01.- REGLAMENT DEL MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA

01.REGLAMENT DEL MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA

 

Preàmbul

El Museu Casteller de Catalunya de Valls, Mòn Casteller, és un equipament cultural de competència pròpia i regirà per les orientacions culturals dictades per la UNESCO en la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, aprovada per la Conferència General celebrada el 2003 a París, i per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, del Govern de la Generalitat de Catalunya

 

Article 1 Naturalesa

El Mòn Casteller- Museu Casteller de Catalunya, institució permanent pel seu desenvolupament, obert al públic, que reuneix, conserva, documenta, estudia i sobretot difon el patrimoni casteller.

 

Article 2 Finalitat

El servei Mòn casteller tindrà com a missió i finalitat reunir, conservar i investigar el món casteller i exposar-lo en el context del Patrimoni Immaterial de la Humanitat des de múltiples perspectives i dirigit a una audiència àmplia i diversa, per contribuir al coneixement i gaudi d’aquesta manifestació festiva i cultural, i dels valors que aquesta representa, en el marc d'una obra emblemàtica de l'arquitectura, com a peça fonamental dels actius culturals i turístics de la Costa Daurada i servint de símbol de la vitalitat de Catalunya.

 

Article 3 Funcions

Per a l’acompliment de les finalitats, el Mon Casteller té encomanades les funcions de conservació, preservació, educació i investigació, entre de les quals s’enumeren les següents:

a)Elaborar i promoure tasques d’estudi i investigació sobre temes

relatius a les seves finalitats i a les característiques del patrimoni cultural que hostatja, tant a nivell local com autonòmic, nacional i internacional.

b)Realitzar, promoure col·laboracions i qualsevol altre tipus de difusió que promogui l’expansió i el coneixement del Museu.

c)Custodiar el fons artístic que composa l’inventari del Museu.

d)Oferir participació lúdica, cultural i científica dels ciutadans.

e)Promoure el respecte al patrimoni cultural del municipi.

f)Realitzar projectes dinàmics per millorar l’organització del Museu i facilitin el compliment de les finalitats.

g)Impulsar convenis i acords amb altres museus

h)Formalitzar les donacions i dipòsits que es facin al Museu

i)Mantenir actualitzat l’inventari.

j)Efectuar les oportunes col·laboracions per a la seva gestió.

k)Evacuar quants informes, consultes i/o estudis li siguin sol·licitats pels òrgans de govern i l’Ajuntament de Valls.

l)Realitzar quantes funcions li siguin encomanades pels òrgans de govern i l’Ajuntament de Valls per adequar-se als canvis legislatius futurs.

 

Article 4 Òrgans de govern

Són òrgans de govern del Museu els mateixos que ho són de l’Ajuntament o aquells que, en el seu moment, siguin designats pel Ple de la corporació.

Òrgans consultius :

El Consell Científic garantirà la solidesa dels continguts pel que fa al vessant etnològic i històric, així com la seva actualització, amb la participació del món casteller.

El Consell Social participarà en els assumptes vinculats a la promoció del turisme i la projecció exterior de la ciutat de Valls, especialment dins les dinàmiques de les marques Catalunya Experience i Costa Daurada.

El Consell de Participació Local assegurarà la participació de totes les parts implicades pel que fa a les dinàmiques internes i a les sinergies amb altres agents locals: titulars, personal de gestió, personal d’atenció al visitant i usuari, altre personal, castellers, agents del sector turístic i agents del món educatiu.

 

Article 5 Personal del Museu

L’organigrama funcional que es destinarà al servei es basarà en criteris d’eficàcia i eficiència en la gestió i s’’organitzà al voltant d’una direcció i de quatre àrees:

Direcció

Caps d’àrea

Persones d’atenció al visitant i usuari

Secretariat

 

Article 6 Règim de finançament

El Museu casteller de Catalunya serà finançat per l’Ajuntament de Valls, per les entrades dels visitants; per altres serveis oferts als visitants com a titol enunciatiu poden ser: guiatges, audioguies, vídeo guies o tallers; pels derivats de la botiga i marxandatge; per altres serveis de bar/vending, per subvencions d’altres administracions locals estatals o internacionals; i pels acords de patrocini i mecenatge que se subscriguin.

 

Article 7 Activitats comercials i publicitàries

L’Ajuntament si escau, aprovarà els preus públics que han de regir les

les activitats i serveis que presti el Museu.

 

Article 8 Accés al Museu

El Museu Casteller gaudeix d’una àrea d’exposició oberta al públic que actualment . El Ple de l’Ajuntament podrà aprovar un preu públic d’entrada .

 

Article 9 Donació, disposició i llegats

Les donacions i llegats efectuats al Museu hauran de ser acceptats per l’Ajuntament de Valls.

La direcció del Museu instruirà expedient administratiu per tal de donar

compte dels objectes adquirits des de procedències diverses que

incrementin el fons museològic a a fi de que siguin inclosos en l’inventari.

 

Article 10.Compra

Les compres que hagin de realitzar se per a incrementar el fons patrimonial del Museu seguiran el tràmit administratiu oportú, a través de l’Àrea corresponent.

 

Article 11 Inventari

Tots els objectes que integrin el fons patrimonial del Museu seran fitxats i inscrits en el llibre de registre . Posteriorment seran inventariats d’acord amb el que disposa en cada moment la normativa legat, i la pròpia organització de l’Ajuntament de Valls.

 

Article 12.Conservació i custòdia

La conservació i custòdia del fons patrimonial del Museu es portarà a terme d’acord amb les exigències dels propis objectes, atenent el seu valor, condicions ambientals i demés exigències normatives i reglamentàries.

 

Article 13.Drets

Qualsevol usuari o entitat té els drets següents:

a)L’accés lliure a visitar el museu sense ésser discriminada per raons d’edat, raça, sexe, religió, nacionalitat o classe social.

b)Ser informada sobre els drets i deures que comporta la utilització

del servei.

c)Els usuaris podran comunicar les seves propostes, suggeriments i/o queixes sobre el funcionament del museu mitjançant l’adreça electrònica del museu o els formularis a disposició per a tal fi.

d)Participar en les activitats culturals programades

pel museu.

e)Ser tractada amb amabilitat, respecte i professionalitat.

f)Els usuaris podran sol·licitar informació sobre el fons patrimonial, el funcionament i el reglament del museu, així com qualsevol informació

d’interès per als ciutadans i ciutadanes.

g)Els usuaris tenen dret a ser informats de l’horari d’atenció al públic,

dels serveis amb horaris restringits i de les activitats que s’hi organitzen amb el temps suficient.

 

Article 14.Deures.

Són deures dels usuaris del museu:

a)Respectar la legislació vigent de protecció i conservació de les peces exposades al museu.

b)Tractar al personal del museu i als usuaris i usuàries amb amabilitat i respecte.

c)Avisar al personal del museu de qualsevol desperfecte en el fons, les instal·lacions, els equipaments o de qualsevol incident o fet que comporti perill per a les persones o béns del museu.

d)Acomplir els horaris dels servei.

e)Mantenir una actitud correcta i romandre en silenci.

f)Respectar les normes elementals de convivència i civisme.

g)Abstenir-se de:

-Menjar, beure o fumar.

-Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles

-Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments , obrir o tancar finestres i modificar els aparells de climatització.

-Alterar l’ordre del museu o realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de les instal·lacions.

-Entrar al museu amb vehicles recreatius (bicicletes, patins....) o animals de companyia (amb excepció dels gossos pigall).

h)Acomplir el reglament del museu

i)Identificar-se amb la presentació del carnet d’identitat a petició del personal del museu.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica