09. TAXA PER SERVEI DE CESSIÓ TEMPORAL D'HABITATGES SOCIALS

TAXA PER SERVEI DE CESSIÓ TEMPORAL D’HABITATGES SOCIALS

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el què disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del Servei de cessió temporal d’habitatges socials de l’Ajuntament de Valls

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del Servei de cessió temporal d’habitatges inclosos al Fons municipal d’habitatges de cessió temporal de Valls, i que es destinen a polítiques socials per a cobrir les situacions socials greus i d’emergència en matèria d’habitatge a Valls.

Aquest servei haurà de ser autoritzat d’acord amb el procediment establert al Reglament Regulador del Servei de Cessió Temporal d’habitatges Socials de l’Ajuntament de Valls.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes les persones o unitats de convivència favor de les quals s’autoritzi el gaudi del servei d’allotjament temporal per patir situacions socials greus i d’emergència en matèria d’habitatge a Valls.

Article 4t. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades coma tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 5è. Beneficis fiscals

En aplicació de l’article 24.4 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà acordar l’exempció del pagament de la taxa, o la rebaixa en el seu import, degut a la manca de capacitat econòmica dels subjectes obligats, posada de manifest en l’informe de Serveis Social.

Article 6è. Quota tributària

En aplicació del que l’article 5.7 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, el cost del servei s’estableix en relació als percentatges dels ingressos ponderats de la unitat de convivència segons l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), aplicant els límits previstos al Reglament Regulador del Servei de Cessió temporal d’habitatge socials.

Un cop determinats els ingressos anuals de la unitat de convivència, es dividiran per 12 (corresponents als mesos anuals) i s’aplicarà el percentatge definit a l’aparta a) i b). El resultat serà la taxa mensual a pagar.

a) Per persones que viuen soles o be unitats de convivència, els percentatge a pagar son els següents:

El 10% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència si estan per sota del 0,89 de l’IRSC.

El 12% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan entre 0,90 i 0,94 de l’IRSC.

El 15% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan entre 0,95 1’5 de l’IRSC.

El 20% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència si estan entre el 1’51 i el 2 de l’IRSC.

El 25% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan per sobre del 2’01 de l’IRSC.

L’import resultant es minorarà en funció del nombre de membres de la unitat familiar segons la taula següent:

b) Unitats de convivència amb persones amb discapacitat o amb gran dependència, els percentatge a pagar son els següents:

El 9’8% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència si estan per sota del 0,89 de l’IRSC.

El 11’97% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan entre 0,90 i 0,94 de l’IRSC.

El 14’96% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan entre 0,95 1’5 de l’IRSC.

El 19’95% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència si estan entre el 1’51 i el 2 de l’IRSC.

El 24’94% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan per sobre del 2’01 de l’IRSC.

L’import resultant es minorarà en funció del nombre de membres de la unitat familiar segons la taula següent:

Per valorar els ingressos ponderats es tindran en compte les prestacions, els ajuts i les subvencions públiques que es determinin segons els criteris per a l’atorgament de les prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Valls que siguin vigents en cada moment.

Article 7è. Acreditació

La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudi del servei de Cessió Temporal d’habitatges Socials de l’Ajuntament de Valls

Article 8è. Període impositiu

El període impositiu seran els mesos o dies que s’utilitzi el Servei de cessió temporal d’habitatges Socials.

Article 9è. Pagament

Les persones i unitats de convivència usuàries dels habitatges han de pagar la taxa dins els set primers dies de cada mes. Es pagarà lliure de comissions i despeses amb càrrec al compte corrent (identificar compte corrent) o mitjançant transferència bancària (identificar número de compte).

El mes que la persona o unitat familiar causa baixa s’ha de calcular segons la part proporcional dels dies que l’habitatge hagi d’estar ocupats. Per a aquest efecte s’entén el dia de lliurament de les claus.

Del seguiment del cobrament s’encarregarà l’Oficina Local d’Habitatge.

Article 10è. Impagament

En cas d’impagament de la taxa s’estableix el procediment següent:

a) La persona o unitat de convivència adjudicatària i l’Oficina Local d’Habitatge han d’acordar la forma de pagament del deute.

b) En cas que es mantingui la morositat o esdevingui crònica (superior a 6 mesos) la Mesa de valoració avaluarà la situació per tal d’elevar una proposta a l’òrgan competent.

c) Revocació de la llicència d’ús, amb desnonament administratiu, seguint els tràmits procedimentals previstos a l’article 120 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals o normativa que li substitueix, en el cas d’habitatges propietat de l’Ajuntament o resolució del contracte d’ús regulat pel llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, prèvia demanda judicial.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament,i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica