Tràmits i Serveis

LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA I ÚS DE CENTRES DE CULTE

Descripció del tràmit: 

Mitjançant la comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat:

-Per als centres de culte en els supòsits de centres de titularitat pública o privada que tinguin per finalitat la realització continuada en el temps d'una activitat de culte quan els espais útils per al culte superin els cent metres quadrats i l'aforament previst superi les noranta persones, d’acord amb el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. 

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Acreditació que l'església ¡, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.

- Declaració responsable de subscripció d’ una assegurança de responsabilitat civil.

- Projecte, en el supòsit d'obres de nova planta o d'ampliació, reforma o rehabilitació d'edificacions o construccions preexistents, que inclogui tant les determinacions urbanístiques com les tècniques necessàries. Si, d'acord amb la legislació, el projecte no és preceptiu, cal aportar un plànol de distribució interior de l'immoble i una memòria descriptiva de les activitats a realitzar.

- Previsió de l'aforament que l'activitat o activitats pot comportar.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

- Telemàticament, a través de la Seu electrònica. Heu d'omplir el PDF de sol·licitud que hi ha en aquesta pàgina i adjuntar-lo a una instància general electrònica.

Aquest canal és obligat per a aquells subjectes regulats a l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

 ACTIVITATS

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica