02.- REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES

02. REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D´ENTITATS VALLENQUES

Exposició dels motius

L'associacionisme és l'expressió col·lectiva del compromís dels vallencs i les vallenques amb la seva ciutat i la participació és una de les seves expressions més compromeses i transformadores.

Article 1. L'objecte del Registre

1.1. Es crea el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES per tal de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi de Valls. Seran considerades entitats i associacions inscriptibles en aquest registre aquelles sense ànim de lucre, que tinguin la seva seu social a Valls i que representin interessos generals o sectorials dels veïns.

Així mateix, també s'hi podran inscriure altres entitats i associacions d'àmbit supramunicipal, que malgrat no tinguin la seva seu social a Valls, hi realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes de Valls, amb una programació estable anualment.

Per exercir els drets de participació reconeguts per l'ordenament vigent, les entitats hauran d'estar inscrites en el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.

1.2. En cap cas s'acceptarà la inscripció d'entitats i associacions que, directament o indirectament, promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds discriminatòries, sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions.

1.3. El registre també servirà per a la millora dels canals d'informació amb les entitats. A més de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi de les entitats, aquest registre també ha de donar suport a l'ampliació dels canals de participació ciutadana. D'altra banda, serà també una eina per a treballar per la redistribució equitativa dels ajuts i subvencions dels programes de foment municipals.

1.4. Amb aquest registre es vol reconèixer i donar cobertura als drets que recull la legislació vigent quant a les associacions i entitats esmentades en el punt 1.1, ampliant els drets només exercibles per a aquelles que estiguin inscrites al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.

Article 2. Conformació del Registre

2.1. El REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES és responsabilitat de la Secretaria General de la corporació i es gestionarà amb la col·laboració de la regidoria en què l'alcaldia delegui.

2.2. El REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES estarà compost d'un fitxer informàtic que contindrà les dades esmentades en l'article 4.1; amb les seves corresponents modificacions i una relació dels ajuts municipals que s'atorguin a cada entitat.

Article 3. Drets de les entitats inscrites

3.1. Les associacions i entitats inscrites podran accedir a l'ús de mitjans públics municipals, amb les limitacions que imposin la coincidència de l'ús per part d'altres associacions o entitats o pel mateix Ajuntament, i sempre subjectes al que estipulin els reglaments d'ús d'espais municipals.

3.2. Quan les associacions i entitats inscrites ho sol·licitin, podran rebre al seu domicili social les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals que celebrin sessions públiques quan en l'ordre del dia figurin qüestions relacionades amb l'objecte social de l'entitat. En els mateixos supòsits rebran les resolucions i acords adoptats pels òrgans municipals

3.3. Les associacions i entitats inscrites que ho sol·licitin podran rebre les publicacions, periòdiques o no, que editi l'Ajuntament de Valls, sempre que resultin d'interès per a l'entitat, atès el seu objecte social.

Article 4. El procediment d'inscripció

4.1. Les inscripcions es faran electrònicament a petició de les entitats interessades mitjançant un model de sol·licitud normalitzat que es facilitarà als interessats. Les entitats sol·licitants hauran d'aportar les següents dades i documentació

- Els estatuts de l'entitat.

- Document acreditatiu de la inscripció en el Registre General d'Associacions o altres registres públics.

- El NIF de l'entitat.

- Certificat emès pel secretari/ària de l'entitat/associació, per ordre i amb el vistiplau del president/a, on consti el nom, cognoms i DNI de les persones que ocupen els càrrecs directius, així com la vigència dels càrrecs.

- El nombre actualitzat de persones associades o membres de l'entitat

- Les dades bancàries de l'entitat

- Una relació de tots els ajuts rebuts de qualsevol administració pública en els darrers 12 mesos anteriors a la petició d'inscripció.

- Document justificatiu de la realització d’activitats al municipi, les entitats que no tinguin seu social a Valls.

4.2. És condició necessària per a formar part del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES no ser deutor de l'Ajuntament de Valls o dels seus organismes dependents.

4.3. Les dades contingudes al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES que no afectin la intimitat de les persones i que no contradiguin la Llei de protecció de dades seran públiques.

Article 5. Altes, actualitzacions i baixes

5.1. En el termini de vint dies, des de la data en què consti al registre d'entrada de la sol·licitud d'inscripció, i sempre que l'òrgan municipal competent doni el vistiplau a la documentació presentada i que es relaciona en l'article 4.1, es notificarà a l'entitat sol·licitant el seu número d'inscripció i, a partir d'aquest moment, l'entitat es considerarà donada d'alta amb caràcter general. Si l'Ajuntament no resol en el termini establert s'entendrà acceptada la sol·licitud d'inscripció.

5.2. Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les dades registrades, segons la documentació que es regula a l’article 4.1., mitjançant la presentació del formulari de modificació de dades.

5.3. L'Ajuntament podrà requerir les entitats, per a conèixer el seu funcionament, el pressupost i el programa anual d'activitats així com la documentació complementària que consideri necessària per a una millor gestió del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES. En el cas que no es rebi la informació requerida en el termini previst per l'article 73 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, els sol·licitants poden perdre el seu dret a formar part del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.

5.4. Causaran baixa al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES aquelles entitats que:

- No actualitzin les seves dades anuals en compliment de l'article 5.2 d'aquest reglament, o quan els òrgans competents els ho requereixin expressament.

- Perdin la condició per la qual van accedir al Registre.

- Es dissolguin per qualsevol motiu.

- Ho sol·licitin expressament.

Article 6. Exempcions

6.1. Les entitats que formin part del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES estaran dispensades de presentar les dades que per endavant ja constin en aquest registre, pel que fa a les diferents sol·licituds que, per qualsevol concepte, presentin a l'Ajuntament de Valls o als seus organismes dependents.

6.2. En cap cas les entitats inscrites al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES no estaran exemptes de presentar els documents que, per la seva naturalesa, són preceptius en la tramitació procedimental administrativa; o quan sigui preceptiva la seva presentació atenent la legislació vigent, o quan així ho estipulin els reglaments, bases de subvencions o ordenances de l'Ajuntament de Valls.

6.3. Formar part del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES no eximeix en cap cas de la presentació de la documentació addicional necessària per a sol·licitar ajuts o subvencions, i que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament.

Article 7. Priorització

7.1. Les diferents regidories i àrees de l'Ajuntament podran establir, com a criteri de valoració en les subvencions que atorguin, en règim de concurrència competitiva, la inscripció en el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES de les entitats sol·licitants.

7.2. Les diferents regidories i àrees de l'Ajuntament podran prioritzar, a l'hora de formalitzar convenis de col·laboració, aquelles entitats inscrites en el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.

Article 8. Protecció de dades

8.1. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal que es facilitin seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l'Ajuntament de Valls, amb domicili a la plaça del Blat, 1, 43800 de Valls.

La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES. Aquestes dades formaran part dels expedients corresponents vinculats i es faran servir per a mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i l'Ajuntament de Valls i els seus organismes dependents.

Com a interessats, les entitats poden accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els drets d'oposició, d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, dirigint un escrit a la Secretària General de l'Ajuntament de Valls.

Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per la Llei orgànica esmentada.

ENTRADA EN VIGOR

Aquest reglament entrarà en vigor a partir de la seva aprovació pel ple de l'Ajuntament de Valls. El REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES serà efectiu a partir de

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Correspon a la Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls donar de baixa una entitat del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES quan consideri, d'una manera raonada, que s'incompleix qualsevol dels preceptes necessaris i previstos en aquest reglament per a formar-ne part. Prèviament a la baixa del registre, es concedirà als interessats, mitjançant notificació, el dret d'audiència. Aquest dret s'haurà d'exercir en el termini màxim de 15 dies a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest reglament deroga els articles del 3 al 15 del Reglament de participació ciutadana.

 

 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica