Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ DE DADES BANCÀRIES DE CREDITORS/RES

Descripció del tràmit: 

 

Tot creditor de l’Ajuntament, ja sigui creditor directe o endossatari, haurà de presentar una sol·licitud d’alta o, en el seu cas, de modificació de dades bancàries, degudament complimentat, per a l’ordenació de transferències al seu favor, segons el model que s’adjunta anomenat "Sol·licitud de pagament per transferència, de modificació de dades bancàries i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

Dita fitxa contindrà les dades fiscals identificatives dels tercers, el seu compta corrent, a on se li enviaran els pagaments municipals expedits al seu favor, així com la declaració d’informació a efectes tributaris.

L’ Ajuntament pagarà mitjançant transferència bancària a la compta que consti d’alta en la Tresoreria sense que se considerin per al pagament altres comptes, encara que figurin en la pròpia factura. No obstant, si la Tresoreria municipal disposa prèviament de les dades bancàries, per haver-se realitzat altres pagaments anteriorment, no és necessari aportar-los novament, salvat actualització de dades.

La Hisenda municipal queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada fins i tot d’errors o omissions consignats per els interessats en la "Sol·licitud de pagament per transferència, de modificació de dades bancàries i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica que sigui creditora de l’Ajuntament de Valls com a conseqüència de qualsevol relació jurídica que es pugui derivar.

Quina documentació cal aportar?: 

- Original o fotocòpia compulsada del NIF/NIE/CIF.

- Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Acreditació de la titularitat bancària mitjançant un certificat de titularitat del compte emès per l'entitat financera o document bancari omplert i diligenciat per l'entitat financera.

Quan es pot demanar?: 

Indefinit, tot i que els creditors resten obligats a comunicar a l’Ajuntament de Valls qualsevol variació que es pugui produir en les dades proporcionades amb el degut compliment de la "Sol·licitud d’alta com a creditor de l’Ajuntament de Valls, de possibles modificacions de dades i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

TRESORERIA

Cost: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica