Tràmits i Serveis

GUALS: GUAL EXCLUSIU PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA

Descripció del tràmit: 

Reserva d'estacionament personalitzada propera al seu domicili, lloc de treball o centre d'estudis d'acord amb els termes regulats l'ordenança vigent.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Els/Les titulars de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda en la modalitat de targeta per a conductors/res poden sol·licitar i gaudir de reserva d'estacionament personalitzada pròxima al seu domicili, lloc de treball o centre d' estudis d'acord amb les següents condicions:

  • 2.1 Domicili.

Característiques:

a) Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries, s'ubicarà el més a prop possible del domicili, excepte en el cas que es tracti de residents en l'illa de vianants o en zones amb circulació limitada en què s'ubicaran fora de la zona exclosa
b) Es senyalitzarà amb un senyal vertical de prohibició en què hi constaran les matrícules dels vehicles autoritzats, en un nombre màxim de dues, així com amb la pintura al terra del pictograma internacional, podent-se afegir el pictograma que adverteix de la retirada per la grua.
c) La reserva es concedirà per un termini de quatre anys passats els quals caldrà procedir a la seva renovació.

Requisits:

a) Estar empadronat/ada en el domicili prop del qual es demana la reserva.
b) No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili destinada als vehicles esmentats. (En el cas de figurar dos vehicles s'admetrà la disponibilitat d'una plaça, atès que no es pot utilitzar la reserva de manera simultània).

Quina documentació cal aportar?: 

  • Original i fotocòpia del DNI o permís de residència.
  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • Certificat d'empadronament.
  • Original i fotocòpia de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.
  • Original i fotocòpia del Certificat de disminució en el que consti la discapacitat superior al 65% i la mobilitat reduïda, emès pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
  • Original i fotocòpia de la Documentació del vehicle.
  • Original i fotocòpia del Carnet de conduir. 

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

MOBILITAT

Cost: 

Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per reserva d'aparcament i entrada de vehicles mitjançant voreres o espais reservats a vianants

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica