13.- ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ COMERCIAL DE LA VIA PÚBLICA

13. ORDENANÇA REGULADORA DE L´OCUPACIÓ COMERCIAL DE LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament legal
La present Ordenança municipal es dicta a l'empara de l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, dels articles 8 i 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del Decret 336/1988, de 17 d'octubre per el qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Article 2. Objecte
El seu objecte és la regulació de l'ocupació temporal de sòl i de vol de la via pública i/o d'ús públic amb finalitats comercials o anàlogues.
La utilització del vol de la via pública pels titulars dels establiments quan els elements de sustentació siguin les façanes, es regularà per les Ordenances i el planejament municipal, així com la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

Article 3. Naturalesa
Aquesta ordenança regula l'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació de la via pública i/o d'ús públic, el qual queda subjecte a l'atorgament de llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic.
Tot tipus d'ús de la via pública objecte de regulació d'aquesta ordenança, no serà fix i/o permanent.

Article 4. Àmbit d'aplicació i principis
De conformitat amb allò que es disposa la normativa d' aplicació, aquesta ordenança es basa en els principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que la justifiquen. Serà norma d'aplicació general en el terme municipal de Valls i la seva observança no pot ser objecte de dispensa individual.

Article 5. Tramitació
El procediment general per a l'atorgament de llicències que regula aquesta ordenança s'ajustarà a l'establert al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
L'autorització per ocupació comercial de la via pública no implica ni eximeix de sol·licitar i obtenir d'altres autoritzacions necessàries pel desenvolupament de l'activitat que correspongui, de conformitat amb la normativa sectorial d'aplicació.

Article 6. Autorització i Durada
Les autoritzacions s'atorgaran per l'òrgan municipal competent per al període que sol·liciti l'interessat, previ informe favorable de la Inspecció municipal, restant com a data límit per a la seva vigència el 31 de desembre de l'exercici corresponent.
- Una vegada concedida l'autorització, aquesta caldrà que estiga penjada en lloc visible i de fàcil accés.
- L'autorització perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció i contravingui les disposicions d'aquesta ordenança o la normativa sectorial d'aplicació. Aquest fet no donarà dret a la devolució de la taxa pagada.

Article 7. Caducitat
La caducitat de les llicències regulades en aquesta ordenança, es produïra:
· Pel transcurs del termini per al qual va ser atorgada, que actua de forma automàtica
· Quan l'establiment es trobi tancat al públic per un període superior a 1 mes.

Article 8. Retirada dels elements de la superfície o espai d'ocupació
Una vegada hagi transcorregut la durada per la qual va ser atorgada la llicència, o es produeixi la seva caducitat o revocació, o bé el cessament o canvi de l'activitat o negoci, i també durant els períodes d'inactivitat de l'establiment, que siguin superiors a 1 mes, l'interessat ve obligat a retirar de la superfície o espai d'ocupació, o del seu vol, en el termini màxim de tres dies, els elements col·locats o instal·lats.
En altre cas, l'Ajuntament, mitjançant l'òrgan competent, pot procedir, amb les advertències prèvies, a l'execució forçosa d'acord amb els termes i mitjans establerts per la normativa d'aplicació.
La Corporació municipal farà ús de la mateixa potestat de retirada d'aquelles instal·lacions o elements que no disposin d'autorització municipal o incompleixin les determinacions de la llicència, o els preceptes generals d'aquesta Ordenança.

Article 9. Renovació
La renovació de la llicència requereix la presentació d'una sol·licitud nova per l'interessat que, tanmateix, ha de detallar l'ocupació a realitzar i els elements que en formen part de la mateixa.
La vigència és la mateixa que s'estableix, en termes generals, a l'article 6è de la present Ordenança.

Article 10. Transmissió de llicències
Les llicències referides en aquesta ordenança són transmissibles d'acord amb els termes establerts per la llei.

Article 11. Canvi de negoci o activitat
En els casos en què el titular de la llicència d'ocupació temporal de la via pública o del seu vol, canviés de negoci o activitat, s'entendrà caducada aquella i vindrà obligat a sol·licitar una nova autorització en correspondència amb la nova activitat.

Article 12. Revocació
Atesa la naturalesa precària de la llicència, aquesta serà essencialment revocable en qualsevol moment per raons d'interès públic, per ser l'ocupació de la via pública o el seu vol incompatible amb la circulació de vehicles o vianants, o bé per incompatibilitat amb actuacions de qualsevol mena a la via pública on sigui exercida l'ocupació o per l'ús abusiu que se'n fes, amb audiència a l'interessat pel termini de deu dies.
També serà procedent la revocació de les llicències i prèvia audiència a l'interessat pel termini de deu dies, per canvi o desaparició de les circumstàncies que en van determinar l'atorgament o per sobrevenir-ne d'altres de noves que en cas d'haver existit llavors haguessin justificat la denegació, en els termes establerts per la normativa general aplicable.

Article 13. Relació o nexe entre l'ocupació de la via pública i l'activitat
L'activitat sol·licitada ha d'estar relacionada amb l'activitat de l'establiment o negoci autoritzat.
En el cas de venda o prestació de serveis en la zona d'ocupació pública, aquestes s'hauran d'efectuar pels titulars de l'establiment annex o personal assalariat d'aquells.

Article 14. Delimitació de la superfície de via pública susceptible d'ocupació temporal
La superfície o espai de la via pública, o del seu vol, de la qual se n'autoritzi l'ocupació temporal i precària, vindrà delimitada pels serveis tècnics municipals, sigui mitjançant senyals gràfiques al sòl o per elements del propi paviment. En qualsevol cas, aquesta superfície o espai vindrà expressat a la llicència que s'atorgui.

14.1) Criteris d'autorització d'ocupació amb caràcter general
Amb caràcter general s'estableix que s'ha de:

 • Deixar una franja per al pas de vianants, la qual serà com a mínim de 1'5 metres, llevat d'aquells especials supòsits, en els quals per raons específiques es determinarà una amplada inferior.
 • La llargada màxima autoritzada per a l'ocupació es correspondrà amb la façana de l'establiment o negoci.
 • Sempre que l'ocupació pugui suposar un impacte visual que no permeti visualitzar la façana de la finca, s'ha d'interrompre l'ocupació cada 6 m. i s'haurà de deixar un espai de 1'5 m. per a pas de vianants.
 • Les ocupacions s'autoritzaran sempre al damunt de la vorera, respectant el pas de vianants.
 • La calçada es reserva per a la circulació i l'estacionament de vehicles. Només s'autoritzarà l'ocupació a la calçada quan pel tipus d'activitat no sigui possible efectuar aquesta ocupació damunt de la vorera i tan sols en vials que formin part d'illes de vianants bé siguin de caire temporal o exclusiu amb excepció feta de l'exposició per a la seva venda de vehicles.
 • En qualsevol cas, l'ocupació de la via pública o del seu vol, no pot impedir o obstaculitzar la circulació dels vianants o dels vehicles o l'entrada als edificis o aparcaments.
 • No s'autoritzarà l'ocupació simultània de la calçada i la vorera.

14.2) Criteris d'autorització d'ocupacions en determinades zones

a) Ocupacions situades damunt la vorera.
Amb caràcter general la profunditat màxima de l'ocupació serà la meitat de l'amplada de la vorera fins un màxim de 2'5 m d'ocupació.

b) Ocupacions situades a la calçada.

 • Es limitarà a les derivades de la venda de vehicles.
 • Hauran de ser explícitament sol·licitades per l'interessat que, de forma obligada, serà titular d'un establiment dedicat, totalment o parcialment, a aquesta activitat, tal i com estableix l'article 13 de la present regulació.
 • Aquesta sol·licitud comptarà amb la documentació establerta en l'article 17 de l'Ordenança, i serà subjecte a les condicions que la mateixa regulació contempla per a les restants ocupacions de via pública amb finalitats comercials, sens perjudici del compliment de la normativa sectorial d'aplicació.

c) Ocupacions situades damunt dels passeigs.

 • Només s'autoritzarà l'ocupació a establiments de restauració.
 • La profunditat màxima d'ocupació no podrà superar el 30% de l'amplada disponible amb un màxim de 2'5 m.
 • Es prohibeix la instal·lació de tendals, només estaran permesos els para-sols.
 • No s'autoritzarà la instal·lació d'expositors i/o quioscs.
 • El mobiliari s'haurà d'ajustar als models previstos a l'annex d'aquesta ordenança.

d) Ocupacions situades en illes de vianants.

 

 • De forma general la profunditat màxima d'ocupació serà de 2'5 m. Malgrat tot es podran aplicar criteris específics per a cada zona de vianants.

e) Ocupacions situades a la resta de zones.

 • El mobiliari consistent en: taules, cadires, bancs, làmpades, tendals a façana, para-sols, torretes, jardineres, mampares, estufes i màquines infantils, s'ajustaran als models previstos a l'annex d'aquesta Ordenança.
 • S'autoritzarà l'ocupació de la via pública per part dels establiments dedicats al comerç i similars.

f) Edificis i/ o espais d'interès històric o arquitectònic.

 • Per les ocupacions de via pública en els àmbits d'influència de Bens Culturals d'Interès Nacionals, Bens Culturals d' Interès Local i entorns d'especial protecció es podran establir condicions especials pel que fa a les distàncies i superfície d'ocupació en l'atorgament de la llicència corresponent.

Article 15. Espai entre ocupacions
L'Ajuntament exigirà que entre diverses ocupacions contigües, s'hi deixi un espai per a l'accés a la voravia, a l'entrada o portal dels edificis o aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. Igualment en cas que es donin ocupacions coincidents que impedeixin per la disponibilitat d'espai, l'alliberament d'espai suficient per a facilitar la correcte circulació de vianants, els serveis tècnics, i a criteri d'aquests, procediran a delimitar la distribució dels espais entre els sol·licitants.

Article 16. Documentació
El sol·licitant haurà de presentar una sol·licitud en la qual s'especifiqui l'espai per al qual demana l'ocupació temporal i precària, amb descripció dels elements homologats que s'hi pretenen col·locar, segons l'annex d'aquesta ordenança. En qualsevol cas, s'haurà de presentar dibuix o croquis descriptiu a escala, on s'estableixi amb precisió les dimensions de l'ocupació de via pública corresponent.

Article 17. Elements autoritzats per a ser instal·lats en l'espai o superfície d'ocupació de la via pública
Als efectes establerts en aquesta Ordenança, es consideren elements autoritzats per a ocupar la via pública els següents: taules, cadires, bancs, làmpades, tendals a façana, para-sols, papereres, jardineres, torretes, mampares, elements de suport publicitari dels productes o serveis de l'establiment, estufes homologades, petites màquines infantils (tipus “cavallets”) i aquells altres que la Corporació municipal, en ús de la seva activitat reglamentària d'intervenció, pogués establir.
En el cas d'establiments dedicats a la venda d'alimentació i fruiteries, l'ocupació de via pública es realitzarà mitjançant expositors que hauran de comptar amb l'informe favorable dels serveis tècnics pel que fa a les seves característiques i dimensions, sent prohibida l'exposició de qualsevol producte mitjançant caixes o similars dipositades directament a la via pública.
Amb caràcter general només s'autoritzarà l'ocupació de la via pública amb taules i cadires als establiments de restauració, bars, restaurants, granges, cafeteries i gelateries. Quan l'ocupació es realitzi únicament amb torretes o jardineres, que no tinguin relació amb l'activitat de l'establiment, només s'autoritzarà en les zones on no obstaculitzin o molestin la circulació de vehicles o de vianants.

Article 18. Homologació dels elements autoritzats
Per a que pugui ser autoritzada la instal·lació a la via pública dels elements referenciats a l'article anterior, aquests s'hauran d'ajustar a las característiques, mides i determinacions que s'homologuen a l'annex d'aquesta ordenança.
No es permet la instal·lació de mobiliari urbà amb marques publicitàries.
Les taules, cadires, torretes, jardineres hauran de complir les característiques indicades en els annexos d'aquesta Ordenança i s'hauran de retirar diàriament una vegada finalitzat l'horari permès per a l'activitat, deixant la via pública per a la lliure circulació dels vianants.

Article 19. Maquinària, menjars i altres elements
Només està autoritzada la instal·lació dels elements referenciats en els dos articles anteriors i queda prohibida la instal·lació de maquinària d'elaboració o conservació de menjars o begudes, així com, entre d'altres, les neveres de gelats, màquines escurabutxaques, expenedores automàtiques de tabacs, begudes, comestibles i similars.

Article 20. Condicions tècniques
Les instal·lacions elèctriques que puguin existir en les ocupacions de la via pública hauran d'estar adaptades al reglament electrotècnic de baixa tensió, i no podran ser arran de terra sinó aèries a una alçada de gàlib que serà dictaminada des de la Prefectura de la Policia Local.
En qualsevol cas, queda establert com a clàusula expressa, que les responsabilitats que es puguin derivar de les instal·lacions o ocupacions autoritzades, recauran sobre el titular de l'establiment o negoci.
Els titulars dels establiments autoritzats seran els responsables de desmuntar o retirar els elements o mobiliari que ocupa la via pública els dies de fort vent o tempesta. En especial hauran de retirar-se els para-sols, tendals i mampares sempre que hi hagi la previsió de climatologia adversa.

Article 21. Horaris
21.1. En el cas de les ocupacions de via pública amb taules i cadires (terrasses), l'horari de funcionament en dies feiners és de les 8:00 hores a les 23:00 hores. Els dies festius i vigílies, l'horari de tancament es podrà perllongar fins a la 01:00 hores.
21.2. Les terrasses dels establiments d'espectacles públics i activitats recreatives durant el període comprès entre els dies 22 de juny i 15 de setembre, ambdós inclosos, és el següent:
– Com a regla general, l'horari d'obertura serà a partir de les 08:00 hores i l'horari màxim de tancament serà a les 24:00 hores.
– Podran perllongar l'horari màxim de tancament fins a la 01:30 hores la nit de divendres a la matinada del dissabte, la nit de dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.
21.3. Per Decret d'alcaldia es podran fixar l'ampliació d'1 hora més de l'horari general de tancament coincidint amb la celebració de festes tradicionals, populars i locals. Així mateix, podrà fixar horaris diferents d'obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d'ocupació de la via pública o del seu vol a causa d'una activitat extraordinària, prèvia autorització de l'activitat.
Tanmateix, es podrà establir per Decret d'alcaldia reduccions dels horaris previstos per aquesta ordenança, per un màxim de 2 hores. Es poden acordar de manera excepcional quan ocasionin molèsties al veïnatge o al seu entorn físic, o bé per raons de seguretat, degudament acreditades i amb els informes corresponents en ambdós supòsits.
21.4 En tot cas les modificació de les normes de rang legal que puguin afectar a aquests preceptes seran d'aplicació automàtica.

Article 22. Obligacions dels titulars de la llicència
Els titulars de la llicència d'ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a :
a) Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s'ha atorgat llicència.
b) Respectar estrictament la superfície, espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència d'ocupació temporal i precària.
c) Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements que s'hi continguin, en les degudes condicions de neteja, manteniment, ordre, ornat, salubritat i higiene.
d) Pel que fa a les terrasses en concret, els seus titulars estaran obligats a netejar la via pública durant el dia, si s'escau, i sempre abans de tancar, fregant el terra, si cal, evitant que hi quedin taques dels líquids o productes consumits pels usuaris. La neteja inclourà la terrassa i zona d'influència, essent aquesta última de 2 metres al voltant de la zona autoritzada de la via pública on s'estigui desenvolupant l'activitat. S'hauran de col·locar papereres distribuïdes per la zona de la terrassa i de cendrers a cada taula.
e) No impedir mai el pas dels vianants ni veïns, deixant sempre lliures els passos de vianants, guals, entrades a HABITATGES i zones enjardinades.
f) Respectar els horaris que es fixin.
g) Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s'hi puguin incloure per raons d'interès públic.
h) Retirar els elements de la zona o espai de via pública per al qual tenia llicència, en el termini màxim de tres dies, a comptar del cessament o paralització de l'activitat o negoci o de la finalització del termini de la llicència o quan es produeixi la seva caducitat o revocació. Si l'establiment es troba tancat per fi de temporada s'haurà de retirar tots els elements de l'ocupació.
i) Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.
j) No utilitzar de forma abusiva l'ocupació autoritzada.

Article 23. Taxes
L'ocupació temporal de la via pública o del seu vol regulada en aquesta ordenança, estarà subjecta a les taxes regulades a la corresponent ordenança fiscal.

Article 24. Quantificació de les superfícies d'ocupació
En els casos en què l'ocupació es realitzi amb diversos elements discontinus, però que impedeixin un pas normal o creïn un espai reservat, es calcularà com a superfície efectiva d'ocupació la resultant del perímetre que engloba dels diversos elements.

Article 25. De les faltes
Les infraccions contra aquesta ordenança poden constituir faltes molt greus, greus o lleus.

Article 26. De les faltes lleus
Tenen la consideració de faltes lleus:
a) No tenir a disposició dels agents municipals, la documentació necessària que acrediti l'ocupació de la via pública.

Article 27. De les faltes greus
Seran faltes greus:
a) La reiteració de dues faltes lleus en un període inferior a 1 any.
b) Tenir els elements situats dins la superfície o espai d'ocupació de via pública, en mal estat, deteriorats i en falta de condicions de seguretat o estètica.
c) Impedir el pas de vianants o veïns.
d) Tenir l'espai autoritzat mancat de neteja i/o afectar la zona d'influència.
e) No respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.
f) Utilitzar de forma abusiva l'ocupació autoritzada.
g) Utilitzar la via pública i els espais públics per al repartiment de publicitat amb mitjans escrits, sense disposar de la corresponent autorització municipal prèvia.
h) No respectar els límits de la superfície o espai d'ocupació de la via pública assignada a la corresponent llicència.
i) Vendre articles o prestar serveis no relacionats, o que no tinguin cap nexe amb l'activitat de l'establiment o negoci.
j) No respectar els horaris establerts.
k) Ocupar la via pública sense disposar d'autorització municipal.
l) No retirar els elements que ocupin la via pública en els casos previstos a l'art. 8 d'aquesta Ordenança.

Article 28. De les faltes molt greus
Seran faltes molt greus:
a) La reiteració de dues faltes greus en un període inferior a 1 any.
b) Impedir l'ús d'un espai públic per altra o altres persones amb dret a la seva utilització.
c) La reiteració en l'incompliment de l'horari establert.
d) L'incompliment de les condicions imposades a la llicència.

Article 29. Sancions
a) Faltes lleus :
Seran sancionades amb multa de fins a 500 €, atenent al grau d'intencionalitat i la naturalesa del perjudici causat.
b) Faltes greus:
Seran sancionades amb multa de de 501 a 1.000 €.
c) Faltes molt greus:
Seran sancionades amb multa de 1.001 a 2.000 euros. S'atendrà sempre al grau d'intencionalitat i la naturalesa del perjudici causat, i podran comportar també la pèrdua de la autorització d'ocupació de la via pública.

Els imports assenyalats anteriorment seran actualitzats anualment, amb l'increment resultant de l'aplicació de l'IPC que correspongui a cada exercici i amb efectes 1 de gener per a cadascun d'aquests.

Article 30. Disposicions complementàries sobre règim disciplinari
30.1. La competència per a la imposició de sancions correspon al President de la Corporació municipal, excepte delegació expressa a favor de la Junta de Govern local o de regidor delegat. El procediment sancionador s'ajustarà als principis establerts a la Llei 30/1992, de 30 de novembre, reguladora del procediment administratiu i legislació estatal i autonòmica complementària.
30.2. Es considera subjecte responsable de la comissió de les faltes tipificades a la present ordenança la persona física o jurídica titular de l'establiment o empresa que es beneficiï de l'ocupació comercial dels productes de venda.
30.3 Es considera subjecte responsable de la comissió de la falta de repartiment de publicitat sense autorització l'empresa propietària del producte, servei o establiment al qual es doni difusió comercial.

Disposició Addicional Primera
La venda ambulant i mercats es regiran pel seu reglament específic.

Disposició Addicional Segona
Tota modificació de les normes de rang legal que puguin afectar qualsevol precepte d'aquesta reglament serà d'aplicació automàtica. Tanmateix, en tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança serà d'aplicació supletòria la Ordenança d'Usos de Via pública i Altres Béns de Domini Públic, la Llei 30/1992, de procediment administratiu general; el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995; i aquelles disposicions generals que siguin aplicables per raó de la matèria en qüestió.

Disposició Addicional Tercera
L'autorització municipal per a la instal·lació d'una terrassa a la via pública, no exclou sol·licitar i obtenir totes aquelles altres autoritzacions o llicències que siguin preceptives de conformitat amb la normativa sectorial d'aplicació, el planejament i les ordenances municipals.

Disposició Derogatòria
Queden derogats els preceptes i disposicions vigents en aquest Ajuntament que puguin contradir o oposar-se a tot el que estableix aquest reglament.

Disposició final
Aquest ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació al Bolletí Oficial de la Província i es mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX
Descripció del mobiliari i elements emprats en l'ocupació de la via pública

CADIRES A LES TERRASSES
Descripció i materials:
· Cadira metàl·lica de tub d'alumini (o 25 x 2 mm espessor) polit i anoditzat de color plata amb trenat de ràfia.
· Ràfia de colors: beix, granat, Marró.
· Model i forma de lliure elecció.
· També es podran col·locar altres tipus de cadires de qualitat superior, prèvia autorització expressa.
· La publicitat de marques comercials queda prohibida, només s'autoritza la inscripció del nom de l'establiment.

TAULES A LES TERRASSES
Descripció i materials:
· Taules d'alumini polit i anoditzat de color plata.
· Model i forma de lliure elecció.
· També es podran col·locar altres tipus de taules de qualitat superior, prèvia autorització expressa.

PARA-SOLS A LES TERRASSES
Descripció i materials:
· Para-sol d'estructura d'alumini o de fusta.
· Lona de teixit de cotó amb tractament hidròfug o bé d'altres materials sintètics.
· Color de la lona: cru.
· La publicitat de marques comercials queda prohibida, només s'autoritza la inscripció del nom de l'establiment.
· Les seves dimensions i formes es deixen a la lliure elecció del titular de l'establiment.
· No es podran clavar a terra.
· Podran anar sustentats amb peus autònoms.

JARDINERES i TORRETES A LES TERRASSES
Descripció i materials:
· Làmines de fusta tractada amb segell FSC amb guarniments metàl·lics no oxidables.
· Fosa.
· Terrissa o similar.
· De forma prismàtica de mides 1,00x0,30x0,40, agrupades al límit de la concessió.
· La publicitat de marques comercials queda prohibida.
· El sistema de rec no podrà provocar entollaments.
· Les plantes i/o arbustos no podran superar 1,00 m d'alçada màxima inclosa la jardinera.
· Hauran de ser mòbils, per tal de facilitar-ne la retirada quan deixi de funcionar la terrassa.

MAMPARES A LES TERRASSES
Descripció i materials:
· Mampares compostes d'un cos opac de fusta pintada o tractada o d'alumini lacat. En els colors dels cossos opacs de les mampares es podran utilitzar tonalitats suaus, prèvia autorització municipal. La part superior serà transparent, de vidre. En els cossos opacs es podrà fer constar el nom comercial de l'establiment o l'anagrama.
· L'alçada màxima del cos opac serà de 0,60 metres i l'alçada total amb el vidre serà d'1,45 m.
· El vidre serà laminat 4+4 amb làmina interna de butiral i els cantons polit rom i arrodonit a l'extrem superior.
· La publicitat de marques comercials queda prohibida, només s'autoritza la inscripció del nom de l'establiment utilitzant vinil matisat i transparent.
· No es permet cap tipus de tractament al vidre com ara fumats, armats, sanefes, dibuixos, etc. tan sols el nom de l'establiment.
· Es permet fer associacions de mampares per millorar la seva estabilitat.
· No es permet fixar les mampares al terra amb cargols, encastaments, etc. S'haurà de fer mitjançant contrapesos de xapa metàl·lica o amb les jardineres, o bé amb potes.
· Es permetrà la instal·lació de mampares de qualitat superior, previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.

TENDALS A FAÇANA
Descripció de materials:
· Seran lones de colors ocres, beix o blanc.
· Els tendals seran enrotllables i tan sols restaran desplegats en els moments d'activitat de l'establiment corresponent.
· Els tendals tant sols podran incloure la retolació del nom de l'establiment però no marques comercials i sempre en els faldons.
· Es permetran faldons fins a 30 cm d'alçada màxima.
· No s'autoritzaran paravents verticals als tendals.
· El seu vol no podrà superar l'amplada de la vorera i l'alçada serà com a mínim de 2'20 m respecte al nivell del terra.
· A la zona del barri antic restarà prohibida la instal·lació de qualsevol mena de tendals.

EQUIPAMENT PER A TAULES I CADIRES
. Tant el coixins de les cadires com les tovalles de les taules seran de tela.

ANUNCIS O EXPOSITORS PUBLICITARIS
· Els menús i cartes de plats o begudes es disposaran en expositors. Els seus continguts, d'acord amb la legislació vigent, restaran escrits en català.
· No és permès col·locar sobre la façana o sobre els tendals, anuncis i fotografies dels menjars.
· Els expositors seran de fusta pintada o envernissada.

IL·LUMINACIÓ
· El llum serà indirecta reflectida a la coberta interior del para-sol, tendal i adossada a l'estructura de la coberta a base de projectors o llum de tipus tubular.

ESTUFES
En el cas de la col·locació d'estufes a les terrasses durant l'hivern, aquestes hauran de ser Models homologats pel Departament d' Indústria de la Generalitat de Catalunya, i han de disposar del contracte vigent del subministrament de la bombona de gas.
No s'autoritza instal·lar estufes a menys de 2 metres de la línia de la façana dels immobles ni d'altres elements, com arbres, fanals o similars.
L'estructura de les estufes ha d'anar protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulació del sistema de regulació del gas.
Els establiments que ja disposin d'estufes a l'exterior, hauran d'adaptar o substituir aquests aparells que no s'ajustin als requeriments de la present normativa, com a requisit previ a la pròrroga de l'autorització

COL·LOCACIÓ DE MÀQUINES INFANTILS DE PETIT VOLUM
Respecte a la col·locació de màquines infantils de petit volum s'ha d' aportar un certificat emès per l'empresa subministradora que compleix amb la normativa de seguretat i altre que li sigui d'aplicació.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica