12.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS

12. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS

CAPITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ART. 1er.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.
En aplicació de l'art. 25.2.j) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 22 del Real Decret Llei 7/1996 de 7 de Juny i amb l'article 1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret el 17 de juny de 1955, i els artícles 128 i següents del Decret 179/95, l'activitat funerària tindrà la consideració de servei públic sens perjudici de la seva prestació en règim de lliure concurrència i es regularà en el terme municipal de Valls per la present Ordenança i per les disposicions de la Comunitat Autònoma Catalana i (Llei 2/97 de 3 d'abril, dels Serveis Funeraris i Decret 297/97 de 25 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria) i de l'Estat (Real Decret 2263/74 de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de Prestació Sanitària Mortuòria).

ART. 2on.- ACTIVITAT DE SERVEIS FUNERARIS.
1.- L'activitat funerària és una activitat integral, constituida pels serveis o prestacions bàsics i complementaris.

ART. 3er.- SERVEIS BÀSICS.
1.- Són els següents:

 • Gestions davant del metge, jutjats i registre civil, i altres organismes.
 • Acondicionaments de cadàvers (rentat, afaitat, taponat i amortallament).
 • Conservació transitòria, o embalsamament del cadàver pel seu trasllat.
 • Vestit i enferetrament del cadàver.
 • Subministrament de taüt.
 • Conducció del cadàver des del domicili mortuori en el terme municipal de Valls, ja sigui al dipòsit funerari (dins o fora del terme senyalat), ja sigui al cementiri o crematori, (un i altre indistintament dins o fora del municipi de Valls).
2.- Els serveis bàsics tenen el caràcter de prestacions mínimes, conforme als usos socials, i la consciència cívica.

ART. 4rt.- SERVEIS COMPLEMENTÀRIS.
1.- Són els següents:

 • Vetllatori, que compren instal.lació de capella ardent, vigilància del fèretre i el seu acompanyament.
 • Ostentació interior: flors i taules de signatures.
 • Ostentació exterior: recordatoris- impressos, esqueles en premsa, etc.
 • Gestions davant l'Església Catòlica o altres organitzacions religioses.
 • Condicionament de sepultures.
 • Tanatopràxia.
 • Crematori.
 • Altres serveis a l'ús.
2.- Els serveis complementaris seran prestats, en el seu cas, d'acord amb el que els interessats convinguin amb les empreses funeràries.

ART. 5è.- EXERCICI DE L'ACTIVITAT FUNERÀRIA.
L'activitat funerària podrà ser exercida lliurement en el terme municipal de Valls per totes les persones, físiques o jurídiques, que sol.licitin i obtinguin de l'Ajuntament de Valls la corresponent llicència prèvia, d'acord amb el disposat en la present Ordenança, i a la normativa d'aplicació, en especial la de Prestació Sanitària Mortuòria i d'activitats molestes, insalubles, nocives i perilloses.
L'autorització esmentada tindrà caràcter reglat i es concedirà a tot sol.licitant que reuneixi els requisits i acrediti disposar dels medis que es precisen en els articles següents.

ART. 6è.- ENTITATS EXCLOSES DE L'ACTIVITAT.
Les entitats d'assegurances no podran exercir l'activitat funerària ni directa ni indirectament, ni per sí, ni mitjançant tercers vinculats a les mateixes, amb qüestions relacionades amb la prestació dels serveis funeraris.

CAPITOL II

LLICÈNCIA PER L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT FUNERÀRIA.

ART. 7è.- REQUISITS PER SOL.LICITAR LLICÈNCIA.
El sol.licitant de llicència per l'exercici de l'activitat funerària haurà d'acompanyar necessariament a la sol.licitud una Memòria acreditativa de la seva solvència econòmica i de la seva capacitat tècnica i empresarial, amb explicació dels mitjans personals i materials a utilitzar, i un projecte signat pels tècnics competents i visat pel col.legi professional corresponent en què es descriurà amb detall les instal.lacions del tanatori afectes a l'activitat, amb ajustament als requisits que s'assenyalen als art. següents.

ART. 8è.- CONCEPTE I INSTAL.LACIONS DE TANATORI.
1.- S'enten per tanatori el conjunt d'instal.lacions necessàries pel dipòsit i conservació de cadàvers, sala per l'exposició, sales de vetlla/tanatoris per vetllar el cadàver previ a la inhumació o cremació, dependències per l'autòpsia i tanatopràxia, magatzem de taüts, armaris-frigorífics, forn crematori, dependències per atendre al públic, oficines administratives, vestuaris, lavabos i local per la guarda de vehicles de l'empresa.

2.- Qualsevol projecte de tanatori, a presentar davant l'Ajuntament de Valls, ha d'ajustar-se aquests paràmetres:

A) Caràcterístiques mínimes exigides:
3/4 sales vetllatori.
Cadascuna d'elles disposarà de dos espais diferents: una per familiars i propparents; l'altra pel túmul-frigorífic en el que exposarà el cadàver i que comptarà amb els dispositius necessaris per manternir una temperatura màxima de 4ºC. La superfície de la sala-vetllatori serà, com a mínim de 25 m2.
1 sala d'autòpsies i tanatopràxia preparació de cadàvers. Superfície mínima de 25/30 m2.
1 sala d'exposició de fèretres i làpides funeràries.
1 armari-frigorífic amb capacitat per a 4 difunts.
1 magatzem per albergar necessariament un stock de taüts en les condicions establertes en l'article 8è.
DEPENDÈNCIES per l'atenció al públic, que estaran obertes durant totes les hores del dia i tots els dies de l'any.
OFICINES administratives.
VESTUARIS i lavabos.
LOCAL per la guarda de vehicles de l'empresa.
Haurà de disposar de mitjans necessaris pel rentat i desinfecció de vehicles i estar condicionats per que les aigues residuals siguin arrossegades als embornals sense deixar residus. El sòl estarà impermeabilitzat.

B) Condicions urbanístiques:
a) El tanatori s'ubicarà en sòl urbà, d'acord amb les precisions que a l'efecte estableixi el Pla General Municipal d'Ordenació Urbana de Valls.
b) El tanatori s'instal.larà en edifici aïllat. En tot cas s'exclouen les vivendes.
c) Junt a les instal.lacions del tanatori, l'empresari haurà d'establir una zona suficient per l'aparcament de vehicles de les persones, que assisteixin ordinàriament a les mateixes; també ha de tenir el tanatori zona ajardinada i accessos suficients per vehicles i persones. Amb una capacitat mínima de vint places (5 per vetllatori)/15 places (si són 3).
d) A aquests efectes el projecte de les instal.lacions haurà d'incorporar, a més del preceptiu plànol de situació, un plànol a escala 1:100 en què han de quedar clarament reflectides les condicions abans esmentades.

C) Dotacions de mitjans personals i materials:
Per exercir l'activitat funerària en el municipi de Valls és també requisit indispensable que l'empresari doti el tanatori dels mitjans mínims següents:
a) Mitjans personals:
La plantilla de treballadors serà suficient per realitzar serveis de qualitat i a satisfacció plena d'usuaris, com es pràctica en aquesta ciutat.
Els empleats hauran d'estar donats d'alta en el Règim que els correspongui de la Seguretat Social, convenientment identificats i disposaran de vestuaris i material de treball adequat i roba exterior protectora. Les seves vestimentes i efectes hauran de ser rentats i desinfectats degudament.
Quan es sol.liciti la llicència municipal d'activitats, s'indicaran en la memòria del projecte d'instal.lacions del tanatori, els llocs de treball existents i cobertura dels mateixos de manera que els serveis siguin prestats durant totes les hores del dia i tots els dies de l'any.
L'Ajuntament de Valls podrà inspeccionar en qualsevol moment el compliment d'aquestes condicions per l'empresa funerària, la qual vindrà obligada a facilitar les dades necessàries per la comprovació.
b) Mitjans materials:
Es composen de vehicles funeraris, taüts, mitjans per a la neteja i desinfecció dels vehicles, robes i altres materials funeraris necessaris per a la prestació dels serveis.
L'empresa disposarà en tot moment de vehicles funeraris suficients i aptes pel servei de transport.
Mínim 2 vehicles funeraris i 1 furgó pel trasllat de cadàvers.
El vehicle funerari és un vehicle especialment condicionat per la conducció ordinària i el trasllat de cadàvers.

Tindrà les següents característiques:
-La separació o distància, a comptar des del final de la cabina del conductor fins la porta del darrera del vehicle, serà com a mínim de 2, 20 m.
-L'habitacle pel fèretre serà construit amb material impermeable en alt grau, a poder ser en acer inoxidable per permetre un ràpid i efectiu rentat i desinfecció.
L'autorització del vehicle per la posada en servei correspon al Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya o organisme que el substitueixi, sense perjudici del compliment d'altres disposicions en la matèria tals com la necessitat de comptar el vehicle amb la tarja de la clase VF.

Els vehicles funeraris estaran subjectes a revisió periòdica per l'Ajuntament de Valls, sens perjudici de les competències d'altres administracions, en matèria d'inspecció tècnica de vehicles.
Estoc mínim de taüts:
L'empresa disposarà igualment d'un estoc de taüt equivalent al 15% de les defuncions esdevingudes en el municipi de Valls durant l'any anterior en els termes ja assenyalats i des del primer dia del començament de l'exercici de l'activitat.

ART. 9è.- LLICÈNCIA D'ACTIVITAT FUNERARIA.
S'atorgarà en el seu cas la llicència municipal per l'exercici de l'actitivat funerària, que tindrà el règim jurídic d'activitat classificada, seguint l'Administració el procediment especial previst en el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubles, Nocives i Perilloses.
Qualsevol empresa que vulgui realitzar serveis funeraris en el terme municipal de Valls, necessitarà ineludiblement llicència d'activitat funerària a otorgar per l'Ajuntament d'aquesta ciutat.

ART. 10è.- COMENÇAMENT DE L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT.
No es podrà començar a exercir l'activitat funerària mentres no s'hagi obtingut la comprovació favorable de la realització de les instal.lacions del tanatori pels serveis municipals de l'Ajuntament de Valls, i la corresponent llicència definitiva.

ART. 11è.- LLICÈNCIA D'OBRES.
L'obtenció de la llicència per l'exercici de l'activitat funerària regulada en els articles precedents, no dispensa als titulars de la mateixa, del deure de sol.licitar i obtenir la llicència d'obres per a la construcció i/o adequació de locals i instal.lacions, en els temes assenyalats a la normativa urbanística d'aplicació i a la subjecció als impostos i taxes municipals establertes a l'efecte.

CAPITOL III

FUNCIONAMENT DE LES EMPRESES FUNERÀRIES.

ART. 12è.- TARIFES.
L'aprovació de les tarifes de tots els serveis bàsics, que prestin les empreses funeràries, serà competència de la Comissió de Preus de Catalunya, prèvia proposta de cada una de les empreses i informe de l'Ajuntament de Valls.
Les tarifes aprovades anualment seran notificades per l'empresa a l'Ajuntament de Valls, i exposades en el tauler d'anuncis de l'empresa pel coneixement dels usuaris.
Les empreses establiran discrecionalment les tarifes dels serveis complementaris amb estricte compliment, però de la normativa en materia de protecció al consumidor i l'usuari.

ART. 13è.- SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.
En cas de catàstrofe les empreses funeràries estarien obligades a posar tots els seus mitjans i instal.lacions a disposició de les autoritats, que podran donar instruccions directes al personal a través de la Junta Local de Protecció Civil o organisme que la substitueixi, d'acord amb el Pla Municipal d'Emergència vigent.

ART. 14è.- LLIBRE DE RECLAMACIONS.
Cada empresa funerària tindrà a disposició dels usuaris i del públic un llibre de reclamacions, segellat per l'Alcaldia. El llibre podrà ser examinat en qualsevol moment pels agents de l'autoritat governativa, sanitària i municipal.

ART. 15è.- REGISTRE DE SERVEIS.
Cada empresa funerària portarà un registre dels serveis prestats, que informarà semestralment a l'Ajuntament, a efectes estadístics, distingint entre les inhumacions realitzades dins del municipi de Valls i les conduccions i trasllats fora del mateix.

ART. 16è.- HORARI DE SEPELIS.
Les empreses funeràries se subjectaran a l'horari de sepelis que fixi l'autoritat municipal.

ART.17è.- CONDUCCIONS DINS DEL TERME DE VALLS.
Les conduccions de cadàvers i restes cadavèriques dins del terme de Valls, solament es podrà realitzar per empreses funeràries autoritzades pel propi Ajuntament de Valls conforme al capítol II.

ART. 18è.- CONDUCCIONS I TRASLLATS DES D'ALTRES MUNICIPIS A VALLS.
Podran realitzar-se per empreses funeràries degudament autoritzades en el lloc d'origen, tot i que no comptin amb llicència d'activitat de l'Ajuntament de Valls, al no exercir en aquest.

ART. 19è.- CONDUCCIONS I TRASLLATS DES DE VALLS A ALTRES MUNICIPIS.
Solament podran realitzar-se per empreses funeràries autoritzades pel propi Ajuntament de Valls conforme al capítol II.

CAPITOL IV

FACULTATS INSPECTORES I RÈGIM SANCIONADOR.

ART. 20è.- INSPECCIÓ MUNICIPAL.
L'Ajuntament podrà inspeccionar les obres i instal.lacions del tanatori i el desenvolupament de l'activitat de qualsevol empresa funerària radicada en el terme de Valls d'acord amb l'establert en aquesta ordenança i d'altres normes aplicables.
L'Ajuntament de Valls podrà inspeccionar també els vehicles funeraris, fèretre i personal conductor d'empreses funeràries que, procedents d'altres municipis, transitin pel terme de Valls per conducció o trasllat de cadàvers o restes cadavèriques a aquest municipi.
Les inspeccions, a què es refereix el paràgraf anterior, s'ajustaran a les normes generals aplicables de la Comunitat Autònoma.

ART. 21è.- INFRACCIONS.
1.- Són considerades com a infraccions lleus:

a) La falta de neteja i condicions higièniques dels vehicles, locals, estris propis del servei, quan per la seva escassa importància no suposin perill per la salut pública.
b) Deficiència, falta d'elements o peces protectores del personal que manipuli els cadàvers i que no siguin motiu de perill higiènic-sanitari.
c) Defecte de fins el 10% en l'estoc de taüts.
d) Deficient prestació de serveis o alteració de les instruccions donades pels clients.
e) Deficient prestació dels serveis bàsics i carència o deficient prestació dels complementaris.
f) Qualsevol altra deficiència advertida per l'autoritat i calificada per aquesta com a infracció lleu.

2.- Són considerades com a infraccions greus:
a) La falta de prestació d'alguns dels serveis establerts com a bàsics en aquesta Ordenança.
b) La falta de funcionament permanent de l'oficina de servei.
c) Defecte de més del 10% en l'estoc permanent de taüts.
d) La prestació de serveis amb vehicle no autoritzat degudament.
e) Deficiències greus advertides per l'autoritat sanitària.
f) Incompliment de les disposicions sanitàries i judicials, aplicables a inhumació, conducció de cadàvers, exhumacions i altres serveis.
g) No disposar del llibre de reclamacions, negar-se a facilitar-lo a clients o no ensenyar-lo als agents municipals o de la inspecció sanitària quan ho demanin.
h) L'aplicació de tarifes superiors a les autoritzades.

3.- Són considerades com a infraccions molt greus:
Les assenyalades dins de les greus, quan per la seva gravetat, reincidència o especial transcendència, perjudicant a l'administració o a l'usuari, aconsellin aquesta qualificació.
 

ART. 22è.- SANCIONS.
Les faltes lleus seran sancionades per l'Alcaldia amb advertiment, escrit i multa fins a 25.000.- pessetes.
Les faltes greus seran sancionades per l'Alcaldia amb multa fins a 100.000.- pts i suspensió temporal de llicència fins a 6 mesos, i les faltes molt greus fins a 500.000.- pts i la suspensió temporal de la llicència fins a un any o la retirada de la mateixa, segons Art. 59 R.D.L 781/86 de 18 d'abril, prèvia tramitació de l'expedient sancionador conforme als artícles 127 a 138 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, el reglament regulador de l'exercici de la potestat sancionadora i a les demés disposicions sobre la matèria.
Per a graduar les sancions s'atendrà a la trascendència de la infracció, el grau d'intencionalitat, la reincidència i el perjudici ocasionat.
Tot plegat, sens perjudici de les facultats sancionadores que pertoquen a d'altres administracions amb competències sobre la matèria.

ART. 23è.- ALTRES ACTUACIONS.
1.- L'Alcaldia pot, previ el procediment corresponent, sancionar amb la suspensió temporal de la llicència d'activitat o amb la retirada definitiva de dita llicència conforme al Reglament d'Activitats Molestes.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.
PRIMERA.- CONTRACTACIÓ DE SERVEIS.
Els serveis funeraris necessàriament es contractaran amb les empreses funeràries autoritzades per l'Ajuntament d'aquesta ciutat i radicada a Valls.
En cas de no subscriure's document, es prestaran solament els serveis bàsics, que hauran de ser satisfets a l'empresa funerària per aquells que en vida haurien tingut l'obligació d'alimentar a l'ara finat, en aplicació de l'article 1894 CC.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
PRIMERA.- DRETS ADQUIRITS.
Qui a la data de la publicació d'aquesta Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, exerceixin a Valls amb llicència municipal d'activitat funerària, estaran obligats a introduir en les seves instal.lacions els elements correctors necessaris per adequar-se al contingut de la present normativa en el TERMINI de sis mesos.

SEGONA.- REFORMA, AMPLIACIÓ O TRASPÀS.
No es concediran llicències de reforma, ampliació o traspàs de les instal.lacions, a no ser que abanas s'hagin adequat aquestes a les exigències de la present Ordenança.

TERCERA.-
L'actual empresa concessionària del servei continuarà en l'exercici de l'activitat que ve realitzant, en règim de lliure concurrència, amb subjecció al disposat en l'article 2 i 23 del Reial Decret Llei 7/96 de 7 de juny i a la vigent Ordenança, i haurà d'acomodar les seves instal.lacions actuals introduint en elles les correccions que, en el seu cas, resultin procedents en el termini de sis mesos, tot plegat, amb la declaració expressa si s'escau, de caducitat de la seva condició de concessionari, si l'Ajuntament decidís la no continuïtat del caràcter municipal del servei.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança començarà a regir el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, conforme a l'Art. 70.2 Llei 7/85 de 2 d'abril.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica