09.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE OBERT PORTAL NOU

09. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE OBERT PORTAL NOU

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

I. OBJECTE
L'objecte del present reglament és regular el funcionament i el règim intern del Centre Obert Portal Nou, situat a la Muralla del Carme 24 de la ciutat de Valls.

II. DEFINICIÓ DEL SERVEI
El recurs Centre Obert és delimitat per un marc legal establert per la Generalitat de Catalunya.
Concretament, el Decret 284/96 de 23 de juliol, de desplegament del Sistema Català de Serveis Socials, inclou els serveis de centres oberts per a infants i adolescents. Es defineixen els centres oberts com: "...uns serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències sòcioeducatives de les persones ateses."
Els seus objectius són:
- Desenvolupament personal i la integració social.
- Prevenir i evitar el deteriorament i les situacions de risc.
- Compensar dèficits sòcioeducatius.
- Adquisició d'aprenentatges.
Les funcions són:
- Acolliment i convivència.
- Atenció individual i en grup.
- Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
- Coordinació amb l'atenció Primària pel treball familiar.
Per tant, podem concloure que: el Centre Obert Portal Nou és un servei diürn que realitza una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, compensant les deficiències socioeducatives de les persones ateses.

III. DESTINATARIS
El Centre Obert està destinat a l'atenció d'infants i adolescents de 3 fins a 16 anys, residents a la ciutat de Valls, prioritàriament aquells que estan en situació de risc social, segons planificació i els protocols dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Valls, en aquesta matèria.

IV. CAPACITAT
El Centre Obert, tal i com queda reflectit al Registre d'Entitats de la Generalitat, té una capacitat autoritzada per a un total de 40 infants i joves.

V. DEPENDÈNCIA DEL SERVEI
El Centre Obert és un servei adscrit als Serveis Socials Municipals d'Atenció Primària- de l'Ajuntament de Valls.

CAPÍTOL II
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE OBERT

VI. PERSONAL TÈCNIC DEL CENTRE OBERT
L'equip professional del Centre Obert està format per:
- 1 Educador/a Social - Responsable del Centre Obert.
- 2 Monitors/es de temps de lleure.
Funcions del Responsable del Centre Obert
- Representació institucional i tècnica del Centre Obert.
- Elaboració del projecte educatiu global del Centre Obert, tenint en compte les necessitats dels usuaris del territori i els objectius específics a aconseguir, i en coordinació amb les entitats públiques i/o d'iniciativa social del territori en el cas que es tracti d'aquest tipus de centres.
- Vetllar per l'acompliment dels objectius psicopedagògics en els nens i nenes, amb estreta coordinació amb l'equip bàsic d'atenció social primària, que és qui intervé en la família per valorar la seva situació i intervenir d'acord amb les seves necessitats socials detectades, i amb l'atenció especialitzada, així com amb altres entitats de la xarxa comunitària.
- Gestió administrativa i econòmica del Centre, si s'escau.
- Garantia de l'adequada derivació dels casos d'acord amb els equips bàsics d'atenció social primària.
- Avaluació periòdica del grau d'assoliment d'objectius, proposant i modificant les estratègies i metodologies, si s'escau, per adequar-les a les necessitats dels usuaris en el seu territori.
- Coordinació de l'actuació conjunta de tots els professionals de l'equip davant el nen o la nena, donant globalitat interdisciplinària a totes les actuacions de l'equip.
- Vetllar per la coordinació de l'equip del centre amb els equips bàsics d'atenció social primària.
- Participació en l'elaboració, de manera conjunta amb l'equip del centre, del projecte educatiu i del pla de treball específic dels nens i nenes.
- Revisió i avaluació periòdica del pla de treball educatiu individualitzat amb tots els professionals que hi intervenen.
- Supervisió de l'equip en l'aplicació dels objectius pedagògics.
- Motivació dels professionals i voluntaris de l'equip per tal d'aconseguir una implicació més activa d'aquests envers el seu treball, tot establint relacions interpersonals.
- Vetllar perquè els professionals que componen l'equip disposin de suport a la seva actuació, utilitzant els recursos necessaris, externs, si s'escau.
- Vetllar perquè els professionals que componen l'equip disposin de suport a la seva actuació, utilitzant els recursos necessaris externs, si s'escau.
- Potenciació i seguiment de la formació continuada i del reciclatge dels membres de l'equip.
- Responsabilització de l'acompliment del pla de treball de cada usuari.
- Figura de referència davant la família i els nens i nenes: en el moment d'acollida d'aquests, fent una actuació periòdica de seguiment del cas, i al final del procés.
- Potenciació, en la mesura que sigui possible, de la participació de la família en el projecte educatiu individual dels nens i nenes.
Funcions del monitor/a de temps de lleure
- Aplicació del pla de treball individual dels nens i nenes, seguint les directrius de l'equip del Centre Obert.
- Realització d'activitats de lleure i altres per tal de dinamitzar el grup, d'acord amb el projecte educatiu elaborat per l'equip del Centre Obert.
- Suport a l'educador/a en activitats específiques.
- Col·laboració conjunta amb l'educador/a en l'avaluació de les activitats realitzades.

VII. COL·LABORADORS I PERSONAL VOLUNTARI
Es consideraran col·laboradors tots aquells organismes públics i/o privats que signin conveni de pràctiques amb l'Ajuntament de Valls pel desenvolupament de funcions que responguin als perfils professionals adscrits al Centre Obert.Com a màxim podrà assignar-se 1 alumne de pràctiques simultàniament
La figura dels voluntaris/àries serà possible sempre i quan provinguin d'una institució d'iniciativa social i previ conveni de col·laboració entre aquesta i l'Ajuntament de Valls.
En cap cas seran col·laboradors permanents i caldrà emmarcar-los dins d'un projecte i/o activitat concreta i temporalitzada.

CAPÍTOL III
NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN

VIII. CALENDARI I HORARI DE FUNCIONAMENT
El Centre Obert desenvoluparà la seva activitat, bàsicament, al llarg del curs escolar. Contemplarà, a més a més, una proposta específica per als mesos d'estiu.
De setembre a juny, i de dilluns a divendres, el Centre Obert romandrà obert de les 16 a les 20 hores. L'atenció directa als usuaris s'efectuarà de les 17 a les 19'30 hores.
Al llarg dels mesos d'estiu, època no escolar, el Centre Obert podrà realitzar l'activitat pel matí i/o per la tarda, segons es cregui més adient.

IX. ACTIVITATS
Les activitats al Centre Obert s'adaptaran als diferents grups d'edat, les de caire ordinari (diàries) es basaran en:
- Tallers de manualitats, d'expressió corporal, d'alimentació, d'higiene i salut.
- Joc lliure, joc dirigit
- Activitat esportiva
- Reforç escolar
- Adquisició d'hàbits i habilitats socials
Com activitats extraordinàries es realitzaran les següents:
- Participació en la celebració de diferents festivitats - Festa Major del Barri, castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, ...
- Sortides culturals i lúdiques - assistir a representacions teatrals, visites a museus, anades al cinema, ... aquestes sortides, d'una periodicitat trimestral, es realitzaran bàsicament els caps de setmana.
- Realització del Casal d'Estiu i Colònies al llarg dels mesos de juliol i agost.

X. SISTEMA D'ADMISSIÓ I BAIXES
El sistema d'admissió dels usuaris del Centre Obert es realitzarà mitjançant la formalització, per part de la família, de la corresponent sol·licitud d'inscripció.
El període d'inscripcions s'iniciarà el mes de setembre.
Tindran prioritat aquelles sol·licituds que venen derivades dels Serveis Socials, havent-se detectat situació de risc.
Tan sols podran assistir al Centre Obert aquells infants i joves que hagin formalitzat la corresponent inscripció.
Es considerarà que un infant ha estat admès al centre quan els pares o tutors hagin formalitzat els requisits següents:
- Signar el document d'autorització per a la participació del fill/a a les activitats del Centre Obert.
- Aportar fotocòpia de la tarja sanitària.
- Pagament de la quota corresponent.
El Centre Obert donarà la baixa del servei:
- A aquells infants dels quals es valori que la seva assistència al Centre al Centre ja no és necessària.
- A l'usuari que presenti una absència continuada al llarg d'un any.
- Quan es valori que el Centre Obert no és el recurs adequat per a l'atenció d'un infant o jove.
- Els casos que presentin reincidència de faltes greus i es pugui constatar que no hi ha voluntat i/o possibilitat de canviar aquesta actitud.
- Quan la família no es mostra col·laboradora amb les demandes que li pugui fer el Centre o inclòs es manifesti contrària a les seves directrius.
Tret per motius d'edat, no s'estableix un màxim per al límit d'estada d'un usuari al Centre Obert. No obstant, es treballarà la progressiva desvinculació del Centre Obert, mitjançant la integració dels infants i joves a la resta de serveis de la ciutat.

XI. COBRAMENT DE QUOTES
El Centre, a l'inici de curs, establirà un preu públic per al conjunt de l'activitat ordinària (diària). Aquest preu, d'una quantitat simbòlica, vol aconseguir un doble objectiu amb la família usuària: un cert compromís de regularitat en la seva assistència i la seva col·laboració econòmica.
També es demana col·laboració econòmica en activitats extraordinàries: sortides, colònies, Casal d'Estiu, ...
Aquestes quotes s'hauran d'abonar en el moment de formalitzar les inscripcions corresponents i abans de la realització de les activitats extraordinàries.

XII. NORMES DE CONVIVÈNCIA
Drets dels menors
1. Tots els usuaris/es tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i de les possibles sancions a les activitats.
2. L'exercici dels seus drets implicarà el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres del centre.
3. L'equip sòcioeducatiu adoptarà les mesures preventives necessàries per tal de garantir l'efectivitat dels drets dels usuaris i per impedir la comissió de fets contraris a les normes de convivència del servei.
4. Els usuaris/es tenen dret a que se'ls respectin la llibertat de consciència i les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, i la seva intimitat en relació amb aquestes creences o conviccions.
5. Els usuaris/es tenen dret al respecte de la seva integritat i la seva dignitat personal.
6. Els usuaris/es tenen dret a portar a terme la seva activitat lúdica en condicions de seguretat i higiene.
7. El servei està obligat a la reserva i deguda confidencialitat de tota aquella informació relativa a les circumstàncies personals o familiars dels usuaris/es.
8. A ser representat pel seu tutor i/o representant legal.
9. A plantejar queixes i/o suggeriments que millorin el funcionament del Centre Obert i/o que afectin al seu desenvolupament.

Deures dels menors
1. Els usuaris/es tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels altres usuaris/es i dels professionals del centre.
2. No discriminar cap persona per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància, personal, social o cultural.
3. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del servei.
4. Respectar el reglament de règim intern del centre.
5. Col·laborar en el funcionament i bon desenvolupament del servei.
6. A respectar totes les decisions que afectin a l'organització i gestió del servei que prenguin l'equip socio-educatiu del Centre.

Règim sancionador
1. Es consideren faltes lleus la manca de respecte als educadors, al personal del Centre Obert i als altres usuaris/es, trencar material del centre o dels companys/es o fer malbé les instal·lacions del servei. L'acumulació de tres faltes lleus es considerarà una falta greu.
2. Es consideraran faltes greus: l'agressió física a un company/a o educador/a, robatori o acumulació de tres lleus.
3. Quan un usuari faci una falta greu per primera vegada estarà un dia sense poder assistir al Centre Obert. Quan sigui la segona ocasió n'estarà privat una setmana. La tercera ocasió, quinze dies. I si es torna a repetir es produirà la baixa definitiva. En cas de robatori comprovat, l'usuari no podrà tornar al centre fins que retorni al propietari l'objecte o import substret. En el cas que hagi trencat una joguina intencionadament, fins que la restitueixi o pagui el seu import.
4. Per qüestions legals i/o relatives al PIS/PEI aquestes mesures poden ser substituïdes per d'altres, o bé per SBC i/o TBC atesa l'obligatorietat d'assistència al servei que tenen alguns infants.

XIII. DELS PARES O REPRESENTANTS LEGALS
Drets
Les administracions públiques han de vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries de serveis i establiments socials d'atenció primària reconeguts a les lleis, els drets establerts als articles del Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, i, especialment, els següents:
- Dret a la informació, suficient i adequada, a les seves circumstàncies personals, sobre la seva situació i els fets que l'incumbeixen, garantint el dret a la intimitat.
- Dret a la participació democràtica en els òrgans destinats a tal fil.
- Dret a rebre voluntàriament el servei, llevat de casos que per resolució judicial o administrativa de l'entitat pública de tutela de menors sigui obligatòria la recepció d'aquest.
- Dret a la continuïtat en la prestació del servei, en les condicions horàries i temporalitat establerts en aquest reglament.
- Dret a l'assignació d'un professional de referència en l'atenció, i al seu canvi, si ho determina l'òrgan competent, en el cas que per alguna situació objectiva i provada ho requereixi.
- Dret a participar en el seu pla d'intervenció i PEI dels seus fills.
- Dret a la tutela dels seus drets en les relacions que estableixi amb el servei.
- Dret a que el servei es presti amb la deguda diligència, i amb l'acompliment de la normativa que sigui d'aplicació.
- Dret a l'accés al servei, sempre que reuneixi els requisits i condicions que s'especifica en aquest reglament.

Deures
- Tenir cura dels menors que estiguin sota la seva tutela.
- Abstenir-se de portar l'infant al Centre Obert en cas de malaltia.
- Comunicar als professionals del Centre Obert les incidències relacionades amb la salut dels menors què puguin afectar les condicions higienicosanitaris del Centre Obert.
- Respectar els usuaris i professionals del Centre Obert i complir amb les normes d'aquest servei.
- A establir una relació col·laboradora que té com a base la signatura del Pla de millora i/o contracte assistencial.
- Complir amb aquells acords que hagin pactat amb els responsables del Centre Obert i Serveis Socials.
- A notificar tots aquells canvis personals, sòciofamiliars i econòmics en relació a les obligacions contretes amb el servei.

XIV. MECANISMES D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
El Centre facilitarà, per escrit, als pares i/o tutors legals, informació sobre el Reglament de Règim Intern del Centre.
Als pares i/o tutors se'ls informarà del seu dret de presentar queixes i/o suggeriments que millorin el funcionament del Centre.
El Centre facilitarà la informació de qualsevol circumstància que afecti als usuaris o al funcionament del mateix Centre:
- Mitjançant escrit exposat al tauler d'anuncis (informació de caire general).
- Escrits lliurats a la família (quan es vol incidir més personalment al donar una informació).
- Mitjançant l'entrevista, quan s'hagi de tractar assumptes relacionats amb un infant i la seva família.
Els pares i/o tutors, quan ho creguin oportú, podran demanar parlar amb els responsables del Centre i se'ls haurà d'atendre abans d'una setmana.
L'atenció i les entrevistes amb els pares s'efectuaran, de dimarts a divendres, dins la franja horària de 16 a 17 hores.
Es convocaran dues reunions, de caire ordinari, amb el conjunt de pares/mares - una al començar el curs escolar i l'altra al l'acabament del mateix - per tal d'informar de tot allò que atenyi al Centre Obert i la seva activitat. Si així es cregués necessari, se'n poden convocar d'altres de caire extraordinari, a instància dels mateixos pares.
Als usuaris i a les seves famílies se'ls demanarà la seva opinió, mitjançant una enquesta anual, per tal que puguin valorar el funcionament i fer suggeriments sobre el Centre i les activitats que desenvolupa.
XV. CAUSES DE CESSAMENT DEL SERVEI
Causes de tancament temporal en la prestació dels serveis del Centre Obert
El Centre Obert tancarà total o parcialment quan es donin les circumstàncies següents:
- Quan es plantegi una situació de perill que posi en risc l'integritat física d'usuaris i/o professionals.
- Realització d'obres de manteniment i/o d'altres en les instal·lacions.
- Malaltia i/o baixa dels educadors.
- Per motius d'organització interna.

Causes del cessament del servei.
El Centre Obert cessarà la seva activitat , si s'escau , en funció de les decisió motivada i conforme a la legislació vigent que pugi prendre el titular del servei.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica