12. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública", que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar‑los, no corregeixen la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d'un vehicle abandonat o estacionat abusivament a la via pública. Igualment la immobilització per mitjà de paranys.

Així mateix per aquells vehicles immobilitzats i/o precintats per petició d'altres administracions.

 

Article 3r. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 i 292 bis del Codi de la Circulació i afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar‑lo per l'agent de circulació, no corregeix la deficiència causant de l'advertència i la permanència d'un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar‑se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi greument.

 

Article 4t. SUBJECTE PASSIU

En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats o immobilitzats amb paranys, que estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.

 

Article 5è. TARIFES

Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:

 

 

Article 6è. NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ

El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament.

 

Article 7è. INFRACCIONS I SANCIONS

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica