08.- REGLAMENT DE REGIM INTERN LUDOTECA MUNICIPAL "LA FUSTA"

08. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA LUDOTECA MUNICIPAL “LA FUSTA”

DEFINICIÓ DEL SERVEI
La Ludoteca municipal “La Fusta” és un equipament educatiu i lúdic adreçat a tota la població de Valls. És un espai facilitador del joc. Té voluntat de servei públic i utilitza la joguina com una de les principals eines d'intervenció educativa, social i cultural.

DRETS

1. Tots els usuaris/es tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i de les possibles sancions a les activitats.

2. L'exercici dels seus drets implicarà el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la Ludoteca.

3. L'equip socio-educatiu adoptarà les mesures preventives necessàries per tal de garantir l'efectivitat dels drets dels usuaris i per impedir la comissió de fets contraris a les normes de convivència del servei.

4. Els usuaris/es tenen dret a que se'ls respectin la llibertat de consciència i les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, i la seva intimitat en relació amb aquestes creences o conviccions.

5. Els usuaris/es tenen dret al respecte de la seva integritat i la seva dignitat personal.

6. Els usuaris/es tenen dret a portar a terme la seva activitat lúdica en condicions de seguretat i higiene.

7. El servei està obligat a la reserva i deguda confidencialitat de tota aquella informació relativa a les circumstàncies personals o familiars dels usuaris/es.

DEURES

1. Els usuaris/es tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels altres usuaris/es i dels professionals del centre.

2. No discriminar cap persona per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància, personal, social o cultural.

3. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal.lacions del servei.

4. Respectar el reglament de règim intern del centre.

5. Respectar les decisions de l'equip socio-educatiu del centre.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I ALTES

1. Per participar a la Ludoteca com a usuaris, s'ha d'obtenir el carnet de la Ludoteca, que es farà a tothom previ compliment dels següents requisits:

· Estar escolaritzats a Valls o bé empadronats al municipi.
· Autorització familiar o dels tutors.
· Portar 2 fotografies Ttamany DNI.
· Abonar la quota anual.

El carnet és condició indispensable per accedir a la ludoteca:
· De color groc, per nens menors de 6 anys que han d'estar acompanyats, en tot moment, per un adult que es responsabilitzi d'ell.
· De color vermell, han d'esperar que vinguin a buscar-lo.
· De color verd, entra i surt lliurement.

2. Tots els socis de la Ludoteca podran utilitzar els serveis que aquesta ofereix a excepció dels menors de 6 anys, que per fer-ho hauran d'estar acompanyats d'un adult que es responsabilitzi d'ell en tot moment.

3. El personal del servei, en cas de massificació, es reserva el dret de restringir l'ús dels serveis, les activitats i l'accés.

SISTEMA DE BAIXES

1. La baixa es produirà quan es faci la retirada de carnet.

2. Els motius de baixa seran per voluntat pròpia.
Quan un soci manifesti de manera reiterada problemes disciplinaris i d'ordre intern, podrà ser donat de baixa, un cop realitzat tot el procés de sancions.

RÈGIM SANCIONADOR

1. Es consideren faltes lleus la manca de respecte als educadors, al personal del Centre Cívic i als altres usuaris/es, trencar material del centre o dels companys/es o fer malbé les instal.lacions del servei. L'acumulació de tres faltes lleus es considerarà una falta greu.

2. Es consideraran faltes greus: l'agressió física a un company/a o educador/a, robatori o acumulació de tres lleus.

3. Quan un usuari faci una falta greu per primera vegada estarà un dia sense venir a la Ludoteca. Quan sigui la segona ocasió estarà sense venir una setmana. La tercera ocasió, quinze dies. I si es torna a repetir es produirà la baixa definitiva. En cas de robatori comprovat, l'usuari no podrà tornar al centre fins que retorni al propietari l'objecte o import sustret. En el cas que hagi trencat una joguina intencionadament, fins que la restitueixi o pagui el seu import.

RÈGIM DE LES ACTIVITATS

1. La Ludoteca es farà o no responsable de les entrades i sortides dels usuaris –menors inclosos- en funció del carnet de soci que disposi.

2. És obligatòria la participació en les activitats extra-ordinàries com tallers de reparació de joguines, activitats grupals organitzades, jocs dirigits, ..

3. Per utilitzar el servei de préstec és indispensable tenir el carnet de soci i deixar en dipòsit la quantitat de 1 €.

RÈGIM DE CONTROL

1. La Ludoteca disposarà d'un Equip sòcio-educatiu.

2. L'equip socio-educatiu estarà format per l'educadora social de l'EBASP de l'Ajuntament de Valls, per tots els monitors/es que treballin com a contractats a la Ludoteca i per un representant del personal voluntari del servei. L'equip prendrà totes aquelles decisions que afectin a l'organització de les activitats, distribució de grups, infraestructura i del disseny del servei.

3. Qualsevol dubte, reclamació i suggeriment que sorgeixi, en relació a l'aplicació i/o acompliment d'aquest reglament intern, seran canalitzats per l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de Valls i resolt segons normativa aplicable.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica