09.- ORDENANÇA DE POLICIA ADMINSTRATIVA SOBRE INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ DE TRIBUTS

9. ORDENANÇA DE POLICIA ADMINISTRATIVA SOBRE INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ DE TRIBUTS

L'ordenació dels tributs locals, en la mesura que determina els recursos de les administracions municipals, precisa d'un instrument complementari que permeti garantir a l'administració l'efectivitat de totes les figures tributàries.

L'art. 11 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals remet a la Llei General Tributària, establint-se als arts. 77 a 89 d'aquesta norma els principis generals del règim sancionador i quedant a l'arbitri de la potestat reglamentària de l'administració el seu desenvolupament en els termes de la llei.

És precisament en desenvolupament d'aquesta atribució i amb la finalitat de garantir l'eficàcia dels tributs recollits a les ordenances fiscals del municipi que l'Ajuntament ha de dotar-se d'una norma reglamentària que, sota la figura jurídica de l'ordenança de policia administrativa, estableixi els mitjans necessaris per a la comprovació dels fets imponibles, la determinació dels subjectes passius i en definitiva, totes les averiguacions pròpies de la inspecció tributària i determini, alhora, les sancions aplicables als supòsits d'infracció.

Art. 1.
1.- L'administració municipal comprovarà els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i altres circumstàncies que integrin o condicionin el fet imposable de qualsevol tribut.
2.- La comprovació comprendrà l'estimació de les bases imposables, utilitzant els mitjans a què fa referència la Llei general tributària. La investigació afectarà al fet imposable que no hagi estat declarat pel subjecte passiu, total o parcialment. Igualment sobre les liquidacions pendents de qualsevol fet imposable.

Art. 2.
L'administració municipal ajustarà les actuacions de comprovació i investigació a tot allò que disposen la Llei general tributària i el Reglament general d'inspecció de tributs amb personal propi o utilitzant el servei d'altres administracions.
El municipi proveïrà al personal que exerceixi funcions d'inspecció d'un carnet que els acrediti pel desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball. Els funcionaris en l'exercici de les funcions inspectores, seran considerats agents de l'autoritat a l'efecte de la responsabilitat administrativa i penals dels qui ofereixin resistència contra ells, de fet o paraula, en actes de servei o amb motiu d'aquests.
Les autoritats de qualsevol naturalesa, hauran de prestar als funcionaris i a la resta del personal, en l'exercici de les funcions inspectores i a petició dels mateixos, el suport, concurs, auxili i protecció que els calgui.

Art. 3.

Correspon a la inspeccio i comprovació de tributs, les següents funcions:

 • a) La investigació dels fets imposables pel descobriment dels que siguin ignorats per l'Administració i la seva conseqüent atribució al subjecte passiu o obligat tributari.

 • b) La integració definitiva de les bases tributàries i la comprovació de les declaracions i declaracions-liquidacions per a determinar la veracitat i la correcta aplicació de les normes i establir, si cal, l'import dels deutes tributaris corresponents.

 • c) Comprovar l'exactitud dels deute tributaris ingressats en virtut de documents d'ingrés.

 • d) Practicar, les liquidacions tributàries resultants de la pròpia actuació.

 • e) Realitzar, per iniciativa pròpia o a sol.licitud dels altres òrgans de l'Administració tributària, les actuacions inquisitives o d'informació que s'hagin de dur a terme respecte als particulars o altres organismes, i que directa o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs locals.

 • f) La comprovació del valor dels béns dels actes i la resta d'elements del fet imposable, així com verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de qualsevol benefici fiscal.

 • g) Amb relació a la inspecció de l'Impost de Béns Immobles i el d'Activitats Econòmiques, totes les actuacions que puguin resultar dels règim de col.laboració i delegació que siguin establerts amb el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, la Diputació de Tarragona i l'Administració Tributària de l'Estat.

 • h) La informació als subjectes passius i altres obligats de les normes fiscals i dels drets i obligacions conseqüents, així com l'assessorament a d'altres òrgans municipals.

Art. 4.
1.- Les actuacions inspectores podran ser:

 • a) De comprovació i investigació.

 • b) D'obtenció d'informació amb trascendència en la gestió dels ingressos de dret públic.

 • c) De valoració

 • d) D'informe i assessorament.

2.- L'abast i el contingut d'aquestes actuacions és el que defineix la Llei general tributària, el Reglament d'inspecció de tributs i altres disposicions d'aplicació a la inspecció i comprovació d'ingressos de dret públic local.

3.- L'exercici de funcions inspectores en règim de delegacio o col.laboració amb l'Administració Tributària d'altres administracions públiques es durà a terme de conformitat amb els seus plans i programes, amb el contingut previst en el règim de delegació o col.laboració acordats.

Art. 5.
1.- Les actuacions de comprovació i investigació podran dur-se a terme:

 • a) En el lloc on el subjecte passiu o els obligats al pagament tinguin el seu domicili a on es realitzin total o parcialment, les activitats gravades

 • b) On hi hagi alguna prova, almenys parcial, del fet que origina l'exigència de l'ingrés de dret públic.

 • c) A les oficines de l'òrgan inspector quan s'hi puguin examinar els elements adequats.

2.- La inspecció determinarà en cada cas, el lloc on s'hauran de practicar les actuacions, i ho farà constar en la comunicacó corresponent.

El temps de les actuacions es determinarà pel que disposen les normes legislades

3.- Els obligats al pagament podran actuar mitjançant representant, que n'haurà d'acreditar la condició. En tot cas, les responsabilitats corresponents s'entendran atribuïdes a l'obligat al pagament.

4.- Quan el propietari o resident de la finca o edifici, o la persona que en tingui la custòdia s'oposessin a l'entrada dels inspectors, caldrà l'autorització escrita de l'Alcaldia, i quan es refereix al domicili particular, tant d'espanyols com estrangers, serà necessària l'obtenció de l'oportú manament judicial.

Art. 6.
1.- Les actuacions podran iniciar-se:

 • a) Per iniciativa dels serveis d'inspecció.

 • b) En virtut de denúncia pública.

 • c) A petició del propi obligat.

2.- En els casos de les lletres b i c anteriors, la inspecció valorarà la conveniència de dur a terme l'actuació.

3.- Les actuacions es podran iniciar mitjançant comunicació notificada o per presència directa en el lloc i les mateixes es documentaran en diligències, comunicacions, informes i actes prèvies o definitives. Aquests documents tindran les funcions atribuïdes pel Reglament general d'inspecció de tributs i es tramitaran segons el mateix estableix. A aquest efecte s'entendrà que les referències a l'inspector cap ho seran en aquest cas a qui sigui designat per l'Alcaldia.

Art. 7.
1.- Les Actes reflectiran els resultats de les actuacions de comprovació i investigació.
2.- En les Actes es consigaran:

 • a) El lloc i la data de formalització.

 • b) La identificació personals dels actuaris que la subscriuen.

 • c) El nom i cognoms, DNI i firma de la persona amb qui s'entenen les actuacions i el caràcter o la representació amb què hi intervé, així com els noms i la raó social completa, el número d'identificació fiscal i domicili tributari de l'interessat.

 • d) Els elements essencials del fet imposable i de la seva atribució al subjecte passiu o retenidor, amb expressió dels fets o circumstàncies amb trascendència tributària que hagin resultat de les actuacions inspectores o la referència de les diligències que calgui fer constar.

 • e) La regularització que l'actuant estimi procedent de les situacions tributàries, assenyalant, quan sigui procedent, les infraccions que s'hi constatin, incloent els interessos de demora i les sancions pecuniàries aplicables, amb especificació dels criteris de graduació i determinació del deute tributari a càrrec del subjecte passiu, retenidor o responsable solidari.

 • f) La conformitat o disconformitat del subjecte passiu, retenidor o responsable tributari.

 • g) L'expressió dels tràmits del procediment incoat conseqüent a l'acta, i si és de conformitat, dels recursos que siguin procedent i de l'òrgan davant el qual haurien d'interposar-los.

3.- Les Actes referides seran esteses, al despatx o domicili del subjecte passiu o bé a l'oficina de serveis d'inspecció. Les Actes i demés diligències tenen la naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que en motiven la formalització, sempre que no s'acrediti el contrari.

Art. 8.
S'estendrà Acta de Comprovant i Conforme sempre que la situació tributària analitzada es trobi conforme a la Llei, en la qual es detallaran els conceptes i el període de conformitat.

Art. 9.
Les Actes poden ser prèvies o definitives.
Són Actes Prèvies les que donen lloc a liquidacions de caràcter provisional, a compte de les definitives. S'estendran actes prèvies, quan el subjecte passiu accepti parcialment la proposta de regularització de la seva situació tributària, així com quan la inspecció no hagi pogut realitzar la comprovació o investigació dels fets o bases imposables i calgui suspendre les actuacions.

Art. 10.
Quan el subjecte passiu doni conformitat a la proposta de liquidació practicada a l'Acta, es farà constar així, i, una vegada signada per ambdues parts, se li'n lliurarà un exemplar.
El subjecte passiu es tindrà per notificat del seu contingut que s'estén no sols als fets recollits a l'acta, sinó també a tots els elements determinats de la quantia del deute tributari. Així mateix haurà d'ingressar l'import del deute tributari en els terminis previstos en el Reglament General de Recaptació, sota requeriment de la seva exacció per via de constrenyiment.

Art. 11.
1.- Quan el subjecte passiu no subscrigui l'Acta o, subscrivint-la no presti la conformitat a la proposa de regularització continguda, s'incoarà l'expedient administratiu oportú i el subjecte passiu quedarà advertit a l'exemplar que li sigui lliurat, del seu dret a presentar les al.legacions que consideri oportunes dins del termini de quinze dies següents al setè posterior a la data en què s'hagi estés l'acta o des de la data de recepció. Si la persona amb la que es realitzen les actuacions es nega a signar l'acta, l'inspector ho farà constar en aquesta, així com la menció de què li'n lliura una còpia, si es nega a rebre el duplicat de l'acta es farà constar i es trametrà al subjecte passiu per algun dels mitjans admesos en dret.
2.- A les Actes amb disconformitat s'expressarà, amb el detall necessari, els fets i fonaments legals en els quals es fonamenta la proposta de regularització, sense perjudici que en l'informe posterior es desenvolupin els fonaments. Es recollirà en l'acta de manera expressa, la disconformitat del subjecte passiu, sense perjudici del seu dret a formular, en el moment oportú, les al.legacions que estimi convenients.

Art. 12.
1.- Són infraccions tributàries les accions i omissions tipificades i sancionades a la Llei general tributària i a les normes específiques de cada tribut municipal, essent sancionables fins i tot a títol de simple negligència.
2.- Les infraccions tributàries poden ser simples o greus. Constitueixen infraccions simples l'incompliment d'obligacions o deures tributaris exigits a qualsevol persona, per raó de la gestió dels tributs quan no constitueixin infracció greu. Seran greus les assenyalades a la Llei general tributària.

Art. 13.
1.- Són infractors les persones físiques o jurídiques que realitzin accions o omissions tipificades per les lleis, ja siguin:

 • a) Els subjectes passius, com a contribuents o substituts.

 • b) Els responsables, amb l'abastament de la Llei general tributària.

 • c) Les persones físiques o jurídiques obligades a prestar col.laboració, d'acord amb la Llei tributària.

 • d) Els representants legals dels subjectes passius que no tinguin capacitat d'obrar.

2.- Les accions o omissions tipificades per les Lleis no ocasionaran responsabilitat en els següents supòsits:

 • a) Quan les realitzin els que no tinguin capacitat d'obrar, en l'ordre tributari.

 • b) Quan hi concorri força major.

 • c) Quan es derivin d'una decisió col.lectiva pels que han salvat llur vot o no han assistit a la reunió en què l'han adoptat.

Art. 14.
1.- Les infraccions tributàries se sancionaran amb multa pecuniària fixa o proporcional.
La multa proporcional s'aplicarà sobre el deute tributari, sobre les quantitats que no s'haguessin ingressat o sobre l'import dels beneficis o devolucions indegudament obtinguts.
2.- Les sancions pecuniàries seran acordades i imposades per l'òrgan que hagi de dictar l'acte administratiu pel qual es practiqui la liquidació provisonal o definitiva dels tributs.
3.- Les sancions tributàries es graduaran atenent el següent:

a) Bona o mala fe dels subjectes infractors.

 • b) La capacitat econòmica i la repetició en les infraccions tributàries.

 • c) La col.laboració en l'investigació i el compliment espontani d'obligacions o deures formals i el retard.

 • d) La trascendència per l'eficàcia de la gestió tributària dels informes facilitats i de l'incompliment d'obligacions formals i de la quantia del perjudici econòmic ocasionat a l'administració municipal.

 • e) La conformitat del subjecte passiu a la proposta de liquidació formulada.

Art. 15.
1.- Cada infracció simple serà sancionada amb multa de 1.000 a 150.000 ptes. Per incompliments en general d'obligacions d'informació, atenent específicament els següents renglons:
- Manca presentació declaració d'alta 50.000 ptes.
- Presentació alta incorrecta 25.000 ptes.
- Presentació retardada d'alta 25.000 ptes.
- No atendre primer requeriment d'inspecció 50.000 ptes.
- No atendre segon requeriment d'inspecció 50.000 ptes.
- Presentació de baixes improcedents 50.000 ptes.

2.- Les infraccions tributàries greus seran sancionades amb multa proporcional del 50% al 150% de les quantitats sancionables.
Es podrà així mateix exigir interessos tributaris de demora segons Llei.
En tots els aspectes no detallats específicament i particularment en aquest apartat, s'estarà a la regulació legal de la Llei general tributària, Reglament d'inspecció i recaptació i altres disposicions adients que vagin desenvolupant-se.

Art. 16.
1.- La responsabilitat derivada de les infraccions s'extingeix amb el pagament de la sanció, prescripció o condonació.
2.- L'Alcaldia, o en qui delegui, podrà condonar les sancions tributàries quan s'acompleixin els requisits del Reglament general d'inspecció de tributs.
3.- Les obligacions tributàries pendents es trameten a títol d'herència i en el cas de societats liquidades als socis o partíceps fins al límit del valor de la quota de liquidació adjudicada.
En cap cas són transmissibles les sancions.

Art. 17.
1.- L'Administració municipal rectificarà en qualsevol moment d'ofici o a instància de l'interessat les errades materials, de fet i les aritmètiques, dins el període previ a la prescripció.
2.- Contra els actes derivats de l'acció inspectora podran formular-se els recursos previstos en la Llei de procediment administratiu i per la via contenciosa administrativa.
3.- A l'interposar recurs de reposició si es vol aturar l'acció administrativa, caldrà oferir les garanties regulades legalment mitjançant dipòsit a caixa, aval financer acreditat, o fiança provisional o solidària de dos contribuents fins a xifres de cent mil pessetes.
En casos excepcionals podrà l'administració municipal acordar a instància de part, la suspensió del procediment sense garanties, quan el recorrent justifiqui la impossibilitat de prestar-la o sigui degut a errades materials sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica