01.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPAL

ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPAL

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de l'Ordenança

1. Aquesta Ordenança té com a objecte la regulació, dins el terme municipal de Valls, de les situacions i activitats següents:

a) La neteja de la via pública amb relació a l'ús comú general dels ciutadans i la neteja dels solars de propietat municipal, així com la inspecció i l'execució subsidiària de la neteja dels solars de propietat pública i privada, d'acord amb el que es preveu a la legislació urbanística.

b) L'establiment de normes de compliment obligatori en els casos en què, després de la concessió prèvia de llicència municipal o comunicació de l' activitat quan sigui preceptiu, es realitzin actes públics al carrer o en béns de domini municipal, tant per part d'entitats públiques com privades o bé es realitzin en espais privats però amb incidència a la via pública.

c) La gestió dels residus municipals, que inclou:

-L'obligatorietat de seleccionar en origen, per part de la ciutadania i dels titulars de les activitats, de les diferents fraccions dels residus de les quals es fa recollida selectiva,

-El dipòsit de cadascuna d'aquestes fraccions en els llocs i de la forma que l'Ajuntament determini per a cada una de les fraccions i zones de la ciutat.

d) El transport i dipòsit de terres, fangs, runes i altres materials similars o assimilables, produïts com a conseqüència d'obres, construccions i enderrocaments es regularà d'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

e) L'establiment de normes de compliment obligatori en els casos en què es realitzin actes públics en espais privats no sotmesos a llicència prèvia i, a criteri de l'ajuntament tinguin incidència a la via pública.

2. Les normes d'aquesta Ordenança s'aplicaran per analogia en els supòsits que, tot i no estar expressament contemplats, per la seva naturalesa o objecte estiguin en el seu àmbit d'aplicació.

 

Article 2. Foment i compliment de les conductes cíviques en matèria de neteja i residus

1. Tots els habitants del municipi han d'observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat, a la utilització racional dels productes de consum, a la minimització en la producció de residus, i a la preservació del medi ambient en general. Així mateix, estan obligats al compliment d'aquesta Ordenança i de les disposicions complementàries que, en matèria de neteja pública i de gestió dels residus, pugui dictar en qualsevol moment l'Ajuntament, en l'exercici de les seves facultats.

2. Tots els habitants del municipi tenen el dret de denunciar les infraccions de què tinguin coneixement en matèria de neteja pública i de gestió dels residus. L'Ajuntament està obligat a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans, exercint les accions que correspongui en cada cas.

L'Ajuntament exigirà el compliment d'aquesta Ordenança i obligarà als infractors o infractores a la restauració dels béns danyats, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

2. En cas d'incompliment per part del ciutadà de les obligacions establertes en aquesta Ordenança, l'Ajuntament podrà procedir per execució forçosa, mitjançant multa o per execució subsidiària a càrrec de l'obligat, en els termes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas, de conformitat amb les disposicions del Títol V d'aquesta Ordenança.

 

Article 3. Establiment de taxes

L'Ajuntament establirà les taxes que correspongui en relació amb aquells serveis que d'acord amb la present ordenança siguin declarats de prestació obligatòria.

 

TÍTOL II. LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA

CAPÍTOL I. LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA AMB RELACIÓ A L'ÚS COMÚ GENERAL I EXTRAORDINÀRIES DELS CIUTADANS

Article 4. Neteja viària

1. Pel que fa a la neteja, es considera com a via pública: avingudes, passeigs, carrers, voreres, embornals, camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles de ser utilitzades com a zones d'esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres béns d'ús públic municipal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.

La neteja viària comprèn la neteja manual i mecànica dels espais esmentats anteriorment, el buidatge de les papereres i la recollida i transport dels residus procedents d'aquesta neteja.

2. Als efectes d'aquest article, són de caràcter privat les urbanitzacions privades, carrers, passatges, patis interiors, solars i terrenys de titularitat privada o d'altres Administracions o Entitats Públiques, galeries comercials, zones verdes privades i similars, sigui quin sigui el seu títol dominical o de possessió, o el règim de propietat o possessió amb que s'ostentin.

També, els terrenys que tot i sent de propietat municipal, restin subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu per particulars o d'altres Administracions Públiques o Entitats Públiques o privades, prèvies les oportunes llicències i concessions, havent de quedar garantida en tot moment la seva seguretat, salubritat i ornat públic.

 

Article 5. Prohibicions en espai d'ús públic

1. Es prohibeix realitzar a la via pública els actes que s'especifiquen a continuació:

 1. Llençar a la via pública tota mena de productes, tant en estat sòlid com líquid o gasós. Els residus sòlids de petit format com papers i similars hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades amb aquesta finalitat.

 2. Llençar cigars, puntes de cigarret i matèries enceses dins les papereres i contenidors. En tot cas, caldrà apagar-les prèviament o dipositar-les als llocs adequats.

 3. Llençar a terra qualsevol classe de residus des dels vehicles, tant si estan aturats o en marxa.

 4. Netejar qualsevol objecte en els espais d'ús públic.

 5. Netejar vehicles i maquinària, així com canviar olis i altres líquids; igualment resta prohibida la seva reparació, llevat d'actuacions puntuals d'emergència.

 6. Netejar animals en els espais d'ús públic.

 7. Espolsar robes i catifes sobre la via pública, llevat de les hores compreses entre les 22 i les 8 del matí següent. En tot cas, aquesta operació es farà de forma que no causi danys ni perjudicis a persones o coses.

 8. Regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si, com a conseqüència d'aquesta operació, cauen restes o es produeixen esquitxades damunt la via pública o sobre els seus elements. Es podrà efectuar el reg en el mateix horari establert en l'apartat anterior, amb les precaucions necessàries per no produir molèsties.

 9. Llençar des de balcons, finestres, terrats o similars cap tipus de residu; caldrà dipositar-los junt amb la resta de residus domèstics.

 10. Buidar, llençar i dipositar qualsevol tipus de material i aigües brutes, tant a la vorera com a la calçada, fonts públiques, escossells i solars sense edificar.

 11. Buidar, llençar o dipositar residus industrials, sanitaris i/o municipals de qualsevol mena en llocs no autoritzats per a tal fi.

 12. Abandonar-hi animals morts.

 13. Abandonar mobles i estris domèstics a la via pública, excepte quan se n'hagi acordat la retirada amb l'Ajuntament a través del servei de recollida de voluminosos.

 14. Estendre roba o penjar qualsevol tipus d'objecte que produeixin la caiguda de residus o degoteig damunt la via pública.

 15. Realitzar pintades no autoritzades sobre façanes, parets, monuments, mobiliari urbà o qualsevol altra superfície.

 16. Lliurar i/o transportar residus o altres materials en elements no estancs o que puguin produir abocaments, dispersió de materials o pols a la via pública.

 17. Dur a terme accions o conductes no permeses en els espais d'ús públic, tals com necessitats fisiològiques.
   

Article 6. Obligacions dels particulars

1. Correspon a particulars la neteja de:

a) Les urbanitzacions privades, carrers, passatges, patis interiors, solars i terrenys de titularitat privada o d'altres Administracions o Entitats Públiques, galeries comercials, zones verdes privades i similars tots aquells espais privats d'ús públic que no s'hagin cedit a l'Ajuntament.

b) Els terrenys que tot i sent de propietat municipal, restin subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu per particulars o d'altres Administracions Públiques o Entitats Públiques o privades

2. L'Ajuntament exercirà el control i la inspecció pel que fa a l'estat de neteja dels elements descrits en l'apartat anterior i podrà obligar les persones responsables a netejar-los, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte dictin els serveis municipals. En cas de copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat, solidàriament, correspondrà a tots els titulars.

3. La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà situats a la via pública, que no estiguin sota la responsabilitat municipal i correspondrà als titulars administratius dels respectius serveis.

 

CAPÍTOL II. LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA EN CAS D'OBRES I ACTIVITATS DIVERSES

Article 7. Activitats amb efectes sobre la via pública

Quan es facin activitats que embrutin la via pública, sigui quin sigui el lloc en què es realitzin i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, els titulars hauran d'assumir la neteja de la via pública i hauran de procedir amb la cura suficient i els mitjans necessaris per tal d'evitar-ne el deteriorament i quedaran obligats a la seva restitució i a la retirada de materials residuals.

 

Article 8. Obres amb efectes sobre la via pública

1. Les persones que realitzin obres en la via pública o zones limítrofes hauran de protegir-la mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant de les esmentades obres de manera que s'impedeixi que s'escampin materials i restes d'aquests materials fora de l'estricta zona afectada pels treballs.

2. Quan es tracti d'obres d'edificació a la via pública, hauran d'instal·lar-s'hi barreres i elements de protecció, així com tubs per a la càrrega i descàrrega de materials i productes d'enderrocaments, els quals hauran de tenir les condicions necessàries per impedir que s'embruti la via pública.

3. Les superfícies immediates als treballs, canalitzacions i connexions realitzades a la via pública hauran de mantenir-se sempre netes.

4. Els materials de subministrament i els residus es dipositaran a l'interior de l'obra o de la zona delimitada de via pública degudament autoritzada. Si calgués dipositar-los en la via pública, s'exigirà autorització municipal i les operacions es faran en un recipient adequat, però mai en contacte directe amb el terra.

5. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia en la via pública, el personal responsable de les operacions i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i les obres procediran a la neteja de la via pública i dels elements que haguessin embrutat i a la retirada dels materials dipositats.

6. Totes les tasques de construcció (pastar, etc) s'efectuaran a l'interior de l'obra o dintre la zona delimitada de via pública degudament autoritzada. Queda totalment prohibit utilitzar la resta de via pública per a aquests treballs a excepció de les zones autoritzades per l'Ajuntament.

7. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti afectada per la construcció d'edificis o realització d'obres.

8. No és permès netejar les eines i els tancs de formigó a la via pública.

9. No és permès transportar formigó amb formigonera que no porti tancada la boca de descàrrega amb un dispositiu que impedeixi el vessament de formigó a la via pública. En cas que es produeixin vessaments, en seran responsables els propietaris del vehicle i el conductor, els quals estaran obligats a retirar el formigó vessat i a reparar els danys causats, sens perjudici de les sancions que corresponguin.

Article 9. Activitats desmuntables no permanents i extraordinàries

Els titulars d'activitats desmuntables no permanents, com fires, circs, teatres ambulants, carpes i altres activitats extraordinàries, que per les seves característiques especials, utilitzen la via pública, hauran de dipositar una fiança equivalent al 50% del cost de la neteja a l'efecte de respondre de les obligacions envers l'Ajuntament derivades de la mateixa llicència d'activitats. Una vegada finalitzada l'activitat, es podrà sol·licitar la devolució un cop s'acrediti els extrems que garanteix. En especial, aquesta fiança ha de garantir la neteja de la zona autoritzada i la seva àrea d'influència.

 

CAPÍTOL III. LA NETEJA I EL MANTENIMENT DELS ELEMENTS I LES PARTS EXTERIORS DELS IMMOBLES

Article 10. Neteja i manteniment dels immobles

1. Els propietaris de finques i edificis estan obligats a conservar l'ornament públic d'aquests elements; és a dir, a netejar i mantenir les façanes, entrades i, en general, totes les parts de l'immoble visibles des de la via pública, així com els complements dels immobles, com antenes i xemeneies.

2. Queda absolutament prohibida la realització de pintades o altres expressions gràfiques efectuades amb pintures, esprais o qualsevol altre producte sobre les façanes, parets, monuments, mobiliari urbà o superfície que deteriori l'estat de netedat i la imatge estètica de la ciutat, excepte en allò que disposa l'article 16.

En el supòsit que es comprovi l'autoria d'una d'aquestes expressions gràfiques, l'autor haurà d'assumir-ne els costos de restauració.
 

CAPÍTOL IV. LA NETEJA I EL MANTENIMENT DELS SOLARS

Article 11. Neteja i manteniment de solars

1. Els propietaris de solars i terrenys els hauran de tancar amb tancaments permanents situats a l'alineació oficial i mantenir-los lliures de residus i en les condicions adequades d'higiene, salubritat, seguretat i estètica pública, de conformitat amb el Pla General d'Ordenació Urbana i la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

2. La prescripció anterior inclou l'exigència pel que fa a la desratització, desinsectació i, si calgués, quant al desherbatge del solar.

 

 

TÍTOL III. LA NETEJA DERIVADA DE L'ÚS COMÚ, ESPECIAL O PRIVAT, PER MANIFESTACIONS PÚBLIQUES I PER ACTIVITATS PUBLICITÀRIES

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

Article 12. Responsabilitat

La brutícia produïda en la via pública com a conseqüència de l'ús comú, especial o privat, serà responsabilitat dels titulars d'aquest ús.

 

Article 13. Pla de neteja i fiança

1. Els organitzadors d'actes públics seran responsables de la brutícia que causin a la via pública.

2. De cara a la neteja de la ciutat, els organitzadors d'actes públics al carrer o bé privats que afectin a la via pública caldrà que informin l'Ajuntament del lloc concret, el recorregut i l'horari de l'acte públic que s'hagi de realitzar. L'Ajuntament, a través dels serveis tècnics, podrà exigir un Pla de Neteja i/o la constitució d'una fiança per un import equivalent al 50% del cost de la neteja.

3. En especial, aquesta fiança ha de garantir l'execució del pla de neteja i/o la a restitució de l'estat de neteja previ.

 

CAPÍTOL II. LA COL·LOCACIÓ DE CARTELLS I PANCARTES I LA REALITZACIÓ DE PINTADES A LA VIA PÚBLICA

Article 14. Disposicions generals

1. És totalment prohibit col·locar o enganxar cartells i adhesius, i/o exercir qualsevol activitat publicitària en els llocs no autoritzats expressament per l'Ajuntament, i de forma especial en edificis catalogats, edificis públics i mobiliari urbà.

2. L'exercici de l'activitat de publicitat s'exercirà d'acord amb el que disposin les ordenances municipals, i pel que fa a neteja viària, d'acord amb les determinacions d'aquest Capítol.

3. La col·locació i enganxada de cartells i pancartes, el repartiment de fulls volanders, fullets i prospectes de caràcter comercial resten sotmeses a autorització municipal prèvia. Es prohibeix escampar i llençar qualsevol tipus de fulls volanders. La seva ordenació ve determinada per l'ordenança municipal de publicitat directa a les bústies.

4. La col·locació de pancartes, cartells, adhesius i similars, s'efectuarà únicament en els espais determinats expressament per l'Ajuntament per a aquesta finalitat.

5. La col·locació de pancartes a la via pública solament s'autoritzarà:

a) en període d'eleccions polítiques, segons la normativa d'aplicació.

b) en període de festes populars i tradicionals i d'altres d'interès general prèvia autorització municipal, d'acord amb l'article 1 d'aquesta ordenança.

6. L'alcaldia o bé la regidoria delegada regularà en cada cas les condicions d'utilització de les cartelleres i columnes anunciadores municipals i els tràmits necessaris per sol·licitar la corresponent autorització.

Article 15. Pancartes

1. Les pancartes únicament podran contenir la propaganda objecte de la llicència concedida, sense incloure cap altra mena de publicitat que ocupi més d'un quinze per cent de la seva superfície.

2. La sol·licitud de llicència per a la col·locació de pancartes haurà de contemplar:

a) el contingut i mides de la pancarta

b) els llocs on es pretén instal·lar-les

c) el temps que romandrà instal·lada la pancarta

d) el compromís dels responsables de reparar els desperfectes causats a la via pública o els seus elements estructurals, i d'indemnitzar els danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de la col·locació de la pancarta.

3. Quant a les condicions de les pancartes, caldrà respectar les corresponents ordenances municipals i les disposicions que l'alcaldia dicti en aquest sentit.

4. En qualsevol cas, les pancartes que se subjectin a elements estructurals de la via pública compliran les condicions següents:

a) Pancartes subjectades a fanals: la subjecció es farà únicament i exclusivament en un sol punt del fanal. Es prohibeix la col·locació de pancartes en els fanals no adequats a aquesta finalitat.

b) Pancartes subjectades a arbres: la subjecció resta prohibida en qualsevol cas.

c) La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per poder minorar l'efecte del vent i, en qualsevol cas, la superfície foradada haurà de ser el vint-i-cinc per cent de la pancarta, com a mínim.

d) L'alçada mínima a què es col·locarà la pancarta, mesurada en la part més baixa, serà de 4'5 metres quan la pancarta travessi la calçada i de 3 metres en voreres, passeigs i altres zones de vianants.

5. Les pancartes i elements de subjecció hauran d'ésser retirats pels interessats tan aviat com hagi finalitzat el termini pel qual van ser autoritzades i deixar la zona neta. Si els interessats no els retiren, ho faran els serveis municipals, els quals imputaran als responsables els costos corresponents pels serveis prestats, sense perjudici de la imposició de la corresponent sanció.

6. La col·locació de pancartes a la via pública sense autorització donarà lloc a la imposició de sancions als responsables, sens perjudici de la imputació dels costos de llur retirada als responsables de la petició i/o a l'anunciant.

Article 16. Pintades a la via pública

1. Es prohibeix la realització de qualsevol tipus de pintada a la via pública, tant si estan en elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com en murs i parets exteriors de la ciutat.

2. Resten al marge del paràgraf anterior:

a) Les pintades, murals i altres manifestacions artístiques que quedin regulades per una ordenança específica.

b) Les situacions que contemplin les corresponents ordenances de publicitat o altres de caràcter més general.

TÍTOL IV. LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

CAPÍTOL I. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 17. Definicions

En aquesta ordenança es consideren residus municipals els residus domèstics, els residus de comerços i d'oficines i serveis i altres que, per llur naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics.
 

Article 18. Exclusions

Resten excloses dels serveis de recollida de residus municipals les matèries o substàncies perilloses, que en tot cas s'han de posar en contenidors específics o s'han de dipositar a la deixalleria (centre de recepció i emmagatzematge de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària)

 

Article 19. Servei de recollida de residus municipals

1. El servei de recollida domiciliària de residus municipals és ofert per l'Ajuntament amb caràcter general i obligatori en tot el territori municipal, amb la forma de gestió que aquest determini.

Igualment, per tal d'afavorir la valorització dels residus municipals, es fa la recollida selectiva de paper i cartró, envasos, vidre, roba i calçat, medicaments, piles, fluorescents i altres substàncies susceptibles de valorització.

2. A efectes d'aquesta ordenança, s'entén per recollida selectiva el lliurament per separat d'una o més fraccions dels residus municipals per part de la població. La recollida va a càrrec dels serveis municipals directament o bé mitjançant tercers -privats o públics- que prèviament han estat autoritzats per l'Ajuntament o per altres administracions competents.

3. Els contenidors de recollida selectiva ubicats a la via pública s'identifiquen per la forma i pel color: blau (paper), verd (vidre), groc (envasos lleugers), marró (orgànica) i verd (roba i calçat). Els contenidors es distribueixen per la ciutat atenent les necessitats de la població.

Pel que fa als contenidors de piles, medicaments i tòners, es troben a l'interior dels corresponents establiments i comerços.

4. L'administració local promourà la participació activa de la població en la recollida selectiva mitjançant campanyes informatives i de conscienciació ambiental.

5. Es disposarà d'un servei de recollida domiciliària d'estris vells, electrodomèstics en desús i altres que, pel seu volum, produirien molèsties i/o desperfectes als contenidors.

 

CAPÍTOL II. NORMES RELATIVES ALS RESIDUS VOLUMINOSOS

Article 20. Residus voluminosos

1. Els residus voluminosos no es podran dipositar a l'interior dels contenidors de residus municipals, sinó que seran objecte d'una recollida específica a la via pública o bé traslladats directament pels seus posseïdors a la deixalleria municipal.

La recollida de residus voluminosos es pot concertar de forma presencial, telefònica o telemàtica a l'OAC de l'ajuntament, sempre i quan no sigui en una quantitat que dificulti el ritme de la recollida diària d'aquests tipus de residus.

2. En cas d'abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el responsable es farà càrrec del cost de la retirada dels mobles i estris abandonats, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin.

CAPÍTOL III. EL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 21. Gestió dels residus municipals

La prestació del servei de gestió de residus municipals inclourà les operacions de recollida i transport a les plantes de valorització

 

Article 22. Obligacions dels usuaris:

 1. Seleccionar en origen les diferents fraccions dels residus de les quals es fa recollida selectiva i dipositar cadascuna d'elles de la forma que l'Ajuntament estableixi.

 2. Dipositar els residus municipals als contenidors en l'horari establert per l'Ajuntament, a fi de mantenir nets els carrers i places de la ciutat, en aquells casos en què s'hagi definit.

 3. Dipositar els residus municipals a l'interior de bosses i, en cap cas, en caixes o paquets sense tancar.

 4. Dipositar les bosses de residus municipals a l'interior dels contenidors, i en cap cas no es dipositaran els residus a terra (excepte en els casos contemplats a l'Art. 20).

 5. Seguir les indicacions que figuren en els contenidors destinats a la recollida selectiva per tal d'optimitzar el servei, la capacitat dels contenidors i el reciclatge a les plantes.

 6. Tancar la tapa un cop utilitzat el contenidor.

 7. Aprofitar la capacitat dels contenidors, motiu pel qual caldrà plegar el cartró i compactar els envasos lleugers.

 8. Respectar l'espai reservat als contenidors.

 9. Evitar malmetre els contenidors i papereres.

 

Article 23. Manipulació dels contenidors

1. Els contenidors només podran ésser manipulats pel personal del servei de recollida.

2. No es permet la manipulació o retirada de residus, excepte en els centres de recepció i recollida de residus que els serveis municipals hagin destinat a aquest efecte.

Article 24. Ubicació dels contenidors

1. L'Ajuntament podrà establir guals i reserves d'espai en les voreres o indrets adients de la via pública per a l'emplaçament dels contenidors.

2. Els vehicles no podran interferir les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors.

3. Els serveis tècnics de l'Ajuntament decidiran el nombre i la ubicació dels contenidors.

 

CAPÍTOL IV. L'HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Article 25. Horari del servei

1. L'Ajuntament establirà per a la recollida dels residus municipals la freqüència i els horaris més adients per als interessos de la ciutat.

2. L'Ajuntament podrà introduir, en qualsevol moment, les modificacions pel que fa a freqüència i horari del servei de recollida que, per motius d'interès públic, cregui convenients, i les farà públiques amb l'antelació suficient.

 

TÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 26. Infraccions

L'incompliment dels preceptes continguts en aquesta Ordenança serà constitutiu d'infracció administrativa i podrà ser sancionat d'acord amb el procediment previst en la legislació sectorial sobre residus.

Les infraccions es classifiquen com a molt greus, greus i lleus.

 

Article 27. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

 1. Llençar residus de petit format, burilles i similars a la via pública.

 2. Llençar aigües brutes procedents de la neteja domèstica a la via pública, excepte si s'aboquen als embornals de la xarxa de clavegueram.

 3. Espolsar robes i catifes sobre la via pública de les 8h a les 22h.

 4. La realització de conductes o accions no permeses en els espais d'ús públic, (necessitats fisiològiques, etc).

 5. Regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis, si cauen restes o es produeixen esquitxades damunt la via pública o sobre els seus elements, de les 8h a les 22h.

 6. Estendre roba o penjar qualsevol tipus d'objecte que produeixin la caiguda de residus o degoteig damunt la via pública.

 7. Netejar animals a la via pública.

 8. Netejar vehicles i maquinària a la via pública.

 9. Reparar vehicles i maquinària a la via pública i/o fer canvi d'olis i altres líquids, tret d'actuacions puntuals d'emergència.

 10. Dipositar els residus municipals sense bossa.

 11. Deixar oberta la tapa del contenidor.

 12. Dipositar els residus als contenidors fora de l'horari establert per l'Ajuntament, en cas que hagi estat definit.

 13. L'abandonament dels residus municipals fora dels contenidors.

 14. Dipositar els residus voluminosos en els contenidors o bé abandonar els residus voluminosos a la via pública sense concertar prèviament la seva recollida.

 15. Lliurar i/o transportar residus o altres materials en elements no estancs o que puguin produir abocaments, dispersió de materials o pols a la via pública.

 16. Qualsevol altre incompliment de les disposicions d'aquesta ordenança no tipificat com a lleu, greu o molt greu.

 

Article 28. Infraccions greus

Són infraccions greus:

 1. Llençar cigars, puntes de cigarret i matèries enceses dins les papereres o contenidors.

 2. Abandonar animals morts a la via pública.

 3. Transportar formigó amb formigonera sense portar tancada la boca de descàrrega amb un dispositiu que n'impedeixi el vessament.

 4. No efectuar la separació en origen de les diferents fraccions dels residus municipals, no dipositar-les o no utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva.

 5. L'omissió de l'obligació de constituir les fiances o garanties establertes en aquesta Ordenança, en els casos que correspongui.

 6. No presentar el Pla de neteja per part dels promotors d'activitats que tinguin incidència a la via pública.

 7. L'incompliment per part dels promotors d'obres i activitats amb incidència a la via pública o espais de domini públic de les determinacions fixades en aquesta ordenança i/o en les condicions imposades en el Pla de neteja.

 8. L'omissió del deure d'informar sobre els actes a celebrar a la via pública que puguin incidir en la seva neteja.

 9. No procedir, els titulars de les activitats a què fa referència l'article 12, a la restitució de la via pública a l'estat previ a l'exercici de l'activitat esmentada.

 10. Dipositar o abandonar materials de subministrament i/o residus fora de l'obra o fora de la zona delimitada de la via pública degudament autoritzada.

 11. Realitzar operacions d'obra com pastar, netejar estris de treball, etc a la via pública.

 12. Llençar residus des de balcons, finestres o terrats.

 13. Realitzar pintades no autoritzades sobre façanes, parets, monuments, mobiliari urbà o qualsevol altra superfície.

 14. Col·locar cartells, adhesius o pancartes en llocs no autoritzats expressament per l'Ajuntament.

 15. No respectar les indicacions quant a les característiques dels residus admesos als contenidors de recollida selectiva.

 16. La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.

 17. Manipular o retirar residus fora dels centres de recepció i recollida de residus que els serveis municipals destinin a tal efecte.

 

Article 29. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

 1. Causar danys de forma intencionada a contenidors, papereres.

 2. L'abandonament de residus industrials i/o especials a la via pública o en els contenidors del servei municipal.

 3. L'abandonament de residus sanitaris a la via pública o en els contenidors del servei municipal.

 4. Col·locar cartells, adhesius o pancartes i fer pintades en edificis catalogats.

 5. Transportar residus industrials i/o municipals especials en elements de contenció o transport que causin vessaments o dispersió a la via pública.

 6. La reincidència en la comissió d'infraccions greus.

 

Article 30. Sancions

Les sancions que corresponen per la comissió d'infraccions al règim d'aquesta Ordenança, de conformitat amb la legislació sectorial sobre residus de Catalunya, són les següents:

a) Infraccions lleus, fins a 300 €.

b) Infraccions greus, de 301 € fins a 3.000 €.

c) Infraccions molt greus, de 3.001 € fins a 6.000 €.

 

Article 31. Persones responsables

1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança tots aquells qui han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques.

2. Si el productor o el posseïdor de residus en lliura a tercers que no tenen l'autorització necessària o en lliura incomplint les condicions establertes per aquesta Ordenança, ha de respondre solidàriament amb ells dels perjudicis que es produeixin per causa dels residus i de les sancions que escaigui imposar d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança.

 

Article 32. Procediment sancionador

El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures complementàries a les sancions són les que s'estableixen a la legislació sectorial sobre residus de Catalunya i la normativa vigent respecte del procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat.

 

Article 33. Execució de la fiança

El no compliment de les determinacions d'aquesta Ordenança en quan a la correcta gestió dels residus o Pla de neteja serà motiu de l'execució de la fiança per part de l'Ajuntament amb la finalitat de reparar els danys que s'hagin pogut ocasionar al medi ambient, independentment de les sancions que puguin aplicar-se.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Els conceptes emprats en aquesta Ordenança i no definits de forma expressa, s'hauran d'entendre d'acord amb les definicions contingudes en les lleis de residus de Catalunya, en concret el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Així mateix, els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.

Segona

Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta Ordenança es regirà per allò previst pels texts legals reguladors en matèria de residus.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les normes de rang inferior o igual que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions d'aquesta Ordenança.

 

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica