10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació d'aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, vials interiors, serveis auxiliars i instal·lacions. Queden exclosos del fet imposable les obres de construcció, millora i rehabilitació dels desperfectes ocasionats en les edificacions per efectes del pas del temps, efectes o fenòmens atmosfèrics, climàtics o meteorològics, per ruïna o qualsevol altra reparació que no estigui contemplada o sigui responsabilitat de l'Ajuntament; i qualsevol altra que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió administrativa de localitats funeràries o de la realització del servei i, si s'escau, els titulars de l'esmentada concessió.

 

Article 4t. RESPONSABLES

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. EXEMPCIONS SUBJECTIVES

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.

 

Article 6è. QUOTA TRIBUTARIA

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

 

Epígraf primer. DRETS DE SEPULTURA.A) En Capelles i panteons

121,65

B) En sepultures majors, menors i de capella

97,05

C) En nínxol

64,75

D) En fossar comú

Exempt

E) Columbari

48,45

 

Epígraf segon. DRETS D’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS DE CONCESSIÓ I DUPLICATS,SEGONS EPÍGRAFS 4t i 5è.Per cada nínxol, sepultura, capella o panteó

14,00

 

Epígraf tercer. TRASLLAT DE RESTES MORTALSA) Trasllats dins del propi cementiri, per localitat funerària

52,55

B) Treballs en el recinte per trasllat a d'altres poblacions per localitat funerària

89,60

 

Epígraf quart.4.1 DRETS DE TRASPÀS

A) Entre parents de primer grau:

 

- Panteons i capelles

165,65

- Sepultures majors i menors

57,60

- Sepultures de capella

44,25

- Nínxols i localitats restants

33,15

B) Entre parents de segon grau:

 

- Panteons i capelles

224,05

- Sepultures majors i menors

111,40

- Sepultures de capella

78,45

- Nínxols i localitats restants

56,35

C) Entre parents de tercer grau:

 

- Panteons i capelles

331,10

- Sepultures majors i menors

165,65

- Sepultures de capella

111,40

- Nínxols i localitats restants

77,85

D) Drets per successió a partir de quart grau: El 50% més de la tarifa anterior.

 

E) Drets per successió testamentària entre estranys el 100% més dels drets assenyalats en la present tarifa apartat C.

 

F) Canvis de titularitat entre estranys regulats a l'art. 35 del Reglament de Cementiri vigent, el 40% del valor de l'atorgament de la concessió a 50 anys, segons tarifa de l'epígraf 5è.

 

G) En cas de concessió en co-titularitat, els drets de traspàs es repercutiran proporcionalment.

 

 

 

4.2 DRETS DE RENOVACIÓ DE CONCESSIÓ PER 50 ANYS

A) Drets de renovació de concessions sense canvi de titular, tot tipus igual a

82,60

B) Drets de renovació de concessions amb canvi de titular, segons tarifa de l'epígraf 4.1 més l'import corresponent a drets de renovació, segons tarifa del punt 4.2 A) anterior.

 

 

Epígraf cinquè. ATORGAMENT DE CONCESSIONS FUNERÀRIES A 50 ANYSA) Capelles individuals i panteons

5820,00

B) Sepultures majors

3168,00

C) Sepultures menors

1829,00

D) Sepultures de capella

1829,00

E) Nínxols de galeria amb ossera

1829,00

F) Nínxols de galeria sense ossera

1409,00

G) Nínxols de capella - 1r. Pis

957,00

H) Nínxols de capella - 2n. Pis

957,00

I) Nínxols de capella - 3r. Pis

795,00

J) Nínxols 1r. pis amb ossera

1380,00

K) Nínxols 1r. pis sense ossera

1156,00

L) Nínxols 2n. Pis

1307,00

M) Nínxols 3r. Pis

914,00

N) Nínxols 4t. Pis

820,00

O) Nínxols 5è. Pis

676,00

P) Nínxols 6è. Pis

586,00

Q) Columbari

245,00

 

D'aplicació a tots els apartats: Quant les construccions tinguin més de 10 anys d'antiguitat, s'aplicarà un descompte sobre la taxa del 10%.

 

Epígraf sisè. LLOGUERSA) Nínxols i columbaris per 2 anys

74,20

B) Pròrroga de lloguers, per cada 2 anys

74,20

 

Aquesta quantitat serà prorratejada per mesos en els casos de renúncia al lloguer i serà retornada la part proporcional a l'interessat quan no s'hagi esgotat el termini dels dos anys.

 

Epígraf setè. SERVEI DE CONDUCCIÓ DE CADÀVERS

Les tarifes que regiran per aquests serveis seran les següents:A) Cotxe

136,00+IVA

B) Personal

54,45+IVA

C) Servei de vetlla; aquest servei podrà ser prestat directament per l'Ajuntament o mitjançant arrendament o concessió administrativa en favor d'una empresa especialitzada.

Per tots els trasllats que no realitzi l'empresa que ostenta la concessió o arrendament del servei, aquesta, cobrarà els drets de trasllat fixats en

107,40

 

Epígraf vuitè. MANTENIMENT GENERAL DEL CEMENTIRI:a) Segons epígraf 5è, classificats A

58,90

b) Segons epígraf 5è, classificats B a D

31,55

c) Segons epígraf 5è, classificats E a P

23,40

d) Columbari

6,90

 

Epígraf novè. CONCESSIÓ DE TERRENYS

La concessió de terrenys a cinquanta anys per a la construcció de panteons acreditaran en concepte de drets municipals, la quantitat de 136,45. per metre quadrat.

 

Totes les obres que siguin d'ornamentació realitzades per l'interessat necessitaran llicència municipal.

 

Epígraf desè. RESPONSABILITATS

De la responsabilitat de l'Ajuntament queden expressament exclosos els danys soferts a materials i/o objectes, a conseqüència de la maniobrabilitat, reparació, rehabilitació o altres actuacions pròpies de l'activitat funerària, així com els danys soferts als objectes accessoris a la localitat funerària, sobrevinguts per agents atmosfèrics, com vents, pluja, llamps, etc., essent a càrrec del titular de la concessió o dels llogaters de les respectives edificacions els materials o objectes que puguin resultar afectats.

 

Article 7è. ACREDITAMENT

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests se sol·liciten, exceptuant en l'apartat 1 de l'epígraf 8è, d'aplicació general, que s'acreditarà per la simple titularitat de la localitat funerària.

 

Article 8è. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS

Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

 

Article 9è. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

Article 10è. SISTEMA DE COBRAMENT

El pagament anual de la taxa de manteniment general del cementiri es realitzarà dins del primer semestre de cada any i en el període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-ho per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es creguin mes adient. En cap cas, el termini de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos.

La recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi figuraran les dades reglamentaries.

El padró de la taxa s'exposarà al públic en un termini de quinze dies hàbils perquè els interessats legítims el puguin examinar, i en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província, i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica