguladora pròpia d'aquest organisme.

Disposició Final
Els preceptes continguts en les diferents ordenances fiscals i preus públics, que reprodueixin aspectes de la legislació vigent, així com altres normes de desenvolupament, i aquelles on es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, des del moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris en qüestió.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica